Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 2/XI/2016

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4.
Numer referencyjny: 2-XI-2016

Dz.U./S S218
11/11/2016
396063-2016-PL


Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg
2016/S 218-396063
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:.
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4. Numer referencyjny: 2-XI-2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
A. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego wprzekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętychpojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdynp: – w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznejnośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; – z uwag na brak możliwościprawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; – brak jest zinwentaryzowanego uzbrojeniapodziemnego; – na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45233141
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie orazterenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszaryutrzymaniowe – Część 4 – Obszar 4 obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego wprzekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętychpojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdynp: – w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznejnośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; – z uwag na brak możliwościprawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; – brak jest zinwentaryzowanego uzbrojeniapodziemnego; – na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic, w trakcie prowadzonych prac w ramach zadańpowierzonych; – itp.).
1.2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności wzakresie realizacji zamówienia:
a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);
b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).
1.3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przezWykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.5 SIWZ, w szczególności poprzezzlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.
Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach zpodwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace orazzapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.
1.4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
— Przedmiaru Robót – zał. 5 do SIWZ,
— Specyfikacji Technicznej, – zał. 6 do SIWZ
— Ogólnej Specyfikacji – zał. 7 do SIWZ,
— Wykaz dróg – zał. 8 do SIWZ
— Wykaz sprzętu do oceny w kryterium własności – zał. 9 do SIWZ
1.5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpićrównoważnymi (nie gorszymi).
1.6. Wymagany okres gwarancji:
— 12 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac konserwacyjnych i remontówcząstkowych,
— 120 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksowąprzebudową drogi.
— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dlapozostałych prac i wbudowanych materiałów,
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dlapozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót drogowych / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Własność sprzętu / Waga: 20 %
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Piotr Mardyła – tel. (012) 616-86-18 (sprawy merytoryczne).
Ryszard Stabach – tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne).
Krzysztof Mirski – tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału.
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności wzakresie realizacji zamówienia:
a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);
b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2,4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczeniazawodowego – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składaodrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymaganewykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –jednolity dokument (JEDZ).
d) oświadczenie, o zatrudnieniu pracowników fizycznych.
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji októrych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wrazze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentówwymienionych poniżej:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumieniez właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimalny roczny obrót w wysokości 10 000 000 PLN netto,w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 8 000 000 PLN netto – w każdym zostatnich trzech lat (okresach obrachunkowych).
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływemterminu składania ofert w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętymzamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – za ten okres tzn. wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót wysokości 8 000 000 PLN;
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokości conajmniej 10 000 000 PLN.
c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000PLN.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające nawykonaniu:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem iwartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz datyi miejsca wykonania. Oferent winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych wmiastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 50 000 m² w tym:
o nawierzchni bitumicznych typu SMA – 10 000 m²
o warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 10 000 m²
— wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego – 5 000 m²
— wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego – 2 000 m²
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m²
— wykonania stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi – 2 000 m²
— wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej – 5 000 m²
— wykonania krawężników kamiennych – 2 000 mb
— wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 000 m²
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez wykonawcę dorealizacji zamówienia.
Wykonawca powinien dysponować minimum:
— jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letniedoświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanejpolegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotuzamówienia (np. miasto/aglomeracja miejska o liczbie ludności pow. 500 000 mieszkańców).
Uwaga: 1
W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty tezrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
Uwaga: 2
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeńzgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniemMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostaływydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określonew art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostałyuznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy zdnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 65).
1.3 Wykonawca przedstawi tytuł do dysponowania sprzętem, w przypadku wybrania jego oferty do realizacjizadania będzie dysponował następującą ilością sprzętu zgodnie z wymaganiami SIWZ cz. III pkt 1.3.
Dzierżawiony sprzęt nie może przekraczać 50 % w każdej wymienionej pozycji. Ilości nieparzyste należyzaokrąglić w górę. Pozycje występujące w ilości 1 szt. muszą stanowić własność oferenta. Wykonawcydostarczą pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające ciągłość dostawy w/w masbitumicznych dla potrzeb wykonywanych prac.
1.4 Wykonawca będzie dysponował bazą dyspozytorsko-magazynowo-sprzętową na terenie Krakowa lub wodległości do 10 km od granic miasta Krakowa wyposażoną w telefon stacjonarny oraz telefony komórkowe iInternet, czynne 24 godz. na dobę również w dni wolne od pracy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływemterminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zzałączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji otym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje opodstawie do dysponowania tymi osobami
c) wykaz sprzętu jakim dysponuje wraz tytułem do dysponowania nim.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiącychzałącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz oświadczenie projektanta o przyjęciuobowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, wykazu podwykonawcówzobowiązanie podmiotu trzeciego (zgodnie zapisami IPU).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminurozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać zokoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treściumowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.12.2016 do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2016 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej ZIKiT w Krakowie,ul. ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Piotr Mardyła – tel. (012) 616-86-18 (sprawy merytoryczne).
Ryszard Stabach – tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne).
Krzysztof Mirski – tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).
2. Niedostarczenie wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lubodrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzienajpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robótbudowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:400.000zł (słownie złotych: czterysta tysięcy).
5. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostaływskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewid. działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja orazspółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty
d) kosztorys ofertowy, zgodny z przedmiarem robót
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanieumowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkichwykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśćszkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnejokreślone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2016

Sprostowanie nr 1 z dnia 14.11.2016
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4
Numer referencyjny: 2-XI-2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego wprzekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętychpojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdynp: - w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznejnośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; - z uwag na brak możliwościprawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; - brak jest zinwentaryzowanego uzbrojeniapodziemnego; - na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2 / 2
14/11/2016
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-144441
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 218-396063
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem –dlapozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót drogowych / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Własność sprzętu / Waga: 20 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dlapozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót drogowych / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Własność sprzętu / Waga: 20 %
Kryterium ceny -Nazwa: Najniższa cena / Waga 60%
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie nr 2 z dnia 15.11.2016
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4
Numer referencyjny: 2-XI-2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdy np: - w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznej nośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; - z uwag na brak możliwości prawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; - brak jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; - na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2 / 2
15/11/2016
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-144441
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 218-396063
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
A) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres tzn. wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót wysokości 8 000 000 PLN;
Powinno być:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w tym o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie nr 3 wysłane dnia 29.11.2016 do UP UE
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4
Numer referencyjny: 2-XI-2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego wprzekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdy np: - w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznej nośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; - z uwag na brak możliwości prawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; - brak jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; - na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2 / 2
29/11/2016
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-144441
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 218-396063
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdanie 2
Zamiast:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Oferent winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 50 000 m² w tym:
o nawierzchni bitumicznych typu SMA – 10 000 m²
o warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 10 000 m²
— wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego – 5 000 m²
Powinno być:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Oferent winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 50 000 m² w tym:
o nawierzchni bitumicznych typu SMA – 6 000 m²
o warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 10 000 m²
— wykonania nawierzchni z asfaltu lanego modyfikowanego – 5 000 m²
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Powyższe zmiany wynikają z oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego, dotyczącej nie stosowanego obecnie nazewnictwa ww. rodzaju materiału oraz z zasady proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu.

Sprostowanie nr 4 x dnia 7.12.2016
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy MiejskiejKraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe – Część 4
Numer referencyjny: 2-XI-2016
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr1 do umowy.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego wprzekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętychpojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdynp: - w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznejnośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; - z uwag na brak możliwościprawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; - brak jest zinwentaryzowanego uzbrojeniapodziemnego; - na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2 / 3
07/12/2016
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-144441
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 218-396063
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2016
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1.1
Zamiast:
Oferent winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjachmiejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
• remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 50 000 m2 w tym:
o nawierzchni bitumicznych typu SMA – 6 000 m2
o warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 10 000 m2
• wykonania nawierzchni z asfaltu lanego modyfikowanego – 5 000 m2
• wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego – 2 000 m2
• wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m2
• wykonania stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi – 2 000 m2
• wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej – 5 000 m2
• wykonania krawężników kamiennych – 2 000 mb
• wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 000 m2
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
• remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 50 000 m2 w tym:
o nawierzchni bitumicznych typu SMA – 6 000 m2
o warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 10 000 m2
• wykonania nawierzchni z asfaltu lanego modyfikowanego – 5 000 m2
• wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego – 2 000 m2
• wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m2
• wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej – 5 000 m2
• wykonania krawężników kamiennych – 2 000 mb
• wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 000 m2
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/12/2016
3 / 3
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Powyższa zmiana warunku wynika z zasady proporcjonalności minimalizmu warunków udziału w postępowaniuzapisanych w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp.
Zmiana terminu składania ofert jako skutek powyższej zmiany jest obowiązkiem Zamawiającego z art. 12a ust.2 pkt 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do UPUE dnia 7.12.2016

 

Uwaga!

Informacja z otwarcia ofert poniżej w załączeniu!

Załączniki:
Pobierz plik (2016-OJS220-400650-pl sprostowanie nr 1 do ogłoszenia opublikowane z datą 15.11.)Sprostowanie nr 1 do ogłoszenia 2016-OJS220-400650-pl [opublikowane z datą 15.11.2016 w Dzienniku Urzędowym UE]69 Kb
Pobierz plik (2016-OJS221-402507-pl Sprostowanie nr 2 do Ogłoszenia publikacja w DUUE.pdf)Sprostowanie nr 2 do Ogłoszenia nr 2016-OJS221-402507-pl [publikacja w Dzienniku Urzedowym UE dnia 16.11.2016]68 Kb
Pobierz plik (JEDZ.zip)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ[Otworzyć i wypełnić korzystając z Serwisu eESPD pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd ]11 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej.doc)Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej[Przesłać do 3 dni zamawiającego (skan drogą elektroniczną, w ślad za nim w formie pisemnej)]28 Kb
Pobierz plik (Pytanie nr 1 i 2 do SIWZ i odpowiedzi.pdf)Pytanie nr 1 i 2 do SIWZ i odpowiedzi[Wyjaśnienie do kryterium własnosci sprzętu]98 Kb
Pobierz plik (SIWZ 2-XI-2016.pdf)SIWZ 2-XI-2016[SIWZ]176 Kb
Pobierz plik (Zał  4 do SIWZ - Wykaz osób.pdf)Zał. Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób[Wykaz osób]66 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf)Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty[ Formularz oferty]45 Kb
Pobierz plik (Zał. 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe.pdf)Zał. Nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe[Wykaz robót budowlanych]37 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 2 do SIWZ - IPUmowy.pdf)Zał. Nr 2 do SIWZ - IPUmowy [ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY]193 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 5 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)Zał. Nr 5 do SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT[PRZEDMIAR ROBÓT]51 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf)Zał. Nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna[Specyfikacja Techniczna]490 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 7 do SIWZ - OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf)Zał. Nr 7 do SIWZ - OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE[OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE]765 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 8 do SIWZ Wykaz dróg.pdf)Zał. Nr 8 do SIWZ Wykaz dróg[Wykaz dróg ]722 Kb
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz sprzętu.pdf)Zał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz sprzętu[Wykaz sprzętu wraz tytułem do dysponowania nim]39 Kb
Pobierz plik (Zmiana SIWZ nr 1.pdf)Zmiana SIWZ nr 1[zmiany wynikają z oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego, dotyczącej nie stosowanej terminologii]61 Kb
Pobierz plik (Zmiana SIWZ nr 2 na stronę www.pdf)Zmiana SIWZ nr 2 - warunki i termin składania ofert[Uwaga! Zmiana teminu składania ofert na 27.12.2016 godz. 11.00]66 Kb
Pobierz plik (ZP-12__2_XI_2016  Informacja z otwarcia ofert na stronę www.doc)ZP-12__2_XI_2016 Informacja z otwarcia ofert[w załączeniu oświadczenie o grapie akpitałowej - wzór]40 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum