Przetarg nieograniczony 22/IX/2017

Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018. Nr sprawy 22/IX/2017.

Ogłoszenie nr 500035902-N-2017 z dnia 2017-07-29 r.
Zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a lit. 1 ustawy Pzp Zamawiający:
Zmienia termin składania ofert na dzień 05.10.2017 godz. 10.00, a termin otwarcia na dzień 05.10.2017 godz. 11.00i zmienia odpowiednio ogłoszenie w tym zakresie.
Uzasadnienie
W dniach 27 i 28.09.2017 wpłynęły 2 zestawy pytań i wniosków do SIWZ i konieczny jest czas na przygotowanie odpowiedzi, a ponadto wykonawcy pytali o możliwość przedłużenia okresu na przygotowanie projektów dekoracji.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora ZIKiT
/-/
Małgorzata Krawczyk
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Mirski – St. Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIKiT Kraków
tel. 12-616-7014

W załączeniu mała korekta SIWZ i zmiana odpowiedzi na pytania do części 6 Anioły:

Zmiana SIWZ nr 2 z 3.10.2017 w zakresie korekty odwołań do nr załączników do SIWZ

Zmiana i uzupełnienie odpowiedzi na pytania_Zestaw II w zakresie cz. 6 Anioły

Uwaga!
Dodano wersję edytowalną załączników: Nr 1, 5 i 6 do SIWZ w formacie Word 97-2003

 Ogłoszenie nr 592603-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018
Numer referencyjny: 22/IX/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na „Dekoracja świąteczna i noworoczna Kraków 2017/2018 z podziałem na części:
1. dekoracja Ulic i lamp,
2. Choinki,
3. dekoracja Mostów.
4. Bombki,
5. dekoracja Drzew,
6. Anioły wraz z magazynowaniem"
a) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego, w tym:
- cz. 1 – Dekoracja LAMP I ULIC - zał. nr 3.1 do SIWZ
- cz. 2 - CHOINKI - zał. nr 3.2 do SIWZ
- cz. 3 – Dekoracja MOSTÓW - zał. nr 3.3 do SIWZ
- cz. 4 – BOMBKI - zał. nr 3.4 do SIWZ
- cz. 5 – Dekoracja DRZEW - zał. nr 3.5 do SIWZ
- cz. 6 – ANIOŁY DUŻE I MAŁE + MAGAZYNOWANIE- zał. nr 3.6 do SIWZ
- Warunki wykonania prac - zał. nr 3a do SIWZ
W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Uwaga! „Ze względu na budowanie spójnego wizerunku miasta projekt dekoracji powinien pozostawać w zgodności z systemem identyfikacji wizualnej Miasta poprzez umieszczenie logotypu miasta" (cz. 2 – CHOINKI, cz. 4 – BOMBKI).
Opis przedmiotu zamówienia i wytyczne projektowe . Przedmiotem zamówienia jest unikatowa dekoracja świąteczno-noworoczna Krakowa w formie elementów dekoracyjnych na ulicach, placach , mostach i innych terenach miasta. Dekoracje świąteczne w sezonie 2017/2018 muszą być utrzymane w jednolitym stylu i kolorystyce. Ozdoby powinny nawiązywać do wzorów w stylu vintage, inspirowanych sztuką oraz rzemiosłem artystycznym znanym z pałaców i mieszczańskich komnat okresu Belle Epoque. Dla zachowania jednolitego wizerunku wszystkich dekoracji należy zachować dwubarwną kolorystykę biało/ srebrzystą z kolorem wiodącym granatu, podkreślającą zimowy nastrój i tworzącą klimat śnieżnych świąt. Motywy dekoracyjne umieszczone na choinkach, przewieszkach nad ulicami, latarniach oraz mostach powinny nawiązywać do ozdób i bibelotów które tworzyły dekoracje świąteczne pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, takich jak: ręcznie malowane bańki, cukierki, ciastka, pierniczki, orzechy, owoce, oraz ozdoby z papieru i bibuły.

II.5) Główny kod CPV: 51110000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79822500-7
50232110-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-11-24 lub zakończenia: 2018-01-28

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Terminy wykonania zamówienia: a) cz. I w okresie: 30.11.2017 – 28.01.2018 b) cz. II w okresie: Rynek Główny 24.11.2017 – 28.01.2018 choinki w pozostałych lokalizacjach 30.11.2017 – 28.01.2018 c) cz. III, IV, V, VI w okresie: 30.11.2017 – 28.01.2018

2. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Teresa Kowalińska tel. (012) 616-86-58 (sprawy techniczne), Monika Szwed - tel. (012) 616-86-55 (sprawy techniczne), Krzysztof Mirski - tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi podobnego rodzaju, tj. polegające, na wykonaniu dekoracji miasta pow. 100 000 mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, każda o wartości co najmniej 100 000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – wg. zał. nr 8; b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do wypełnionego formularza ofertowego (wg zał. 1) należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego konsorcjum (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 2. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a oraz punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 4 dotyczące tych podmiotów. 7. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

a) dla części I (LAMPY) zamówienia 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100),

b) dla części II (CHOINKI) zamówienia 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta 00/100), c) dla części III (MOSTY) zamówienia 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100), d) dla części IV (BOMBKI) zamówienia 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100), e) dla części V (DRZEWA) zamówienia 1 700,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100),

f) dla części VI (ANIOŁY) zamówienia 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100),

2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 03.10.2017 r. do godz. 10.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.10.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ulice i Lampy - dekoracja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Termin montażu i ekspozycji dekoracji lamp i ulic: Montaż do 30 listopada Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu dekoracji: Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić. I Dekoracja ulic: Dekoracja świąteczna krakowskich ulic w formie przewieszek między budynkami. Zwis oświetlony, na ok. 90 % długości. Oświetlenie energooszczędne. Dekoracja wkomponowana w charakter ulic krakowskich. Zwis oświetlony na co najmniej 80% długości. Moc elementów dekoracyjnych oświetleniowych zamontowanych na zwisie nie może przekroczyć 400W. Atrakcyjny wygląd dekoracji świetlnych zarówno w dzień, jak i w nocy. Zakres prac: 1. Wykonanie projektu dekoracji ulic. 2. W przypadku zastosowania elementów animowanych ,projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym. 3. Wykonanie wizualizacji zarówno w dzień jak i nocy 4. Montaż oświetlenia i dekoracji według uzgodnionego projektu wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami. 5. Podłączenie oświetlenia do sieci miejskiej 6. Demontaż dekoracji 7. Po okresie ekspozycji odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni. 8. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT. Szczegółowy opis w Załączniku do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-30
data zakończenia: 2018-01-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Choinki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Choinka w Rynku Głównym 1 szt. II. Choinka Na Placu Wszystkich Świętych -1 sztuka III. Choinka Na Placu Al. Róż -1 sztuka IV. Choinka przed Muzeum Narodowym -1 sztuka Wszystkie choinki mają świecić w trybie całodobowym. TERMINY: Termin montażu i ekspozycji : Rynek Główny – montaż do 24 listopada 2017 roku Ekspozycja od 24.12.2017 do 28.01.2018 roku. Montaż 3 szt. choinek (Plac Wszystkich Świętych, Al. Róż, Plac przed Muzeum Narodowym) do 30 listopada 2017 roku Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu wszystkich 4 szt. choinek Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-24
data zakończenia: 2018-01-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: MOSTY - DEKORACJA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lokalizacje dekoracji: 1. Most Dębnicki 16 latarni (8 po każdej stronie) 2. Most Grunwaldzki, 14 latarni (7 po każdej stronie) 3. Most Piłsudskiego, 4. Estakada 29 Listopada, 5. Most Powstańców Śląskich, 16 latarni (8 po każdej stronie) 6. Most Wandy (8 szt. latarni po jednej stronie mostu ) 7.Most Zwierzyniecki (same lampy 8 szt. pomiędzy pasami ruchu) Termin montażu i ekspozycji. do 30 listopada 2017 roku Termin ekspozycji: od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić. ZAKRES PRAC: 1. Wykonanie projektu dekoracji. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym. 2. Montaż według uzgodnionego projektu oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami, 3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji. 4. Demontaż oświetlenia i dekoracji . 5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni. 6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT. 7. W przypadku dekoracji mostów: Powstańców Śląskich oraz Mostu Grunwaldzkiego dekoracja a zwłaszcza elementy świetlne nie mogą stykać się (ani zasłaniać) sznura na którym zawieszone są proporce z łabędziami. 8. W przypadku mostu Wandy dekoracja będzie polegać na udekorowaniu jednej strony mostu (tej gdzie znajdują się lampy) . 9. Dekoracje muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie zasłaniały kamer monitoringu. 10. Dekoracja na Moście Piłsudskiego pomiędzy metalowymi przęsłami. 11. Dekoracje lamp na Mostach tj; Dębnickim, Grunwaldzkim, powstańców Śląskich, oraz Estakadzie 29-go Listopada muszą być połączone dekoracją w postaci sznurów świetlnych, kurtyn itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-30
data zakończenia: 2018-01-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Bombki - dekoracja Miasta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Miejsce montażu: 1. Rynek Podgórski- bombka z przejściem 2. Rondo Grunwaldzkie – bombka pełna na podeście + mała/małe bombki 3. ul. Sienna - bombka z przejściem 4. Rondo Mogilskie - bombka z przejściem 5. Plac Szczepański - bombka z przejściem 6. pod murami Wawelu (od strony Pl. O. Studzińskiego) – bombka pełna na podeście + mała/małe bombki. 7. planty Krakowskie na zieleńcu w okolicach wyjścia z przejścia podziemnego - – bombka pełna na podeście + mała/małe bombki. Termin montażu i ekspozycji : Montaż do 30 listopada 2017 roku Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić Zakres prac: 1. Wykonanie projektu dekoracji bombki. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym. 2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami. 3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji. 4. Demontaż oświetlenia i dekoracji . 5. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT. 6. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-30
data zakończenia: 2018-01-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: DRZEWA - dekoracja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:44 szt. drzew tj; • 14 szt. Przy Aleii Róż (teren Placu) • 9 szt. Plac Centralny ( wokół rąda) • 4 szt. Rynek Podgórski • 9 szt. Stradom/ul. Krakowska • 1 szt.Pl. Niepodległości • 2 szt. Planty przy Barbakanie • 1 szt. Skrzyżowanie Al. Mickiewicza/Piłsudskiego • 2 szt. Rynek Główny (obok Wierzy Ratuszowej) • 1 szt. Rondo Kocmyrzowskie (okolice skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża) • 1 szt. Rondo Młyńskie Forma i kolorystyka dekoracji powinna tworzyć klimat śnieżnych świąt. Całość utrzymana w kolorystyce białe zimne i srebrzyste, podkreślająca zimowy nastrój. Na drzewach mają być zamontowane dodatkowe animacje dające efekt migotania oraz zastosowanie efektu spadającego światła (snowfall). Wykonawca w ofercie przedstawi propozycję dekoracji i określi ilość i długość proponowanych dekoracji. 2 szt. drzew tj; • 1 szt. Rynek Główny (obok kościoła Św. Wojciecha) • 1 szt. w lokalizacji między ul. Starowiślną a ul. Wielopole (vis a vis) Poczty Głównej, Forma i kolorystyka dekoracji powinna tworzyć klimat śnieżnych świąt. Całość utrzymana w kolorystyce białej, zimnej i srebrzystej, podkreślająca zimowy nastrój. Dekoracja polegać będzie na opleceniu pnia i konarów drzewa sznurami świetlnymi tak, aby uzyskać efekt świecącego (z migotaniem) drzewa). Na drzewach mają być zamontowane dodatkowe animacje dające efekt migotania oraz zastosowanie efektu spadającego światła(snowfall). Wykonawca w ofercie przedstawi propozycję dekoracji i określi ilość i długość proponowanych dekoracji. 5 szt. choinek tj; • 2 szt. Rynek Podgórski • 2 szt. Salwator (teren pętli tramwajowej) • 1 szt. Rondo Hipokratesa. Forma i kolorystyka dekoracji powinna tworzyć klimat śnieżnych świąt. Całość utrzymana w kolorystyce białej, zimnej i srebrzystej, podkreślająca zimowy nastrój. Na drzewach mają być zamontowane dodatkowe animacje dające efekt migotania. Wykonawca w ofercie przedstawi propozycję dekoracji i określi ilość i długość proponowanych dekoracji. 1 szt. Wierzba Płacząca tj; • 1 szt. wierzba płacząca na Placu Wolnica Forma i kolorystyka dekoracji powinna tworzyć klimat śnieżnych świąt. Całość utrzymana w kolorystyce białej, zimnej i srebrzystej, podkreślająca zimowy nastrój. Na wierzbie mają być zamontowane dodatkowe animacje dające efekt migotania oraz zastosowanie efektu spadającego światła (snowfall). Wykonawca w ofercie przedstawi propozycję dekoracji i określi ilość i długość proponowanych dekoracji. Termin montażu i ekspozycji dekoracji lamp i ulic: Montaż do 30 listopada 2017r. Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu dekoracji: Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić. ZAKRES PRAC: 1. Wykonanie projektu dekoracji świetlnej drzew z określeniem ilości punktów i dodatkowych efektów świetlnych (migotania ). 2. W przypadku zastosowania elementów animowanych ,projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym. 3. Wykonanie wizualizacji dekoracji. 4. Montaż oświetlenia i dekoracji według uzgodnionego projektu wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami. 5. Podłączenie oświetlenia do sieci miejskiej 6. Demontaż dekoracji 7. Po okresie ekspozycji odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni. 8. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT. Montaż-wytyczne: Wykonawca zastosuje oświetlenie LED Zamontowanie łańcuchów/sznurów świetlnych oraz dekoracji z efektem migotania i spadającego światła (snowfall / snofdrop) na koronie drzewa z najwyższą starannością, aby efekt końcowy był wysoce estetyczny. Światło musi być rozłożone równomiernie na całej powierzchni korony itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-30
data zakończenia: 2018-01-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: ANIOŁY DUŻE I MAŁE + MAGAZYNOWANIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:LOKALIZACJA DUŻYCH ANIOŁÓW : 1. Rondo Barei 2. Rondo Czyżyńskie 3. Plac Centralny ( plac na rondzie tramwajowym) 4. Rondo gen. Maczka 5. Wielicka (okolice stacji BP) 6. Rondo 308 7. Park Krowoderski (na górce od strony ul. Opolskiej) 8. Teligi /Wielicka (na zieleńcu od strony osiedla) 9. Halszki ( za pętlą tramwajową) 10. Jana Brożka / Kapelanka (na zieleńcu) LOKALIZACJA MAŁYCH ANIOŁÓW: Rondo Pamuły (górna polana) 4 szt. małe anioły Termin montażu i ekspozycji dekoracji: Montaż do 30 listopada 2017r. Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku. Termin demontażu dekoracji: Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r. Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić. Magazynowanie: W zakresie zamówienia jest wynajęcie przez Wykonawcę magazynu na terenie miasta Krakowa o powierzchni około 300m2 zadaszonego, suchego zamkniętego z podłogą betonową, z profesjonalną ochroną (ubezpieczonego na wypadek kradzieży , zniszczenia, zalania, pożaru itp.) Magazynowanie elementów dekoracji w okresie od 05.12.2017 roku do 04.12.2018 roku. w tym: od 05.12.17 roku do 29.01.18 roku. magazynowanie 17 szt. elementów (anioły duże i małe , fontanny, choinka świetlna) i 01.02.2017 roku do 04.12.2018 roku. magazynowanie 31 elementów (anioły duże i małe, fontanny, choinka świetlna) Wszystkie materiały dekoracyjne są wyłączną własnością Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 51110000-6, 79822500-7, 50232110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-30
data zakończenia: 2018-01-28

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ocena właściwości estetycznych i funkcjonalnych projektu graficznego dekoracji 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 25.09.2017

Załączniki:
Pobierz plik (22-IX-2017_Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej.pdf)22-IX-2017_Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej[należy przesłać do 3 dni do Zamawiającego]179 Kb
Pobierz plik (Dekoracja świąteczna 2017-18 cz. VI Anioły.pdf)Zał. 2 (VI) IPUmowy Dekoracja świąteczna 2017-18[cz. VI Anioły]351 Kb
Pobierz plik (IPU Dekoracja świąteczna 2017-18 cz. I do cz. V.pdf)Zał. 2 (I-V) IPUmowy Dekoracja świąteczna 2017-18 [cz. I do cz. V]349 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi - Zestaw I - 27.09.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ[Zestaw I - wniesiony 27.09.2017]305 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi - Zestaw II - 28.09.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ[Zestaw II - wniesiony 28.09.2017]2016 Kb
Pobierz plik (SIWZ 22-IX-2017 na stronę www.pdf)SIWZ[22-IX-2017]387 Kb
Pobierz plik (Zał 4 SIWZ - Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu)Zał 4 SIWZ [Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu]324 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 - Formularz oferty aktualny.pdf)Zał. 1 SIWZ [Formularz oferty aktualny]216 Kb
Pobierz plik (Zał. 1 - Formularz oferty Word 2003.doc)Zał. 1 SIWZ [Formularz oferty Word 2003]58 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.1 SIWZ Czzęść I  ULICE, LAMPY 2) Zestawienie prac do wyceny.pdf)Zał. 1.1 SIWZ [Czzęść I ULICE, LAMPY 2) Zestawienie prac do wyceny]139 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.2 SIwZ Cześć II CHOINKI Tabela do Wyceny.pdf)Zał. 1.2 SIWZ [Cześć II CHOINKI Tabela do Wyceny]132 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.3 Część III MOSTY tabela do Wyceny.pdf)Zał. 1.3 do SIWZ[Część III MOSTY tabela do Wyceny]136 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.4 SIWZ Cześć IV BOMBKI Tabela do Wyceny.pdf)Zał. 1.4 SIWZ [Cześć IV BOMBKI Tabela do Wyceny]134 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.5 SIWZ tabela drzewa pusta do Wyceny.pdf)Zał. 1.5 SIWZ [Cz. V tabela drzewa pusta do Wyceny]140 Kb
Pobierz plik (Zał. 1.6 SIWZ cz. VI TABELA ANIOŁY pusta do Wyceny.pdf)Zał. 1.6 SIWZ [Cz. VI TABELA ANIOŁY pusta do Wyceny]155 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.1 SIWZ Cz. 1 Opis dekoracji 2018 lampy ulice.pdf)Zał. 3.1 SIWZ[Cz. 1 Opis dekoracji 2018 lampy ulice]207 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.2 SIWZ Choinki Opis - cz. 2.pdf)Zał. 3.2 SIWZ [Choinki Opis - cz. 2]175 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.3 Mosty opis - cz. III.pdf)Zał. 3.3 SIWZ [Mosty opis - cz. III]143 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.4 SIWZ cz. IV bombka opis.pdf)Zał. 3.4 SIWZ [cz. IV bombka opis]159 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.5 SIWZ Cz. V Drzewa opis.pdf)Zał. 3.5 SIWZ[Cz. V Drzewa opis]161 Kb
Pobierz plik (Zał. 3.6 SIWZ Cz. VI Anioły opis.pdf)Zał. 3.6 SIWZ [Cz. VI Anioły opis]150 Kb
Pobierz plik (Zał. 3a Warunki wykonania prac opis ogólny.pdf)Zał. 3a do SIWZ[Warunki wykonania prac opis ogólny]132 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny.pdf)Zał. 5 SIWZ [Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualne]271 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Word 2003.doc)Zał. 5 SIWZ [Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Word 2003]44 Kb
Pobierz plik (Zał. 6 SIWZ - Doświadczenie zawodowe - wykaz usług aktualny.pdf)Zał. 6 SIWZ [Doświadczenie zawodowe - wykaz usług]205 Kb
Pobierz plik (Zał. 6 SIWZ - Doświadczenie zawodowe - wykaz usług Word 2003.doc)Zał. 6 SIWZ [Doświadczenie zawodowe - wykaz usług Word 2003]33 Kb
Pobierz plik (Zmiana i uzupełnienie odpowiedzi na pytania_Zestaw II w zakresie cz. 6 Anioły.pd)Zmiana i uzupełnienie odpowiedzi na pytania_Zestaw II [w zakresie cz. 6 ANIOŁY]809 Kb
Pobierz plik (Zmiana SIWZ nr 2 z 3.10.2017 w zakresie korekty odwołań do nr załączników do SIW)Zmiana SIWZ nr 2 z 3.10.2017 [w zakresie korekty odwołań w SIWZ do nr załączników do SIWZ]455 Kb
Pobierz plik (ZP-12__22_IX_2017 Informacja z otwarcia ofert na stronę www.pdf)ZP-12__22_IX_2017 Informacja z otwarcia ofert na stronę www[Oświadczenie Wykonawcy (dot. grupy kapitałowej) w załączeniu]406 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum