Procedura uproszczona - zamówienie społeczne. Znak sprawy 1/I/2017

Usługi społeczne polegające na:
dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie z dnia 2017-01-03 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Pzp


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty składa sie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)

Numer referencyjny: 1/I/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług społecznych polegających na dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeniach mobilnych użytkownika, biletów (e-biletów) krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), w tym w szczególności:
- Sprzedaż krótkookresowych biletów KMK, po cenach zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą biletową w KMK, za pośrednictwem systemu Wykonawcy, rozumianego jako dostarczony i zarządzany przez Wykonawcę system informatyczny, stanowiący całość niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający sprzedaż biletów, tj. ich zapis elektroniczny w telefonach komórkowych użytkowników oraz ewidencję tych biletów, działający w oparciu o sieć telefoniczną oraz odpowiednią technologię przesyłu danych.
- system Wykonawcy ma być dostępny 24 h/dobę dla wszystkich użytkowników telefonii komórkowej GSM na terenie Rzeczpospolitej Polski, posługujących się aparatami z funkcją obsługi GPRS i aplikacji Java w wersji MIDP 2.0 lub dedykowanych na platformie aplikacji dla systemów Android, iOS, Windows Phone/Windows Mobile

b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą, zakresu rzeczowego stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 75210000-1
Dodatkowe kody CPV:34980000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia: 31/01/2019

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Terminy wykonania zamówienia: od godz. 00.00 dnia następnego po zawarciu umowy do godz. 23.59 dnia 31.01.2019 roku.
2. Uprawnieni do udzielania informacji wykonawcom: Bożena Zając tel. (012) 616-70-91 (sprawy techniczne), Krzysztof Gałat - tel. (012) 616-75-09 (sprawy techniczne), Krzysztof Mirski - tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadają status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 poz.1572 j.t.) lub posiadają podpisaną, obowiązującą umowę z takim podmiotem
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali lub wykonują, co najmniej 2 usługi polegające na dystrybucji biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych wykonywanych w miastach o wielkości pow. 250 000 mieszkańców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający posiadanie statusu agenta rozliczeniowego lub posiadanie podpisanej, obowiązującej umowy z takim podmiotem,

b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000,00 zł;

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego na ww. usługi społeczne, udziela się w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny z zastosowaniem art. 138o ustawy Pzp i wybranych przepisów ustawy Pzp

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium: a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 24 000,00 zł. b) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, c) Zasady i formy wniesienia i zwrotu wadium opisano w części V pkt 1 SIWZ.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(procedura uproszczona)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców: 4 dopuszczonych do wykonywania zamówienia
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
stawka prowizji, jako % od wartości netto sprzedanych przez Wykonawcę biletów 60
Kara umowna za zawieszenie funkcjonowania systemu Wykonawcy na okres dłuższy niż 24 godziny 20
Liczba miast w Polsce liczących powyżej 250 tys. ludności, na rzecz których, Wykonawca prowadzi sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonów komórkowych 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 3 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/01/2017, godzina: 13:00,

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B. 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.01.2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie BIP GMK dnia 03.01.2017

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Zespołu Umów
I Zamówień Publicznych

Sprostowanie SIWZ z dnia 9.01.2017r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zamawiający), Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, działając w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, zamieszcza sprostowanie do formularza ofertowego:

a) Zgodnie z treścią Części V pkt 2 SIWZ:

„2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy."
skreśla się pkt 12 Formularza Ofertowego.

b) Załączamy na stronie internetowej ZIKiT Formularz Ofertowy po zmianie w wersji *.pdf i edytowalnej.

c) pozostałe zapisy Formularza Ofertowego i SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Zespołu Umów
I Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Mirski – Specjalista Zespołu Umów i Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków
tel. 12-616-7014

Zmiana SIWZ z dnia 9.01.2017r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zamawiający), Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, działając w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, zamieszcza uszczegółowienie i sprostowanie do zapisów SIWZ:

a) W treści Części IX SIWZ (kryterium stawki prowizji) w pkt.1 dodaje się uwagę:

Uwaga!
Stawka max. prowizji za wykonywaną usługę dystrybucji biletów nie może przekroczyć 3%. Oferty z wyższą stawką prowizji zostaną odrzucone.

b) Zmienia się odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
stawka prowizji, jako % od wartości netto sprzedanych przez Wykonawcę biletów, jest nie wyższa niż 3% wartości netto sprzedanych przez Wykonawcę biletów

c) w Część VIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny w pkt 1 zdanie 2 po sprostowaniu, zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia, dopuszczalnego okresu zawieszenia funkcjonowania systemu Wykonawcy, otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowo w ofercie należy podać informację o ilości miast w Polsce liczących powyżej 250 tys. ludności, na rzecz których, Wykonawca prowadzi sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonów komórkowych oraz wysokość deklarowanego zwiększenia stawki kary za zawieszenie funkcjonowania systemu Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 godziny."

c) pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Zespołu Umów
i Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Mirski – Specjalista Zespołu Umów i Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków
tel. 12-616-7014

Otrzymują:
1 x strona BIP GMK
1x strona ZIKiT
1 x OZ

 OZ.271.3.2017 Kraków, dnia 10.01.2017r.

Wykonawcy:
Zainteresowani udziałem w postepowaniu

Dotyczy: Dystrybucja, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). Znak sprawy 1/I/2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zamawiający), Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, działając w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, zamieszcza sprostowanie do zapisów SIWZ, co do nr Sali przewidzianej na otwarcie ofert i do ich ewentualnych prezentacji:

a) zapis w pkt 2 Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.01.2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 26. Po otwarciu ofert możliwe sa także prezentacje oferowanych systemów elektronicznej dystrybucji biletów.

b) zapis ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV.6.4) Informacje dodatkowe w pkt 2, zmienia się odpowiednio:

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.01.2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 26. Po otwarciu ofert możliwe są także prezentacje oferowanych systemów elektronicznej dystrybucji biletów.

c) pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Zespołu Umów
i Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Mirski – Specjalista Zespołu Umów i Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków
tel. 12-616-7014

Informacja z otwarcia ofert załączona na stronie poniżej i na stronie BIP GMK z dnia 10.01.2017

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum