Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 21/X/2016

Kraków: Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.

Ogłoszenie nr 326779 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail , faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie.
Numer referencyjny: 21/X/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Opis przedmiotu zamówienia: a)Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie torowiska tramwajowego w ulicy Grzegórzeckiej na odcinkach w rejonie budynków nr 7, 10, 45, 49 w Krakowie. b)Zakres robót obejmuje między innymi: wymianę torowiska tramwajowego wraz z podbudową z wykonaniem nawierzchni w technologii „monobloków" wraz z odcinkami dostosowawczymi, zgodnie z projektami budowlanymi. Wykonawca zobowiązany jest do: - Wykonania prac na wszystkich odcinkach w jednym zamknięciu ruchu tramwajowego, - realizacji prac zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym z Zamawiającym; - odtworzenia w przypadku zniszczenia znaków geodezyjnych (reperów) itp., - aktualizacji i zatwierdzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz ujęcia kosztów zabezpieczeń ruchu drogowego na czas realizacji robót Wszelkie uzupełnienia projektowe i ewentualne odstępstwa od projektu muszą być rozwiązywane i zatwierdzane w ramach nadzoru autorskiego Projektanta. Ponadto Wykonawca: - koordynuje wszelkie prace w ramach zadania jak i roboty obce wykonywane podczas realizacji zadania, - wykona własnym staraniem i na własny koszt niezbędne wymagane pomiary, badania laboratoryjne i sprawdzenia w tym geodezyjne, badania w terenie, odwierty kontrolne, itp., - użyje do wykonania zadania materiałów nowych, posiadających niezbędne atesty i aprobaty, - złom jest własnością Wykonawcy, co powinno być uwzględnione podczas kalkulacji kosztów podczas przygotowania oferty cenowej. Materiały i elementy użyte do realizacji w/w zamówienia, muszą posiadać właściwości użytkowe zgodne (porównywalne) z opisanymi Zamówieniu, spełniać określone tam warunki, a także posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w torowiskach tramwajowych. c)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: przedmiaru robót - zał. nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej – zał. nr 7 do SIWZ, dokumentacji projektowej – zał. 8 do SIWZ oraz warunków i wymagań – zał. nr 9 do SIWZ. d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e)Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

II.5) Główny kod CPV: 45231600-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Zbigniew Pogoń – Zespół Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne), Iwona Lorek – Zespół Umów i Zamówień Publicznych – tel. (012) 616-71-13 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię o dł. min 150 mpt; 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; 3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5; 2.Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – wg zał. 10 – (wzór). 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium. e) kosztorys ofertowy. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a oraz punkcie 2 (IV część SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (IV część SIWZ). 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 4 dotyczące tych podmiotów. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 3 lit. a (IV część SIWZ). 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a (IV część SIWZ)składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 11. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Długośc okresu gwarancji 30
POdstawa zatrudnienia kierownika budowy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 19.10.2016 roku.

_____________________________________________________________________________

UWAGA zmiana SIWZ !!!

OZ.271.377.2016                                                                                  Kraków, dnia 28.10.2016 r.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 i pkt 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 03.11.2016 r. do godz. 11.00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 i pkt 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 09.11.2016 r. do godz. 11.00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

_____________________________________________________________________________

UWAGA zmiana ogłoszenia!!!

Ogłoszenie nr 332707 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 326779
Data: 19/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/11/2016, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/11/2016, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 28.10.2016 r.

_____________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi !!!

OZ.271.377.2016                                                                                  Kraków, dnia 04.11.2016 r.


Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie będą koszty wyłączenia
i ponownego włączenia napięcia w sieci trakcyjnej?

Odpowiedź 1:
Po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2:
Proszę o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie udostępnia załączników w formie edytowalnej.

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obciążany kosztami komunikacji zastępczej na czas robót?

Odpowiedź 3.
Koszty komunikacji zastępczej ponosi Zamawiający.

Pytanie 4.
Proszę o wykreślenie z paragrafu 3 wzoru umowy pkt. 3 ppkt: 7 ,13 , 14 i 15 oraz pkt. 23, 24. Zapisy we wskazanych punktach umowy nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 4.
Pozostają zapisy Umowy.

Pytanie 5.
„Warunki i wymagania dotyczące wykonania zadania" : Część I pkt. 11 proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami w przedmiarze robót w zależności od technologii wykonania remontu demontaż sieci trakcyjnej może zostać pominięty?

Odpowiedź 5.
Demontaż sieci trakcyjnej uwarunkowany jest przyjętą przez Wykonawcę technologią wykonania prac.

Pytanie 6.
Warunki i wymagania dotyczące wykonania zadania" : Część I pkt. 12 proszę o potwierdzenie, że zgodnie Zamawiający pokryje wszystkie koszty (np. mandaty) wynikające z konieczności prac w czasie „ciszy nocnej" (t.j. w godz. 22 – 6 )?

Odpowiedź 6.
Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie 7.
SIWZ Część VI pkt. 1 ppkt. 9 Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniami: robocizny, materiałów, sprzętu oraz tabelą elementów scalonych ; Proszę o odstąpienie od opisanej formy oferty i ograniczenie formy kosztorysów do kosztorysu ofertowego. W przypadku podtrzymania wymaganej w SIWZ formy oferty proszę o doprecyzowanie zapisu „tabela elementów scalonych"?

Odpowiedź 7.
Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 8.
Proszę o doprecyzowanie czy separatory należy odtworzyć z materiału pochodzącego z demontażu czy zakupić materiał nowy?

Odpowiedź 8.
Separatory odtworzyć z materiału zdemontowanego z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych materiałem nowym.

Pytanie 9.
Proszę o doprecyzowanie materiału do wykonania uszczelnienia między płytami?

Odpowiedź 9.
Należy dobrać materiał zgodnie z opisem technicznych, dobrany materiał należy przedstawić Inwestorowi do zatwierdzenia.

Pytanie 10.
Proszę o doprecyzowanie czy oznakowanie poziome należy odtworzyć jako cienko czy grubowarstwowe?

Odpowiedź 10.
Zgodnie z istniejącym w terenie.

Pytanie 11.
Proszę o doprecyzowanie zakresu robót związanych z odtworzeniem studni rewizyjnej na kanalizacji (rodzaj materiału, średnica itp.) z rozbiciem na poszczególne odcinki?

Odpowiedź 11.
W zakresie niezbędnym do naprawy ewentualnych uszkodzeń i dostosowaniem do wymienianej nawierzchni.

Pytanie 12.
Proszę o skorygowanie obmiarów dotyczących uszczelnienia między płytami oraz wypełnienie przestrzeni między płytami betonem B35 do wartości rzeczywistych.

Odpowiedź 12.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 13.
Czy istniejąca płyta betonowa podbudowy jest płytą zbrojoną?

Odpowiedź 13.
W dokumentacji archiwalnej jest zapis o żelbetowej płycie z B35

Pytanie 14.
Proszę o doprecyzowanie długości oraz wymaganej klasy obciążeń odwodnienia liniowego na poszczególnych odcinkach podlegających wymianie?

Odpowiedź 14.
UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji i zlecenia wykonania płyt prefabrykowanych należy wykonać dokładną inwentaryzację geodezyjną !!!!! Na tej podstawie określić parametry odwodnienia liniowego. Wymagana klasa techniczna E600

Pytanie 15.
Specyfikacja Techniczna T-04.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY oraz T-04.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY W TORACH TRAMWAJOWYCH pkt. 1.3 podaje warstwę nawierzchniową płyty prefabrykowanej z betonu specjalnego min. C35/45 z kruszywem bazaltowym, CEM I 42.5R o cechach: S3, XF4, FT2 – w której pozycji przedmiaru oraz w jakiej ilości należy wycenić tę warstwę?

Odpowiedź 15.
Warstwa betonu C35/45 jest elementem konstrukcji płyty „monobloku" i jest wykonywana w wytwórni jako cały wyrób.

Pytanie 16.
Przedmiar, pozycje 4.6 i 4.7 podają w opisie docelowo warstwę z betonu C16/20 gr. 18 cm, natomiast katalog w pozycji 4.6 wskazuje warstwę 12 cm, a w poz. 4.7 warstwę 1cm, czyli razem 13 cm. Proszę o ewentualną korektę przedmiaru i wyjaśnienie wątpliwości ilu centymetrową warstwę należy wycenić w poz. 4.6 , a jaka w poz. 4.7.

Odpowiedź 16.
Należy przyjąć: poz. 4.6 warstwa 12 cm, poz. 4.7. uzupełnienie warstwy do 18 cm (czyli warstwa 6 cm).

Pytanie 17.
Długości płyt opisane w pozycjach przedmiarowych nr 1.8, 2.8, 3. 7i 4.8 znacząco odbiegają od długości płyt w projekcie ( załączone rysunki z sytuacjami). Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowych i dopasowanie ich do projektowanego stanu.

Odpowiedź 17.
- pkt 1.8 – bud.10 – należy przyjąć 2 moduły po 13 m (11 m – płyta żelbetowa + 2 x 1m szyny „wystające z płyty" do połączenia z istniejącym torem);
- pkt 2.8. – bud. 45 - należy przyjąć 2 moduły po 18 m (17 m – płyta żelbetowa + 2 x 1m szyny „wystające z płyty" do połączenia z istniejącym torem);
- pkt 3.7 – bud. 49 - należy przyjąć 2 moduły po 15m (13 m – płyta żelbetowa + 2 x 1m szyny „wystające z płyty" do połączenia z istniejącym torem);
- pkt 4.8. – bud. 7 -- należy przyjąć 2 moduły po 15m (13 m – płyta żelbetowa + 2 x 1m szyny „wystające z płyty" do połączenia z istniejącym torem).

Pytanie 18.
W projekcie budowlanym - budynek 10 brak opisu technicznego. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 18.
W załączeniu

Pytanie 19.
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii na szynę pływającą w płycie prefabrykowanej, ewentualnie na technologię CDM-Q track?

Odpowiedź 19.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie 20.
Proszę, o potwierdzenie, że torowisko zostanie zamknięte na 4 tygodnie, a tylko jezdnie będą zamykane weekendowo w godzinach PT – 23.30 do PN 4.30.

Odpowiedź 20.
Zamknięcie torowiska i jezdni jest uzależnione od przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót i tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Pytanie 21.
Proszę o doprecyzowanie sposobu łączenia płyt z betonu C30/37 a C35/45. Dokumentacja
w żadnym punkcie się do tego nie odnosi.

Odpowiedź 21.
Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie połączenia miedzy poszczególnymi konstrukcjami. Beton winien szczelnie wypełniać przestrzenie pomiędzy płytą a podbudową.

Pytanie 22.
Jak Zamawiający zamierza o tej porze roku uzyskać warunek komisyjnego spawania szyn
w temperaturze neutralnej 15-30oC ( opis techniczny pkt 3.3.4 wszystkie budynki)?

Odpowiedź 22.
Dotrzymanie reżimów technologicznych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 23.
Proszę o przekazanie szczegółowych i jednoznacznie zwymiarowanych płyt prefabrykowanych uzupełnionych lokalizacje kanału, wpustów oraz odwodnień, a także płyt elektrycznych dla każdej lokalizacji.

Odpowiedź 23.
UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji i zlecenia wykonania płyt prefabrykowanych należy wykonać dokładną inwentaryzację geodezyjną !!!!! Na tej podstawie określić parametry elementów zlokalizowanych w płycie.

Pytanie 24.
Z opisu wynika, że w podbudowie betonowej znajdują się dwa rzędy siatek stalowych o rozstawie prętów 15x15 Ø 8 mm. Proszę podać rozstaw podpór montażowych, a także sposób przeprowadzenia przez nie siatek zbrojenia. Rysunek 4.1 tego nie precyzuje.

Odpowiedź 24.
Podpory w rozstawie nie większym niż 3.5m. W miejscu podpory w siatce należy wyciąć otwór.

Pytanie 25.
Przedmiar pozycja 2.12 powinno być 16 m otuliny. Proszę o skorygowanie pozycji.

Odpowiedź 25.
Zgodnie z przedmiarem 12 m (8 odc. po 1,5m).

Pytanie 26.
Przedmiar pozycja 4.12 powinno być 3x8 m otuliny. Proszę o skorygowanie pozycji.

Odpowiedź 26.
Zgodnie z przedmiarem 24 m (12 odc. po 2 m).

Pytanie 27.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje 320 m napawania korygującego?

Odpowiedź 27.
Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 28.
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej na wykonanie nawierzchni torów tramwajowych.

Odpowiedź 28.
W załączeniu plik T-05.01.01-NAWIERZCHNIE TORÓW TRAMWAJOWYCH Z ODWODNIENIEM- INSTALACJA MODUŁÓW TOROWISKA PREFABRYKOWANEGO.

Pytanie 29.
Wobec wielu sprzeczności pomiędzy opisami technicznymi a rysunkami oraz samymi rysunkami pomiędzy sobą, prosimy o jednoznaczne określenie:
a. Przekroju konstrukcyjnego przez torowisko tramwajowe w miejscu płyty prefabrykowanej –
z konkretnym opisem i grubością warstw – jakie dokładnie elementy powinna posiadać płyta
monolityczna, zgodnie z opisem technicznym m.in. w pkt.3 powinna posiadać szyny, matę i otulinę
wibroizolacyjną oraz elementy odwodnienia. W którym miejscu powinna występować mata
wibroizolacyjna?
b. Przekroju konstrukcyjnego na odcinkach dostosowawczych – z konkretnym opisem i grubością
warstw: czy na tym odcinku występuje zbrojenie – jeżeli tak to jakie i o jakich parametrach.
c. Dokładnego zakresu (długości) odcinków dostosowawczych: raz jest mowa o odcinku 1,0 m, raz
o 1,5 m , a innym razem o 2,0 m.
Odpowiedź 29.
a. Płyta powinna posiadać szyny, otulinę wibroizolacyjną oraz elementy odwodnienia zgodnie
z dokumentacją.
b. Na odcinku przejściowym występuje dodatkowo 3 warstwa siatki zbrojeniowej typu jak na
odcinku z płytą prefabrykowaną lokalizowana 10cm od góry nawierzchni i na czas
betonowania przymocowana do dolnych siatek zbrojeniowych.
c. Zgodnie z projektem.
Pytanie 30.
Mając na uwadze, że termin realizacji jest odpowiednio długi prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie konstrukcji torowiska z płyt prefabrykowanych krótszych i w systemie szyny w otulinie z mas zalewowych? Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze i z pewnością będzie mniejszym obciążeniem dla Zamawiającego.

Odpowiedź 30.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie 31.
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju szyn, które należy zastosować.

Odpowiedź 31.
Zgodnie ze STWiOR.

Pytanie 32.
Prosimy o określenie planowanego przez Zamawiającego czasu wyłączenia komunikacji tramwajowej niezbędnej dla realizacji zadania.

Odpowiedź 32.
Zamknięcie torowiska i jezdni jest uzależnione od przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót i tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Pytanie 33.
W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien odtworzyć 773 m2 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Prosimy o informacje, jakie stanowisko zajmie Zamawiający w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych dla prowadzenia tego typu prac z uwagi na wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Odpowiedź 33.
Dotrzymanie reżimów technologicznych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34.
W projekcie umowy Zamawiający umieścił zapis:
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy,
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć teren budowy w trakcie prowadzonych prac w przypadku nagłych ulewnych opadów deszczu, silnych porywistych wiatrów lub obfitych opadów śniegu.

Odpowiedź 34.
Sposób zabezpieczenia terenu budowy Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy.

Pytanie 35.
W projekcie umowy Zamawiający umieścił zapis
22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego.
Prosimy o sprecyzowanie częstotliwości narad koordynacyjnych i podanie przybliżonej liczby
osób (ze strony Zamawiającego) w nich uczestniczących w celu przygotowania odpowiedniego pomieszczenia biurowego lub wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy.

Odpowiedź 35.
Po wyborze wykonawcy, a przed rozpoczęciem wykonywania robót budowalnych Zamawiający z Wykonawcą ustali zasady oraz częstotliwość organizowania narad koordynacyjnych i liczbę osób ze strony Zamawiającego.

Pytanie 36.
W projekcie umowy Zamawiający umieścił zapis:
4) W odniesieniu do odbioru końcowego
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,
Prosimy o skrócenie terminu przystąpienia do odbioru końcowego z 21 do 7 dni
Odpowiedź 36.
Zamawiający skraca termin przystąpienia do odbioru do 7 dni.

Pytanie 37.
W ramach realizacji zadania Wykonawca demontuje separatory uliczne. Prosimy o określenie czy do ponownego montażu należy wykorzystać nowe separatory czy zdemontowane.

Odpowiedź 37.
Separatory odtworzyć z materiału zdemontowanego z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych materiałem nowym.

Pytanie 38.
W projekcie umowy Zamawiający umieścił zapis:
Procedura zatwierdzania podwykonawców
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,
o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

Zgodnie z zapisami SIWZ umowa z wybranym Wykonawcą winna być zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
W przypadku realizacji prac przy pomocy podwykonawcy powyższe zapisy projektu umowy i SIWZ nakładają obowiązek zgłoszenia podwykonawstwa przed terminem wyboru najkorzystniejszej oferty.
Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i korektę zapisów umowy lub SIWZ.

Odpowiedź 38.
Wskazane w pytaniu zapisy nie oznaczają, że wykonawca ma obowiązek zgłosić podwykonawców przed terminem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z SIWZ wykonawca składając swoją ofertę może w niej wskazać jaką część zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom, co wcale nie oznacza, że musi już mieć zawarte umowy z podwykonawcami lub do oferty dołączyć projekty umów z podwykonawcami. Takich podwykonawców może zgłosić

także po zawarciu umowy z Zamawiającym. Termin wskazany w § 7 ust. 1 dla przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo jest terminem, który nie może być krótszy

niż 16 dni przed datą zawarcia umowy z podwykonawcą (np. 7, 5 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą), ale może też być dłuższy ( np. 21 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą), tak by Zamawiającym miał możliwość w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

Pytanie 39.
W specyfikacji technicznej Zamawiający umieścił zapis:
Do betonów klas C25/30 (B30) i wyższych należy stosować grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16 mm
Prosimy o jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju kruszywo należy użyć do produkcji betonów klas C25/30 i wyższych

Odpowiedź 39.
Płyty prefabrykowane oraz beton wypełniający powinny być wykonane z kruszywa bazaltowego. Z uwagi na wytyczne ZIKIT o zbliżeniu kolorystycznym nawierzchni torowiska do przylegającej drogi asfaltowej, beton C35/45 oraz C30/37 należy wykonać na bazie kruszywa bazaltowego. W betonie C30/37 należy stosować kruszywa o max. wymiarze ziaren 8mm w uwagi na wymaganą co do konsystencji mieszanki i łatwości rozprowadzenia
w przestrzeni pod płytą.

Pytanie 40.
Z jakiego rodzaju betonu należy wykonać warstwę nawierzchniową wypełniającą przestrzeń pomiędzy płytami prefabrykowanymi a istniejącą nawierzchnią drogową.

Odpowiedź 40.
Z betonu C30/37 z użyciem kruszywa bazaltowego max. 8mm.

Pytanie 41.
Prosimy o potwierdzenie, że do zabudowy w ramach realizacji zadania należy użyć płyt prefabrykowanych z zabudowanymi już szynami od długościach wskazanych w projektach budowlanych oraz że Zamawiający nie dopuści wykonania płyt w technologii „na mokro" z wykorzystaniem betonu z przyśpieszaczami wiązania.

Odpowiedź 41.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie 42.
Czy przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania
i zatwierdzenia PZJ o których jest mowa w STWiOR.

Odpowiedź 42.
Zgodnie z zapisem STWiOR.

Pytanie 43.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między SIWZ ( złom jest własnością Wykonawcy), a STWiOR
( złom jest własnością Zamawiającego) dotyczący własności złomu oraz innych materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź 43.
Zgodnie z SIWZ złom jest własnością Wykonawcy.

Pytanie 44.
W dokumentacji technicznej brak jest opisu technicznego dla odc. na wys. bud. 10 Prosimy
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 44.
W załączeniu.

Pytanie 45.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania torowiska z płyt prefabrykowanych oraz na odcinkach połączeniowych dla odc. na wys. bud. 10 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 45.
W załączeniu plik T-05.01.01-NAWIERZCHNIE TORÓW TRAMWAJOWYCH Z ODWODNIENIEM- INSTALACJA MODUŁÓW TOROWISKA PREFABRYKOWANEGO.

Pytanie 46.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie odwodnienia liniowego dla odc. na wys. bud. 10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 46.
STWiOR dla odwodnienia liniowego ujęty w T – 05.01.01 (w załączeniu do odpow. 45)

Pytanie 47.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej dla odc. na wys. bud. 10 .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 47.
W załączeniu specyfikacja do asfaltów: T-05.03.05A.
Ważna uwaga do podania to zmiana wymagań dla nawierzchni z WT-2 2010 na WT-2 2014. Zmiana winna być wiążąca dla zapisów w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 48.
W opisie technicznym dla odc. na wys. bud. 45 jest mowa o wzmocnieniu podłoża gruntowego, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 48.
W przedmiarze przyjęto wzmocnienie podłoża torowiska betonem C 16/20 w pkt.2.6, 2.7.

Pytanie 49.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania torowiska z płyt prefabrykowanych oraz na odcinkach połączeniowych dla odc. na wys. bud. 45 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 49.
W załączeniu plik T-05.01.01-NAWIERZCHNIE TORÓW TRAMWAJOWYCH
Z ODWODNIENIEM - INSTALACJA MODUŁÓW TOROWISKA PREFABRYKOWANEGO.

Pytanie 50.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie odwodnienia liniowego dla odc. na wys. bud. 45. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 50.
STWiOR dla odwodnienia liniowego ujęty w T – 05.01.01 (w załączeniu do odpow. 49).

Pytanie 51.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej dla odc. na wys. bud. 45 .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 51.
W załączeniu specyfikacja do asfaltów: T-05.03.05A.
Ważna uwaga do podania to zmiana wymagań dla nawierzchni z WT-2 2010 na WT-2 2014. Zmiana winna być wiążąca dla zapisów w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 52.
W opisie technicznym dla odc. na wys. bud. 49 jest mowa o wzmocnieniu podłoża gruntowego, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 52.
W przedmiarze jest ujęte wzmocnienie podbudowy torowiska betonem C16/20 w pkt. 3.5 i 3

Pytanie 53.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania torowiska z płyt prefabrykowanych oraz na odcinkach połączeniowych dla odc. na wys. bud. 49 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 53.
W załączeniu plik T-05.01.01-NAWIERZCHNIE TORÓW TRAMWAJOWYCH
Z ODWODNIENIEM- INSTALACJA MODUŁÓW TOROWISKA PREFABRYKOWANEGO.

Pytanie 54.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie odwodnienia liniowego dla odc. na wys. bud. 49. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 54.
STWiOR dla odwodnienia liniowego ujęty w T – 05.01.01 (w załączeniu do odpow. 54)

Pytanie 55.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej dla odc. na wys. bud. 49 .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 55.
W załączeniu specyfikacja do asfaltów: T-05.03.05A.
Ważna uwaga do podania to zmiana wymagań dla nawierzchni z WT-2 2010 na WT-2 2014. Zmiana winna być wiążąca dla zapisów w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 56.
W opisie technicznym dla odc. na wys. bud. 7 jest mowa o wzmocnieniu podłoża gruntowego, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.

Odpowiedź 56.
W przedmiarze jest ujęte wzmocnienie podbudowy torowiska betonem C16/20 w pkt. 4.6 i 4.7.

Pytanie 57.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania torowiska z płyt prefabrykowanych oraz na odcinkach połączeniowych dla odc. na wys. bud. 7 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 57.
W załączeniu plik T-05.01.01-NAWIERZCHNIE TORÓW TRAMWAJOWYCH
Z ODWODNIENIEM - INSTALACJA MODUŁÓW TOROWISKA PREFABRYKOWANEGO.

Pytanie 58.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie odwodnienia liniowego dla odc. na wys. bud. 7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 58.
STWiOR dla odwodnienia liniowego ujęty w T – 05.01.01 (w załączeniu do odpow. 57).

Pytanie 59.
Do dokumentacji przetargowej nie załączono STWiOR w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej dla odc. na wys. bud. 7 .Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te materiały.

Odpowiedź 59.
W załączeniu specyfikacja do asfaltów: T-05.03.05A.
Ważna uwaga do podania to zmiana wymagań dla nawierzchni z WT-2 2010 na WT-2 2014. Zmiana winna być wiążąca dla zapisów w projekcie i specyfikacji.

Pytanie 60.
Czy do odtworzenia separatorów ruchu należy zastosować nowy materiał?

Odpowiedź 60.
Separatory odtworzyć z materiału zdemontowanego z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych materiałem nowym.

Pytanie 61.
Jaka jest średnica studni rewizyjnych na poszczególnych odcinkach?

Odpowiedź 61.
UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji i zlecenia wykonania płyt prefabrykowanych należy wykonać dokładną inwentaryzację geodezyjną !!!!! Na tej podstawie określić parametry studni.
Pytanie 62.
Czy do montażu trakcji należy zastosować nowy materiał?

Odpowiedź 62.
W przypadku demontażu trakcji zastosować materiał zdemontowany.

Pytanie 63.
W przedmiarze robót na każdym odcinku są po dwie pozycje ( 1.6; 1.7; 2.6;2.7; 3.5; 3.6; 4.6; 4.7)
o takim samym opisie robót i tej samej ilości robót) tj. „Wykonanie wzmocnienia pod torowisko beton C16/20 grubość warstwy po zagęszczeniu 12•cm- docelowo 18 cm". Prosimy o wykreślenie jednej
z tych pozycji na każdym odcinku.

Odpowiedź 63.
Jak w przedmiarze (poz.1 – 12 cm, poz. 2 – uzupełnienie do 18 cm tj. 6cm).

Pytanie 64.
W przedmiarze robót na każdym odcinku brakuje pozycji dotyczącej wykonania warstwy nawierzchniowej płyty prefabrykowanej z betonu specjalnego min. C35/45. Prosimy
o uzupełnienie przedmiaru robót o te pozycje.

Odpowiedź 64.
„Monoblok" jest w całości wykonany przez Producenta i przywieziony gotowy na budowę. Wymieniona warstwa nawierzchniowa jest częścią konstrukcji „monobloku" i wchodzi w jego cenę.

Pytanie 65.
Czy odtworzenie separatorów wzdłuż torowiska powinno być wykonane z nowego materiału czy staroużytecznego?

Odpowiedź 65.
Separatory odtworzyć z materiału zdemontowanego z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych materiałem nowym.

Pytanie 66.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami w dokumentacji projektowej, a przedmiarem robót i jednoznaczne określenie ilości i długości płyt:
a) w lokalizacji pod budynkiem 7 do wymiany są 4 płyty o długości 13 m, a w przedmiarze robót tylko jedna płyta o długości 15 m,
b) w lokalizacji pod budynkiem 45 do wymiany są 2 płyty o długości 17 m, a w przedmiarze robót dwie płyty o długości 18 m,
c) w lokalizacji pod budynkiem 49 do wymiany są 2 płyty o długości 13 m, a w przedmiarze robót tylko jedna płyta o długości 13 m.

Odpowiedź 66.
a) Należy poprawić opis w przedmiarze pkt. 4.8. na 4 moduły 15 m (13 m płyta żelbetowa + 2x 1 m szyny do połączenia z torem istniejącym i pomiędzy płytami);
b) Pozostaje zapis w przedmiarze pkt.2.8 - 2 moduły 18 m (17 m płyta żelbetowa + 2x 1 m szyny do połączenia z torem istniejącym);
c) Należy poprawić opis w przedmiarze pkt. 3.7 na 2 moduły 15 m (13 m płyta żelbetowa + 2x 1 m szyny do połączenia z torem istniejącym);

Pytanie 67.
§ 4 ust. 3 projektu umowy zawiera zapis: Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wskazuje sposób przekazania terenu budowy Wykonawcy, czy zwrotne przekazanie przez Wykonawcę terenu budowy Zamawiającemu?

Odpowiedź 67.
Zamawiający wskazuje zwrotne przekazanie przez Wykonawcę terenu budowy Zamawiającemu.

Pytanie 68.
W § 3 ust. 13. projektu umowy Wykonawca został zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za „wszelkie szkody" wynikłe na tym terenie przekazanego mu placu budowy.
Prosimy o wyjaśnienie podstawy przyjęcia tak szerokiego zakresu odpowiedzialności
i obciążenie Wykonawcy ewentualnymi szkodami, na których powstanie nie miał wpływu,
a wynikające np. z winy Inwestora lub podmiotów trzecich.

Odpowiedź 68.
Po przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on odpowiedzialność za szkody wynikła na terenie budowy, na podstawie art. 652 k.c.

Pytanie 69.
W § 6 ust. 2 projektu umowy wskazano, że wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuję „ewentualną zmianę stawki podatku VAT".
Mając na uwadze, że Wykonawca przygotowując ofertę został zobowiązany do wyceny i ujęcia w niej ryzyka zmiany stawki podatku VAT, a przy dochowaniu należytej staranności
i profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności nie jest w stanie ustalić ewentualnej zmiany - wprowadzanej decyzją ustawodawcy - Wykonawca wnosi o: wskazanie przez Zamawiającego terminu wprowadzenia tej zmiany oraz wysokości stawki podatku VAT po zmianie, lub wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź 69.
Zamawiający pozostawia zapis § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy bez zmian. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego z powodu ustawowej zmiany stawki VAT może być dokonana w drodze zastosowania klauzul umownych powodujących zmianę wynagrodzenia bez konieczności zmiany umowy (klauzule waloryzacyjne) lub w drodze zmiany umowy (aneksowanie), bądź też w drodze konstytutywnego orzeczenia sądu, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na zmianę stawki podatku VAT jest dopuszczalna w sytuacji, gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona została klauzula zmiany umowy przewidująca zmianę wynagrodzenia wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. W istotnych postanowieniach umowy oraz w SIWZ Zamawiający nie przewidział zapisów wprowadzających taką zmianę. Jak wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych z 14 października 2010 r. w przedmiocie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki VAT:
"Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU Nr 97, poz. 1050 ze zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na
podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą PZP", cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W świetle przywołanego przepisu podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc element cenotwórczy. Zatem sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wyżej powołany przepis nie daje jednak podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT (tak też uchwała SN z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt III CZP 54/06, Lex nr 188835).
Powyższe oznacza, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy ( ... )".

Pytanie 70.
W § 10 ust. 8 projektu umowy Wykonawca zostaje zobowiązany do oświadczenia, że zlecone w przyszłości wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw dotyczących rezultatu prac w ramach umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu gwarancji.
Wykonawca wskazuje, że cytowany zapis stanowi rażące naruszenie zasady równowagi stron umowy oraz przepisów dotyczących gwarancji. Zamawiający narzuca w umowie obwiązek zrzeczenia się z w stosunku do przedmiotu umowy zarzutu nieprawidłowego utrzymania konserwacji oraz doraźnych napraw odnośnie prac wykonywanych w przyszłości przez wybrany przez niego podmiot i przerzuca pełną odpowiedzialności za ewentualne jego niedociągnięcia na Wykonawcę.
Prosimy o wskazanie: na jakiej postawie Zamawiający przyjął, że zatrudniony przez niego podmiot w przyszłości nie będzie popełniał błędów lub wadliwie realizował swojej umowy, i dlaczego „z góry" ich konsekwencjami obciążony został Wykonawca, lub usunięcie tego kuriozalnego zapisu.

Odpowiedź 70.
Zamawiający pozostawia zapis § 10 ust. 8 istotnych postanowień umowy bez zmian. Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się , że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.

Pytanie 71.
Mając na uwadze zasadę równowagi stron umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie dla Zamawiającego kar umownych: za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Inwestora na zasadach analogicznych jak Podwykonawcy przez Wykonawcę oraz za opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz dokonania odbioru prac przez Inwestora oraz ograniczenia wszystkich ewentualnych kar ujętych w umowie do limitu 30 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź 71.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów dotyczących naliczenia kar umownych za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek za zwłokę Zamawiający nie wyraża zgody na naliczenie kar umownych za opóźnienie w przekazaniu placu budowy , opóźnienia w dokonaniu odbioru prac przez Inwestora oraz ograniczenia wszystkich ewentualnych kar ujętych w umowie do limitu 30 wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 72.
Dot. wzoru umowy § 3 ust. 3 pkt. 7 – wg zapisu umowy Wykonawca dokona przekładkę infrastruktury uzbrojenia podziemnego, prosimy o informację, na jakiej podstawie należy dokonać wyceny tych prac, z uwagi że udostępnione materiały nie zawierają danych pozwalających na oszacowanie kosztów.

Odpowiedź 72.
Przygotowując ofertę Wykonawca winien w swoje ofercie uwzględnić te przekładki, które są ujęte w przekazanej dokumentacji. W przypadku kiedy podczas wykonywania robót budowlanych okaże się, że należy wykonać większy zakres tych przekładek wtedy zostanie zastosowany § 14 umowy i zasady dokonania wyceny robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego.

Pytanie 73.
Dot. projektu umowy § 6 ust. 1 – Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ... zł brutto. Zapis ten jest sprzeczny z dalszym zapisem, który mówi że rozliczenie nastąpi na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót. Co w przypadku, jeśli ilość wykonanych robót będzie większa niż w załączonym przedmiarze, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź 73.
Zgodnie w §6 istotnych postanowień umowy Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................................................), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym (...) ..
Stosownie natomiast do zapisów SIWZ w cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk oraz powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji technicznej. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe, itp. Ceny będą obowiązywać przez cały okres ważności oferty.
Tak więc podstawą do ustalenia sumarycznego wynagrodzenia wykonawcy będzie ilość wykonanych prac oraz ceny określone w kosztorysie ofertowym, przy czym przewidziana jest maksymalna, górna granica wynagrodzenia Wykonawcy. Zatem wynagrodzenie to ma mieszany charakter, w sposób odmienny, niż według kosztorysu czy ryczałtu, łącząc oba rodzaje wynagrodzenia. Jak wskazuje się w komentarzu pod redakcją E. Gniewka i P. Machnikowskiego (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013) „dostrzegać też trzeba, że wykształcił się zwyczaj ustalania wynagrodzenia kosztorysowego, z elementem wynagrodzenia ryczałtowego. Określając wynagrodzenie przyjmującego zamówienie, strony korzystają z zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, przy czym jednocześnie określają, że należne wynagrodzenie nie może przekroczyć przyjętego przez nie poziomu". Jak wskazuje komentator, „w takiej sytuacji zastosowanie przepisu art. 629 k.c. będzie ograniczone, nawet bowiem uwzględnienie zmienionej wysokości cen lub stawek przyjętych do obliczeń kosztorysowych nie może doprowadzić do ustalenia wynagrodzenia powyżej ustalonego poziomu, chyba żeby spełniły się jednocześnie przesłanki z art. 632 § 2 k.c."
Zamawiający wyjaśnia, że nie zastrzegł, iż wynagrodzenie przewidziane umową ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego bądź wynagrodzenia ryczałtowego. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 września 2009 r., sygn.. akt: III CZP 41/09, zgodnie z którą przepisy art. 629 i 632 § 2 KC mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy w umowie o roboty budowlane zastrzeżono dla ich wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe (ostatnie zdanie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego).
Strony umowy o roboty budowlane mogą na podstawie art. 3531 k.c. w sposób dowolny ustalić sposób wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane nie definiują wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, a zatem ustalenie sposobu wynagrodzenie jest pozostawione stronom umowy. Strony umowy o roboty budowlane na podstawie art. 3531 k.c. mogą oczywiście odwołać się do dwóch typów wynagrodzenia, jakie wprost przewidują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło, i zasadniczo bardzo często tak właśnie się dzieje, iż strony umowy o roboty budowlane wprost określają wynagrodzenie umowne jako kosztorysowe lub ryczałtowe. Wynagrodzenie kosztorysowe definiowane w przepisach kodeksu cywilnego dla umowy o dzieło to: „wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe)" (art. 629 k.c.).
Różnica pomiędzy zapisem istotnych postanowień umowy a definicją wynagrodzenia kosztorysowego z kodeksu cywilnego jest istotna: wynagrodzenie wykonawcy na podstawie umowy jest ustalane na podstawie cen jednostkowych, jednakże w żadnym wypadku, na podstawie tej umowy wynagrodzenie nie może przekroczyć założonej kwoty wskazanej w ofercie wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego. Natomiast wynagrodzenie kosztorysowe z art. 629 k.c. polega na matematycznym pomnożeniu ilości wykonanych prac oraz cen jednostkowych; jeżeli ilość wykonanych prac będzie przekraczała ilości zakładane w kosztorysie ofertowym to Zamawiający jest obowiązany zapłacić kwotę wynikającą z działania matematycznego. Tak więc w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego w chwili zawierania umowy strony nie znają wysokości ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy. Inaczej jest w przypadku tego postępowania- – w chwili zawierania umowy znana jest maksymalna kwota wynagrodzenia Wykonawcy. Na podstawie zawartej umowy Zamawiający nie będzie mógł zapłacić Wykonawcy więcej, niż kwota maksymalna wskazana umowie. Stosowanie tak ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy jest dozwolone w świetle art. 3531 k.c., albowiem przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane nie zawierają żadnych przepisów dotyczących sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia, a zatem – w pierwszej kolejności ustalenie sposobu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostawione jest stronom, na podstawie art. 3531 k.c. i stan taki nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tak więc zastrzeżenie w umowie maksymalnej granicy wynagrodzenia wykonawcy stanowi w istocie przerzucenie ryzyka przekroczenia tej wartości na wykonawcę. Od chwili, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym osiąga górną granicę określoną w umowie wynagrodzenie Wykonawcy należy traktować jako wynagrodzenie ryczałtowe, z typowym dla tego rodzaju wynagrodzenia rozkładem ryzyk pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę. Tak więc od chwili gdy wynagrodzenie Wykonawcy osiąga graniczną maksymalną wartość ryzyko uwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem tego przedmiotu, dokonanym przez zamawiającego w formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów, spoczywa na wykonawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 2011 r. (IV CSK 397/2010) „strony decydując się na przyjęcie tej formy wynagrodzenia, muszą się liczyć z jej bezwzględnym i sztywnym charakterem. Jedynie tylko wyjątkowo sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę"[1].

Pytanie 74.
Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie komunikacji zastępczej na czas trwania robót. Jeśli tak, to kto ponosi koszty jej wprowadzenia.

Odpowiedź 74.
Tak, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Koszty ponosi Zamawiający.

Pytanie 75.
Prosimy o informację, kto ponosi koszty wyłączenia sieci trakcyjnej.

Odpowiedź 75.

Koszty wyłączenia ponosi Zamawiający.

Pytanie 76.
Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego dla remontu torowiska przy budynku nr 10.

Odpowiedź 76.
Przekazujemy w załączeniu

Pytanie 77.
Czy wymagane są badania defektoskopowe spawów. Jeśli tak, to jaki procent.

Odpowiedź 77.
Tak, 20 % spawów.

Pytanie 78.
Dot. przedmiaru robót poz. 1.6. i 1.7, 2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 4.6, 4.7 – Wg dokumentacji projektowej należy wzmocnić pod torowisko betonem C16/20 gr. 18cm. Natomiast wg przedmiaru na każdym z odcinków w są powielone pozycje : „Wykonania podtorza pod torowisko beton C16/20 grubość

po zagęszczeniu 12 cm – docelowo 18cm" . Prosimy o usunięcie powielonych pozycji tj. 1.7, 2.7, 3.6, 4.7 lub zmienić opis tych pozycji wskazując, że jest to kolejne 6 cm, a w poz. 1.6, 2.6, 3.5, 4.6 zmienić na grubość 12cm co łącznie da 18cm.

Odpowiedź 78.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu, STWIORB i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 79.
Dot. przedmiaru robót poz. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 – Wg przedmiaru robót do frezowania i odtworzenia nawierzchni jest 160m2, natomiast wg sytuacji powierzchnia ta wynosi 215m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 79.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu, STWIORB i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 80.
Dot. przedmiar robót poz. 3.7 - Wg opisu pozycji należy zabudować 1xmoduł 13m, 1xmoduł 4,303 i 2x moduł 4,24, 1x moduł 4,291, 1x moduł 4,301m. Natomiast wg rys.1.2. szkic płyt, są 2 moduły 13m, a nie ma modułu 4,24 . Prosimy o zmianę opisu pozycji.

Odpowiedź 80.
Z opisu w przedmiarze zgodnie z projektem należy wykreślić 2 moduły 4,24.

Pytanie 81.
Dot. przedmiar robót poz. 4.8 - Wg opisu pozycji należy zabudować 1xmoduł 15m. Natomiast wg rys.1.2. szkic płyt, są 4 moduły 15m. Prosimy o zmianę opisu pozycji.

Odpowiedź 81.
Należy poprawić opis w przedmiarze pkt. 4.8. na 4 moduły 15 m.

Pytanie 82.
Z uwagi na konieczność zastosowania betonu szybkowiążącego, prosimy o informację, po ilu godzinach beton C16/20 i C30/37 ma osiągnąć pełną wytrzymałość.

Odpowiedź 82.
Zapewnienie parametrów technicznych należy do Wykonawcy.

Pytanie 83.
Wg STWiOR pkt. 1.3 do betonu C30/37 należy zastosować kruszywo bazaltowe do 8mm, a wg pkt. 2.3.2.1 do betonów C25/30 i wyższych należy stosować grys granitowy lub bazaltowy.
W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że do betonu C30/37 można stosować kruszywo granitowe.

Odpowiedź 83.
Płyty prefabrykowane oraz beton wypełniający powinny być wykonane z kruszywa bazaltowego. Z uwag na wytyczne ZIKIT o zbliżeniu kolorystycznym nawierzchni torowiska do przylegającej drogi asfaltowej, beton C35/45 oraz C30/37 należy wykonać na bazie kruszywa bazaltowego.

Pytanie 84.
Wg dołączonego projektu czasowej organizacji ruchu przewiduje się zamknięcia od piątku do niedzieli. Prosimy o potwierdzenie, że zamknięcie torów będzie całościowe, co zostanie uwzględnione w aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 84.
Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, a

roboty należy przewidzieć w jednym zamknięciu ruchu tramwajowego.

Pytanie 85.
Wg opisu technicznego pod płytami prefabrykowanymi należy wykonać płytę żelbetową wykonaną na mokro z betonu C20/25, natomiast wg opisu pozycji należy wykonać z betonu
B-35 jak również w STWiOR jest mowa o betonie C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 85.
Wykonanie płyty betonowej jako warstwy wypełniającej pomiędzy częścią prefabrykowaną
a warstwą wzmacniającą podłoże z betonu specjalnego C30/37 z superplastyfikatorem
i z kruszywem bazaltowym do 8mm, CEM I 42.5R o cechach: ASCC, XF4, FT2.

Pytanie 86.
Prosimy uzupełnienie specyfikacji o T-5.01.01, T-5.03.05A dla każdego z odcinków.

Odpowiedź 86.
W załączeniu przekazujemy powyższe specyfikacje.
Pytanie 87.
Prosimy o informacje czy zmawiający dopuści wykonanie płyty na mokro w zamian za prefabrykowane płyty MODULIX.

Odpowiedź 87.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie 88.
Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt prefabrykowanych
o mniejszych wymiarach np. 3m bez wbudowanej szyny i wykonanie montażu toru w otulinie w płytach bezpośrednio na budowie.

Odpowiedź 88.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie 89.
Dot. przedmiaru robót poz. 3.9 - wg opisu pozycji należy wykonać oczyszczenie i zabezpieczenie szyn 8 odc po 1,5m, natomiast wg sytuacji jest 8 odc. po 2m. Prosimy o zmianę opisu pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź 89.
Należy zmienić opis na 8 odcinków po 2 m.

Pytanie 90.
Dot. przedmiaru robót poz. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 - Wg przedmiaru robót do frezowania i odtworzenia nawierzchni jest 126m2, natomiast wg sytuacji powierzchnia ta wynosi 115m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 90.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 91.
Dot. przedmiaru robót poz. 2.2, 2.6, 2.7 - Wg przedmiaru robót powierzchnia do rozbiórki, a następnie wykonania warstw podbudowy wynosi 136m2, natomiast z planu sytuacyjnego powierzchnia wynosi 122m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 91.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 92.
Dot. przedmiar robót poz. 2.13 – Wg przedmiaru powierzchnia siatki wynosi 292,4m2, natomiast wg planu sytuacyjnego pow. podbudowy betonowej wynosi 122m2 i zakładając siatkę w dwóch warstwach oraz trzecią warstwę w miejscach połączenia szyn istniejących z wbudowywanymi elementami powierzchnia siatki powinna wynosić 262m2 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 92.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 93.
Dot. przedmiaru robót poz. 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 - Wg przedmiaru robót do frezowania
i odtworzenia nawierzchni jest 150m2, natomiast wg sytuacji powierzchnia ta wynosi 136m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 93.
Przedmiar stanowi materiał poglądowy. Niezbędne ilości należy określić we własnym zakresie na podstawie przedstawionego projektu i wykonanych inwentaryzacji.

Pytanie 94.
Wg PB OT pkt. 3.3.1 należy wykonać wzmocnienie podtorza w przypadku braku nośności .
Z uwagi że brak jest pozycji przedmiarowej na wzmocnienie podłoża gruntowego systemem komórkowym, prosimy o informację czy w przypadku jeśli nośność podłoża nie wyjdzie to będzie to podstawą do robót dodatkowych czy po stronie Wykonawcy jest ryzyko
i skalkulowanie w ofercie wzmocnienie podłoża.

Odpowiedź 94.
W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego będzie to podstawą do uznania robót dodatkowych.

Pytanie 95.
Zgodnie z wymaganiami SIWZ termin realizacji zamówienia przewidziany jest na 15.12.2016r. Biorąc pod uwagę, że moduły projektowane są indywidualnie pod każdą inwestycję i termin oczekiwania na pierwszy moduł od momentu złożenia zamówienia wynosi ok. 60dni oraz od 30-40 dni każdy następny (co jest głównie związane z okresem dojrzewania betonu do parametrów normowych tj. 28 dni) termin realizacji zadania jest nierealny. Czy w związku z zaistniałą sytuacją zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź 95.
Pozostają zapisy SIWZ.

Pytanie 96.
Dot. § 3 ust. 3 pkt 8) umowy: „w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach". Zgodnie z regulacją art. 47 ustawy Prawo budowlane to na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania zgody w ww. zakresie i to inwestor zobligowany jest uzyskać w tym zakresie stosowne pozwolenia. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w następujący sposób: „w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwo, wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach".

Odpowiedź 96.
Na podstawie art. 38 ust. 4 P.z.p. Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: § 3 ust. 3 pkt 8) ) istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwo, wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

Pytanie 97.
Dot. § 3 ust. 3 pkt 14 umowy: W ilu punktach podczas wykonywania robót budowlanych należy wykonywać kontrolne pomiary natężenia hałasu i drgań?

Odpowiedź 97.
Na podstawie art. 38 ust. 4 P.z.p. Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: z § 3 ust. 3 pkt 14 ) istotnych postanowień umowy wykreśla się wyrażenie:
„ wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych",

Pytanie 98.
Dot. § 3 ust. 3 pkt 15 umowy: Wykonawca prosi o zmianę treści zapisu na następującą: „zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi taka konieczność".

Odpowiedź 98.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 3 pkt 15) istotnych postanowień umowy

Pytanie 99.
Dot. § 3 ust. 12 umowy: Jak szczegółowa powinna być inwentaryzacja przyległego terenu budowy?

Odpowiedź 99.
Inwentaryzacja przyległego terenu powinna być wykonana w taki sposób, aby można na jej podstawie ustalić jaki był stan techniczny sąsiednich nieruchomości przez rozpoczęciem robót i czy ewentualne uszkodzenia spowodowane zostały przeprowadzonymi robotami.

Pytanie 100.
Dot. § 5 ust. 2 pkt 4 a) umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania w § 5 ust. 2 pkt 4 a) umowy. W świetle art. 647 k.c. odbiór wykonanych robót budowlanych jest zasadniczym obowiązkiem inwestora. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, zawierający ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.

Odpowiedź 100.
Dla Zamawiającego istotnym jest dokonanie odbioru robót bez wad, stąd też potwierdzenie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę , § 5 ust. 2 pkt 4a ) istotnych postanowień umowy.

Pytanie 101.
Dot. § 5 ust. 2 pkt 4 c) umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób" w § 5 ust. 2 pkt 4 c) umowy. W świetle art. 647 k.c. odbiór wykonanych robót budowlanych jest zasadniczym obowiązkiem inwestora. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy

przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź 101.
Dla Zamawiającego istotnym jest dokonanie odbioru robót bez wad, stąd też potwierdzenie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę , § 5 ust. 2 pkt 4c ) istotnych postanowień umowy.

Pytanie 102.
Dot. § 5 ust. 2 pkt 4 g) umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie § 5 ust. 2 pkt 4 g) umowy. W świetle art. 647 k.c. odbiór wykonanych robót budowlanych jest zasadniczym obowiązkiem inwestora. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, w którym konieczne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź 102.
Dla Zamawiającego istotnym jest dokonanie odbioru robót bez wad, stąd też potwierdzenie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę , § 5 ust. 2 pkt 4a ) istotnych postanowień umowy.

Pytanie 103.
Dot. § 10 ust. 4 pkt 1) umowy: Wykonawca wnosi o określenie terminu zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Sformułowanie niezwłocznie jest nieostre i tym samy może rodzić problemy interpretacyjne. Konieczna jest zatem modyfikacja niniejszego zapisu jako nieprecyzyjnego, a tym samym niezgodnego z regulacją art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 103.
Niezwłocznie należy interpretować jako bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 104.
Dot. § 11 ust. 1 pkt 2 d) umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie § 11 ust. 1 pkt d), przewidującego karę umowną w przypadku „nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom". Karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego i w tym zakresie przepisy o karze umownej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W świetle art. 483 k.c. nie można mianem kary umownej określać klauzuli zastrzegającej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego.

Odpowiedź 104.
Wprowadzenie zapisów § 11 ust. 1 pkt 2d istotnych postanowień umowy wynika z art. 143 d ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 105.
Dot. § 11 ust. 1 pkt 2 e) umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie § 11 ust. 1 pkt e), przewidującego karę umowną w przypadku „braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom". Karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego i w tym zakresie przepisy o karze umownej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W świetle art. 483 k.c. nie można mianem kary umownej określać klauzuli zastrzegającej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego.

Odpowiedź 105.
Wprowadzenie zapisów § 11 ust. 1 pkt 2e istotnych postanowień umowy wynika z art. 143 d ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 106.
Dot. § 11 ust. 1 pkt 2 f)-h) umowy: Kary umowne wskazane § 12 ust. 1 pkt f)-i) są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartości kontraktu oraz rangi wskazanych tam naruszeń. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wskazanych tam kar z 2,5% kwoty wynagrodzenia na 0,2%? Proponowana wysokość odpowiada standardom stosowanym w umowach o roboty budowlane.

Odpowiedź 106.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 11 ust. 1 pkt. 2 f-h istotnych postanowień umowy.

Dodatkowo Zamawiający w odniesieniu do zadanych pytań zamieszcza brakujące materiały w zakresie specyfikacji technicznej (zał. 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4).

______________________________________________________________________________

UWAGA !

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

______________________________________________________________________________

UWAGA !

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg wzoru zamieszczonego poniżej - Informacja dot. grupy kapitałowej.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum