Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 21/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście.” - znak sprawy: 21/IX/2017

Ogłoszenie nr 592836-N-2017 z dnia 2017-09-25.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zkit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zkit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zkit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek B, pok. 118 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście."
Numer referencyjny: 21/IX/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pomnika Armii Krajowej wraz ze ścieżkami do niego prowadzącymi, ławkami, tablicami upamiętniającymi, oświetleniem oraz zielenią na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 3 Śródmieście przy ul. Smoczej w Krakowie w ramach zadania pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście". Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7.1 do SIWZ). b) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 48 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone. c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. d) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych e) Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. f) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 45212352-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Wojciech Boryczko – Dział Realizacji Inwestycji – tel. 12 616 7015 (sprawy merytoryczne). Anna Świerta – Dział Realizacji Inwestycji – tel. 12 616 70 20 (sprawy merytoryczne). Dawid Błasiak – Dział Zamówień Publicznych tel. 12 616 7108 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 800.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej min. 20 m3, konstrukcji stalowej typu Corten, chodników z kostki kamiennej o powierzchni min. 320m2, wykonaniem oświetlenia o długości kablowej min. 600m oraz min. 80 opraw posadzkowych. Wykonanie w/w branż nie jest wymagane w ramach jednego zadania. b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 8 do SIWZ (wzór) c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 800.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) podpisany kosztorys ofertowy; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 10 ust. 2 IPU 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2017r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (Zabezpieczenie winno być wniesione na: Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004) , Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) oraz dostarczyć harmonogram prac.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zał. 07.1 - Dokumentacja projektowa 21_IX_2017 (pobierz)

 


UWAGA !

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

Ogłoszenie nr 500036181-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 592836-N-2017
Data: 25/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna  53, 31-586  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: "Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście."
W ogłoszeniu powinno być: "Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pomnika Armii Krajowej wraz ze ścieżkami do niego prowadzącymi, ławkami, tablicami upamiętniającymi, oświetleniem oraz zielenią na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 3 Śródmieście przy ul. Smoczej w Krakowie w ramach zadania pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście". Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7.1 do SIWZ). b) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 48 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone. c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. d) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych e) Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. f) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.
W ogłoszeniu powinno być: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pomnika Armii Krajowej wraz ze ścieżkami do niego prowadzącymi, ławkami, tablicami upamiętniającymi, oświetleniem oraz zielenią na działkach nr 179 i 169/1 obr. 3 Śródmieście przy ul. Smoczej w Krakowie w ramach zadania pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście". Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7.1 do SIWZ). b) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 48 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone. c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. d) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych e) Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 3 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. f) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

 


UWAGA !

 

Zmiana treści SIWZ

Kraków, dnia 29.09.2017

 

W związku z zaistniałą omyłką pisarską, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

 

  1. Strona tytułowa SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Przed zmianą:

„Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście.”

Po zmianie:

„Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście.”

 

  1. Część I pkt. 1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie:

Przed zmianą:

„a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pomnika Armii Krajowej wraz ze ścieżkami do niego prowadzącymi, ławkami, tablicami upamiętniającymi, oświetleniem oraz zielenią na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście przy ul. Smoczej w Krakowie w ramach zadania pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście”.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 6  do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7.1 do SIWZ).

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych,  norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Za rozwiązania  równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub  bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.”.

Po zmianie:

„a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pomnika Armii Krajowej wraz ze ścieżkami do niego prowadzącymi, ławkami, tablicami upamiętniającymi, oświetleniem oraz zielenią na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście przy ul. Smoczej w Krakowie w ramach zadania pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście”.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót (zał. nr 6  do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 7.1 do SIWZ).

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych,  norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Za rozwiązania  równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub  bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.”.

 3. Część VI pkt. 1 ppkt. 3) otrzymuje nowe brzmienie:

 

Przed zmianą:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco: OFERTA PRZETARGOWA na wykonanie zadania pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej
w Krakowie na działkach nr 179, 178, 177, 176 obr. 0003 Śródmieście.” -
znak sprawy: 21/IX/2017.

Po zmianie:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w
1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
 Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków oraz oznaczona następująco: OFERTA PRZETARGOWA na wykonanie zadania pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu na Bulwarze Czerwieńskim przy ul. Smoczej
w Krakowie na działkach nr 179 i 169/1 obr. 0003 Śródmieście.” -
znak sprawy: 21/IX/2017.

 4. Dokonuje zmiany treści załącznika nr 1, 3, 4, 8 do SIWZ.

 

Zamawiający umieszcza poprawiony załącznik nr 1, 3, 4, 8 do SIWZ. Ponadto umieszcza skan Decyzji o Pozwolenie na Budowę Nr 1765/6740.1/2017

 


UWAGA !

Zmiana treści SIWZ

 

Kraków, dnia 03.10.2017

 

W związku z zaistniałą omyłką pisarską zawartą treści Istotnych Postanowień Umowy oraz pytaniami do przetargu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 2 - IPU, który udostępnia w poprawionej wersji poniżej treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

 

Pytanie 1

 

Uprzejmie Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Z uwagi na nie zamieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika Nr 7.1 - dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25 października br.
2. Po konsultacjach z dostawcami wiodących materiałów przewidzianych w projekcie informujemy, że termin realizacji całości prac wyznaczony na 30.11 jest niemożliwy do spełnienia. Prosimy wziąć pod uwagę dostępność materiałów, termin dostaw, obróbkę i montaż materiału a także okres zimowy w jakim realizowane będą prace i wyznaczyć nowy termin zakończenia prac na dzień 28 luty 2018 ( pod warunkiem podpisania Umowy do 30.10.2017r).
3. Pytania do Umowy:
Paragraf 5 ust. 2 ppunkt 2a)
Prosimy o podanie limitów finansowych o których mowa,
przywołany paragraf par. 6 ust. 5 nie podaje tego limitu.
Paragraf 11 ust.1 ppunkt 2 b)
Prosimy o zmianę kary za zwłokę do 0,1% za każdy dzień,
Paragraf 11 ust.1 ppunkt 2 c)
Prosimy o zmianę kary za zwłokę do 0,05% za każdy dzień,
Paragraf 11 ust.1 ppunkt 2 e), f) g) h) i)
Prosimy o zmianę kary z 2,5% na 0,5%
Paragraf 11 ust.4
Prosimy o zmniejszenie limitu kar do 10%

 

Odpowiedź 1

 

1. Zamawiający informuje, że link do załącznika nr 7.1 do SIWZ (dokumentacja projektowa) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 25.09.2017 r. poniżej treści ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.
2. Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu realizacji w/w zadania.
3. W odpowiedzi na pytania do umowy Zamawiający informuje, że z uwagi na zawartą omyłkę pisarską w Paragrafie 5 ust. 2 ppkt. 2 a) dokonuje korekty i zmienia treść Istotnych Postanowień Umowy. W odniesieniu do Paragrafu 11 ust. 1 i 4 IPU Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kar umownych.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że z godnie z udzielonymi odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 tj. Istotnych Postanowień Umowy, który udostępnia na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl .

 


Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

 

Kraków, 05.10.2017

 

 Pytanie 2

Z uwagi na brak danych w dokumentacji, prosimy o odpowiedź na poniższe kwestie:
1. Prosimy o podanie ilości liter na wstędze, wskazanie materiału z jakiego powinny być wykonane, sposobu montażu oraz pozostałych parametrów tj. ich wysokości i grubości.
2. Prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonane być mają znaki płaskie Orła i znak Armii Krajowej.
Prosimy także o podanie grubości blachy, wskazanie czy mają być ona przestrzenne czy płaskie oraz czy mają być grawerowane.
3. Prosimy o określenie parametrów znaku „Polska Walcząca" .
Czy ma być wykonany z blachownicy, jaka grubość blachy, czy znak ma być łaski czy przestrzenny oraz czy ma być grawerowany,
4. Prosimy o wskazanie w jaki sposób należy wykończyć litery. Czy mają być wycinane laserem czy wodą
5. Prosimy o informację czy wszystkie napisy mają być tej samej wysokości.
6. Prosimy o wskazanie z czego mają być wykonane, w jaki sposób wykończone obudowy boczne oraz w jakiej technologii (czy grawerowane) mają być tablice darczyńców
7. Prosimy o podanie gatunku stali dla elementów:
a. Tablice darczyńców,
b. Linia podziału paktu Ribbentrop-Mołotow
c. Obudowa (i wieko) lasera

 

Odpowiedź 2

 

1. Ilość liter na wstędze: 4450,
Materiał: stal Cortenowska lub podobna stal wysokiego gatunku przyklejone lub ustalone wg. stalowni na miejscu,
Grubość: 10mm.

 

2. W sumie 8 znaków,
Wycięte z blachy Corten,
Grubość blachy: do 20 mm,
Znak ma być grawerowany po wycięciu.

 

3. Wykonany z blachy Corten lub podobnej stali wysokiego gatunku,
Grubość blachy: 5 mm,
Znak ma być przestrzenny,
Głębokość: 50 mm.

 

4. Litery wycinane wodą.

 

5. Główne napisy 'Hymn AK' 'Rota': 5 cm,
Główna dedykacja na końcu wstęgi: 10 cm.

 

6. Tablice darczyńców - Płyta pochylona stal,
Płyta grawerowana, nierdzewna satynowo matowa,
Obudowa: Corten.

 

7. Gatunki stali dla elementów:

 

a) Tablice darczyńców: 3mm Corten (odpowiedź jak w pytaniu nr 6)
b) Linia podziału paktu Ribbentrop-Mołotow: Stal 3165-10mm
c) Obudowa (i wieko) lasera: Stal 316.

 


 

Kraków, 11.10.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, gdyż  w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

 

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum