Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 20/IX/2017

Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+. Znak sprawy 20/IX/2017

 Polska-Kraków: Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
2017/S 203-418605
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+.
Numer referencyjny: 20/IX/2017
II.1.2)Główny kod CPV
32235000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+.
b) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy.
(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
d) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32234000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ.
2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć certyfikaty osób zdolnych do wykonania zamówienia. Certyfikaty należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W przypadku nie dostarczenia certyfikatów Zamawiający nie podpisze umowy z Wykonawcą. Zamawiający będzie uznawał jedynie certyfikaty wydane przez producenta. Zamawiający nie uzna certyfikatów wydanych przez osoby certyfikowane przez producenta lecz nie posiadające wydanych przez niego pełnomocnictw do prowadzenia szkoleń i wydawania certyfikatów. Zamawiający informuje, że dokumenty należy złożyć w oryginale (do wglądu) oraz kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza. Złożone oryginały zostaną zwrócone niezwłocznie po wykorzystaniu przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku niedostarczenia certyfikatów Zamawiający nie podpisze umowy z Wykonawcą i będzie to traktował jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba posiadanych dodatkowych własnych specjalistów w dziedzinach opisanych w części III pkt 1 ppkt 2 lit. c, d, e, f SIWZ, posiadających umiejętności poświadczone certyfikatami / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Leszek Wesołowski – Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej tel. (012) 616-86-04 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) osoby wymienione w części III pkt 2 lit. c) do lit. f) SIWZ wykonujące funkcje inżynierskie opisane w w/w punktach, podczas realizacji zamówienia muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Również specjaliści wymienieni w kryterium oceny ofert jako „dodatkowi" muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jednolity dokument (JEDZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV, które obejmowało łącznie:
— wykonanie systemu monitoringu wideo CCTV obejmującego co najmniej 100 kamer z funkcją rejestracji obrazu,
— wykonanie sieci światłowodowej wraz z urządzeniami aktywnymi
oraz
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, wykonanie oprogramowania i uruchomienie redundantnego systemu zarządzania i sterowania Sitraffic Route+ w tunelu tramwajowym lub drogowym, które obejmowało łącznie wdrożenie lub integrację, z co najmniej następującymi podsystemami:
— systemem CCTV w zakresie zarządzania i monitoringu
— systemem zarządzania bezpieczeństwem MM8000
oraz
c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące przeprogramowanie lub wdrożenie systemu MM8000.
Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych prac w ramach różnych zadań (umów).
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi doświadczenie i certyfikaty producentów w zakresie systemów CCTV, MM8000, Sitraffic Route+, sieci światłowodowej opartej o urządzenia aktywne:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „E" dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w grupie I, wg załącznika nr 1, do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 28.4.2003 r., w sprawie: „wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci..." (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189);
b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru typu „D" dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w grupie I, wg załącznika nr 1, do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 28.04.2003r., w sprawie: „wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci..." (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189);
c) co najmniej jednego specjalistę ds. automatyki/informatyki, który musi posiadać wiedzę i doświadczenie łącznie w ramach, co najmniej jednego projektu z systemem zarządzania tunelami z:
— Systemu Sitraffic Route+ w zakresie:
— Programowania
— Tworzenia interfejsów
— Konfiguracji
— Uruchamiania
— Systemu WinCC OA na poziomie:
— WinCC OA Consultant
— WinCC OA Developer
Potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
d) co najmniej jednego specjalistę ds. systemów p.poż, który musi posiadać wiedzę i doświadczenie w ramach, co najmniej jednego projektu z systemem zarządzania bezpieczeństwem w tunelach z zakresu znajomości systemu MM8000 w zakresie:
— Programowania
— Konfiguracji
— Uruchamiania
Potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
e) co najmniej jednego specjalistę ds. CCTV, który musi posiadać wiedzę i doświadczenie w ramach, co najmniej jednego projektu z systemem CCTV w zakresie:
— rejestracji i archiwizacji obrazu
— konfiguracji
— uruchamiania
Potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
f) co najmniej jednego specjalistę ds. sieci, który musi posiadać wiedzę i doświadczenie w ramach, co najmniej jednego projektu z urządzeniami aktywnymi z rodziny Simatic NET w zakresie:
— tworzenia sieci komunikacyjnych w standardzie ethernet
Potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6;
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 52 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1;
d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ).
7.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2017

___________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

Kraków, dnia 14.11.2017 roku                          NZ.271.73.2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Wykonanie naprawy i rekonfiguracji istniejących w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju systemu monitoringu wizyjnego z siecią światłowodową oraz systemów nadzorujących MM8000 i Sitraffic Route+ - numer sprawy 20/IX/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie czy na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni w Wykonawca którego oferta została najwyżej wyceniona ma przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji zał. 6 wraz z wymaganymi certyfikatami potwierdzającymi posiadanie przez specjalistów odpowiednich uprawnień ?

Analogicznie prosimy o potwierdzenie czy wraz z wykazem usług wykonanych - zał. nr 3 należy przedstawić dowody wykonania tych usług tj. referencji etc. ?

Wnioskujemy o ujednolicenie wymogu by do wykazu usług wykonanych zał. 3 i wykazu osób zał. 6 dołączyć odpowiednie dowody odpowiednio wykonania usług tj, referencji oraz wymaganych certyfikatów.

Odpowiedź 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Certyfikaty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisem SIWZ.
Na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona ma przedstawić m. in. wykaz osób skierowanych do realizacji – wg. zał. 6 do SIWZ oraz wykaz wykonanych usług wraz z dowodami – zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie wprowadzenia następującego zapisu

„JEDZ nie należy wypełniać w części II sekcji D, w części IV sekcji od A-D i części V. W części IV formularza należy wypełnić tylko sekcję α (alfa). W części II sekcja A w miejscu gdzie żąda się informacji dotyczącej Vat należy wpisać numer NIP i/lub pesel"

Taki zapis dot. JEDZ koresponduje z wymogiem SIWZ cz. IV pkt 3. a) - j) gdzie wykaz wymaganych usług i wykaz osób skierowanych do realizacji przedstawia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 10 dni.

Wyłączenie obowiązku wypełnienia części JEDZ jak wyżej zacytowano nie będzie rodziło potrzeby utajniania JEDZ-a przez Wykonawców.

Odpowiedź 2
Zamawiający wymaga wypełnienia w JEDZ części II sekcji D w zakresie informacji dotyczących podwykonawcy, na których zdolności Wykonawca nie polega. Zamawiający nie wymaga odrębnych JEDZ dla wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców.

Zamawiający nie wymaga wypełniania w JEDZ części IV sekcji od A-D oraz części V.

Zamawiający wymaga wypełnienia w JEDZ w części IV w sekcji α (alfa).

Zamawiający wymaga wypełnienia w JEDZ części II sekcji A.

W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem PL).

W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie czy dodatkowych specjalistów, których w formularzu oferty pkt. 3 wymienia się tylko ilościowo, należy wpisać z imienia i nazwiska w wykazie osób zał. nr 6 jako specjalistów dodatkowych?

Odpowiedź 3
Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty tylko ilości dodatkowych specjalistów. W wykazie osób należy ich wpisać z imienia i nazwiska jako specjalistów dodatkowych.

________________________________________________________________

30.11.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum