Dialog techniczny. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 11.10.2017 roku. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV.

1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Adres Zamawiającego: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Andres internetowy (URL): www.zikit.krakow.pl
Numer telefonu: 12 616 7000
2. PODSTAWA PRAWNA
2.1 Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", zwanego dalej „Regulaminem", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
2.2 Dialog techniczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego we współpracy z Doradcą - konsorcjum firm w składzie: Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z siedzibą w Warszawie, Mott MacDonald Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Crido Taxand sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonawcę umowy z dnia 14 czerwca 2017 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju, której przedmiotem jest świadczenie usług doradztwa dla strony publicznej przy realizacji projektu PPP pn. „Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – etap IV".
2.3 Osoby wyznaczone do kontaktu w związku z prowadzeniem dialogu technicznego:
2.3.1 Zamawiający: Sebastian Idzik, e-mail: sidzik@zikit.krakow.pl, tel.: 12 616 71 71,
2.3.2 Doradca: Magdalena Zabłocka, e-mail: magdalena.zablocka@dzp.pl,
tel.: 22 557 76 83.
3. PRZEDMIOT PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
3.1 Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem, którego przedmiotem będziewybór partnera prywatnego w celu realizacjiprzedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, etap IV", zwanego dalej „Projektem".
3.2 Celem prowadzonego dialogu technicznego jest m.in. pozyskanie informacji przez Zamawiającego na temat zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym postępowaniu, a także informacji umożliwiających optymalne określenie zakresu planowego przedsięwzięcia (w szczególności w odniesieniu do zakresu usług świadczonych na sieci w okresie eksploatacji), a także warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz innych elementów przedmiotowo istotnych dla wszczęcia i prowadzenia postępowania.
3.3 Podstawowe informacje na temat Projektu zostały zawarte w Załączniku nr 1.
4. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
4.1 Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskimw drodzewymiany pism pomiędzy Zamawiającym, a uczestnikiem dialogu technicznego, a także w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami dialogu technicznego lub telekonferencji.
4.2 Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski, powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.
4.3 Ze względu na planowany zakres przedsięwzięcia PPP (obejmującego łącznie budowę i eksploatację linii tramwajowej), a także z zamiarem Zamawiającego przeniesienia ryzyka pozyskania finansowaniana partnera prywatnego, Zamawiającyzachęca do udziału w dialogu technicznympodmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów podobnych do Projektu, a więc przedsięwzięć,w ramach których wykonawca na zlecenie strony publicznej był zobowiązany łącznie do:
(a) zaprojektowania, budowy i eksploatacji,
(b) wybudowania i eksploatacji, lub
(c) wybudowania i eksploatacji wraz z pozyskaniem sfinansowania,
projektów dotyczących linii tramwajowych lub kolejowych o wartości zbliżonej do szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych w niniejszym Projekcie (300 mln PLN).
5. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
5.1 Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym („Zgłaszający")powinny złożyć:
(a) zgłoszeniedo udziału w dialogu zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2,
(b) dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu w dialogu technicznym.
5.2 Wraz ze zgłoszeniem, Zgłaszający może złożyć:
(a) wykaz doświadczeń w zakresie opisanym w pkt. 4.3 Ogłoszenia (zgodnie z Załącznikiem nr 3),
(b) odpowiedzi na pytania zamieszczone w Załączniku nr 4,
(c) inne dodatkowe informacje, które Zgłaszający może uznać za ważne dla przygotowania Projektu.
5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia na indywidualne spotkaniatych Zgłaszających, którzy przedstawią doświadczenie / doświadczenia zgodne z zakresem planowanego przedsięwzięcia oraz złożą odpowiedzi na pytania zawarte w Załączniku nr 4.
5.4 Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kst.ppp@dzp.pl
5.5 Przy użyciu tego adresu będzie prowadzona wszelka komunikacja z Zamawiającym w trakcie dialogu technicznego. Wszelką korespondencję należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny - Budowa linii tramwajowej KST, etap IV".
5.6 Termin zgłoszeń upływaw ciągu 21 dni od daty publikacji Ogłoszenia.
5.7 Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu uzyskania informacji niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 3.2 Ogłoszenia, chyba że Zamawiający zdecyduje o jego wcześniejszym zakończeniu. 

___________________________________________________________________

Kraków, dnia 21 grudnia 2017

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

W myśl §7 „Regulaminu Przeprowadzenia Dialogu Technicznego" Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie informuje, iż zakończony został dialog techniczny przeprowadzony na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji na temat zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym postępowaniu, a także informacji umożliwiających optymalne określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia, ,warunków udziału
w postępowaniu, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia , oraz określenia warunków umowy dla zadania:
„BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV"

Zamawiający dziękuje wszystkim uczestnikom biorącym udział w dialogu technicznym.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum