Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 1/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 1/IX/2017.

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 173-353751

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bud. ścieżki row. od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi–Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj.

Numer referencyjny: 1/IX/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający info,że Projekt ubiega się o dofinan. ze środków Europ .Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT) Wykonawca zobow jest udzielić: min okres gwarancji 60 mies,maks. okres gwarancji 120 mies.(Oferty zawier. okres gwar. krótszy niż 60 mies zostaną odrzucone).Umowa o podwykonawstwo, której przedm są r. budow, powinna być zgodna z zał.2 do SIWZ,tj. wzorem umowy.Niespełnienie warunk. dot. podwykonawców zawart. we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zamawiającego odp. zastrz lub sprzeciw. Termin wyk. zam. 30.9.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
71240000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót proj. obej:Nawierzchnie ścieżek rower.,chodn.,ciągów pieszo-rower.,zjazdów,pow. wyniesionych,zatok autobus. wraz z podbud.;Elem. układu komunik. – kostka beton.,obrzeża,krawężniki,ścieki,ławy beton.,wygrodzenia,elementy małej archit.;Zabezp. skarp,konstrukcje oporowe;Winda dla rowerzystów oraz osób niepełnospr.;Schody do przejścia podziemnego pod torami kolejowymi;Infrastr. techn. – oświetlenie,odwodnienie;Organizacja ruchu czasowa oraz stała,elem. uspokojenia ruchu;Inne elem. zagosp. terenu (wycinka zieleni,nasadzenia zamienne, nawierzchnie trawiaste);Zabezp. oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastr. techn.;Pełnienie nadzoru autorskiego. Wszelkie koszty niezbędne do oprac. dok. proj.(wyk badań,pomiarów,pozyskania map,pozwoleń,zwolnień,warunków,opinii,uzgodnień,dec. admin,odstępstw) oraz wykon. i odbioru robót budow. ponosi Wykonawca.Zakres robót bud. obejm.:Roboty rozbiórk.;Roboty ziemne;Zabezp. oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastr. techn.;Budowa i przebud. niezbędnej infrastr. tj. oświetlenia, odwodnienia;Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezp. skarp;Budowa oraz przebud. schodów do przejścia podziemnego;Wykonanie windy dla rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych;Wykonanie podbudowy pod ścieżki rowerowe,chodniki,ciągi pieszo-rowerowe,zjazdy,powierzchnie wyniesione,zatoki autobus.;Bud. i przebud. naw.,ścieżek rowerowych,chodników,ciągów pieszo-rowerowych,zjazdów,zatok autobus.;Budowa obrzeży,krawężników,ścieków, ław betonowych;Wykonanie wygrodzeń;Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,elem. uspokojenia ruchu;Wykonanie innych elementów zagosp. terenu (wycinka kolidującej zieleni wraz z wykonaniem nasadzeń zamiennych, wykonanie nawierzchni trawiastych).Zamawiający opisał przedm. zam. za pomocą PFU. Zamawiający wymaga etap. prac. Etap I – na odcinku od ul.Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady:4 m-ce od podpisania umowy przez Wykonawcę oprac. dok. proj. (projekt bud. i wyk.) wraz z uzyskaniem ostat. decyzji admin.;6 m-cy od podpisania umowy wykon. robót bud..Etap II – odcinek ulic Brogi – Rakowicka wraz z dostos. tunelu łączącego powyższe ulice,- 6 m-cy od podpisania umowy oprac. dokum. proj.,- do dnia 30.09.2018 r. wykon. robót bud. na powyższym odcinku. Wytyczne do proj. urządz. dźwig. (windy, schody ruchome) przy obiektach inż:- Dźwigi osobowe zlokal. przy obiektach inż. powinny być proj. zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dot. dźwigów i elem. bezp. do dźwigów (Dz.U. Unii Europejskiej L 96/251),- Dźwigi osobowe powinny spełniać następ. wymagania:~ napęd elektr., energooszcz.;~ przystos. do osób niepełnospr. tj. kabina o wymiarach min. 1110 x 1400 mm, drzwi automat. przesuwane o min. szer. 900 mm, poręcze w kabinie, przyciski w panelu sterowania i przyciski przywołania kabiny wyposażone w alfabet Braill'a, inform. głosowa o przystanku,na którym znajduje się winda;~ oświetlenie awaryjne kabiny dźwigu (w przypadku zaniku napięcia);~ drzwi automat. przesuwne z kurtyną podczerwieni zabezp. przed ściśnięciem;~ elem. wyposaż. kabiny dźwigu wandaloodporne;~ kabiny dźwigu oraz podłoga wykonane ze stali nierdzewnej;~ oświetlenie kabiny LED, zabezp. przed kradzieżą i dewastacją;~ kamera w kabinie dźwigu zamont. w sposób niedostępny dla wandali;~ podgrzewane progi drzwi (w okresie zimowym);~ zadaszenia nad wejściami do windy;Wyk. spec. oznak. tunelu Brogi – Rakowicka,wskaz. na przedł. ścieżki rower. i jego wykorzyst. przez rowerzystów.W zadaniu należy ująć bud. kanal. światł. 2x 110 DVK. Kanaliz.kablową (światłowodową) należy zaproj.i wykonać jako kanaliz. pierwotną z rur 2xfi110 DVK i studni kablowych teletechn. typu SK-2. Studnie 2 pokrywowe należy wypos. w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków". Przepusty pod drogami wykon. metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kanalizacja powinna być zgodna z normami:ZN-96/TPSA-011- Telek. kanaliz. kablowa. Ogólne wymag. techn.ZN-96/TPSA-012- Kanalizacja kablowa pierwotna. Ogólne wymagania techn..

ZN-96/TPSA-023- Studnie kablowe. Wymagania i badania.Wykonawca zob. jest do codziennego wysyłania raportów o ilości pracowników prac. na budowie codziennie do godz. 8.30 za pośr. poczty elektr.sekretariat@zikit.krakow.pl.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następ. czynności w zakresie realizacji zam.: a)pracowników niższego szczebla tech – organiz. i realizacja robót budowl.;b) pracowników fiz. – bezpośred. wykon. robót budowl.2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określ. w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.3.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:a)oświadczenie Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymag. doświad. zawodowego – jednolity dokument (JEDZ); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów skład. wspólną ofertę składa odrębnie) jednolity dokument (JEDZ);c) oświad., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonyw. zamówienia posiad. wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jednolity dokument (JEDZ).4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 200 m oraz budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej. 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;

2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczeg. zmiany osób nadzor., terminu rozp. lub zakoń. robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczeg. przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postan. Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwyk., bądź inf. o braku podwykonawców, oświadcz. Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdz. posiadanie uprawnień.3.Wykonanie specjalnego oznakowania tunelu Brogi – Rakowicka,wskaz. na przedłużenie ścieżki rower. i jego wykorzystanie przez rowerzystów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51 I.Lorek – DzZP tel. (012) 616-71-13 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający w niniejszym postęp. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedm. zam. podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 88 000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.4.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprez. wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.5.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ)7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach techn. lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.9.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców 10.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).11Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2017

Ogłoszenie opublikowano w DUUE w dniu 09.09.2017 r.

Zal. nr 4 - PFU - pobierz

_______________________________________________________________________________

                                                Zmiana Zapisów SIWZ

Kraków, dnia 18.10.2017 roku                                                                  NZ.271.46.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 1/IX/2017.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.10.2016r. do godziny 12:00.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 06.11.2017r. do godziny 12:00.

oraz

- w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A sala nr 08.

Ponadto Zamawiający zmienia treść Zał. nr 4 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy. Treść nowego załącznika zamieszczono pod nazwą: Zał. 4 PFU – nowy 18.10.2017

Zał. 4 PFU - nowy 18.10.2017 - pobierz

_______________________________________________________________________________

ZMIANA - SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA W DUUE

Zamawiający poniżej zamieszcza treśc przesłanego w dniu 18.10.2017 roku do DUUE sprostowania ogłoszenia.

_____________________________________________________________________

20/10/2017 S202 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 202-415168

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 173-353751)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bud. ścieżki row. od ul.Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul.Brogi–Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj.

Numer referencyjny: 1/IX/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający info,że Projekt ubiega się o dofinan. ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT) Wykonawca zobow jest udzielić: min okres gwarancji 60 mies, maks. okres gwarancji 120 mies.(Oferty zawier. okres gwar. krótszy niż 60 mies zostaną odrzucone).Umowa o podwykonawstwo, której przedm są r. budow, powinna być zgodna z zał.2 do SIWZ,tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunk. dot. podwykonawców zawart. we wzorze umowy spowoduje zgłosz. przez Zamawiającego odp. zastrz lub sprzeciw. Termin wyk. zam. 30.9.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 173-353751

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 20/10/2017

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Powinno być:

Data: 06/11/2017

Czas lokalny: 13:00

Miejsce: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.11.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

06.11.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum