Przetarg nieograniczony 3/X/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

ZMIANA SIWZ nr 3
Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający:

I. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:
a) Składanie ofert do dnia 9 listopada br. godz. 10.00,
b) Otwarcie ofert dnia 9 listopada br. o godz. 11.00.

Zmiana powyższa spowodowana ostatnią zmianą z dnia 6.11.2017r. w treści załączników nr 1 i 6 do SIWZ z uzasadnieniem, że jest konieczna dla należytego przygotowania oferty.
Odpowiednio w tym zakresie zmienia się ogłoszenie o zamówieniu.

ZMIANA SIWZ nr 2
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający:

I. Zamawiający zmienia SIWZ w załączniku nr 1 Formularz cenowy i 6 Zakres rzeczowy:
a) Sprostowanie zgodnie z treścią SIWZ w poz. 4 a) w ilości 3 szt. kart bezpinowych SMS linit 5GB dla Usługi dla 1 aktywowanej karty głosowej SIM i transmisji danych na okres 1 miesiąca, do wykorzystania na terenie kraju,
b) Dookreślenie w poz. 5 Połączenia –roaming 227 kart SIM poprzez dodanie słów: Zgodnie z dołączonym cennikiem operatora.

Załączniki ww. są załączone na stronie ze zmienioną treścią.

Uwaga!!!
1) Udzielono odpowiedzi na 3 Zestawy pytań - 3.11.2017

2) Zamieszczono dnia 3.11.2017 zmieniony:
- Zakres rzeczowy
- Formularz ofertowy w wersji pdf i edytowalnej

ZMIANA SIWZ nr 1
Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający:

I. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:
a) Składanie ofert do dnia 7 listopada br. godz. 10.00,
b) Otwarcie ofert dnia 7 listopada br. o godz. 11.00.

Zmiana powyższa spowodowana jest wnioskami kilku wykonawców wniesionymi w dniach 26 i 27.10.2017 do treści SIWZ z uzasadnieniem, że jest konieczna dla należytego przygotowania oferty.
Odpowiednio w tym zakresie zmienia się ogłoszenie o zamówieniu.

Uwaga!

 

Zamieszczono nowy Formularz Ofertowy w treści uzupełnionej o oświadczenia wiedzy Wykonawcy w wersji pdf. i także w wersji edytowalnej - aktualny z dniem 26.10.2017. Poprzednio zamieszczony Formularz cenowy - Cennik jest nieaktualny.

Ogłoszenie nr 605594-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów
Numer referencyjny: 3/X/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego. 3. Wymagany okres gwarancji: 3.1 Wykonawca udzieli gwarancji na telefony komórkowe, karty SIM i na modemy minimalny 24 miesięcy gwarancji. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 miesięcy zostaną odrzucone. 3.2 Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji na akumulatory do ww. telefonów.

II.5) Główny kod CPV: 64210000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64212000-5
32250000-0
32260000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-12-01 lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-01 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Sylwia Obirek – Dział Administracji tel. (012) 616-75-35 (sprawy merytoryczne), Krzysztof Książek – Dział Informatyki tel. (012) 616-71-00 (sprawy merytoryczne informatyczne i sprzętowe) Małgorzata Malik - Dział Administracji (012) 616-73-08 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Mirski - Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podstawa prawna: art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu przez okres minimum jednego roku usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych i modemów, każda o wartości co najmniej 100.000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.). 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 2. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 2 powyżej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie wymienione w pkt 2 powyżej. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg załącznika nr 4 dotyczące tych podmiotów. 7. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w § 8 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 31.10.2017 r. do godz. 10.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 23.10.2017

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmiane nr 1 do BZP.pdf)Ogłoszenie o zmianie nr 1 do BZP[ ]25 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie nr 2 do BZP.pdf)Ogłoszenie o zmianie nr 2 do BZP[ ]25 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie nr 3 do BZP - Termin 9.11.2017.pdf)Ogłoszenie o zmianie nr 3 do BZP[Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert na dzień 9.11.2017]25 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej.doc)Oświadczenie dot. pzrynależnosci do grupy kapitałowej[przesłać do 3 dni do Zamawiajacego]29 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 26.10.2017 - Zestaw 1.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 26.10.2017 - Zestaw 1[ ]1054 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 27.10.2017 - Zestaw 2.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 27.10.2017 - Zestaw 2[ ]780 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 27.10.2017 - Zestaw 3.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 27.10.2017 - Zestaw 3[ ]518 Kb
Pobierz plik (SIWZ_3_X_2017.pdf)SIWZ_3_X_2017[ ]363 Kb
Pobierz plik (Zał  3 - Oświadczenie w zakreise spełniania warunków udziału w postepowaniu.pdf)Zał 3 SIWZ - Oświadczenie w zakreise spełniania warunków udziału w postepowaniu[ ]323 Kb
Pobierz plik (Zał  nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY - stan aktualny na 6.11.2017.pdf)Zał nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY [- stan aktualny na 6.11.2017]188 Kb
Pobierz plik (Zał. 4 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia[ ]273 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Wykaz usług.doc)Zał. 5 do SIWZ - Wykaz usług[wersja edytowalna]33 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Wykaz usług.pdf)Zał. 5 do SIWZ - Wykaz usług[ ]205 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz cenowy.pdf)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz cenowy[nieaktualny z dniem 26.10.2017]412 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 03.11.2017.doc)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 03.11.2017[wersja edytowalna]81 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 03.11.2017.pdf)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny na 03.11.2017[ ]431 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 06.11.2017.doc)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 06.11.2017[ver. edytowalna]82 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 06.11.2017.pdf)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy [- aktualny na 06.11.2017]431 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 26.10.2017.doc)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 26.10.2017 ver. edytowalna[ po uzupełnieniach w zakresie oświadczenia wiedzy Wykonawcy]80 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 26.10.2017.pdf)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 26.10.2017[ po uzupełnieniach w zakresie oświadczenia wiedzy Wykonawcy]425 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 2 do SIWZ IPUmowy.pdf)Zał. nr 2 do SIWZ IPUmowy[ ]383 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY - zmieniony stan na 3.11.2017.pdf)Zał. nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY - zmieniony[zmieniony stan aktualny na 3.11.2017]198 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY.pdf)Zał. nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY[ ]192 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 1 SIWZ - zmiana terminu składania ofert.pdf)Zmiana nr 1 SIWZ [zmiana terminu składania ofert na dzień 07/11/2017 godz. 10.00]194 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 3 do SIWZ - Termin składania 9.11.2017.pdf)Zmiana nr 3 do SIWZ [Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert na dzień 9.11.2017]44 Kb
Pobierz plik (Zmiana SIWZ nr 1 - usunięcie słowa konserwacyjne w Cz.I pkt 6 SIWZ.pdf)Zmiana SIWZ nr 1 [usunięcie słowa konserwacyjne w Cz.I pkt 6 SIWZ]63 Kb
Pobierz plik (ZP-12__3_X_2017  Informacja z otwarcia ofert_9.11.2017.pdf)ZP-12__3_X_2017 Informacja z otwarcia ofert[9.11.2017]454 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum