Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/X/2017

 Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 Ogłoszenie nr 599163-N-2017 z dnia 2017-10-10

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP. Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek B, pok. 118 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP. Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Numer referencyjny: 4/X/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w podziale na dwie części: Część I i Część II. Zamówienie obejmuje: Część I – Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP. Część II – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ZIKiT b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. c) Oferowane urządzenia wraz z całym wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych). Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) dla Części I i Części II, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. f) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa złącznik nr 2 do SIWZ IPU (Istotne Postanowienia Umowy) dla Części I i Części II. g) Wymagany okres gwarancji: (dla Części I i II): 36 miesięcy od daty dostawy h) Termin wykonania zamówienia: minimum 10 dni a maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 42962300-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30213100-6
30232110-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Krzysztof Książek – tel. (12) 616-71-00 (sprawy merytoryczne). Dawid Błasiak – tel. (12) 616-71-08 (sprawy proceduralne). Termin realizacji zamówienia: minimum 10 dni a maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 200.000,00 zł dla Części II: 100.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali: w zakresie Części I: co najmniej jedną dostawę o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia tj. dedykowanych stacji roboczych lub stacji graficznych o wartości minimum: 100.000,00zł brutto. w zakresie Części II: co najmniej jedną dostawę o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia tj. dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum: 50.000,00 zł brutto. b) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 200.000,00 zł dla Części II: 100.000,00 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego – ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych ,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 5; b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: - dla Części I: 200.000,00 zł - dla Części II: 100.000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; d) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); e) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; f) kserokopia dowodu wniesienia wadium (dla Części I i dla Części II); g) tabela z parametrami oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania (dla Części I i dla Części II); h) certyfikaty wynikające z zapisów OPZ (dla Części I i dla Części II). - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. - Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 2 powyżej. - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. - Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: - dla Części I: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), - dla Części II: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena Brutto 60,00
Okres dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia dostaw itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP. Zamówienie obejmuje: Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP. b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. c) Oferowane urządzenia wraz z całym wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych). Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) dla Części I, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. f) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa złącznik nr 2 do SIWZ IPU (Istotne Postanowienia Umowy) dla Części I. g) Wymagany okres gwarancji: (dla Części I): 36 miesięcy od daty dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42962300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: minimum 10 dni a maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Zamówienie obejmuje: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ZIKiT. b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. c) Oferowane urządzenia wraz z całym wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z seryjnej produkcji. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych). Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) dla Części II, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. f) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa złącznik nr 2 do SIWZ IPU (Istotne Postanowienia Umowy) dla Części II. g) Wymagany okres gwarancji: (dla Części II): 36 miesięcy od daty dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42962300-0, 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: minimum 10 dni a maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy

 


Ogłoszenie nr 500041272-N-2017 z dnia 10-10-2017

 


Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599163-N-2017
Data: 10/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

 

 


 

UWAGA !

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi

Kraków, 13.10.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:


Pytanie 1:

Proszę o udzielenie wyjaśnień:

Część I – Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP
Stacje graficzne wraz z oprogramowaniem eDIOM:

Czy Zamawiający dopuści stacje graficzne światowego producenta posiadające następujące gniazda rozszerzeń jako równoważne jednocześnie spełniające wszystkie pozostałe wymagania ?

Zasilacz zgodny z normą 80 PLUS ?


Odpowiedź 1:

Zamawiający w tym wymaganiu określił sprawność zasilacza komputerowego stacji roboczej/graficznej na poziomie min 90% dla obciążenia 50%. Wobec tego Zamawiający modyfikuje zapis tego pkt. na następującą treść.

Min. 350W - aktywny stabilizator PFC zgodny z normą min. 80 PLUS poziom GOLD

 

Zmiana treści SIWZ

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po przez zmianę załącznika nr 6 - OPZ dla części I i dla części II, który udostępnia w poprawionej wersji poniżej treści ogłoszenia o zamówieniu.

OPZ - Częśc I: Dostawa stacji graficznych dla systemu informatycznego eDIOM, ISDP, IUIP.

Pozycja 4. Komputer przenośny typu ultrabook z oprogramowaniem, pkt 5 Pamięć Ram - otrzymauje następujące brzmienie:

Jest:

"Min. 16GB, możliwość rozbudowy do 32GB" 

Powinno być:  

"Min. 16GB".

Pozycja 1. Stacje graficzne wraz z oprogramowaniem eDIOM pkt 17 Zasilacz - otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

"Min. 350W - aktywny stabilizator PFC zgodny z normą 90PLUS"

Powinno być:

"Min. 350W - aktywny stabilizator PFC zgodny z normą min. 80PLUS poziom GOLD".

OPZ - Częśc II: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZIKIT.

Pozycja 1. Komputery stacjonarne biurowe wraz z oprogramowaniem pkt 3 Pamięć RAM otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

"Min. 8GB możliwość rozbudowy do min. 64GB, ilość gniazd pamięci min. 2 szt. min. jeden slot wolny do dalszej rozbudowy"

Powinno być:

"Min. 8GB możliwość rozbudowy do min. 32GB, ilość gniazd pamięci min. 2 szt. min. jeden slot wolny do dalszej rozbudowy".

 


 

Pytania i odpowiedzi

Kraków, 16.10.2017

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie 2:

Proszę o udzielenie wyjaśnień:

Część I – Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP

Stacje graficzne wraz z oprogramowaniem eDIOM:

Czy Zamawiający dopuści stacje graficzne światowego producenta posiadające następujące gniazda rozszerzeń jako równoważne jednocześnie spełniające wszystkie pozostałe wymagania ?

1 PCIe Gen3 x16 slot

1 PCIe Gen3 x4 slot /x16 connector

1 PCIe Gen3 x4 slot/x4 connector

1 PCIe Gen3 x1 slot

1 PCI slot 32-bit

1 M.2 slot (PCIe Gen3 x4)

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania adapterów/konektorów adaptujących (konwertujących) istniejące złącza do innego typu złączy. Brak gwarancji poprawności działania urządzeń zewnętrznych takich jak karty graficzne, kontrolery RAID itp.


UWAGA !

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.10.2017

Znak sprawy: 4/X/2017

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia zamieszczony poniżej - "Informacja z otwarcia ofert 4_X_2017".

 


 

UWAGA !

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.11.2017 r.

 

Część I. Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP:

Wybrano ofertę nr 2:

FHU INTERSELL Władysław Płonka
ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza
- Cena brutto: : 467.561,55 zł (ofertowa)
- Cena brutto: 476.514,30 zł* (w tym wartość towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia VAT)
- Zaproponowany okres dostawy: 10 dni

* Cena brutto została powiększona o wartość towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia VAT, tj. o kwotę 8.952,75zł.
W rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) oraz zapisami Części VIII pkt 4 SIWZ.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział
na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

FHU INTERSELL Władysław Płonka (oferta nr 2)
ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto - 60pkt
- Zaproponowany okres dostawy - 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie przy ul. Centralnej 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
3 oferty.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Zaproponowany okres dostawy - 40%

Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie:

Wybrano ofertę nr 3:

Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
al. Mickiewicza 2,7 31-120 Kraków
- Cena brutto: 215.988,00 zł
- Zaproponowany okres dostawy: 10 dni

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział
na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1. Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. (oferta nr 3)
al. Mickiewicza 2,7 31-120 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
-Cena brutto – 60pkt
-Zaproponowany okres dostawy – 40pkt

2. SUNTAR Sp. z o.o, (oferta nr 1)
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
Łącznie 98,93pkt, w tym:
-Cena brutto – 58,93pkt
-Zaproponowany okres dostawy – 40pkt

3. Komputronik Biznes Sp. z o.o. (oferta nr 4)
ul. Wołoczyńska 37, 60-003 Poznań
Łącznie 97,62pkt, w tym:
- Cena brutto – 57,62pkt
- Zaproponowany okres dostawy - 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie przy ul. Centralnej 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Zaproponowany okres dostawy - 40%

 


UWAGA !

 Kraków, 02.11.2017r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską przy wyborze najkorzystniejszej oferty dokonuje korekty nazwy firmy oferty nr 2 w następującym zakresie:

Jest:

FHU INTERSELL Władysław Płonka

ul. Jesionowa 17A

42-525 Dąbrowa Górnicza

Powinno być:

FHU INTERSELL Waldemar Płonka

ul. Jesionowa 17A

42-525 Dąbrowa Górnicza

 


 

Kraków, 03.11.2017r.

UWAGA !

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty dla części I i części II w niniejszym postępowaniu.

 

Część I.    Zakup stacji roboczych do modernizacji sprzętowej
dla systemu eDIOM, ISDP, IUIP.

Część II. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum