Zamówienie na usługi społeczne. Znak sprawy 23/IX/2017

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne : Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.Znak sprawy 23/IX/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne pod nazwą:
Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego na ww. usługi społeczne, udziela się w trybie procedury uproszczonej w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny
z zastosowaniem art. 138o ustawy Pzp i wybranych przepisów ustawy Pzp.

Wykonawcom uczestniczącym w tym postępowaniu nie przysługuje prawo do środków ochrony prawnej, o którym mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Informacje podstawowe
1.Opis przedmiotu zamówienia:
a)Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na ochronie fizycznej tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochronie dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.
b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 7 do ogłoszenia)
c)Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. W przypadku ujawnienia okoliczności, które mogą mieć znaczny wpływ na cenę wykonania zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego
d)Wspólny słownik zamówień (CPV):
79.71.00.00-4 (Usługi ochroniarskie)
e)prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu obowiązujące przepisy :
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zmianami),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracownika ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. 1998.89.563 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:od 01.12.2017 r. - 30.11.2019 r.
(Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu
rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy).
3.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Monika Kubiak – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. (012) 616-86-23 (sprawy techniczne)
Ryszard Magiera - Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. (012) 616-86-60 (sprawy projektowe)
Iwona Banzet – Dział Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-70-95 (sprawy proceduralne).
4.Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem.

Część II
Dokumentacja do postępowania

1.W skład dokumentacji niniejszego ogłoszenia, udostępnionej wykonawcom wchodzą załączniki:
1)formularz oferty - załącznik nr 1
2)istotne postanowienia umowy (IPU) - załącznik nr 2
3)oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)- załącznik nr 3
4)oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór) - załącznik nr 4
5)wykaz usług (wzór)- załącznik nr 5
6)wykaz osób(wzór)- załącznik nr 6
7)zakres rzeczowy - załącznik nr 7
8)cennik ofertowy (wzór)- załącznik nr 8

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w pkt. 2.

5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

6.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępniana na swojej stronie internetowej.

7.Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

Część III
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykażą, że:

a)posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali usługę o podobnym charakterze tj. ochrona obiektu na kwotę min. 600 000,00 zł.
b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe: pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
c)posiadają aktualną KONCESJĘ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności związanej z ochroną fizyczną osób i mienia zgodnie Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zmianami)
d)posiadają Certyfikat Jakości w zakresie prowadzonej działalności.
e)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony osób i mienia na kwotę 2,5 mln zł.
2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV
3.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.

Część IV
Wymagane oświadczenia i dokumenty

1.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 3 (wzór);
b)oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 (wzór);

2.Wykaz dokumentów aktualnych na dzień złożenia ofert potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wg. zał. nr 5 (wzór);
c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6 (wzór)
d)Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
e)dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu Jakości w zakresie prowadzonej działalności
f)dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony osób i mienia na kwotę 2,5 mln zł.
g)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.Ponadto do oferty należy załączyć:
a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b)pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c)wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d)cennik ofertowy wg zał. 8;
e)kserokopię dowodu wniesienia wadium

4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 2 lit. a ; d ; e ; g .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie wymienione w punkcie 4.

7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4

9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2 lit. a ; d ; e ; g .

10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 lit. a ; d ; e ; g składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126).

11.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Część V
Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

1.Wymagania dotyczące wadium:
1)Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 39 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359).
3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
4)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.
6)Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.
7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

2.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część VI
Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wymagania i zalecenia ogólne.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1)Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
3)Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco: OFERTA NA OSŁUGĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą: Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny" i „Politechnika" oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie. Znak sprawy: 23/IX/2017.
4)Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
6)Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
7)Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
8)Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.Zmiany i wycofanie oferty
1)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2)Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie
o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Część VII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.10.2017 do godziny 10.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

3.Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia

5.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 Pzp.

6.W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych i treści ogłoszenia.

7.Wybór Wykonawcy:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:
-złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu
-złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu

Część VIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1.Na formularzu, druku oferty (zał. 1 ) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT.

2.W ofercie należy określić cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu umowy okres jej obowiązywania tj. 2 lata; miesięczną cenę ryczałtową za świadczenie usługi wraz z wykazem cen jednostkowych, zgodnie z cennikiem ofertowym ( zał. nr 8)

3.W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w zakresie rzeczowym. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

4.W przypadku gdy przy wycenie kosztów realizacji zamówienia wystąpią różne stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Wykonawca w formularzu oferty podaje jedną -dominującą stawkę podatku VAT.

5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zmawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, na formularzu oferty informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN

7.Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

Część IX
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

K – gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego - 40%

Sposób oceny:
Za zaoferowany gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w czasie dłuższym niż 20 minut - 0 pkt
Za zaoferowany gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w przedziale czasu 10-20 minut - 20 pkt
Za zaoferowany gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego w czasie krótszym niż 10 minut - 40 pkt

N = C + K

gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
K – ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

Część X
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2.Wykonawcy, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze, zobowiązani są do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy, o których mowa w pkt 1.

3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy przed zawarciem umowy
z Zamawiającym są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Część XI
Informacje dodatkowe

1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją;
2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4)wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu;
5)unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa
w części XI ogłoszenia ust. 2 pkt. 1 i 5 na swojej stronie internetowej.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie swoich pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia prac
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określono w Zakresie rzeczowym załączniku nr 7.

4.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.

5.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

Część XII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Ogłoszenie opublikowano w BIP GMK dnia 09.10.2017 r.

____________________________________________________________________

UWAGA!!!

PYTANIA O ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 11.10.2017 r.

NZ.271.77.2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje poniżej treść pytania wykonawcy wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1 :

Czy posiadanie certyfikatu jakości: "Firma Godna Zaufania 2017" umożliwia udział w w.w postępowaniu?

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający informuje, że certyfikat „Firma Godna Zaufania 2017" nie jest wystarczający. Wymagany jest od Wykonawcy Certyfikat Jakości ISO.

_______________________________________________________________________________

Uwaga!

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków dnia 16.10.2017 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje poniżej treść pytania wykonawcy wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1 :

Proszę o podanie terminu związania ofertą.

Odpowiedź nr 1 :

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ „ Formularz oferty" w pkt. 4 Wykonawcy oświadczają, że pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Pytanie nr 2 :

Czy w przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać Certyfikat Jakości ISO?

Odpowiedź nr 2 :

Zamawiający informuje iż w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Konsorcjum firm wystarczające jest posiadanie certyfikatu jakości przez jednego z konsorcjantów.

Pytanie nr 3 :

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §5 pkt 3 istotnych postanowień umowy:
„Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT", gdyż zmiana stawki podatku VAT nie jest zależna od Wykonawcy i nie jest możliwa do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie składania ofert.

Pytanie nr 4 :

Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres
od 01.12.2017. do 30.11.2019 r., czyli 24 miesiące. Zgodnie z art. 142 ust. 5 pzp „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę."
Wnioskuję o zawarcie w umowie stosownych zapisów umożliwiających waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy w opisanych powyżej przypadkach.

Odpowiedź nr 3 i 4 :

Zamawiający przychyla się do zmian zapisów w Istotnych Postanowieniach Umowy .Zapisy zostały zmodyfikowane tj. usunięto zapis "Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę podatku VAT", a w ich miejsce wprowadzono stosowne zapisy w zakresie zmian prawnych uprawniających Wykonawcę do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia.

Pytanie nr 5 :

Proszę o jednoznaczne określenie sposobu zabezpieczenia wlotu do
tunelu od strony ul. Kamiennej. Czy ochrona ma być sprawowana w godzinach 00:00 – 04:00 czy może 00:00 – 06:00 (całodobowa obsada przystanku Politechnika)? W drugim przypadku należałoby zwiększyć zakres godzinowy pracy patrolu na przystanku Politechnika, a co za tym idzie również ilość roboczogodzin na dobę i ilość roboczogodzin w miesiącu.

Odpowiedź nr 5 :

Zamawiający informuje, że zgodnie z zakresem rzeczowym pkt. 2 wlot do tunelu od str. ul. Kamiennej należy zabezpieczyć grupą interwencyjną (samochód patrolowy) stacjonującą w w/w miejscu w godz. od 00.00 do 4.00 tj w okresie nocnego wyłączenia ruchu tramwajowego w tunelu KST.

Pytanie nr 6 :

Proszę o udostępnienie załączników nr 1, 3, 4, 5, 6 oraz 8 w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie ww. załączników we wersji edytowalnej z uwagi na ewentualną modyfikację zmian treści załączników przez Wykonawcę .

W związku ze zmianami w Istotnych Postanowieniach Umowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego poprawiony załącznik nr 2 IPU pod nazwą Poprawiony zał. nr 2 IPU.

_____________________________________________________________________

Kraków dnia 18.10.2017 r

UWAGA!

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum