Komunikat

Informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. nastąpią zmiany w zakresie zarządzania gospodarką komunalną w Gminie Miejskiej Kraków, wynikająca z:

  • uchwały Nr  XLVIII/593/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie (Dz. U. Woj. Małop. Nr 511, poz. 3305),
  • uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej(Dz. U. Woj. Małop. Nr 511, poz. 3306),


W związku z powyższym z dniem 1 października 2008 r. reorganizuje się jednostkę budżetową Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, która otrzymuje nazwę Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Ponadto, w związku z likwidacją jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu, z dniem 1 października 2008 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przejmuje zadania ZDiT m.in. w zakresie:  

  • pełnienia, wynikających z ustawy o drogach publicznych, funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych,
  • pełnienia funkcji zarządzającego ruchem na drogach publicznych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • zarządzania infrastrukturą transportu zbiorowego oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • zarządzania oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetlenia dróg i terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacji wybranych elementów krajobrazu miasta,
  • zarządzania transportem publicznym realizowanym przez Gminę Miejską Kraków, za wyjątkiem wydawania licencji na wykonanie transportu drogowego.
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum