Przetarg nieograniczony 7/XI/2017

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

Ogłoszenie nr 615291-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów
Numer referencyjny: 7/XI/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów. 1.2 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Zakresu rzeczowego - Zał. 6 do SIWZ. 1.3 Wymagany okres gwarancji: 1.3.1 Wykonawca udzieli gwarancji na telefony komórkowe, karty SIM i na modemy minimalny 24 miesięcy gwarancji. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 miesięcy zostaną odrzucone. 1.3.2 Wykonawca udzieli 6-miesięcznej gwarancji na akumulatory do ww. telefonów.

II.5) Główny kod CPV: 64210000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64212000-5
32250000-0
32260000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-01 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Sylwia Obirek – Dział Administracji tel. (012) 616-75-35 (sprawy merytoryczne), Krzysztof Książek – Dział Informatyki tel. (012) 616-71-00 (sprawy merytoryczne informatyczne i sprzętowe) Małgorzata Malik - Dział Administracji (012) 616-73-08 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Mirski - Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) 616-70-14 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podstawa prawna: art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu przez okres minimum jednego roku usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych i modemów, każda o wartości co najmniej 100.000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.). 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 2. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 2 powyżej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie wymienione w pkt 2 powyżej. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg załącznika nr 4 dotyczące tych podmiotów. 7. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jeżeli wystąpią przesłanki, określone w § 8 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 21.11.2017 r. do godz. 10.00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.11.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

 


 Pytania i odpowiedzi dot. postępowania.

Kraków, dnia 17.11.2017 r.
NZ.271.138.2017

Dotyczy zamówienia publicznego p.n Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów.
Znak sprawy: 7/XI/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

§ 1 ust. 4 ppkt 1) lit. a) Istotnych Postanowień Umowy oraz 8 ppkt 5) Załącznika nr 6 – Zakres Rzeczowy.

Zgodnie z pkt 8 ppkt 5) Załącznika nr 6 – Zakres Rzeczowy Zamawiający wskazał, iż „wybór modeli zostanie przeprowadzony w uzgodnieniu z Zamawiającym po zawarciu umowy, na podstawie wykazu telefonów i modemów pozostających w ofercie Operatora na dany dzień".
Dodatkowo w § 1 ust. 4 ppkt 1) lit. a) Istotnych Postanowień Umowy Zamawiający wskazał, iż „konkretną ilość aparatów telefonicznych wskaże Zamawiający po przedstawieniu przez Wykonawcę oferty cenowej aparatów telefonicznych."

Przedmiotowe postanowienie nie precyzuje, jaki wykaz telefonów i modemów będzie stanowił podstawę do dokonania przez Zamawiającego wyboru sprzętu. Dodatkowo, postanowienie § 1 ust. 4 ppkt 1) lit. a) Istotnych Postanowień Umowy Postanowienie sugeruje, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jakąś inną ofertę cenową niż ta, która będzie wynikała z jego oferty. Złożonej w postępowaniu.
Określenie „wykaz telefonów i modemów pozostających w ofercie Operatora na dany dzień" jest niewystarczające. Operatorzy w swojej ofercie mają wiele wykazów/cenników, zarówno sprzętowych jak i dla usług. Operatorzy posługują się różnymi cennikami (różnorodnie je nazywając) i ofertami, które często przewidują bardzo odmienne rozliczania usług, inne ceny ich świadczenia ustalane w zależności od np. planu taryfowego czy zakresu i ilości zamówionych usług. Od powyższych czynników uzależnione są też ceny oferowanego sprzętu.
Zamawiający nie określił również jaką minimalną ilość telefonów, w każdym z przedziałów cenowych ma zawierać „wykaz sprzętu". Uniemożliwia to nie tylko prawidłowe sporządzenie i dokonanie wyceny oferty, ale również utrudni rozliczenia między stronami w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
Prosimy zatem o doprecyzowanie ww. kwestii poprzez:
1. Dokonanie modyfikacji 8 ppkt 5) Załącznika nr 6 poprzez ustalenie, że wykonawcy przedstawią Zamawiającemu wraz z umową wykaz telefonów i modemów, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł dokonywać wyboru sprzętu.
2. Wyjaśnienie, co oznacza użyte w § 1 ust. 4 ppkt 1) lit. a) Istotnych Postanowień Umowy sformułowanie „oferta cenowa" i na jakim etapie ma być przedstawiona.
3. Doprecyzowanie 8 ppkt 5) Załącznika nr 6 poprzez wskazanie minimalnej ilości telefonów, w każdym z przedziałów cenowych, które musi zawierać wykaz.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie może wskazać konkretnych modeli telefonów i modemów, w związku z czym wyznaczył zakres cenowy z wymaganymi parametrami technicznymi, do których Wykonawca powinien się odnieść. W związku z tym, że Zamawiający w ciągu trwania umowy będzie zamawiał telefony sukcesywnie (na żądanie) Wykonawca w tym okresie przedstawi cennik modeli telefonów, które posiada w swojej ofercie na dany dzień uwzględniać wskazaną przez Zamawiającego grupę cenową. Zamawiający do określenia warunków cenowych oferty przyjął górną granicę cenową dla każdej z podanych grup aparatów telefonicznych.

Zamawiający przewiduje zakup nie mniej niż 150 szt. wszystkich telefonów komórkowych – maksymalnie zgodnie z zapisami umowy 200szt.

Pytanie nr 2:

§1 Przedmiot umowy, ust. 4 pkt 1)
Rozbieżność pomiędzy treścią zawartego w tym punkcie wymagania, a analogicznego wymagania zawartego w „Załączniku nr 6 – Zakres rzeczowy". W Umowie jest mowa o 3 dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w Załączniku nr 6 – o 5 dniach roboczych. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź nr 2:

W nawiązaniu do rozbieżności pomiędzy treścią załączonego wzoru umowy, a Zakresu Rzeczowego Zamawiający wymaga 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W Zakresie rzeczowym zostanie dokonana zmiana punktu 13.

Pytanie nr 3:

Zał. nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy

Wykonawca w załączonym formularzu ofertowym nie odnajduje pozycji, w której można wpisać opłatą abonamentową za kartę SIM. Wnosimy o doprecyzowanie, gdzie należy wskazać tę opłatę.
Nie ma możliwości zaproponowania oferty, w której nie ma możliwości naliczenia opłaty abonamentowej.

Odpowiedź nr 3:

Opłata abonamentowa dotyczy pozycji 2,3,4, przy czym w poz.2 dla 227 szt kart głosowych z konkretnymi pakietami danych muszą zawierać nielimitowane połączenia głosowe, wiadomości tekstowe( SMS) wiadomości multimedialne (MMS) do krajowych sieci komórkowych sieci stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej)

Pytanie nr 4:

Wiersz 1 Nielimitowane połączenia głosowe, wiadomości tekstowe (SMS)wiadomości multimedialne (MMS) do krajowych sieci stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej)
Zamawiający w kolumnie 6 dla tego wiersza wpisał „-„ i jednocześnie w kolumnie 8 pozostawił puste pole. Jeżeli w kolumnie 6 nie można wpisać żadnej wartości, to jak wyliczyć cenę netto w cały okresie?
Jaka jest zasadność zachowania konieczności wyceny parametru, który zgodnie z wymaganiem Zamawiającego ma być bezpłatny?
Jednocześnie w formularzu ofertowym umieszczonym w zakresie rzeczowym Zamawiający umieścił „-„ w kolumnie 4, 5 i 9 co jest niespójne z odrębnym formularzem ofertowym

Odpowiedź nr 4:

W wiersz 1 – nie wpisujemy żadnych kwot, - „nielimitowane połączenia głosowe, wiadomości tekstowe( SMS) wiadomości multimedialne (MMS) do krajowych sieci komórkowych sieci stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej)" należy uwzględnić w wierszu 2 - dla wszystkich 227 kart głosowych.

W tabeli w zakresie rzeczowym i formularzu ofertowy uwzględniona zostanie korekta

Pytanie nr 5:

Pkt 2, Wiersz 2, 3, 4
Wnosimy o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „usługa" zamawiający oczekuje podania ceny abonamentu?
Na fakturze nie będzie widoczny opis usługa a opłata abonamentowa.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający zgadza się aby w nawiązaniu do pkt.2 wiersz 2,3,4 na fakturze istniał zapis opłata abonamentowa.

Pytanie nr 6:

Wykonawca nie odnalazł tez nigdzie opisu kart Sim opisanych jako karty do wind. Wnosimy o doprecyzowanie o jakie karty chodzi, czy to mają być karty głosowe?

Odpowiedź nr 6:

Bezpinowe karty głosowe.

Pytanie nr 7:

Wiersz 5 Połączenia roaming
W kolumnie cena łączna Zamawiający napisał Zgodnie z dołączonym cennikiem operatora. Co w takiej sytuacji należy wpisać w pozostałych kolumnach?

Odpowiedź nr 7:

W tym wierszu Wykonawca nic nie wpisuje (patrz. zmieniona tabela) tylko do oferty załącza cennik opłat roamingowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi.

Pytanie nr 8:

Czy pod opisem „Usługa dla 1 aktywowanej karty głosowej SIM na okres 1 miesiąca, zawierająca 1 pakiet transmisji danych do wykorzystania na terenie kraju (dla wszystkich 226 kart)" Zamawiający oczekuje podania miesięcznej opłaty abonamentowej za kartę SIM?

Odpowiedź nr 8:

Tak tylko dot. 227 szt. kart (nastąpiła omyłka pisarska)

Pytanie nr 9:

Odnośnie wymagania dotyczącego ilości GB w każdej z taryf-prosimy o uwzględnienie, iż podana ilość danych będzie możliwa do wykorzystania tylko na terenie kraju

Odpowiedź nr 9:

Pakiet transmisji danych do wykorzystania na terenie kraju, poza krajem zgodnie
z dołączonym przez operatora cennikiem opłat roamingowych oraz obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi.

Pytanie nr 10:

Pkt 8, podpunkt 4
Wnosimy o doprecyzowanie jakie ilości i jakie dokładnie akcesoria zamierza zakupić Zamawiający,
Ze względu na szeroki przedział cenowy dostępnych akcesoriów jak i ich dużą różnorodność jak i brak jakichkolwiek ograniczeń co do ilości zakupionych przez Zamawiającego Wykonawca nie ma możliwości poprawnego oszacowania kosztów, które są znaczącym elementem, oferty. Zgodnie z wymogami PZP Zamawiający jest zobligowany do podania wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania kalkulacji.

Odpowiedź nr 10:

Mimo tego, że Zamawiający wymaga do wszystkich aparatów telefonicznych dostarczenia bezpłatnie w ramach umowy szybek zabezpieczających ekran wraz z silikonowymi pokrowcami wymaga aby na pozostałe akcesoria nie wykazane w pkt. 8 uwzględniony był co najmniej 30% upust, mogą to być: np. pokrowce skórzane w ilości do 50 szt, ładowarki samochodowe do 50 szt, uchwyt na telefon z przyssawką do szyby do 50 szt. Zakup tych akcesoriów nie jest obligatoryjny.

Pytanie nr 11:

Pkt 13
Wnosimy o doprecyzowanie poniższego:
a) Nielimitowane i bezpłatne wysyłanie smsów dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych w kraju, z wykluczeniem numerów specjalnych, informacyjnych oraz o podwyższonej opłacie. W przypadku innych smsów, czy też wysłanych na adres email albo numer stacjonarny zostanie naliczona opłata zgodnie z załączonym cennikiem
b) Nielimitowane i bezpłatne wysyłanie mms dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych w kraju, z wykluczeniem numerów specjalnych, informacyjnych oraz o podwyższonej opłacie. W przypadku pozostałych mmsów np. wysłanych na adres email zostanie naliczona opłata zgodnie z załączonym cennikiem.
c) ielimitowane i bezpłatne połączenia głosowe dotyczą tylko połączeń głosowych zrealizowanych w kraju na numery krajowe, z wykluczeniem numerów specjalnych, informacyjnych i o podwyższonej opłacie

Odpowiedź nr 11:

a) TAK. Nielimitowane i bezpłatne wysyłanie smsów dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych w kraju
b) TAK. Nielimitowane i bezpłatne wysyłanie mms dotyczy tylko zdarzeń zrealizowanych w kraju.
c) TAK. Nielimitowane i bezpłatne połączenia głosowe dotyczą tylko połączeń głosowych zrealizowanych w kraju na numery krajowe.

Pytanie nr 12:

Pkt 9
Zamawiający napisał:
Korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej" w ramach połączeń wykonywanych w roamingu, powinno być przeliczane według zaproponowanej w ofercie taryfikacji. Wnosimy o dokonanie modyfikacji poprzez ustalenie, że wykonawcy przedstawią Zamawiającemu cennik usług niewymienionych w SIWZ przed podpisaniem Umowy i będą dokonywać jego aktualizacji przy każdorazowym wprowadzeniu nowych usług dostępnych dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 12:

Cennik usług zgodnie z dołączonym przez operatora cennikiem opłat roamingowych oraz obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 6 – Zakres Rzeczowy 8 ppkt 7n)
Czy zapis " w grupie muszą znajdować się również aparaty dual sim na 2 karty" oznacza, że Zamawiający wymaga żeby w każdej grupie cenowej I,II,III,IV znajdowały się aparaty telefoniczne Dual SIM i w jakiej ilości przypisanej do każdej grupy?
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr 13:

W każdej grupie musza być uwzględnione aparaty dual sim – na dwie karty. Zamawiający nie jest w stanie podać maksymalnej ilości aparatów dual sim – w ramach potrzeb.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 6 – Zakres Rzeczowy 8 ppkt 8e)
Czy zapis „częstotliwości WiFi 2,4 GHz oraz 5GHz" oznacza, że zaproponowany aparat telefoniczny z jednym zakresem np. 2,4GHz nie spełni wymagań Zamawiającego?
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr 14:

Nie spełni.

Pytanie nr 15:

Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Wnosimy o dodanie jako załącznik nr. 7 do składanej oferty wykazu modeli telefonów i modemów, które Wykonawca przyjął do określenia warunków cenowych oferty

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający do określenia warunków cenowych oferty przyjął górną granicę cenową dla każdej z podanych grup aparatów telefonicznych.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 6 – Zakres Rzeczowy 8 ppkt 7a, 7b, 9b)
W parametrach technicznych częstotliwości Zamawiający wymaga zakresów nie obsługiwanych przez polskich i europejskich operatorów tym samym ograniczających listę modeli telefonów dostępnych na polskim rynku.
Wnosimy o ograniczenie zakresów do poniższej listy zakresów:
GSM 900/1800
UMTS 900/2100
LTE 800/1800/2600

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wymaga aby telefony obsługiwały wszystkie częstotliwości funkcjonujące u operatorów telekomunikacyjnych na terenie Polski i Europy. Jeżeli w parametrach technicznych, został wpisany parametr (w zakresie częstotliwości) nie obsługiwany przez operatorów telekomunikacyjnych na terenie Polski i Europy, należy przyjąć, że Zamawiający nie będzie wymagał aby aparat telefoniczny obsługiwał ten zakres częstotliwości.

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 2 do SIWZ §3 ust 4
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej na podstawie rozliczenia zbiorczego dla wszystkich kart SIM, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO - Termin płatności biegnie od dnia wystawienia faktury, a nie od dnia jej dostarczenia. Jako operator świadczący usługi telekomunikacyjne nie mamy bezpośredniego wpływu na czas dostarczania dokumentów. Tym samym ewentualne procesy ponagleniowe nie mogą być uzależnione od zmiennej, na która nie mamy wpływu. Prosimy o zmianę zapisu wg powyższego.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu terminu płatności w umowie

Pytanie nr 18:

Załącznik nr 2 do SIWZ §3 ust 6
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO: - Prośba o zmianę zapis na „Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy"
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych: ". Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora,"

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu §3 ust. 6 umowy.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 2 do SIWZ §3 ust 6
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO - Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „nieprawidłowej faktury".

Odpowiedź nr 19:

Prawidłowa faktura to znaczy zgodnie z zapisem §3 umowy, z uwzględnieniem prawidłowo naliczonej kwoty tj, zgodnie z zasadami określonymi w umowie §3.

 


ZMIANA SIWZ NR 2 

Kraków, dnia 17.11.2017 r.

NZ.271.138.2017

Dotyczy zamówienia publicznego p.n Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów.
Znak sprawy: 7/XI/2017

Zmienia się zapisy SIWZ jak niżej:

1. Zamawiający zmienia treść punktu 1 Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy:

zmiany w tabeli

2. Zamawiający zmienia treść punktu 7 Załącznika nr 6 – Zakres rzeczowy:

zmiany w tabeli

3. Zamawiający zmienia treść punktu 13 Załącznika nr 6 – Zakres rzeczowy:

było:
13. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni zgodnie z zakresem rzeczowym:
sukcesywną dostawę i aktywację (przez cały termin obowiązywania umowy tj. od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r., ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego) telefonów komórkowych GSM, modemów USB wraz z kartami SIM w ilościach (z zastrzeżeniem +/- 20%): (...)

jest po zmianie:
13. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni zgodnie z zakresem rzeczowym:
sukcesywną dostawę i aktywację (przez cały termin obowiązywania umowy tj. od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r., ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego) telefonów komórkowych GSM, modemów USB wraz z kartami SIM w ilościach (z zastrzeżeniem +/- 20%): (...)

 


Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

Kraków, dnia 20.11.2017 r.
NZ.271.138.2017

Dotyczy zamówienia publicznego p.n Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i przeniesieniem numerów oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów.
Znak sprawy: 7/XI/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przekazuje poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Załącznik Nr 6 do SIWZ, pkt 7 – Nielimitowane połączenia głosowe, wiadomości tekstowe (SMS)wiadomości multimedialne (MMS) do krajowych sieci stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej) – Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „Nielimitowane połączenia głosowe, wiadomości multimedialne (MMS) do krajowych sieci stacjonarnych i wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej) oraz wiadomości tekstowe (SMS) wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju (w tym macierzystej). Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszych zapisów poprzez określenie, że zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery „premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne a koszty związane z tymi usługami ponoszone będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1:

• Zamawiający nie zgadza się na modyfikacje zapisu.
• Jeśli chodzi o zapis mówiący o bezpłatnych połączeniach w kraju nie dotyczy on połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery „premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne, a koszty związane z tymi usługami ponoszone będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Załącznik Nr 6 do SIWZ, pkt 7 – Czy wskazany zestaw blokad ma obejmować także blokadę usług elektronicznych, tj. brak możliwości zakupu usług za pośrednictwem sklepu Google Play,
Microsoft – w ramach usługi Zamów z Orange.

Odpowiedź nr 2:

Nie

Pytanie nr 3:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) § 5 Kary umowne – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów, że naliczenia kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284). Wykonawca informuje, że zgodnie z § 7. 1. Jednostka dostawcy usług, rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiedź nr 3:

Jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamacje udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 2 do SIWZ, IPU, § 3 ust. 4 – Zamawiający zapisał, że: „Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej na podstawie rozliczenia zbiorczego dla wszystkich kart SIM, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT."
Pragniemy zauważyć, iż termin zapłaty należności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT, a nie od terminu jej dostarczenia do Usługobiorcy ze względu na brak możliwości określenia terminu dostarczenia faktury przez Usługodawcę.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisu

 


ZMIANA SIWZ NR 3

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający:

1. Zamawiający zmienia treść SIWZ w części VII pkt 1:

było:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 21.11.2017r. do godz. 10:00.

jest po zmianie:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 22.11.2017r. do godz. 12:00.

2. Zamawiający zmienia treść SIWZ w części VII pkt 2:

było:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.11.2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

jest po zmianie:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 17.11.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ 17.11.2017.pdf[ ]462 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 20.11.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi do SIWZ 20.11.2017.pdf[ ]128 Kb
Pobierz plik (SIWZ_7_XI_2017.pdf)SIWZ[7_XI_2017]365 Kb
Pobierz plik (Zał  3 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowa)Zał. nr 3 do SIWZ [- Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu]323 Kb
Pobierz plik (Zał  nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 13 11 2017!.doc)Zał nr 1 do SIWZ [Formularz Ofertowy - aktualny 13 11 2017!]88 Kb
Pobierz plik (Zał  nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 13 11 2017.pdf)Zał nr 1 do SIWZ [Formularz Ofertowy - aktualny 13 11 2017]437 Kb
Pobierz plik (Zał  nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY nr 1  13.11.2017.pdf)Zał nr 6 do SIWZ [ZAKRES RZECZOWY nr 1 13.11.2017]211 Kb
Pobierz plik (Zał.  nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY nr 1  17.11.2017.pdf)Zał. nr 6 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY nr 1 17.11.2017.pdf[Aktualny na dzień 17.11.2017]197 Kb
Pobierz plik (Zał. 4 SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Zał. nr 4 SIWZ [- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]273 Kb
Pobierz plik (Zał. 5 SIWZ - Wykaz usług.pdf)Zał. nr 5 SIWZ [- Wykaz usług]205 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 17.11.2017.doc)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 17.11.2017.doc[wersja edytowalna - Aktualny na dzień 17.11.2017]86 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 17.11.2017.pdf)Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - aktualny 17.11.2017.pdf[Aktualny na dzień 17.11.2017]672 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 2 do SIWZ IPUmowy.pdf)Zał. nr 2 do SIWZ IPUmowy[ ]383 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 1 w SIWZ  - 15.11.2017.pdf)Zmiana nr 1 w SIWZ - 15.11.2017[altrenatywne określenie terminu wykonania: lub 24 miesiące od dnia zawarcia umowy]48 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 2 w SIWZ - 17.11.2017.pdf)Zmiana nr 2 w SIWZ - 17.11.2017.pdf[17.11.2017 Zmiana w Zał. nr 1 i Zał. nr 6 do SIWZ]376 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 3 w SIWZ - 20.11.2017.pdf)Zmiana nr 3 w SIWZ - 20.11.2017.pdf[Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.11.2017]60 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia o zp nr 1 - 15.11.2017.pdf)Zmiana Ogłoszenia o zp nr 1 - 15.11.2017[alternatywne określenie terminu wykonania zp w 24 miesiące od dnia zawarcia umowy]23 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia o zp nr 2 - 20.11.2017.pdf)Zmiana Ogłoszenia o zp nr 2 - 20.11.2017.pdf[Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.11.2017]94 Kb
Pobierz plik (ZP-12__7_XI_2017  Informacja z otwarcia ofert_22.11.2017.pdf)ZP-12__7_XI_2017 [Informacja z otwarcia ofert_22.11.2017]434 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum