Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 4/IX/2017

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B. Znak sprawy 4/IX/2017

 Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 175-357711
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.
Numer referencyjny: 4/IX/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający inf., że Projekt ubiega się o dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. okres gwarancji 60 miesięcy, maks. okres gwarancji 120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 30.9.2018 r.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
71240000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Zakres robót projektowych obejmuje:
— Nawierzchnie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, powierzchni wyniesionych wraz z podbudowami;
— Elementy układu komunikacyjnego – kostka betonowa, obrzeża, krawężniki, ścieki, ławy betonowe, wygrodzenia, elementy małej architektury;
— Zabezpieczenia skarp, konstrukcje oporowe;
— Infrastruktura techniczna – oświetlenie, odwodnienie, sygnalizacja świetlna;
— Organizacja ruchu czasowa oraz stała, elementy uspokojenia ruchu;
— Inne elementy zagospodarowania terenu (wycinka zieleni, nasadzenia zamienne, nawierzchnie trawiaste);
— Zabezpieczenie oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
— Pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje:
— Roboty rozbiórkowe;
— Roboty ziemne;
— Zabezpieczenie oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
— Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury tj. oświetlenia, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej;
— Wykonanie podbudowy pod jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, powierzchnie wyniesione;
— Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów;
— Budowa obrzeży, krawężników, ścieków, ław betonowych;
— Wykonanie konstrukcji oporowych i zabezpieczenia skarp;
— Wykonanie wygrodzeń;
— Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów uspokojenia ruchu;
— Wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu (wycinka kolidującej zieleni wraz wykonaniem nasadzeń zamiennych, wykonanie nawierzchni trawiastych).
4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
5. Zamawiający wymaga etapowania prac.
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych – 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Etap II – zakończenie robót budowlanych do dnia 30.9.2018 r.
6. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wysyłania raportów o ilości pracowników pracujących na budowie codziennie do godz. 8.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zikit.krakow.pl.
8. W zadaniu należy ująć budowę kanalizacji światłowodowej 2 x 110 DVK. Kanalizację kablową (światłowodową) należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2 x fi 110 DVK i studni kablowych teletechnicznych typu SK-2. Studnie 2 pokrywowe należy wyposażyć w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków". Przepusty pod drogami wykonywać metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3.
9. Kanalizacja powinna być zgodna z poniższymi normami:
ZN-96/TPSA-011-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 – Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 – Studnie kablowe. Wymagania i badania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Anna Dobrucka – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-50 (sprawy merytoryczne), Jan Żakowski – Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-51, Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o długości min. 200 m oraz budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (co najmniej jedna osoba odrębnie dla każdej branży) tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3;
2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz harmonogram robót oraz wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: A.Dobrucka – JRP tel. (012) 616-71-50 (spr. meryt.), J. Żakowski – JRP tel. (012) 616-71-51, Tomasz Wolnik – Dz. ZP tel. (012) 616-71-15 (spr. proced.).2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 150 000 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.4.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.5.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ)7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.9.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców 10.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).11Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2017

Zał. nr 4 - PFU - pobierz

__________________________________________________________________

Uwaga !!!

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

Kraków, dnia 23.10.2017 roku                                                     NZ.271.50.2017

 

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B - numer sprawy 4/IX/2017

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

 

Pytanie 1
W związku z zapisami SIWZ 1g "W zadaniu należy ująć budowę kanalizacji światłowodowej 2 x 110 DVK. Kanalizację kablową (światłowodową) należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2x ∅ 110 DVK i studni kablowych teletechnicznych typu SK-2. Studnie 2 pokrywowe należy wyposażyć w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków". Przepusty pod drogami wykonywać metodą przewiertów rurami grubościennymi RHDPEp 110x6,3."
Czy w/w kanalizacje teletechniczną należy także wykonać na obszarach gdzie ścieżka rowerowa idzie w ogólnym ruchu czy tylko pod nowo projektowanymi nawierzchniami.

 

Odpowiedź 1
Kanalizację teletechniczną należy wykonać na obszarach gdzie ścieżka rowerowa idzie w ogólnym ruchu oraz pod nowo projektowanymi nawierzchniami.

 

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę:

 

Części VII pkt 1 SIWZ
Było:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 25.10.2017 r. do godz. 12:00.

 

Powinno być:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.10.2017 r. do godz. 12:00.

 

Części VII pkt 2 SIWZ
Było:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

 

Powinno być:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

____________________________________________________________________________

Kraków dnia 23.10.2017 r.

Uwaga!!!

Zmiana ogłoszenia

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granicmiasta w Krakowie w formule P+B.
Numer referencyjny: 4/IX/2017

Główny kod CPV
71320000

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający inf., że Projekt ubiega się o dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transportmiejski – ZIT. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. okres gwarancji 60 miesięcy, maks. okres gwarancji120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 30.09.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-124221
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-357711
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Powinno być:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje:

______________________________________________________________________

Kraków dnia 25.10.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 25.10.2017 r.

______________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 30.10.2017 roku              NZ.271.50.2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B - numer sprawy 4/IX/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę:

Części VII pkt 1 SIWZ
Było:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.10.2017 r. do godz. 12:00.

Powinno być:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 16.11.2017 r. do godz. 12:00.

Części VII pkt 2 SIWZ
Było:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Powinno być:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

___________________________________________________________________________

Kraków dnia 30.10.2017 r.

Uwaga!!!

Zmiana ogłoszenia

 Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 Kraków 31-586 Polska Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416 E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.
Numer referencyjny: 4/IX/2017

Główny kod CPV
71320000

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający inf., że Projekt ubiega się o dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. okres gwarancji 60 miesięcy, maks. okres gwarancji120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Umowa opodw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 30.09.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2017

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-124221
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-357711
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Powinno być:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 13:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje

____________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 30.10.2017 roku                      NZ.271.50.2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B - numer sprawy 4/IX/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę zał. nr 4 do SIWZ. W zapisach programu funkcjonalno - użytkowego i w opisie technicznym koncepcji ulega zmianie poniższy zapis:

Było: strona 5, 6 programu funkcjonalno - użytkowego i strona 4 opisu technicznego koncepcji:
Po przeanalizowaniu warunków terenowych (skarpy, rowy drogowe, granice pasa drogowego itp.) przyjęto przebieg trasy rowerowej w śladzie istniejącej drogi serwisowej stanowiącej dojazd do przyległej zabudowy (na odcinku od ul. Stawowej do salonów samochodowych w rejonie ul. Chełmońskiego i Stelmachów) oraz do przyległych terenów zielonych na pozostałym odcinku w kierunku granicy miasta. Przyjęte rozwiązania są najbardziej ekonomiczne z uwagi na to, że ograniczać się będą głównie do wykonania nawierzchni trasy rowerowej w śladzie istniejącej drogi serwisowej i nie powodują konieczności przebudowy bądź budowy odwodnienia (wpusty deszczowe, rowy drogowe, kanały opadowe itp.) na całym odcinku trasy rowerowej. Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do przyległych terenów szerokość nawierzchni przyjęto równą 3,5 m, natomiast w celu zapewnienia ewentualnego minięcia się pojazdów założono wykonanie mijanek (o łącznej szerokości do przejazdu wynoszącej 5,0 m i długości 25,0 m.

Powinno być: strona 5, 6 programu funkcjonalno - użytkowego i strona 4 opisu technicznego koncepcji:
Po przeanalizowaniu warunków terenowych (skarpy, rowy drogowe, granice pasa drogowego itp.) przyjęto przebieg trasy rowerowej w śladzie istniejącej drogi serwisowej. Przyjęte rozwiązania są najbardziej ekonomiczne z uwagi na to, że ograniczać się będą głównie do wykonania nawierzchni trasy rowerowej w śladzie istniejącej drogi serwisowej i nie powodują konieczności przebudowy bądź budowy odwodnienia (wpusty deszczowe, rowy drogowe, kanały opadowe itp.) na całym odcinku trasy rowerowej. Należy przewidzieć oznakowanie przedmiotowego odcinka trasy rowerowej znakami poziomymi i pionowymi (P-23, C-13 - droga dla rowerów).

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w pliku Uzupełenienie_30.10.2017.zip poprawione plany sytuacyjne.

___________________________________________________________

Kraków dnia 31.10.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 31.10.2017 r.

______________________________________________________________________

Kraków dnia 31.10.2017 r.

Uwaga!!!

Zmiana ogłoszenia

 Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 Kraków 31-586 Polska Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416 E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417 Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P+B.
Numer referencyjny: 4/IX/2017

Główny kod CPV
71320000

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj. Zamawiający inf., że Projekt ubiega się o dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. okres gwarancji 60 miesięcy, maks. okres gwarancji 120 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 30.09.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-124221
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-357711
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 12:00

Inne dodatkowe informacje:

______________________________________________________________________

Kraków dnia 03.11.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 03.11.2017 r.

______________________________________________________________________

16.11.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

____________________________________________________________

16.11.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum