Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 10/X/2016

Kraków: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017

Kraków: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017
Ogłoszenie nr 323174 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna  53, 31-586  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail , faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty składa sie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobisce, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017
Numer referencyjny: 10/X/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 3

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na „Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017 z podziałem na części;

1. dekoracja Ulic i lamp,

2. Choinki,

3. dekoracja Mostów.

4. Bombki i projektory,

5. dekoracja Drzew,

6. Anioły wraz z magazynowaniem”

a) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego, w tym:

- cz. 1 – Dekoracja LAMP I ULIC - zał. nr 3.1 do SIWZ

- cz. 2 - CHOINKI - zał. nr 3.2 do SIWZ

- cz. 3 – Dekoracja MOSTÓW - zał. nr 3.3 do SIWZ

- cz. 4 – BOMBKI I PROJEKTORY

- zał. nr 3.4 do SIWZ

- cz. 5 – Dekoracja DRZEW - zał. nr 3.5 do SIWZ

- cz. 6 – ANIOŁY DUŻE I MAŁE + MAGAZYNOWANIE - zał. nr 3.6 do SIWZ

- Warunki wykonania prac - zał. nr 3a do SIWZ

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 51110000-6
Dodatkowe kody CPV:79822500-7, 50232110-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/01/2017

 II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania zamówienia: a) cz. I w okresie: 04.12.2016 – 31.01.2017 b) cz. II w okresie: Rynek Główny 26.11.2016 – 31.01.2017 choinki w pozostałych lokalizacjach 04.12.2016 – 31.01.2017 c) cz. III, IV, V, VI w okresie: 04.12.2016 – 31.01.2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi podobnego rodzaju, tj. polegające, na wykonaniu dekoracji miasta pow. 100 000 mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, każda o wartości co najmniej 100 000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – wg. zał. nr 8; b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub w punkcie poniżej. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – wg zał. 4 do SIWZ – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 5 do SIWZ – (wzór); 3. Ponadto poza wypełnionym formularzem oferty - wg zał. 1 do SIWZ, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a. oraz w pkt 5 części IV SIWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 części IV SIWZ. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 3 lit. a IV części SIWZ. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a części IV SIWZ składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126). 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub w SIWZ muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:tak,
Informacja na temat wadium
1) 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:

a) dla części I (LAMPY) zamówienia 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100),

b) dla części II (CHOINKI) zamówienia 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta 00/100),

c) dla części III (MOSTY) zamówienia 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100),

d) dla części IV (BOMBKI) zamówienia 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100),

e) dla części V (DRZEWA) zamówienia 1 700,00 zl (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100),

f) dla części VI (ANIOŁY) zamówienia 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.

5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.

6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 2(I-V) lub 2(VI) do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B. 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Dekoracja LAMP I ULIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis części I zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 Część nr: II    Nazwa: CHOINKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis części II zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 

Część nr: III    Nazwa: Dekoracja MOSTÓW

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis części III zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funcjonanych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 Część nr: IV    Nazwa: BOMBKI I PROJEKTORY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis części IV zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 

Część nr: V    Nazwa: Dekoracja DRZEW

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis części V zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

 

Część nr: VI    Nazwa: ANIOŁY DUŻE I MAŁE + MAGAZYNOWANIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis części VI zamówienia w zakresie Dekoracji LAMP I ULIC miasta Krakowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016-2017 jest treścią zał. 3.6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektowanych dekoracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za usługę instalacji dekoracji i jej obsługę oraz jej usunięcie - 60% Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, Ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji - 40% Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kolorystyka, gra świateł - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt funkcjonalność w tym sposób zabezpieczenia przed wandalizmem - 10% ocena (0-10) pkt ilość elementów świetlnych - efekt wizualny - 10% ocena (0-10) pkt efektywność energetyczna, w tym suma mocy zainstalowanej - 10% ocena (0-10) pkt Sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych zamawiającego, dla danej części zamówienia, zawartych w załącznikach do SIWZ, projekt graficzny dekoracji załączony do oferty będzie oceniany indywidualnie przez członków Komisji Przetargowej z udziałem Plastyka Miejskiego w zakresie właściwości estetycznych i funkcjonalnych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków Komisji Przetargowej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 13.10.2016r.

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 323174-2016 z dnia 13-10-2016 - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na „Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2016/2017 z podziałem na części; 1. dekoracja Ulic i lamp, 2. Choinki, 3. dekoracja Mostów. 4. B...
Termin składania ofert/wniosków: 21-10-2016


Ogłoszenie nr 324873 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 323174
Data:
13/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna  53, 31-586  Kraków, woj. małopolskie, tel. 126167419, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B. 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B. 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 09.30 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 17.10.2016r.

Pozostaje bez zmian

IV.6.2) Termin składania ofert :
Data: 21/10/2016, godzina: 09:00

Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

 a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – wg zał. 4 do SIWZ– (wzór);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 5 do SIWZ – (wzór)

Dół formularza

Dół formularza

 

Pytania Wykonawców do SIWZ z dnia 17.10.2016 i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczono poniżej w załącznikach do ogłoszenia 

 

Informacja z otwarcia ofert dnia 21.10.2016

zamieszcono poniżej w załaczniku do ogłoszenia

Przypominamy o złożeniu w ciagu 3 dni informacji o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, na zał. poniżej druku

Uwaga! Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – składamy na wezwanie Zamawiajacego wg zał. nr 6 do SIWZ pn.: doświadczenie zawodowe wykonawcy - wykaz usług

Załączniki:
Pobierz plik (10-X-2016 Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej.pdf)10-X-2016 Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej[Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej]34 Kb
Pobierz plik (I. Część dekoracja Ulic i lamp 2016.pdf)Zał. 3.1 do SIWZ[I. Część dekoracja Ulic i lamp 2016]42 Kb
Pobierz plik (II. Część Choinki 2016.pdf)Zał. 3.2 do SIWZ[II. Część Choinki 2016]44 Kb
Pobierz plik (III. Część - dekoracja Mostów - 2016.pdf)Zał. 3.3 do SIWZ[III. Część - dekoracja Mostów - 2016]37 Kb
Pobierz plik (IV. Część Bombki i projektory - 2016.pdf)Zał. 3.4 do SIWZ[IV. Część Bombki i projektory - 2016]41 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi  na stronę www.pdf)Pytania Wykonawców do SIWZ z dnia 17.10.2016 i odpowiedzi Zamawiającego[Pytania Wykonawców do SIWZ z dnia 17.10.2016 i odpowiedzi Zamawiającego]98 Kb
Pobierz plik (SIWZ 10-X-2016 do publikacji.pdf)SIWZ 10-X-2016[SIWZ]140 Kb
Pobierz plik (V. Część - dekoracja Drzew 2016.pdf)Zał. 3.5 do SIWZ[V. Część - dekoracja Drzew 2016]38 Kb
Pobierz plik (VI. Część - Anioły z magazynowaniem - 2016.pdf)Zał. 3.6 do SIWZ[VI. Część - Anioły z magazynowaniem - 2016]35 Kb
Pobierz plik (Zał  4 do SIWZ - Oświadczenie w zakreise wymaganego doświadczenia zawodowego.pdf)Zał 4 do SIWZ [Oświadczenie w zakreise wymaganego doświadczenia zawodowego]33 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 - Formularz oferty.pdf)Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty[Formularz oferty]48 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.1 do SIWZ-  DEKORACJA ULIC I LAMP Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.1 do SIWZ[DEKORACJA ULIC I LAMP Zestawienie prac do wyceny]27 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.2 do SIWZ Cz. II Choinki - Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.2 do SIWZ [Cz. II Choinki - Zestawienie prac do wyceny]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.3 do SIWZ Cz. III Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.3 do SIWZ [Cz. III Zestawienie prac do wyceny]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.4 do SIWZ Cz. IV Bombki - Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.4 do SIWZ [Cz. IV Bombki - Zestawienie prac do wyceny]25 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.5 do SIWZ Cz. V drzewa Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.5 do SIWZ [Cz. V drzewa Zestawienie prac do wyceny]29 Kb
Pobierz plik (ZAł. 1.6 do SIWZ Cz. VI  ANIOŁY Zestawienie prac do wyceny.pdf)ZAł. 1.6 do SIWZ [Cz. VI ANIOŁY Zestawienie prac do wyceny]29 Kb
Pobierz plik (Zał. 2 (I-V) do SIWZ IPUmowy w zakresie cześci 1,2,3,4 lub 5.pdf)Zał. 2 (I-V) do SIWZ [IPUmowy w zakresie cześci 1,2,3,4 lub 5]104 Kb
Pobierz plik (Zał. 2 (V) do SIWZ IPUmowy w zakresie części 6 Anioły.pdf)Zał. 2 (V) do SIWZ [IPUmowy w zakresie części 6 Anioły]102 Kb
Pobierz plik (Zał. 3a do SIWZ Warunki wykonania prac.pdf)Zał. 3a do SIWZ [Warunki wykonania prac]41 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Zał. 5 do SIWZ[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]46 Kb
Pobierz plik (Zał. 6 - Doświadczenie zawodowe - wykaz usług.pdf)Zał. 6 do SIWZ[Doświadczenie zawodowe - wykaz usług]35 Kb
Pobierz plik (ZP-12__6_IX_2016  Informacja z otwarcia ofert na stronę ZIKiT.pdf)10/X/2016 Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]53 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum