Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/V/2016

Kraków: Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 14/V/2016

Numer ogłoszenia: 87283 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy 14/V/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie, konserwacja i naprawy systemu klasyfikacji pojazdów, monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści i stacji meteorologicznych, kamer. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami do OPZ (zał. 7 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: minimum 36 miesięcy gwarancji. Maksymalny - realny okres gwarancji 48 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy zostaną odrzucone. 4. W przypadku wystąpienia nazwy producenta w jakimkolwiek załączniku do SIWZ - produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.11.2016 do 30.10.2018 roku..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.26.00-1, 32.57.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 9.000,00 złotych (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali jedną usługę (umowę) polegającą na konserwacji tablic zmiennej treści i stacji pogodowych w ilości min. 15 punktów terenowych dla tablicy zmiennej treści wraz ze stacją pogodową (jako jedno urządzenie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do prac: - na wysokości (ważne badania lekarskie dopuszczające do prac na wysokości oraz przeszkolenie), - przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych do 1 kV w zakresie eksploatacji i pomiarów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej. 2.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) wycena prac na utrzymanie tablic informacji drogowych - wg zał. 7g, f) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 Pzp (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) - wg zał.4; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 7.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - Punkt Obsługi Klienta (od pn.do pt w godz. 11:30 -14:30) lub pobrać ze strony internetowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Marcin Gołoś - tel. (012) 616-74-02 (sprawy techniczne), Iwona Lorek - tel. (012) 616-71-13 (sprawy proceduralne). 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczanie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości oferty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 15.06.2016 roku.

_____________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi !!!

OZ.271.178.2016                                                                                     Kraków, dnia 21.06.2016 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 8. prosimy o potwierdzenie , że czas 48h jest liczony w dni robocze w godzinach 7:00- 19:00.

Odpowiedź 1:
Zamawiający wyjaśnia zapis do Istotnych Postanowień Umowy §3, pkt. 8, że usunięcie awarii musi nastąpić w przeciągu 48 godzin od momentu uzyskania zgłoszenia, a prace naprawcze należy wykonywać w godzinach od 7:00 - 19:00 w dni robocze. Natomiast jeżeli Wykonawca będzie chciał wykonać naprawę w innym terminie musi wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o ustalenie nowego terminu.

Pytanie 2:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 17 i 18. prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający jest w posiadaniu serwera dla systemu Tablic Informacji Drogowej".

Odpowiedź 2:
Zamawiający dysponuje serwerem który wykorzystywany jest do obsługi systemu "Tablic Informacji Drogowej".

Pytanie 3:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 17 i 18. jeśli Zamawiający jest w posiadaniu serwera i oprogramowania dla systemu Tablic Informacji Drogowej, w jaki sposób Wykonawca ma przetwarzać i przechowywać dane?

Odpowiedź 3:
Wykonawca musi zapewnić ciągłość działania systemu "Tablic Informacji Drogowej" poprzez gromadzenie danych z systemu oraz ich przetwarzanie i prezentowanie zgodnie z umową.

Pytanie 4:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 21. jeśli Zamawiający jest w posiadaniu serwera dla systemu Tablic Informacji Drogowej, dane archiwalne znajdują się na jego serwerze. Wobec powyższego, prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający przez ten wymóg rozumie.

Odpowiedź 4:
Zamawiający przez ten zapis rozumie to, iż dane z systemu "Tablic Informacji Drogowej" będą dodatkowo przekazywane Zamawiającemu na nośnikach CD/DVD w ustrukturyzowanym formacie, możliwym do prezentacji na oprogramowaniu do prezentacji informacji z systemu "Tablic Informacji Drogowej".

Pytanie 5:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 17 co Zamawiający rozumie przez konserwację serwera?

Odpowiedź 5:
Zamawiający w ramach konserwacji serwera wymaga nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu operacyjnego serwera oraz oprogramowania dla systemu "Tablic Informacji Drogowej" zainstalowanego na dedykowanym serwerze dla tego systemu. Zakres konserwacji sprzętu jest w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 6:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 25, prosimy o potwierdzenie, że zakres prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji i tablic określony został w zał. nr 5.

Odpowiedź 6:
Zamawiający potwierdza, że zakres prac określonych w §3 pkt. 25 został przedstawiony w załączniku nr 5 do OPZ.

Pytanie 7:
Dotyczy : Istotnych Postanowień Umowy, par.3 pkt 25 prosimy o wskazanie lokalizacji 30 szt. nowych kamer, które ma dostarczyć i zainstalować Wykonawca w ramach umowy, oraz o potwierdzenie, że istnieją techniczne warunki na instalację kamer ( wolny port Ethernet, zasilanie, wysięgnik (maszt), odpowiednia transmisja).

Odpowiedź 7:
Zamawiający wskaże lokalizacje do montażu kamer w przeciągu 14 dniu roboczych od obowiązywania umowy, przy udziale i konsultacji wyłonionego drogą przetargu Wykonawcą. Wykonawca będzie musiał zrealizować między innymi mocowanie do kamer oraz okablowanie na istniejących tablicach drogowych oraz stacjach pogodowych. Natomiast transmisję danych będzie Zamawiający realizował we własnym zakresie.

Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni i odpowiada za transmisję danych z systemu Tablic Informacji Drogowych na serwer wraz z nowymi kamerami.

Odpowiedź 8:
Zamawiający zapewni transmisję danych z systemu Tablic Informacji Drogowych na serwer wraz z nowymi kamerami.

Pytanie 9:
Dotyczy załącznika nr 6: Wskazana klasa szczelności kamery IP68 służy do pracy ciągłej pod wodą „ prosimy o zmianę na klasę IP66, która jest klasą do zastosowań zewnętrznych chroniących kamerę przed warunkami atmosferycznymi w zupełności wystarczy do wymaganego zastosowania i obniży koszt realizacji.

Odpowiedź 9:
Zamawiający zmienia w załączniku nr 6 do OPZ „Wytyczne techniczne kamer do Systemu Sterowania Ruchem do podglądu bieżącej sytuacji ruchowej na drogach" w punkcie 4 i 10 klasę szczelności kamery z IP68 na IP66.

Pytanie 10:
Dotyczy załącznika nr 6, prosimy o potwierdzenie , że ogniskowa obiektywu moto-zoom 3-9mm , będzie wystarczająca.

Odpowiedź 10:
Zamawiający dopuszcza ogniskową obiektywu moto - zoom o parametrach 3 - 9 mm.

Pytanie 11:
Dotyczy OPZ pkt VII.5 Zgodnie z obowiązującym prawem na polskich drogach nie można umieszczać tablic i znaków zmiennej treści nie posiadających certyfikatu na zgodność z normą 12966-1:2005+A 1:2009 . Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający będzie wymagał na wymieniane lub zabudowywane w ramach prac dodatkowych tablice i znaki zmiennej treści certyfikatu potwierdzającego, że urządzenia są zgodne z normą 12966-1:2005+A 1:2009 wydanego przez uprawnioną notyfikowaną jednostkę .

Odpowiedź 11:
Zamawiający będzie wymagał na wymieniane lub zabudowywane w ramach prac dodatkowych tablice i znaki zmiennej treści certyfikatu potwierdzającego, że urządzenia są zgodne z normą 12966-1:2005÷A1:2009 wydanego przez uprawnioną notyfikowaną jednostkę.

Pytanie 12:
Dotyczy OPZ pkt IV.24 . Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem weryfikacji i obróbki danych?

Odpowiedź 12:
Pod pojęciem „weryfikacji i obróbki danych" Zamawiający miał na myśli między innymi zbieranie danych pogodowych, przetwarzanie ich oraz przechowywanie na serwerze. Dane dotyczą między innymi zmian temperatury, ilości opadów, klasyfikatorów pojazdów, obrazów z kamer. Weryfikacja danych ma za zadanie wychwycenie błędnych parametrów zbieranych z urządzeń zewnętrznych należące do tablic i stacji pogodowych informacji drogowych.

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum