Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/VI/2016

Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016


Numer ogłoszenia: 115853 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia - opis przedmiotu zamówienia, warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia zawarte są w załączniku nr 06 do SIWZ, informacje o Zamawiającym i o mieniu do ubezpieczenia zawarte są w załączniku nr 05 do SIWZ. ZIKiT w Krakowie przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu oględzin mienia przeznaczonego do ubezpieczenia - po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Panią Magdaleną Mardyłą - pracownikiem Zespołu Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - pod numerem telefonu - 503188650. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa złącznik nr 02 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 45% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku PKO BP - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną -za zgodność z oryginałem. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - co najmniej w grupie 8 i grupie 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postepowaniu. Na oświadczeniu należy także podać nazwę i numer postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz punkcie poniżej. 2.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej d) wypełniony formularz oferty e) ponadto wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest dostarczyć ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą Wykonawcy. f) dowód wniesienia wadium. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty : a) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - co najmniej w grupie 8 i grupie 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu. Na oświadczeniu należy także podać nazwę i numer postępowania, b)oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, c)oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ustawy Pzp , d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników); f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej . 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Postanowienia fakultatywne - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - Biuro Obsługi Klienta (od pon do pt w godz.9:30-14:30).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 - budynek B.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Elżbieta Nowotarska - Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych - tel. 12/616-71-14 (sprawy proceduralne), Krzysztof Garduła - tel. +48 602 220 060, mail: kg@pwskonstanta.com.pl (sprawy merytoryczne)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

OZ.271.237.2016                                                       Kraków, dnia 13.07.2016r.
Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 15.07.2016r. do godziny 11:00.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 20.07.2016r. do godziny 11:00.

Oraz

- w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

_________________________________________________________________________

Znak sprawy: 14/VI/2016.                                                      Kraków, dnia 13.07.2016r.
Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016

ZMIANA OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 134033 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115853 - 2016 data 01.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 - budynek B..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 - budynek B..

_________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

OZ.271.237.2016                                                            Kraków, dnia 18.07.2016r.


Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016

Wg rozdzielnika

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 20.07.2016r. do godziny 11:00..

- w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), nie później niż do dnia 05.08.2016r. do godziny 11:00.

oraz

- w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków – budynek A pokój nr 08.

____________________________________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA

Znak sprawy: 14/VI/2016.                                                     Kraków, dnia 18.07.2016r.


Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016
Numer ogłoszenia: 140741 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115853 - 2016 data 01.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 - budynek B.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 - budynek B..

_______________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: Ubezpieczenie wybranego mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Znak sprawy: 14/VI/2016.


OZ.271.237.2016                                                               Kraków, dnia 26.07.2016r


Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
Szkodowość: prosimy o następujące informacje dodatkowe:
-prosimy o podanie szkodowości za rok 2010 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
-prosimy o podanie szkodowości za rok 2011 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
-prosimy o podanie szkodowości za rok 2012 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie szkodowości za rok 2013 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie szkodowości za rok 2014 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie szkodowości za rok 2015 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie szkodowości za rok 2016 niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie przyczyny szkód niezależnie od zaangażowania w wypłatę odszkodowań przez Ubezpieczyciela
- prosimy o podanie szkodowości z ryzyka powodzi, deszczu nawalnego i podtopień od 1997 r.
- jakie poniesiono koszty w związku z naprawą uszkodzeń popowodziowych - prosimy o wskazanie z podziałem na obiekty/lokalizacje, których te koszty dotyczyły.

Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, że w podanych latach nie wystąpiły szkody o jednostkowej wartości przekraczającej 4 000 000 zł.
W związku z usuwaniem skutków fali powodziowej w roku 2010 koszt napraw i remontów był następujący:
Most w ciągu ul. Nowohuckiej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł
Most w ciągu ul. Konopnickiej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł
Most w ciągu ul. Dietla - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł

Most w ciągu ul. Krakowskiej – różne prace związane z drobnymi uszkodzeniami, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł.
Most w ciągu ul. Klasztornej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł

Pytanie 2.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych
-Prosimy o informację czy mienie wraz z instalacjami zgłoszone do ubezpieczenia posiada aktualne (ważne) przeglądy stanu technicznego i protokoły zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów wniesiono uwagi/zastrzeżenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliższych informacji oraz czy stan ten został poprawiony; /- jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich niewykonania

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że mienie wraz z instalacjami zgłoszone do ubezpieczenia poddawane jest przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 3.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o informację czy przedmiot ubezpieczenia obejmuje obiekty tymczasowe / dopuszczone tymczasowo do użytkowania – jeśli tak prosimy o podanie szczegółów informacji dotyczących ww. obiektów w kwestii zabezpieczenia przeciwpożarowych jest konstrukcja i przeznaczenie takich obiektów. Jeśli Zamawiający nie dysponuje ww. informacjami wnioskujemy o wykreślenie takich obiektów z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie obejmuje obiektów tymczasowych / dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.

Pytanie 4.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych czy wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w lokalizacjach z zagrożeniem powodziowym są obiekty powstałe po 2010 roku

Odpowiedź 4
Zamawiający informuje, że obiekty inne niż mosty, powstałe po roku 2010 nie znajdują się w lokalizacjach zagrożonych powodziowo, przy czym tunel pod Rondem Ofiar Katynia może być narażony na zalanie wskutek spływu wód.

Pytanie 5.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych czy wszystkie obiekty są użytkowane? Czy są zgłoszone obiekty wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Jeśli tak wnioskujemy o wyłączenie takich obiektów z ochrony lub ochronę w zakresie podstawowym FLEXA, a także bezwzględne wyłączenie z ochrony na mocy klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź 5
Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty są użytkowane, a żaden z tych obiektów nie jest wyłączony z użytkowania ze względu na stan techniczny.

Pytanie 6.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów znajdują się obiekty użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem – jeśli tak prosimy o wskazanie jakie to obiekty, jakie posiadają zabezpieczenia

Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie 7.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o informację dotyczącą przeprowadzonym w ostatnim okresie remontów i modernizacji zgłoszonego do ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź 7
Informacje dotyczące remontów i modernizacji zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 8.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o informację czy obiekty są wykorzystywane (mosty/wiadukty) do prowadzenia instalacji i sieci, jeśli tak czy występują konstrukcje palne do prowadzenia sieci pod przeprawami mostowymi i wiaduktami

Odpowiedź 8
Zamawiający informuje, że obiekty są wykorzystywane do prowadzenia instalacji i sieci.
W obiektach mostowych nie są stosowane konstrukcje palne do prowadzenia sieci, tzw. urządzenia obce są prowadzone w kapie chodnikowej obiektu ( brak dostępu do rur), bądź są podwieszane do konstrukcji obiektu za pomocą metalowych zawiesin. Rury osłonowe, w których prowadzone są media mogą być wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego. Rury osłonowe dla mediów podwieszanych pod konstrukcję są wykonane z tworzyw sztucznych z uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej izolacji elektrycznej. Na filarach Mostu Grunwaldzkiego znajdują się pomosty robocze o konstrukcji drewnianej. Nie jest to pomost łączący filary, most jest konstrukcji żelbetowej. Fotografia pomostu – załącznik nr 2 do odpowiedzi. „Most Grunwaldzki"

Pytanie 9.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o informację czy w przeciągu od 1997 wystąpiła konieczność napraw i remontów mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w związku z przejściem fal powodziowych. Prosimy o podanie rodzaju prowadzonych prac i poniesionych kosztów

Odpowiedź 9
Zamawiający informuje, że ze względu na upływ czasu nie jest w stanie podać precyzyjnych informacji na temat napraw i remontów po fali powodziowej w roku 1997, niemniej koszt napraw i remontów poszczególnych obiektów nie przekraczał kwoty 4 000 000 zł.

Koszt napraw i remontów po fali powodziowej z roku 2010 – odpowiedź na pyt. 1

Pytanie 10.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone katastrofą budowlaną

Odpowiedź 10
Zamawiający informuje, że obecny stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wskazuje na zagrożenie katastrofa budowlaną.

Pytanie 11.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o podanie roku budowy poszczególnych budowli zgłoszonych do ubezpieczenia oraz określenie stanu technicznego obiektów

Odpowiedź 11
Informacje zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 12.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w zakresie ubezpieczenia pkt. 2.5. o wykreślenie pozycji: „Katastrofa budowlana wynikająca z innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniowa do pełnej wartości mienia bez względu na ustalony powyżej limit"

Odpowiedź 12
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 13.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w zakresie ubezpieczenia pkt. 2.5. o obniżenie limitu odpowiedzialności z 50 mln zł na 10 mln zł (dotyczy katastrofy budowalnej)

Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 14.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w ochronie ubezpieczeniowej pkt. 3.2. „Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót(...)" o wyłącznie prób i testów.

Odpowiedź 14
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 15.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w ochronie ubezpieczeniowej pkt. 3.2. na wprowadzenie poniższych postanowień:
1) realizacja prac nie narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu;
2) jednostkowa wartość prac budowlanych nie przekracza 3 000 000 PLN; przez jednostkową wartość prac rozumie się łączną wartość materiałów i części użytych w procesie budowlanym oraz poniesione koszty robocizny.

Odpowiedź 15
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 16.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w postanowieniach dodatkowych pkt. 4.3. w odniesieniu do ryzyka podtopienia o potwierdzenie, że ochrona dotyczy szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych, które wystąpiło w związku z powodzią lub przechodzącą długą falą powodziową, lub też długotrwałymi opadami atmosferycznymi i wywołanym nimi ciśnieniem.

Odpowiedź 16
Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nie definiuje terminu podtopienia, w związku z czym będą miały zastosowanie definicje z OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa.

Pytanie 17.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy w postanowieniach dodatkowych pkt. 4.4. o wykreślenie w całości poniższych zapisów:
„Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia."

Odpowiedź 17
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 18.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej:
- 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 4 000 000,00 zł z 4 000 000,00 zł

Odpowiedź 18
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje pkt. 12 w Sekcji II pkt. 8 Załącznika nr 1 do umowy - Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia w następujący sposób:
„8. Franszyza i udziały własne
Franszyza redukcyjna: 4 000 000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowanie, nie mniej niż 4.000.000 zł"

Pytanie 19.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:
- 10% nie mniej niż 5 000,00 zł dla ryzyka terroryzmu
lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź 19
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.
Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje pkt. 8 w Sekcji II Załącznika nr 1 do umowy - Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia w następujący sposób:
„8. Franszyza i udziały własne
Franszyza redukcyjna: 4 000 000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowania, nie mniej niż 4.000.000 zł"

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje postanowienia Części IX „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert" dotyczące II Kryterium – postanowienia fakultatywne poprzez zmianę treści jak niżej:

Było: „Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę niższej niż określona
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (4.000.000 zł) franszyzy redukcyjnej, to jest zaoferowanie przez wykonawcę franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000.000 zł".

Po zmianie: „Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę niższej niż określona przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (to jest 4.000.000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowania, nie mniej niż 4.000.000 zł) franszyzy redukcyjnej, to jest zaoferowanie przez wykonawcę franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000.000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowanie, nie mniej niż 3.000.000 zł".

Pytanie 20.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych Prosimy o ustalenie limitu w odniesieniu do szkód powstałych na skutek powodzi, podtopień, deszczu nawalnego w wysokości 40 000 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego, jako górnej kumulatywnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie pokrywane umową ubezpieczenia szkody, straty, koszty, i inne wydatki po stronie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonych poniesione lub mogące zostać poniesione w bezpośrednim lub pośrednim związku z ryzykiem - lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź 20
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 21.
dotyczy Sekcja II Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych w pozycji wypłata odszkodowań Prosimy w pkt 9.4. o doprecyzowanie: Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi jego jednostkowa suma ubezpieczenia (określona w wartości odtworzeniowej)

Odpowiedź 21
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że użyte w pkt. 9.4. Sekcji II Załącznika nr 1 do umowy „Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia" wyrażenie „jego wartość odtworzeniowa" odnosi się do sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

Pytanie 22.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: w Klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia prosimy o ustanowienie kwotowego limitu automatycznego pokrycia/zmniejszenia wartości w wysokości 20 mln zł

Odpowiedź 22
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 23.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: w Klauzuli aktów terroryzmu i sabotażu prosimy o wyrażenie limitu w złotych polskich w wysokości 10 000 000,00 zł.

Odpowiedź 23
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy określił datę z jakiej stosowany jest kurs USD do PLN.

Pytanie 24.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: w Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o wprowadzenie zapisu że „Uznaje się zabezpieczenia p.poż. za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa".

Odpowiedź 24
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 25.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli kosztów dodatkowych o obniżenie poziomu limitu dla:
-Kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania z 5 mln zł na 1 mln zł
- kosztów związanych ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia z 5 mln zł na 1 mln zł

Odpowiedź 25
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje pkt. 12 w Sekcji III Załącznika nr 1 do umowy - Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia Klauzulę kosztów dodatkowych, pkt 1 ppkt 6) w następujący sposób:
„6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia
- dodatkowy limit w wysokości 4 000 000,00 zł"

Pytanie 26.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli kosztów dodatkowych o wykreślenie pozycji nr 5 przedmiotowej klauzuli „Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty związane z odbudową obiektów zabytkowych (...)".
W przypadku braku akceptacji prosimy o informację, które mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest obiektem zabytkowym wraz z podaniem lokalizacji.
Dodatkowo prosimy o obniżenie poziomu limitu dla klauzuli do wysokości 500 tys zł.

Odpowiedź 26
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jako obiekt zabytkowy to Most Krakowska nad rzeką Wisłą (o wartości 35.013.828,50 zł - pozycja 8 w Sekcji II w pkt. 6 ppkt. 6.1. Załącznika nr 1 do Umowy dla części 2 - Warunki, przedmiot, zakres, sumy ubezpieczenia).

Pytanie 27.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli rzeczoznawców o obniżenie poziomu limitu z 1 mln zł do 500 tys zł

Odpowiedź 27
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje pkt. 12 w Sekcji III Klauzule szczególne Załącznika nr 1 do umowy - Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia w następujący sposób:
„W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu 500 000 PLN. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami".

Pytanie 28.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli zniesienia proporcji o wykreślenie fragmentu „lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody" oraz o dopisanie na końcu kl. zwrotu „o ile wartość ta jest zgodna z ewidencją księgową".

Odpowiedź 28
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż mienie ubezpieczone ma być na wartości odtworzeniowe.

Pytanie 29.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych o dopisanie zwrotu „o ile są one zgodne z przepisami prawa oraz w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione".

Odpowiedź 29
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 30.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli ustalenia okoliczności szkody o dopisanie zwrotu „o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania".

Odpowiedź 30
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 31.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy w Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia o wykreślenie fragmentu „tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia)" oraz o zastąpienie go zwrotem „z potrąceniem technicznego zużycia".

Odpowiedź 31
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 32.
dotyczy Sekcja III Klauzule szczególne: Prosimy o wykreślenie Klauzuli wykładni umowy.

Odpowiedź 32
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 33.
prosimy o umożliwienie dokonana lustracji wybranych poniżej obiektów w celu oceny ryzyka.
W dniu 12 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przez inżyniera od oceny ryzyka (odrębnie).
Obiekty do lustracji:
1.MOST – Grudzińskiego nad rzeką Wisłą – wartość 141 221 999,02 zł
2.WIADUKT – ul. Conrada – Radzikowskiego nad Rondem Ofiar Katynia – wartość 42 656 313,61 zł
3.TUNEL – Armi Krajowej i Jasnogórskiej pod Rondem Ofiar Katynia – wartość 19 465 639,76 zł
W celu dokonania lustracji w załączeniu przesyłamy program wizyty.
W dniu 12 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przez inżyniera od oceny ryzyka (odrębnie).
Obiekty do lustracji:
1.MOST – Zielińskiego nad rzeką Wisłą – wartość 79 857 342,20 zł
2.WIADUKT – Opolska –Lublańska nad al. 29-go Listopada –wartość 14 588 101,03 zł
3.TUNEL – św. Rafała Kalinowskiego pod Rondem Ofiar Katynia – wartość 19 465 639,76 zł
W dniu 11 lipca 2016 r. lub 13 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przez inżyniera od oceny ryzyka (odrębnie).
Obiekty do lustracji:
1.Most przy ul. Dietla nad rzeką Wisłą - wartość 54 747 684,23 zł
2. Most przy ul. Krakowska nad rzeką Wisłą – wartość 35 013 828,50zł

Niezależnie od wytypowanych powyżej obiektów prosimy o przygotowanie dokumentacji pozostałych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z załączonym programem wizyty.

Odpowiedź 33
Zamawiający informuje, że umożliwiono dokonanie lustracji w terminach ustalonych z wykonawcami w trybie, o którym mowa w SIWZ.

Pytanie 34.
prosimy o wykreślenie w Załączniku nr 02 do SIWZ „Wzór Umowy w §6 pkt 2.5 słów: ..." z zastrzeżeniem że zwiększenie składki może nastąpić maksymalnie do 10% wartości Umowy określonej w §5 ust.1 w okresie o którym mowa w §3 ust.1."

Odpowiedź 34
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż powyższe zwiększenie składki może nastąpić tylko za zgodą stron umowy.

Pytanie 35.
z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.07.2016 r. , w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

Odpowiedź 35
Zamawiający zmienił termin otwarcia ofert na dzień 5.08.2016roku.

Pytanie 36
Prosimy o opis konstrukcji poszczególnych obiektów wraz z opisem aktualnego stanu technicznego poszczególnych ubezpieczonych obiektów (szerszy niż w informacji o zamówieniu), w tym stopnia zużycia technicznego poszczególnych obiektów.

Odpowiedź 36
Informacje zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 37
Prosimy o rozszerzenie czasowego zakresu deklarowanej szkodowości przez podanie informacji o historii szkodowej Zamawiającego od 2010 roku (łącznie z 2010r.) włącznie do dnia dzisiejszego z wszystkich grup ubezpieczeniowych – uwzględniając szkody wypłacone, rezerwy, odmowy, renty i inne roszczenia w PLN.
Prosimy o szkodowość z podaniem daty wystąpienia szkody, daty wypłaty odszkodowania, opisu przyczyn powstania szkody.
Jeśli podanie szczegółowej przyczyny szkód okaże się niemożliwe prosimy o wskazanie:
- jakie zdarzenia szkodowe miały miejsce najczęściej;
- jakie były przyczyny powstania szkód jednostkowo największej wartości.

W przypadku gdy przedmiotowe mienie nie było objęte ubezpieczeniem prosimy o opis zdarzeń + ewentualnie kosztów usunięcia działania tych zdarzeń mogących powodować powstanie odpowiedzialności polisowej gdyby polisa została zawarta.

Odpowiedź 37
Zamawiający informuje, że obiekty zgłaszane do ubezpieczenia nie były dotychczas ubezpieczane.
Zamawiający ponadto informuje, że w podanych latach nie wystąpiły szkody o jednostkowej wartości przekraczającej 4 000 000 zł.
W związku z usuwaniem skutków fali powodziowej w roku 2010 koszt napraw i remontów był następujący:
Most w ciągu ul. Nowohuckiej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł
Most w ciągu ul. Konopnickiej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł
Most w ciągu ul. Dietla - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł
Most w ciągu ul. Krakowskiej – różne prace związane z drobnymi uszkodzeniami, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł.
Most w ciągu ul. Klasztornej - czyszczenie nisz podłożyskowych, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk, uzupełnienie umocnień skarp przy podporach, koszt nie przekroczył kwoty 200.000 zł

Pytanie 38
Prosimy o skorygowanie zapisu w formularzu ofertowym dot. wysokości franszyzy redukcyjnej (zgodnie z SIWZ – powinno być 4.000.000 zł).
Odpowiedź 38
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis formularza ofertowego dotyczy punktowanej klauzuli fakultatywnej – obniżenie franszyzy redukcyjnej do 3.000.000 zł – zgodnie z SIWZ cz. IX: Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę niższej niż określona przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (4.000.000 zł) franszyzy redukcyjnej, to jest zaoferowanie przez wykonawcę franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000.000 zł.

Pytanie 39
W nawiązaniu do przekazanej informacji o ocenie z przeglądu okresowego (2015) oraz stanie izolacji zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów inżynierskich – prosimy o informację o wykazanych uszkodzeniach (wnioski, decyzje – opis uszkodzeń) oraz o informację, czy i kiedy Zamawiający planuje ich naprawienie, prosimy również o podanie roku ostatniego remontu generalnego poszczególnych obiektów infrastruktury.
Odpowiedź 39
Informacje zawiera załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 40
Prosimy o podanie danych schematów statycznych do wszystkich obiektów.

Odpowiedź 40
Informacje zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 41
Prosimy o informacje czy od początku 2010 roku w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN.

Odpowiedź 41
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pkt. 37

Pytanie 42
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez przekazanie informacji, czy mienie zgłaszane do ubezpieczenia było dotknięte nagłymi zdarzeniami powodującymi konieczność przeprowadzenia napraw, remontów niezwiązanych z bieżącym utrzymaniem stanu mienia:
- dla powodzi przynajmniej od roku 1997, w tym ew. poniesione koszty działań zabezpieczających, nawet jeżeli powódź nie wyrządziła szkody
- dla innych szkód przynajmniej za ostatnie 5 lat (np. zalania tuneli, uderzenia pojazdów ponadgabarytowych, katastrofy itp.)

Odpowiedź 42
Zamawiający informuje, że ze względu na upływ czasu nie jest w stanie podać precyzyjnych informacji na temat napraw i remontów po fali powodziowej w roku 1997, niemniej koszt napraw i remontów poszczególnych obiektów nie przekraczał kwoty 4 000 000 zł.
W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody (np. zalania tuneli, uderzenia pojazdów ponadgabarytowych, katastrofy itp.) o wartości przekraczającej 4 000 000 zł.

Pytanie 43
Prosimy o informację, czy w konstrukcji obiektów występują materiały palne lub łatwo rozprzestrzeniające ogień (drewno, tworzywa sztuczne). W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie obiektu, rodzaju materiału palnego lub łatwo rozprzestrzeniającego ogień, także o informację jaką funkcję spełnia element wykonany z danego rodzaju materiału.
Odpowiedź 43
Zamawiający informuje, że obiekty są wykorzystywane do prowadzenia instalacji i sieci.
W obiektach mostowych nie są stosowane konstrukcje palne do prowadzenia sieci, tzw. urządzenia obce są prowadzone w kapie chodnikowej obiektu ( brak dostępu do rur), bądź są podwieszane do konstrukcji obiektu za pomocą metalowych zawiesin. Rury osłonowe, w których prowadzone są media mogą być wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego. Rury osłonowe dla mediów podwieszanych pod konstrukcję są wykonane z tworzyw sztucznych z uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej izolacji elektrycznej. Na filarach Mostu Grunwaldzkiego znajdują się pomosty robocze o konstrukcji drewnianej. Nie jest to pomost łączący filary, most jest konstrukcji żelbetowej. Fotografia pomostu – załącznik nr 2.
Pytanie 44
Prosimy o informację, czy nowobudowany most w ciągu drogi S7 będzie w zarządzie Zamawiającego i czy po zakończeniu budowy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.
Odpowiedź 44
Zamawiający informuje, że nowobudowany most w ciągu drogi S7 nie będzie w zarządzie Zamawiającego.
Pytanie 45
Prosimy o informację, czy infrastruktura drogowa została zgłoszona do ubezpieczenia (w tym m.in. oznakowanie poziome i pionowe, bariery energochłonne, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, iluminacje) i czy zadeklarowana wartość odtworzeniowa poszczególnych obiektów inżynierskich obejmuje również wartość ww. rodzaju mienia.
Odpowiedź 45
Zamawiający informuje, że zadeklarowana wartość odtworzeniowa obejmuje elementy wyposażenia.
Pytanie 46
Prosimy o informację, które z obiektów są objęte monitoringiem (CCTV).
Odpowiedź 46
Zamawiający informuje, że obiekty nie są objęte monitoringiem. W tunelach zamontowane są kamery jako element sterowania ruchem.
Pytanie 47
Prosimy o potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

Odpowiedź 47
Zamawiający informuje, że wykonawcy robot zobowiązani są do prowadzenia wszelkich prac z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ppoż. i bhp.

Pytanie 48
Prosimy o potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

Odpowiedź 48
Zamawiający informuje, że wykonawcy robot zobowiązani są do prowadzenia wszelkich prac z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ppoż. i bhp.

Pytanie 49
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, że nie jest objęte ochroną powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

Odpowiedź 49
Zamawiający potwierdza, że zawarte w OWU wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie, jeżeli nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ i Umowy.

Pytanie 50
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie właściwe OWU Wykonawcy.

Odpowiedź 50
Zamawiający potwierdza, że zawarte w OWU wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie, jeżeli nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ i Umowy.

Pytanie 51
W odniesieniu do ryzyka powodzi i deszczu nawalnego prosimy o wskazanie, jakie czynności prewencyjne (naprawy, dodatkowe zabezpieczenia itp.) powziął Zamawiający po takich szkodach, które mają na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Odpowiedź 51
Zamawiający prowadzi modernizację systemu odwodnienia oraz utrzymuje stałą drożność kratek odwodnieniowych.

Pytanie 52
Załącznik nr 1 Sekcja I pkt 3.3 – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie.

Odpowiedź 52
Zamawiający potwierdza powyższe i wyjaśnia, że zawarte w OWU wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie, jeżeli nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ i Umowy.

Pytanie 53
Sekcja II pkt 3.1 - prosimy o zmianę zapisu: „szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej oraz koszty wyburzania, odgruzowywania (...)"

Odpowiedź 53
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 54
Sekcja II pkt 3.1 – prosimy o potwierdzenie, że wymienione szkody i koszt pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia i/lub dodatkowych limitów odpowiedzialności wynikających z zapisów klauzul dodatkowych mających zastosowanie do niniejszej umowy.
Odpowiedź 54
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, ze wskazaniem obiektu, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.
Odpowiedź 55
Zamawiający informuje, iż w ramach zadania związanego z przebudową linii tramwajowej w ciągu ul. Krakowskiej remontowi, przede wszystkim piaskowanie i malowanie konstrukcji, będzie podlegał Most Piłsudskiego. Planowany termin realizacji 2017/2018 w zależności od posiadanych środków finansowych. Brak informacji o koszcie remontu, projekt w trakcie przygotowania.
Pytanie 56
Prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie zapisów SIWZ:
Sekcja II pkt 6.1 – poniżej tabeli znajduje się informacja, że „ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie o nie więcej niż 5% i zostaną podane przed zawarciem ubezpieczenia". Jednocześnie w SIWZ znajduje się klauzula pierwszej aktualizacji (10%) – prosimy o wyjaśnienie w jakiej relacji pozostają te zapisy - czy intencją Zamawiającego jest dopuszczenie możliwości dwukrotnej „pierwszej" aktualizacji sumy ubezpieczenia? Czy też w zapis odnosi się do zapisów klauzuli pierwszej aktualizacji (co sugeruje również pkt 6.2)? Prosimy wówczas o ujednolicenie zapisów i przyjęcie w obu ww. zapisach wartości 5%.
Odpowiedź 56
Zamawiający wyjaśnia, że intencją zapisu w sekcji II pkt 6.1. poniżej tabeli jest możliwość modyfikacji sumy ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, natomiast intencją klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia jest możliwość modyfikacji sumy ubezpieczenia w początkowym okresie trwania umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że modyfikacja ta odnosi się do sumy ubezpieczenia określonej w SIWZ i w razie skorzystanie przez Zamawiającego z obu możliwości modyfikacji sumy ubezpieczenia ograniczone jest parametrem 10% sumy ubezpieczenia określonej w SIWZ.

Pytanie 57
Sekcja III pkt 2 – prosimy o dodanie:
„Łączny limit odpowiedzialności (...) wynosi 3 000 000 USD w przeliczeniu na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia zawarcia umowy."
Odpowiedź 57
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, modyfikuje zdanie ostatnie pkt. 2 w Sekcji III Klauzule szczególne w następujący sposób:
„Łączny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi 3 000 000 USD w przeliczeniu na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia zawarcia umowy."

Pytanie 58
Sekcja III pkt 9 – prosimy o dodanie:
„...o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania."
Odpowiedź 58
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 59
Sekcja III pkt. 20 – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa wymienione w klauzuli koszty dodatkowe, jeżeli koszty te powstaną w związku lub wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy.
Odpowiedź 59
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 60
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej podane limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź 60
Zamawiający nie potwierdza powyższego i wyjaśnia, że przypadki, gdy limity odpowiedzialności dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń są wymienione w Sekcji II i Sekcji III i odnoszą się do okresu ubezpieczenia.

Pytanie 61
Sekcja III pkt. 16 – prosimy o dodanie: „Ubezpieczyciel jednorazowo przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę (...)"
Odpowiedź 61
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że intencją zapisu jest także możliwość prolongaty poszczególnych rat składki.

Pytanie 62
W definicji szkody prosimy o dodanie słowa fizyczne, czyli „za szkodę uważa się fizyczną utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia ......." I dodanie na końcu zdania – „powodujące konieczność naprawy lub wymiany".
Odpowiedź 62
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 63
2.4. prosimy o wykreślenie – bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5.000.000 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla zdarzeń, które nie powodują fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia.

Odpowiedź 63
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 70
Ryzyko katastrofy budowlanej – prosimy o zmianę limitu na 10.000.000,- PLN occ/agg.

Odpowiedź 70
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 71
4.2 – prośba o wyjaśnienie intencji wprowadzenia zapisu w kontekście ubezpieczenia na ryzykach nazwanych FLEXA+EC

Odpowiedź 71
Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy SIWZ odnoszą się do możliwych wyłączeń odpowiedzialności potencjalnych wykonawców.

Pytanie 72
Prosimy o potwierdzenie ustalenia wartości odszkodowania tj. w przypadku szkód częściowych – wg wartości odtworzenia / w przypadku szkód całkowitych – wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź 72
Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 73
9.2 – prosimy o dodanie po ostatnim zdaniu „pojedynczego obiektu inżynieryjnego".

Odpowiedź 73
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę i wyjaśnia iż problem ten reguluje pkt 9.4.

Pytanie 74
Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości – prosimy o wprowadzenie max. wartości 5.000.000,- PLN.

Odpowiedź 74
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 75
W pkt 2.6 zakresu ubezpieczenia wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 75
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 76
W pkt 3.3 zakresu ubezpieczenia prosimy o wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dla mienia nowego będące przedmiotem budowy.

Odpowiedź 76
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 77
Zwracamy się z wnioskiem o uszczegółowienie, jak należy rozumieć „mienie nowe będące przedmiotem budowy", wskazanie przykładu takiego mienia, które w ramach tego sformułowania ma być przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź 77
Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z budową bądź montażem, przebudową itp. obiektów ubezpieczonych mogą być wykonywane prace związane z powstaniem mienia nowego.

Pytanie 78
W odniesieniu do punktu 4.2 zakresu ubezpieczenia wnosimy o doprecyzowanie ostatniego zdania dodanie słowa niewyłączonego z umowy po słowie „zdarzenia" , czyli „z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zdarzenia niewyłączonego z umowy a będącego następstwem zdarzeń wskazanych"

Odpowiedź 78
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 79
Wnosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za zmiany poziomu wód podziemnych, w tym gruntowych, chyba, że nastąpiły w związku z powodzią lub przechodzącą falą powodziową w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie

Odpowiedź 79
Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nie definiuje w/w terminów, w związku z czym będą miały zastosowanie definicje z OWU Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa.

Pytanie 80
Prosimy o wyjaśnienie czy Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia zakłada włączenie dodatkowych wiaduktów, mostów, tuneli czy zwiększenie sumy ubezpieczenia dla deklarowanych obiektów? Jeśli klauzula zakłada włączenie dodatkowych obiektów prosimy o zmniejszenie limitu do 10.000.000 PLN tylko dla dodatkowych lokalizacji.

Odpowiedź 80
Zamawiający wyjaśnia, ze Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia nie zakłada włączenia dodatkowych wiaduktów, mostów, tuneli, natomiast zakłada możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia (wartości odtworzeniowej) deklarowanych obiektów.

Pytanie 80
W klauzuli zniesienia proporcji wnosimy o zmianę zamiast „ wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody", „wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenie nie więcej niż 2.000.000 PLN"

Odpowiedź 80
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 81
W KLAUZULI zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosimy o dodanie zapisu „o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa"

Odpowiedź 81
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 82
W Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku rezygnacji z naprawy, odbudowy, Ubezpieczyciel nie ograniczy odszkodowania do wartości rzeczywistej, jeśli Zamawiający przeznaczy wypłatę odszkodowania na nowe inwestycje (mosty, tunele, wiadukty) nieujęte przed wystąpieniem szkody w planach inwestycyjnych
Odpowiedź 42
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 83
W klauzuli 20 kosztów dodatkowych wnosimy o zmniejszenie limitu w ust 1 pkt 6) do 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 83
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy zmniejszył w/w limit do 4.000.000 PLN.

Pytanie 84
W Klauzuli kosztów rzeczoznawców wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 300.000,00 PLN

Odpowiedź 84
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy zmniejszył w/w limit do 500.000,00 PLN.

Pytanie 85
W klauzuli ODTWORZENIA dokumentacji wnosimy o zmniejszenie limitu do 100.000 PLN

Odpowiedź 85
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 86
Z uwagi na fakt, że część budowli zgłoszonych do ubezpieczenia jest złym w stanie technicznym (w szczególności, których stan w okresowych przeglądach został oceniony jako niedostateczny lub niepokojący) wnosimy o wprowadzenie w treści katastrofy budowlanej wyłączenia mienia będącego w złym stanie technicznym.

Odpowiedź 86
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 87
Prosimy o wykreślenie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia.

Odpowiedź 87
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 88
Prosimy o włączenie dodatkowych klauzul:

Klauzula sankcji i embarga:
Z zakresu ubezpieczenia na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie, w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.
Wyłączenie dotyczące działania organów administracyjnych
Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio lub pośrednio zwiększone lub powstałe na skutek działania władz publicznych lub wydania przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia"
Wyłączenie dot. braku przeglądów i konserwacji:
Ubezpieczyciele nie odpowiadają za żadne szkody i/lub zdarzenia spowodowaną lub zwiększoną przez nieutrzymywanie przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mienia podlegającego ubezpieczeniu w dobrym stanie technicznym, w tym zaniechanie czynności konserwacyjnych eksploatowanego mienia.

Odpowiedź 88
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie proponowanym przez Wykonawcę, jednocześnie zwraca uwagę iż zawarte w OWU wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie, jeżeli nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ i Umowy.

Pytanie 89
W nawiązaniu do ogłoszonego ww. postępowania przetargowego prosimy o przesłanie edytowalnej wersji załączników (oświadczeń)
Odpowiedź 89
Zamawiający w trosce o zachowanie jednolitej treści dokumentów przekazuje je Wykonawcom tylko w formacie PDF.

Ponadto:
Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. IX – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - w części dotyczącej II Kryterium – postanowienia fakultatywne jest:

II Kryterium – postanowienia fakultatywne.

Punktowana jest:

Franszyza redukcyjna – 5 pkt

Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę niższej niż określona przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (4.000.000 zł) franszyzy redukcyjnej, to jest zaoferowanie przez wykonawcę franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000.000 zł.

Wykonawca w stosunku do postanowienia fakultatywnego powinien w formularzu oferty wpisać: „TAK" - jeżeli Wykonawca je akceptuje lub „NIE" - jeżeli Wykonawca go nie akceptuje. Wykonawca w tabeli w formularzu oferty może zaznaczyć tylko TAK lub NIE. Brak oświadczenia Wykonawcy tj. nie wskazanie przez Wykonawcę TAK lub NIE przy klauzulach w formularzu oferty, zostanie uznane przez Zamawiającego za brak akceptacji (NIE) klauzuli/ postanowienia fakultatywnego. W takim przypadku Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym zakresie 0 punktów.

- w SIWZ IX – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - w części dotyczącej II Kryterium – postanowienia fakultatywne jest: powinno być:

II Kryterium – postanowienia fakultatywne.

Punktowana jest:

Franszyza redukcyjna – 5 pkt

Dodatkowo punktowane będzie zaoferowanie przez wykonawcę niższej niż określona przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (to jest 4.000.000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowania, nie mniej niż 4.000.000 zł) franszyzy redukcyjnej, to jest zaoferowanie przez wykonawcę franszyzy redukcyjnej w wysokości 3.000.000 zł, z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego odszkodowanie, nie mniej niż 3.000.000 zł.
Wykonawca w stosunku do postanowienia fakultatywnego powinien w formularzu oferty wpisać: „TAK" - jeżeli Wykonawca je akceptuje lub „NIE" - jeżeli Wykonawca go nie akceptuje. Wykonawca w tabeli w formularzu oferty może zaznaczyć tylko TAK lub NIE. Brak oświadczenia Wykonawcy tj. nie wskazanie przez Wykonawcę TAK lub NIE przy klauzulach w formularzu oferty, zostanie uznane przez Zamawiającego za brak akceptacji (NIE) klauzuli/ postanowienia fakultatywnego. W takim przypadku Zamawiający przyzna Wykonawcy w tym zakresie 0 punktów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ślad za odpowiedziami na pytania wykonawców zmienia także zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Nowy - zmieniony dokument otrzymuje nazwę: Zał. 01 Formularz oferty – nowy.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum