Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 13/V/2016

Kraków: Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112/1 obręb 7 Nowa Huta

 

86567 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112/1 obręb 7 Nowa Huta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów w Krakowie na działce nr 112-1 obręb 7 Nowa Huta.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej na którą składają się: - projekt budowlany (zał. nr 6 do SIWZ), - przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ), - projekt tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu (zał. nr 9 do SIWZ), - mapa do celów projektowych (zał. nr 7 do SIWZ).

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).

Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy gwarancji. Maksymalny - realny okres gwarancji 60 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy zostaną odrzucone..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.62.13-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane podobnego rodzaju, tj. polegające co najmniej na przebudowie lub budowie zjazdu z drogi publicznej o wartości robót każdorazowo, co najmniej 20 000 zł brutto

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej.

2.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (każdy z podmiotów składających ofertę wspólną odrębnie) - zał. 11; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;

3.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 Pzp (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) - wg zał. 4;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oraz

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3.

7.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

8.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania.

10.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji lub ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90%

2 - okres gwarancji jakości - 10%

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

nie dotyczy

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w § 12 Istotnych Postanowień Umowy pn.: Postanowienia ogólne, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Biuro Obsługi Klienta od Pn do Pt w godz. 9.30-14.30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Biuro Obsługi Klienta od Pn do Pt w godz. 9.30-14.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Giec - tel. (12) 616-70-35 (sprawy merytoryczne). Krzysztof Mirski - tel. (12) 616-70-14 (sprawy proceduralne)

2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 10% ceny ofertowej.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykazu podwykonawców (ewentualnie informacja o braku podwykonawców).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP dnia 15.06.2016

 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ 13_V_2016 Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów.pdf)SIWZ [SIWZ 13_V_2016 Budowa zjazdu publicznego z ul. Braci Schindlerów]128 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 do SIWZ Formularz Oferty.pdf)Zał. 1 do SIWZ [Zał. 1 do SIWZ Formularz Oferty]33 Kb
Pobierz plik (Zał. 10 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach osób.pdf)Zał. 10 do SIWZ [Zał. 10 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach osób]38 Kb
Pobierz plik (Zał. 11 do SIWZ Informacja o grupie kapitałowej.pdf)Zał. 11 do SIWZ [Zał. 11 do SIWZ Informacja o grupie kapitałowej]27 Kb
Pobierz plik (Zał. 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.pdf)Zał. 2 do SIWZ [Zał. 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy]162 Kb
Pobierz plik (Zał. 3 do SIWZ Oświadczenie z art. 22 Pzp.pdf)Zał. 3 do SIWZ[Zał. 3 do SIWZ Oświadczenie z art. 22 Pzp]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 4 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 Pzp.pdf)Zał. 4 do SIWZ[Zał. 4 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 Pzp]36 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych.pdf)Zał. 5 do SIWZ [Zał. 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych]39 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany zjazdu.zip)Zał. nr 6 do SIWZ [Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany zjazdu]6262 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 7 do SIWZ mapa do celów projektowych.zip)Zał. nr 7 do SIWZ [Zał. nr 7 do SIWZ mapa do celów projektowych]12528 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf)Zał. nr 8 do SIWZ [Zał. nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót]100 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 9 do SIWZ Projekt organizacji ruchu.zip)Zał. nr 9 do SIWZ [Zał. nr 9 do SIWZ Projekt organizacji ruchu]1287 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum