Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 13/VIII/2017

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 173-353700

Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Bud. ścieżki row. od kład. na Wiśle łącz. Kazimierz z Ludwinowem wzdł ul. M. Konopnickiej do R. Matecznego, nast. wzdł. ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kład. na ul.Kamieńskiego)w Krak. w form. zaproj. i zbud.
Numer referencyjny: 13/VIII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedm.zam jest bud. ścieżki rower. od kładki na Wiśle łącz. Kazimierz z Ludwinowem wzdł. ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następ. wzdł ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w form. zaproj. i zbuduj. Zamawiający info,że Projekt ubiega się o dofinan.ze środków Europ.Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.j)Wykonawca zobow jest udzielić: min okres gwarancji 60 mies,maks. okres gwarancji 120 mies.(Oferty zawier. okres gwar. krótszy niż 60 mies zostaną odrzucone).Umowa o podwykonawstwo, której przedm są r. budow, powinna być zgodna z zał.2 do SIWZ,tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunk. dot. podwykonawców zawart. we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zamawiającego odp. zastrz lub sprzeciw. Termin wyk. zam. 15.10.2018 r.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
71240000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
Zakres robót proj. obej: Nawierzch jezdni, ścieżek rower.,chodników,ciągów pieszo-rowerowych,zjazdów,zatok autobus.,pow. wyniesionych wraz z podbudowami;Elem. ukł. komunikacyjnego–kostka betonowa,obrzeża,krawężniki,ścieki,ławy beton.,wygrodzenia i ogrodzenia,elem. małej architektury;Kładka piesza i rowerowa nad ul.Powstańców Śląskich wraz z łącznicami oraz nad torami kolejowymi;Infrastruktura tech.–oświetl., odwodnienie,sygn. świetlna;Infrastruktura tramwajowa: przebudowa i zabezp.sieci trakcyjnej (w razie konieczności);Organizacja ruchu czasowa oraz stała,elem. uspokojenia ruchu;Inne elem. zagospod. terenu (wycinka zieleni,nasadzenia zamienne,nawierzch. trawiaste);Zabezp. oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą tech;Pełnienie nadzoru autorskiego.Wszelkie koszty niezbędne do oprac.dok.proj.(wyk badań,pomiarów, pozyskania map, pozwoleń,zwolnień,warunków,opinii,uzgodnień,dec.admin,odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budow. ponosi Wykonawca.Zakres robót budow. obejm:Roboty rozbiórkowe;Roboty ziemne;Zabezp. oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą tech;Przebud. infrastruktury tramwajowej (w przypadku konieczności);Budowa i przebud. niezb. infrastruktury tj. oświetlenia,odwodnienia,sygn.świetlnej;Wykonanie podbudowy pod jezdnie,ścieżki rowerowe,chodniki,ciągi pieszo-rowerowe,zjazdy,zatoki autobus.,powierzch.wyniesione;Budowa i przebud. nawierzch. jezdni,ścieżek rower.,chodników,ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów,zatok autobus.;Budowa obrzeży,krawężników,ścieków,ław beton.;Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów;Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezp. skarp;Wykonanie wygrodzeń i ogrodzeń;Wykonanie oznakowania poziom. i pion., elem uspokojenia ruchu;Wykonanie innych elem zagosp. terenu(wycinka kolidującej zieleni wraz wyk. nasadzeń zamiennych, wyk.nawierzchni trawiastych).Zamawiający opisał przedmiot zam. za pomocą PFU.Zamawiający wymaga etapowania prac.Etap I – 4 mies od podp. umowy oprac. dok. proj. wraz z uzyskaniem dec. adm. dla odcin od kładki na Wiśle łączącej Ludwinów wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Mateczny i od ul. Puszkarskiej do ul. Wielickiej.Etap II – 6 mies. od podp umowy oprac. dok. proj. dla odc. Rondo Mateczny ul. Puszkarska łącznie z nową estakadą wraz z uzysk. dec. admin.W przypadku wystąp. w którymkolwiek zał. do SIWZ znaków towar.,norm,aprobat,spec.tech. i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiąz. równoważne w opis. przez Zamawiającego przedm. zam obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty speł. wymag. określ. przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiąz. jest do codzienn. wysyłania raportów o ilości pracowników pracujących na budowie codz. do godz. 8.30 za pośred. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zikit.krakow.pl. Ogólne wytyczne do projektow.obiektów inż.:Obiekty inż. należy projektować zgodn.z zapis. zawartymi w rozp.M.T. i G. M. z dnia30.05.2000 r. w spr.war.tech, jakim powinny odp. drogowe obiekty inż. i ich usytuowanie (Dz.U z 2000r. nr63 poz.735 z późn.zm.)Obiekty takie jak: podpory, filary, rury odwodnieniowe, belki konstrukcyjne należy proj. z uwzględ. zabezpieczeń przez gnieżdżeniem się ptactwa oraz zanieczyszczaniem ptasimi odchodami.Ściany obiektów inżyn.(podpory,ściany przejść podziemnych) do wysokości 3 m należy projekt z zabezp. anty graffiti.W zad. należy ująć bud.kanalizacji światłowodowej 2x 110 DVK. Kanalizację kablową (światłowodową) należy zaproj. i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2xfi110 DVK i studni kablowych teletech. typu SK-2. Studnie 2pokrywowe należy wyposażyć w 1pokrywę z wywietrznikiem.Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków".Przepusty pod drogami wykonyw metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.Kanalizacja powinna być zgod z poniższ. normamiZN-96//TPSA-011-Telekom kanaliz. kablowa.Ogólne wym.tech.ZN-96/TPSA-012- Kanalizacja kablowa pierwotna.Ogólne wym.tech.ZN-96/TPSA-023- Studnie kablowe.Wymag. i badania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawy merytoryczne),Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51 Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następ. czynności w zakresie realizacji zam.: a)pracowników niższego szczebla tech – organiz. i realizacja robót budowl.;b) pracowników fiz. – bezpośred. wykon. robót budowl.2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.3.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:a)oświadczenie Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymag. doświad. zawodowego – jednolity dokument (JEDZ); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów skład.wspólną ofertę składa odrębnie) jednolity dokument (JEDZ);c) oświad., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonyw. zamówienia posiad. wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jednolity dokument (JEDZ).4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a)dpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 500 m oraz budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej oraz budową kładki o rozpiętości min. 50 m 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;
2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51 A. Kosowska-Kotaba – DzZP tel. (012) 616-71-15 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.4.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.5.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz.IV SIWZ)7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.9.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców 10.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).11Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017


Ogłoszenie opublikowane w DZUUE w dniu 09.09.2017 r.

- pobierz PFU - Zał. 4

___________________________________________________________________________

UWAGA !!!

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 26.09.2017 roku

NZ.271.32.2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał wiedzę i doświadczenie między innymi w budowie kładki o rozpiętości min. 50 m. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował obiekt mostowy o rozpiętości min 50 m.

Odpowiedź 1:
Tak. Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował obiekt mostowy o rozpiętości min 50 m.

Pytanie 2:
Czy Wykonawca dla spełnienia warunków SIWZ ma wykazać posiadaną wiedzę i doświadczenie w jednym zadaniu czy może wykazać osobno dla ścieżki rowerowej, osobno dla sygnalizacji świetlnej osobno dla kładki.

Odpowiedź 2:
Tak, dopuszcza się dla spełnienia warunków SIWZ wykazanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w rozdzielonych zadaniach bowiem chodzi o potwierdzenie fachowości i umiejętności.

___________________________________________________________________________

Uwaga !!!! pytania i odpowiedzi

 Kraków, dnia 06.10.2017 roku

NZ.271.32.2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Czy w ramach tego zamówienia należy uwzględnić modernizację sterowników sygnalizacji świetlnej do C900?

Odpowiedź 1:
Tak. Należy uwzględnić modernizację sterownika.

________________________________________________________________________

18.10.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

_____________________________________________________________

18.10.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum