Przetarg nieograniczny. Znak sprawy 15/XII/2016

Kraków: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII. Znak sprawy 15/XII/2016

Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg
2016/S 253-465567
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII.
Numer referencyjny: 15/XII/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45233142
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
A. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i jednocześnie załącznik nr 5 do SIWZ.
B. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
C. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
D. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdy np: – w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznej nośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; – z uwag na brak możliwości prawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; – brak jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; – na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic,
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia są: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – Obszar 3 obejmujący Dzielnice IV-VII.
a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i jednocześnie załącznik nr 5 do SIWZ.
b. Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 umowy.
c. Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych pojedynczym zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy (dotyczy to sytuacji, gdy np: – w trakcie realizacji robót stwierdzone zostanie, że istniejące podłoże gruntowe nie posiada dostatecznej nośności, co będzie wymagało wykonania warstw podbudowy/wymiany gruntu; – z uwag na brak możliwości prawidłowego odwodnienia terenu na którym prowadzone są prace; – brak jest zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego; – na wniosek Rad i Zarządów Dzielnic, w trakcie prowadzonych prac w ramach zadań powierzonych; – itp.).
1.2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);
b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).
1.3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.
Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.
1.4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
— Przedmiaru Robót – zał. 5 do SIWZ,
— Specyfikacji Technicznej – zał. 6 do SIWZ
— Ogólnej Specyfikacji – zał. 7 do SIWZ,
— Wykazu dróg – zał. 8 do SIWZ
— Wykazu sprzętu do oceny w kryterium własności – zał. 9 do SIWZ
1.5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).
1.6. Wymagany okres gwarancji:
— 12 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych,
— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót drogowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Własność sprzętu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Witold Seweryn – tel. (012) 616-86-15 (sprawy merytoryczne).
Rafał Lisowski – tel. (012) 616-86-64 (sprawy merytoryczne).
Tomasz Wolnik – tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
2. Termin początkowy obowiązywania zamówienia wskazany w niniejszym ogłoszeniu jest terminem orientacyjnym, uzależnionym od ewentualnych odwołań.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);
b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).
d) oświadczenie, o zatrudnieniu pracowników fizycznych – wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 16 SIWZ),
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. 4 do SIWZ – (wzór),
f) wykaz sprzętu wraz z tytułem do dysponowania nim.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów wymienionych poniżej:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimalny roczny obrót w wysokości 10 000 000 PLN netto, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 8 000 000 PLN netto – w każdym z ostatnich trzech lat (okresach obrachunkowych).
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w tym o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
B) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokości co najmniej 10 000 000 PLN.
C) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500.000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 10.000 m²
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 5.000 m²
— remontów cząstkowych i bieżących chodników z płyt betonowych i z kostki betonowej oraz nawierzchni z kostki betonowej – 2.000 m²
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego – 1.000 m²
— remontów cząstkowych i bieżących krawężników kamiennych – 1.000 mb
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca powinien dysponować minimum:
Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia (np. miasto/aglomeracja miejska o liczbie ludności pow. 500 000 mieszkańców).
Uwaga: 1
W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
Uwaga: 2
Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 65).
1.3 Wykonawca przedstawi tytuł do dysponowania sprzętem, w przypadku wybrania jego oferty do realizacji zadania będzie dysponował następującą ilością sprzętu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ cz. III pkt 1.3.
Dzierżawiony sprzęt nie może przekraczać 50 % w każdej wymienionej pozycji. Ilości nieparzyste należy zaokrąglić w górę. Pozycje występujące w ilości 1 szt. muszą stanowić własność Wykonawcy. Wykonawcy dostarczą pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające ciągłość dostawy w/w mas bitumicznych dla potrzeb wykonywanych prac.
1.4. Wykonawca będzie dysponował bazą sprzętową na terenie Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa wyposażoną w telefony: stacjonarny z faksem, telefony komórkowe i Internet, czynne 24 godz. na dobę również w dni wolne od pracy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 do SIWZ (wzór);
B) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ (wzór).
C) Wykaz sprzętu jakim dysponuje wraz z tytułem do dysponowania nim.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy są szczegółowo określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 8.2.2017 do godz. 12:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8.2.2017 o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Witold Seweryn – tel. (012) 616-86-15, Rafał Lisowski – tel. (012) 616-86-64 (sprawy merytoryczne). Tomasz Wolnik – tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
2. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 500 000 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100). Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;
d) kosztorys ofertowy, zgodny z przedmiarem robót,
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d oraz punkcie 2 (część IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (część IV SIWZ).
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a do lit. d (część IV SIWZ).
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d (część IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2016

08.02.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

_______________________________________________________________________________

08.02.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg wzoru zamieszczonego poniżej - Informacja dot. grupy kapitałowej.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum