Przetarg nieograniczony 11/VIII/2017

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg (...) (część II)
Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III)

Dz.U./S S174 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/09/2017 (data publikacji w Dz.U. UE)
356419-2017-PL

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 174-356419
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Swayne & Campbell, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa – Pełnomocnik Zamawiającego
Tel.: +48 722022260
E-mail: a.kotowicz@scnn.pl
Faks: +48 122670680
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Swayne & Campbell, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa, ul. Rzemieśnicza 1 pok. 813, 30-363 Kraków, Polska REGON 122433990
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kotowicz
Tel.: +48 722022260
E-mail: a.kotowicz@scnn.pl
Faks: +48 122670680
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Numer referencyjny: 11/VIII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
66510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:
1. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych,
2. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od wszystkich ryzyk,
4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Publicznego zawiera odpowiedni dla każdej części Zamówienia Załącznik nr 1 do wzoru Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia" oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I)
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66515400
66519300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Części) 1 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:
1. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych,
2. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od wszystkich ryzyk.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia w Zadaniu (Części) 1 zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części) 1 – Umowa Ubezpieczenia Mienia wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia", stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 40 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 10 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 90 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający szczegółowy opis opcji opisał w SIWZ.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg (...) (część II)
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
66516400
66519300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Części) 2 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia w Zadaniu (Części) 2 zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części)2 – Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg,infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem, wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia" stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 50 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III)
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66515400
66519300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Część) 3 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części) 3 – Umowa Ubezpieczenia Mienia wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia", stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzua fakultatywna / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 40 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, w Zadaniu (Części) 3, przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 10 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający, w Zadaniu (Części) 3, przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 90 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający szczegółowy opis opcji opisał w SIWZ.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, to jest posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami Ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1170 ze zm.), dalej UDUiR, przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na określone Zadanie (Część), posiadał w odniesieniu do tego Zadania (Części) uprawnienia w zakresie: a)Zadania (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków- Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR, b)Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II), co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do UDUiR, c)Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR. 2.Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w Postępowaniu określony w Sekcji III.1.1) składa oświadczenie własne sporządzone w formie JEDZ. 3.W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej: a)w przypadku Zadania (Części) 1 Ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR, b)w przypadku Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II), co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, c)w przypadku Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR; lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia właściwego organu nadzoru, potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia ww. warunek udziału, przedkładając środki dowodowe, na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument/y wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem Zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza RP w innym państwie członkowskim UE dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta. Patrz: Sekcja VI.3).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie postawił w tym zakresie warunku udziału w Postępowaniu.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają zdolność techniczną – to jest, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca udzielał lub udziela nadal ochrony ubezpieczeniowej:
a)w przypadku Zadania (Części) 1-w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN;
b)w przypadku Zadania (Części) 2–w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, każda z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000 PLN;
c)w przypadku Zadania (Części) 3–w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN;
1.2. posiadają zdolność zawodową – to jest, dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą (dla każdego Zadania (Części)) przewidzianą przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą wykształcenie wyższe oraz
a)w przypadku Zadania (Części) 1 lub Zadania (Części) 3, kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń mienia i co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń mienia,
b)w przypadku Zadania (Części) 2 kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
2.Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia ww. warunki udziału, składa oświadczenie własne sporządzone w formie JEDZ. Patrz Sekcja VI.3)
3.W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału, Zamawiający żąda dokumentów lub oświadczeń (patrz Sekcja VI.3):
a)wykazu usług wraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2. SIWZ,
b)wykazu osób, sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 1.3. SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę (Umowę Ubezpieczenia) na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym:
1. dla Zadania (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I) – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. dla Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II) – Załącznik nr 2 do SIWZ;
3. dla Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III) – Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi u Pełnomocnika Zamawiającego, „Swayne & Campbell, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna" spółka komandytowa w Krakowie, pod adresem: Kraków ul. Rzemieślnicza 1 pok. 813.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Z Postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 3 i 8 Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana również w niniejszym dokumencie Pzp.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania w oparciu o podstawy wskazane w pkt. 1 powyżej, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie własne sporządzone w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016 r.). Zakres oświadczenia Wykonawcy w formie JEDZ, Zamawiający określił w SIWZ (dotyczy zarówno warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia).
3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów wskazanych w par. 5 pkt 1,2,3,4,5,6,9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 26.7.2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem art. 24 ust.1 Pzp w przypadku dokumentu wskazanego w par. 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia. 4.Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ oraz w Rozdziale IX SIWZ, wraz z ofertą.
5.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium. Zamawiający określa wadium dla każdej z części Zamówienia w wysokości a)Zadanie (Część) 1: 16 600 PLN, b)Zadanie (Część) 2: 10 000 PLN, c)Zadanie (Część) 3: 21 400 PLN.
6.Termin związania ofertą w Postępowaniu wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp zmiany Umowy. Zmiany Umowy, Zamawiający przewidział w odpowiednim dla danej części Zamówienia wzorze Umowy, tj. dla Zadania (Części) 1 Załącznik nr1 do SIWZ, dla Zadania (Części) 2 Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dla Zadania (Części) 3 Załącznik nr 3 do SIWZ.
9.W Postępowaniu bierze udział Konsorcjum Brokerów: EIB SA i PWS Konstanta SA.
10.Szczegółowe informacje dotyczące Postępowania, w tym wzory wymaganych oświadczeń od Wykonawcy, określa SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w Sekcji I.3).
11.Pod pojęciem używanego w niniejszym dokumencie skrótu „SIWZ", Zamawiający rozumie Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu o znaku sprawy 11/VIII/2017, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom w toku Postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp (art. 179 -198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Terminy na wniesienie odwołania w Postępowaniu są następujące:
1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się zgodnie z art. 182 ust. 4 Pzp, nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.
Informacje na temat składania skargi do Sądu: na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1481 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2017

 


DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

 

 

„SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwana dalej „Pełnomocnikiem”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zwanego dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie:

  1. art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, w związku z wnioskami Wykonawców, które zostały złożone drogą elektroniczną, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami;
  2. art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczonej znakiem sprawy 11/VIII/2017, w sposób określony w odpowiednich odpowiedziach na zapytania Wykonawców przedstawionych poniżej;
  3. art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp, w związku z dokonaną zmianą SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z inforacjami przedstawionymi poniżej.

 


 

 „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017”, które odbyło się w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego. Poniżej plik pdf. o nazwie: 3.INFORMACJA NA STORNĘ ART.85UST.5PZP30.10.2017.

 


„SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 2/1, 30 – 036 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400647, posiadająca numer NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017, w

  1. Zadaniu (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I),

i

  1. Zadaniu (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II),

została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Poniżej plik 0 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2 (2017.11.17).


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

                „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 2/1, 30 – 036 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400647, posiadająca numer NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, zwana dalej „Pełnomocnikiem”, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zwanego dalej „Zamawiającym”, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego pod nazwą „Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, znak sprawy: 11/VIII/2017, zwanego dalej „Postępowaniem”, w Zadaniu (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie (część III):

 

  1. 1.za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:

Pool koasekuracyjny w składzie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa; UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź; InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 

Przyznane punkty w kryterium nr 1: Cena ofertowa

Przyznane punkty w kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

Łączna punktacja za kryterium nr 1 i kryterium nr 2

60

33

93

Uzasadnienie:

 

Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest złożył najkorzystniejszą ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów wskazanych w Postępowaniu.

 

  1. 2.w Postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
  2. 3.w Postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,
  3. 4.w Postępowaniu nie ustanawiano dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

                                                                                                              Za Zamawiającego – Pełnomocnik

                                                                             

 

                                                                                                              „SWAYNE&CAMPBELL, NOWEL–NĘDZA                                                                                                       i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA”                                                                                                           Sp. K. z siedzibą w Krakowie

 

Załączniki:
Pobierz plik (0 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2 (2017.11.17).p)0 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2 (2017.11.17).p[ ]721 Kb
Pobierz plik (0 Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 3.pdf)0 Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 3.pdf[ ]675 Kb
Pobierz plik (00 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (13.10.2017).pdf)00 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (13.10.2017).pdf[ ]74 Kb
Pobierz plik (00 Wyjaśnienia (zmiana) Zamawiającego (13.12.2017).pdf)00 Wyjaśnienia (zmiana) Zamawiającego (13.12.2017).pdf[ ]1019 Kb
Pobierz plik (01 Załącznik nr 1 do Wyjaśnień- SZKODOWOŚĆ (2017.10.13).pdf)01 Załącznik nr 1 do Wyjaśnień- SZKODOWOŚĆ (2017.10.13).pdf[ ]273 Kb
Pobierz plik (02 Załącznik nr 2 do Wyjaśnień- Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (C)02 Załącznik nr 2 do Wyjaśnień- Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (C[ ]352 Kb
Pobierz plik (03 Załącznik nr 3 do Wyjaśnień-Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (Cz)03 Załącznik nr 3 do Wyjaśnień-Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (Cz[ ]329 Kb
Pobierz plik (04 Załącznik nr 4 do Wyjaśnień- Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (C)04 Załącznik nr 4 do Wyjaśnień- Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (C[ ]338 Kb
Pobierz plik (05 Załącznik nr 5 do Wyjaśnień- WYKAZ (13.10.2017).pdf)05 Załącznik nr 5 do Wyjaśnień- WYKAZ (13.10.2017).pdf[ ]286 Kb
Pobierz plik (1. Informacja o zmianie treści SIWZ i Ogłoszenia o Zamówieniu 11-VIII-2017 (2017)1. Informacja o zmianie treści SIWZ i Ogłoszenia o Zamówieniu 11-VIII-2017 (2017[ ]709 Kb
Pobierz plik (1.1. Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach Znak sprawy 11-VIII-2017 (2017 09 14).p)1.1. Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach Znak sprawy 11-VIII-2017 (2017 09 14).p[ ]1135 Kb
Pobierz plik (2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu, przekazane do publikacji DUUE ()2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu, przekazane do publikacji DUUE ([ ]76 Kb
Pobierz plik (3. INFORMACJA NA STRONĘ ART. 85 UST. 5 PZP 30.10.2017.pdf)3. INFORMACJA NA STRONĘ ART. 85 UST. 5 PZP 30.10.2017.pdf[ ]778 Kb
Pobierz plik (A. SIWZ ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017.pdf)A. SIWZ [ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017]1131 Kb
Pobierz plik (B. Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (Część) 1 (mienie) ZNAK SPRAWY )B. Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Umowy [dla Zadania (Część) 1 (mienie)]445 Kb
Pobierz plik (BA. 1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Mienia (OPZ mienie) ZNAK SPRAWY 11-)BA. 1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Mienia (OPZ mienie)[dla Zadania (Część) 1 (mienie)]807 Kb
Pobierz plik (C. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (Część) 2 (OC) ZNAK SPRAWY 11-V)C. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy [dla Zadania (Część) 2 (OC)]421 Kb
Pobierz plik (CA. 1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia OC Zarządcy Drogi (OPZ OC) ZNAK SPR)CA. 1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia OC Zarządcy Drogi (OPZ OC) [dla Zadania (Część) 2 (OC)]280 Kb
Pobierz plik (D. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy dla Zadania (Część) 3 (mosty) ZNAK SPRAWY 1)D. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy [dla Zadania (Część) 3 (mosty) ]430 Kb
Pobierz plik (DA.1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Mienia (OPZ mosty) ZNAK SPRAWY 11-VI)DA.1. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Mienia (OPZ mosty) [dla Zadania (Część) 3 (mosty)]362 Kb
Pobierz plik (E. Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o Zamawiającym i Przedmiocie Ubezpieczeni)E. Załącznik nr 4 do SIWZ[Informacja o Zamawiającym i Przedmiocie Ubezpieczenia]1839 Kb
Pobierz plik (E. Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o Zamawiającym i Przedmiocie Ubezpieczeni)E. Załącznik nr 4 do SIWZ [Informacja o Zamawiającym i Przedmiocie Ubezpieczenia +ver. edytowalna]1829 Kb
Pobierz plik (F. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór oświadczenia własnego sporządzony w formie JEDZ Z)F. Załącznik nr 5 do SIWZ[Wzór oświadczenia własnego sporządzony w formie JEDZ ]241 Kb
Pobierz plik (G. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017.doc)G. Załącznik nr 6 do SIWZ [Wykaz usług]67 Kb
Pobierz plik (H. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017.doc)H. Załącznik nr 7 do SIWZ [Wykaz osób]64 Kb
Pobierz plik (I. Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017.doc)I. Załącznik nr 8 do SIWZ [Oświadczenia Wykonawcy]62 Kb
Pobierz plik (J. Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy (dot. grupy kapitałowej) ZNAK S)J. Załącznik nr 9 do SIWZ [Oświadczenie Wykonawcy (dot. grupy kapitałowej)]41 Kb
Pobierz plik (K. Załącznik nr 10 do SIWZ Formularz Oferty ZNAK SPRAWY 11-VIII-2017.doc)K. Załącznik nr 10 do SIWZ [Formularz Oferty]155 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o Zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym[opublikowane w Dz.U. UE - 12.09.2017]169 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum