Przetarg nieograniczony 4/VIII/2017

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 Ogłoszenie nr 585761-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Numer referencyjny: 4/VIII/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):
Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.), w tym w szczególności:
1) całodobowego przyjmowania na parking strzeżony pojazdów holowanych w trybie art. 50a oraz 130a Prawa o ruchu drogowym oraz zabezpieczenie pojazdów przed powstaniem wtórnych uszkodzeń (zniekształceń), a także niedopuszczenie osób trzecich do zabezpieczonych pojazdów z wyjątkiem umożliwienia niezbędnych oględzin uprawnionemu rzeczoznawcy samochodowemu wyłonionego na drodze przetargu przez ZIKiT,
2) prowadzenia ewidencji pojazdów przyjętych na parkingi, 63712400-7
3) całodobowego wydawania pojazdów osobom uprawnionym posiadającym stosowne zezwolenia, określone w odpowiednich przepisach prawa.
4) przekazywanie codziennie do godziny 900 pocztą elektroniczną, wykazu umieszczonych i odebranych na parkingu pojazdów za ubiegłą dobę liczoną od godz. 0001 do 2400 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do warunków umowy - strony ustalą zasady przekazania informacji
5) każdorazowo sporządzanie dokumentacji fotograficznej pojazdu przyjmowanego na parking strzeżony,
6) udzielanie informacji nt.: przechowywanych pojazdów oraz kwot należnych z tego tytułu zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

II.5) Główny kod CPV: 63712400-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
-

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia zamienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług parkingowych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-10-01 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Marta Ekiert – Dział Utrzymania Infrastruktury i nieruchomości tel. (012) 616-8655 (sprawy merytoryczne), Teresa Kowalińska - Dział Utrzymania Infrastruktury i nieruchomości tel. (012) 616-8658 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Mirski - Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 30 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę parkingową podobnego rodzaju polegającą na prowadzeniu usług związanych z przechowywaniem i dozorem pojazdów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony cywilnej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 30 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; 2. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 2 powyżej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie wymienione w pkt 2 powyżej. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg załącznika nr 4 dotyczące tych podmiotów. 7. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ilości miejsc parkingowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac projektowych itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w § 9 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.09.2017 r. do godz. 11.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 08.09.2017

_____________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi !!!

Kraków, dnia 15.09.2017 roku

NZ.271.48.2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - numer sprawy 4/VIII/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1
W załączniku nr 6 do SIWZ - Warunki wykonawcy parkingu - w ust. 4 pkt 5) wskazano, że łączna ilość miejsc parkingowych wykonawcy musi wynosić minimum 250. Okres na który ma być udzielone zamówienie to dwa miesiące. Ilość miejsc parkingowych to 40% wagi kryterium oceny ofert. Proszę zatem o informację:
a) jaka jest planowana ilość zleceń w każdym z dwóch miesięcy realizacji zamówienia?
b) na jakiej podstawie/na podstawie jakich danych została wyliczona minimalna ilość wymaganych miejsc ? (roszę o podanie ilości zleceń holowania i przechowywania pojazdów w rozbiciu na miesiące w roku 2016 i 2017 z podaniem, ilości pojazdów przechowywanych w oparciu o postanowienia art. 50a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym)
c) czy Zamawiający przewiduje umieszczenie na parkingu wykonawcy wszystkich dotychczas przechowywanych pojazdów na parkingach innych wykonawców ?
d) czy w oparciu o dotychczasowe dane dotyczące ilości przechowywanych pojazdów na parkingach dotychczasowych wykonawców zasadne jest ustalanie tak dużej wagi dla ilości miejsc parkingowych ?
e) dlaczego suma ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia OC przy tak dużej ilości wymaganych miejsc postoiowych wynosi tylko 30 000,00 zł ?
W ocenie Wykonawcy w oparciu o posiadane informacje przyjęcie takiego kryterium jest bezzasadne i może służyć ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedź 1
a) Opierając się na zestawieniu ilości odholowanych pojazdów za miesiąc październik i listopad w ubiegłych latach łączna ilość odholowanych pojazdów wyniosła 284 szt. Mając na uwadze imprezy, które mają odbyć się w najbliższym czasie tj. PZU Bieg Trzech Kopców oraz PZU Cracovia Półmaraton Królewski oraz święto Wszystkich Świętych, które przyczyniają się do zwiększonej ilości holowań a tym samym ilości pojazdów przechowywanych na parkingu, zasadnym jest zapewnienie dostatecznej ilości miejsc na parkingu. Opierając się na danych z ubiegłych lat można zauważyć zwiększenie ilości odholowywanych pojazdów w okresie jesiennym.
b) Minimalna ilość miejsc parkingowych została wyliczona na podstawie faktur za ostatnich 13 miesięcy (07.2016-07.2017):
miesiąc kwota brutto ilość pojazdów
lip-16 39786,5 250
sie-16 52239,05 230
wrz-16 53983,34 250
paź-16 61920,36 290
lis-16 54623,6 260
gru-16 60451,44 250
sty-17 59255 265
lut-17 50356,43 250
mar-17 47645,65 260
kwi-17 47421,43 240
maj-17 54125,02 250
cze-17 55822,00 250
lip-17 56402 260
suma 694031,82 3305
Średnia wartość w m-cu 53387,06 254

c) Tak

d) Jest to najbardziej istotna część zamówienia a wartość tego kryterium służy zapewnieniu całemu Miasta Krakowa możliwość przechowywania pojazdów odholowanych na potrzeby Policji i Straży Miejskiej.

e) Polisa jest elementem wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa a jej wartość jest proporcjonalna do wartości zamówienia.

Pytanie 2
W załączniku nr 6 do SIWZ - Warunki wykonawcy parkingu - w ust. 4 pkt 9) wskazano,
że teren parkowania „stanowi własność lub jest być dzierżawiony na okres min. 2 lat licząc od
2017r."
a) Proszę o informację co oznacza termin „licząc od 2017 r." ?
b) Czy chodzi o okres od 1 stycznia 2017 r. czy od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego ?
c) Jeżeli umowa musi dzierżawy być zawarta jeszcze przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego to proszę o wyjaśnienie dlaczego, gdyż wykonawca nie wiedząc czy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie musiał ponieść koszty związane z jej zawarciem ?
d) Z czego wynika 2 letni okres na który ma być zawarta umowa dzierżawy skoro okres na który jest udzielane zamówienie to zaledwie dwa miesiące ?
Jeżeli chodzi o dalsze ewentualne udzielenie zamówień w trybie z wolnej ręki to zwracam uwagę, iż nie jest to obowiązkiem Wykonawcy

Odpowiedź 2
a) i b) Wspomniany termin oznacza okres od 01.10.2017r. do 30.11.2017 r.

c) Informujemy, że w chwili podpisania umowy Oferent musi posiadać dokumenty świadczące o posiadaniu bądź dzierżawieniu terenu pod parking.

d) W ust. 4 pkt 9) omyłkowo wpisano „2 lata", w tym miejscu winno być „2 miesiące" z uwzględnieniem możliwości zawarcia zamówienia uzupełniającego na maksimum kolejne 2 miesiące. W tym celu Wykonawca winien przedłużyć ewentualną dzierżawę terenu na okres kontynuowania zamówienia.

Pytanie 3
W Części IX SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - podano
informację, że jedno miejsce parkingowe zajmuje 18,5 m2 dla pojazdu do 3,51.
⦁ Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie wyliczono powierzchnię jednego miejsca parkingowego dla pojazdu do 3,51. skoro wymiaru pojazdu to ok. 1,8 m x 4,5 m ? Nawet doliczając dodatkową powierzchnię na otwarcie drzwi, bagażnika, maski to wymiar standardowej powierzchni parkingowej to ok. 10 m2. W przypadku dokonywania szczegółowych oględzin pojazd może być w każdym czasie przetransportowany na specjalistyczne stanowisko. W ocenie Wykonawcy zapis ten powoduje nieuzasadnione zwiększenie kosztów przechowywania pojazdów, gdyż konieczne jest zapewnienie większego terenu. Dotychczas Zamawiający nie stawiał takich wymagań.

Odpowiedź 3
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalne wymiary miejsca postojowego (2,3 x 5,0 m) co daje powierzchnię 11,5m2. Jednak parking przeznaczony dla pojazdów odholowanych z art. 130a i 50a prawo o ruchu drogowym musi uwzględniać miejsce na manewrowanie holownika dowożącego i odbierającego pojazdy czyli na podstawie wyliczeń przy założeniu szerokości miejsca postojowego 2,3m będzie to ok. 4,5 szerokości pomiędzy pojazdami. Przy uwzględnieniu powyższego średnia powierzchnia miejsca parkingowego wynosi 18,5m2.

Pytanie 4
Jak należy rozumieć zapis projektu umowy zawarty w § 4 Wynagrodzenie - „1. Strony
ustalają, że za wykonywanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nie
przekraczające kwoty: złotych brutto (słownie złotych )." ?
a) Czy po ewentualnym przekroczeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przechowywać pojazdy za darmo, czy też umowa będzie rozwiązana, a jeżeli tak to w jakim trybie, ponieważ nie przewidziano takiego przypadku w umowie ?
b) W jaki sposób będzie wyliczone wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, skoro Wykonawca podaje w ofercie jedynie cenę jednostkową za przechowywanie jednego pojazdu. Przez jaką wartość będzie pomnożona stawka podana przez Wykonawcę i czy wartość ta będzie odpowiadała minimalnej ilości wymaganych miejsc postojowych czyli
250?
c) Jaką kwotę Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia ?
d) Czy Zamawiający zabezpieczył kwotę odpowiadającą co najmniej wartości wynagrodzenia za dotychczas świadczone usługi przez dotychczasowego wykonawcę, czyli co najmniej 381 250 zł (61 dni x 25 zł x 250 miejsc ?).

Odpowiedź 4
Zamawiający zmienia zapis w§ 3 istotnych postanowieniach umowy, w ślad za tym otrzymuje on nowe brzmienie:
„§ 3 Termin obowiązywania umowy
1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia ................................
2. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – do dnia, w którym zostanie wyczerpana kwota określona w § 4 ust. 1.
3. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1, nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego"
a) Wykonawca nie będzie przechowywał za darmo pojazdów. Przewidziane jest zamówienie uzupełniające w wysokości 50% zamówienia podstawowego.
b) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej podanej w załączniku nr 7 na podstawie której Wykonawca będzie rozliczany za rzeczywistą ilość przechowywanych pojazdów a nie za szacowanych ustalonych na etapie zamówienia.
c) Kwota będzie odczytana przy otwarciu ofert.
d) Zamawiający zabezpieczył kwotę gwarantującą wykonanie zadania.

Pytanie 5
Zapis § 4 ust. 6 pkt 8) „w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia" jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym. Zasady korygowania faktur na wypadek ewentualnych błędów regulują odpowiednie przepisy.
Co Zamawiający rozumie przez „nieprawidłową fakturę VAT" ?

Odpowiedź 5
Nieprawidłowo wystawiona faktura to taka, która nie spełnia warunków zawartych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 03.12.2013r. w sprawie wystawiania faktur oraz ustawa o podatku od towarów i usług. Błędy w fakturach zwykle poprawiane są przez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej. Natomiast zapis „odmówić przyjęcia" dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wystawi fakturę za usługę niedotycząca przedmiotu zamówienia lub nie będzie posiadać ona cech określonych w wyżej wymienionych przepisach.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza brakujące załączniki do Istotnych Postanowień Umowy o których mowa w § 9 ust 8 tj. załącznik nr 2(1) Tabela parking – (wykaz poj. przechowywanych) oraz załącznik 2(2) - Tabela parking – (wykaz poj. przyj. i odebranych) oraz załącznik nr 7 – tabela – cennik parkowania pojazdów oraz załącznik nr 8 - Uchwała Rady Miasta Krakowa.

Ponadto w odniesieniu do wyżej udzielonych odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w SIWZ cz. II pkt 1 jest:
1.W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1) formularz oferty - załącznik nr 1
2) istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2
3) oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
4) oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór) - załącznik nr 4
5) wykaz usług (wzór) - załącznik nr 5
6) zakres rzeczowy i warunki techniczne - załącznik nr 6

- w SIWZ cz. II pkt 1 powinno być:
1.W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1) formularz oferty - załącznik nr 1
2) istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2
3) oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór) - załącznik nr 3
4) oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór) - załącznik nr 4
5) wykaz usług (wzór) - załącznik nr 5
6) zakres rzeczowy i warunki techniczne - załącznik nr 6
7) tabela – cennik parkowania pojazdów (wzór) - załącznik nr 7
8) Uchwała Rady Miasta Krakowa - załącznik nr 8

- w SIWZ cz. IV pkt 4 jest:
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1;

- w SIWZ cz. IV pkt 4 powinno być:
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1;
d) uzupełniona tabela – cennik parkowania pojazdów – wg załącznika nr 7

- w SIWZ cz. VII pkt 1 i pkt 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.09.2017 r. do godziny 11:00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 i pkt 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.09.2017 r. do godziny 11:00.
2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

______________________________________________________________________________

UWAGA!!! Zmiana ogłoszenia!

Ogłoszenie nr 500029163-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585761-N-2017
Data: 08-09-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.7)
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1;
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; 7) tabela – cennik parkowania pojazdów (wzór) - załącznik nr 7 8) Uchwała Rady Miasta Krakowa - załącznik nr 8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-18, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-20, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.09.2017 r. do godz. 11.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.09.2017 r. do godz. 11.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 15.09.2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ_4_VIII_2017.pdf)SIWZ[4_VIII_2017]391 Kb
Pobierz plik (uchwała 2017.pdf)uchwała 2017.pdf[ ]218 Kb
Pobierz plik (Zał  3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.pdf)Zał. 3 SIWZ [Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu]324 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 SIWZ - Formularz oferty.pdf)Zał. 1 SIWZ[Formularz oferty]199 Kb
Pobierz plik (Zał. 2 SIWZ - IPUmowy.pdf)Zał. 2 SIWZ [IPUmowy]337 Kb
Pobierz plik (Zał. 4 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Zał. 4 SIWZ [Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]272 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Wykaz usług.pdf)Zał. 5 SIWZ [Wykaz usług]206 Kb
Pobierz plik (Zał. 6 SIWZ Zakres rzeczowy i watrunki dla wykonawcy.pdf)Zał. 6 SIWZ[ Zakres rzeczowy i watrunki dla wykonawcy]170 Kb
Pobierz plik (zał. nr 7 - tabela cennik parkowania pojazdów.pdf)zał. nr 7 - tabela cennik parkowania pojazdów.pdf[ ]38 Kb
Pobierz plik (Zał.2(1) -Tabela parking (wykaz poj.przechow.).pdf)Zał.2(1) -Tabela parking (wykaz poj.przechow.).pdf[ ]38 Kb
Pobierz plik (Zał.2(2) - Tabelka parking (wykaz poj. przyjętych i odebr.).pdf)Zał.2(2) - Tabelka parking (wykaz poj. przyjętych i odebr.).pdf[ ]27 Kb
Pobierz plik (ZP-12__4_VIII_2017  Informacja z otwarcia ofert.pdf)ZP-12__4_VIII_2017 Informacja z otwarcia ofert[ ]264 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum