Zamówienie publiczne - znak sprawy 10/VI/2016

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3) Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 10/VI/2016

 I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1) Cichy Kącik – Chodowieckiego, 2) Starowiślna – Dietla, 3)Młynówka Królewska (Młoda Polska). Znak sprawy 10/VI/2016.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i zagospodarowanie terenu we wskazanych lokalizacjach oraz wykonanie studni pod projektowanymi szaletami i fundamentów żwirowych dla montażu wc.
Zamówienie podzielone na 3 części. Część 1 – Cichy Kącik - Chodowieckiego; Część 2 – Starowiślna – Dietla; Część 3 – Młynówka Królewska (Młoda Polska).
Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia określony został oddzielnie dla każdej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
UWAGA!!! Wymagana jest ścisła współpraca w zakresie udostępnienia terenu z dostawcą szaletów w zakresie wykonywanego przez niego montażu kontenerów wc.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz SST.

3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2, 45.31.43.10-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Część 1, 2, 3 – do 10.07.2016 r.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• Wiedza i doświadczenie
o w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych
• Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wykonawca przedłoży:
• oświadczenie – zał. 2;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty, które należy załączyć
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia).
2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) kosztorys ofertowy.
3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
7. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień treści złożonej oferty oraz uzupełnienia żądanych dokumentów. W przypadku niedostarczenia w-w dokumentów na wezwanie Zamawiającego oferta nie będzie oceniana (nie będzie brana pod uwagę).

IV: PROCEDURA
PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393).
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: Cena - 100
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępny Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami: www.zikit.krakow.pl
Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Punkt obsługi klienta w godz. od 11:30 do 14:00 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz termin otwarcia złożonych ofert:
Składanie: 23.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).
Otwarcie: 23.06.2016 r. o godzinie 12:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 08, ul. Centralna 53, budynek A.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe:
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są: Aldona Korba-Jończyk - tel. (012) 616-71-08 (sprawy proceduralne), Jerzy Łaczek - tel. (012) 616-70-33 (sprawy merytoryczne)

2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy.

3. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy Pzp) – dotyczy każdej z czterech części zamówienia.

5. Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cichy Kącik - Chodowieckiego
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2, 45.31.43.10-7
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: 10.07.2016
• 4) Kryteria oceny ofert: cena - 100

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Starowiślna - Dietla
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2, 45.31.43.10-7
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: 10.07.2016
• 4) Kryteria oceny ofert: cena - 100

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Posadowienie 3 szaletów miejskich wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjny, elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Młynówka Królewska (Młoda polska)
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2, 45.31.43.10-7
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: 10.07.2016
• 4) Kryteria oceny ofert: cena – 100

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum