Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 14/XI/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.Znak sprawy: 14/XI/2017

Ogłoszenie nr 625095-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem urządzeń wielofunkcyjnych 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14.
Numer referencyjny: 14/XI/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na najmie urządzeń wielofunkcyjnych, 8 sztuk czarno-białych oraz 3 sztuk kolorowych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego - zał. nr 6 do SIWZ. Szczegółowe warunki najmu określa załącznik nr 2 do SIWZ (IPU). c) Miejscem realizacji przedmiotu umowy ul. Centralna 53 i os. Złota Jesień 14 w Krakowie. d) Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące. e) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych w przypadkach, gdy nie będzie to skutkowało naruszeniem warunków gwarancyjnych, którymi objęte jest urządzenie. Przez materiały równoważne rozumie się materiały eksploatacyjne niewyprodukowane przez producenta urządzenia, ale spełniające wszystkie parametry wyrobu oryginalnego zalecanego przez producenta. f) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Termin wykonania zamówienia: (przewidywany termin) od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 30121300-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30121200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Sylwia Obirek - Dział Administracji – tel. (12) 616 7535 (sprawy merytoryczne) Krzysztof Książek – Dział Informatyki - tel. (012) 616-71-00 (sprawy techniczne) Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych - tel. (012) 616- 71- 15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: - co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda. Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć: - usługi dzierżawy, najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wg. zał. nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); 3.Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie wymienione w punkcie 2 w części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie wymienione w pkt 2 w części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg załącznika nr 4 w części IV SIWZ 9.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wymagania dotyczące wadium: 1)Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6)Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji serwisu na zgłoszenia zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

______________________________________________________________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI !!!

Kraków, dnia 06.12.2017 roku

NZ.271.172.2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Załącznik 6 pkt.1 ppkt. A, B i C: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne i kolorowe były wyposażone w jednoprzebiegowy podajnik z prędkością skanowania min. 50 str./min jednostronnie i min. 30 str./ min dwustronnie. Minimalne podane prędkości podane przez Zamawiającego spełniają podajniki dwuprzebiegowe, które co do zasady są tańsze względem kalkulacji miesięcznego czynszu najmu, a co za tym idzie Zamawiający oszczędzi w okresie najmu spore środki finansowe. Podajnik dwuprzebiegowy skanuje/kopiuje jednostronnie dwustronnie dużo szybciej, aniżeli podane przez Zamawiającego wartość minimalne skanowania.
Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenia monochromatyczne i kolorowe z podajnikiem dwuprzebiegowym spełniające minimalne wymagania Zamawiającego co do podanych prędkości skanowania ?

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuści urządzeń monochromatycznych i kolorowych wyposażonych w dwuprzebiegowy skaner, ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż dwuprzebiegowe skanery są narażone są na częstsze awarie, związane z zacięciem papieru w procesie skanowania różnego rodzaju dokumentów, które bardzo często posiadają zagięcia na skanowanych dokumentach źródłowych.

Pytanie 2:
Załącznik 6 pkt.1 ppkt. B i C: W pozycji 16 obydwu tabel Zamawiający wymaga czasu uzyskania pierwszej kopii na poziomie 6.0 sekund. Czy Zamawiający dopuści urządzenia kolorowe z maksymalnym czasem pierwszej kopii na poziomie 6.1 sekund ? Różnica 0,1 sekundy jest dla użytkowników nie zauważalna i nie wpłynie to na szybkość odbioru prac w znaczącym stopniu, tym bardziej, że Zamawiający wymaga systemu druku podążającego, który przetrzymuje wydruk

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuści urządzenia kolorowe z maksymalnym czasem uzyskania pierwszej kopii na poziomie 6.1 sekundy

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kolorowe w Sekretariacie było wyposażone w czytnik kart ?

Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wymaga aby urządzenie kolorowe przeznaczone dla Sekretariatu było wyposażone w czytnik kart.

Pytanie 4:
Wniosek o zmianę zapisów w formularzu ofertowy
1. W formularzu ofertowym w pkt. 1 Zamawiający określił sposób rozliczenia:

„ Poza miesięcznym czynszem najmu ustala się wynagrodzenie za eksploatację urządzeń
odpowiadające iloczynowi wykonanych wydruków w trakcie miesiąca kalendarzowego i ceny
wydruku wg poniższych zasad:
• za każde 10 wydruków/kopii A-4 czarno-białych ................zł brutto (słownie złotych:
___________________________________________________________________________),
• za każde 10 wydruków/kopii A-4 kolorowe ................zł brutto (słownie złotych:
___________________________________________________________________________),
• za każde 10 wydruków/kopii A-3 czarno-białych ................zł brutto (słownie złotych:
___________________________________________________________________________),
• za każde 10 wydruków/kopii A-3 kolorowych ................zł brutto (słownie złotych:
__________________________________________________________________________),"

Powszechnie podstawową jednostką rozliczenia wydruku/ kopii jest format jednostronny A4. Rozliczanie wydruków dwustronnych w formacie A4 oraz jedno i dwustronnych formatu A3 następuje według zasady:
Wydruki/kopie A4 dwustronne traktowane są jak 2*A4
Wydruki/kopie A3 jednostronne traktowane są jak 2*A4
Wydruki/kopie A3 dwustronne traktowane są jak 4*A4

Proszę o sprecyzowanie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących kosztów wydruków/kopii monochromatycznych i kolorowych, jednostronnych i dwustronnych dla formatu A4 i A3.

Odpowiedź 4:
Zamawiający doprecyzowując formularz oferty dla tego postępowania informuje, iż pod pojęciem KOPIA, zawiera się 1 strona wydruku tj. wydruki dwustronne traktowane są jako 2 kopie - dla każdego formatu wydruku A4, A3 mono i kolor.

przykład: wydruk A4 dwustronny = 2 kopie A4
wydruk A4 jednostronny = 1 kopia A4
wydruk A3 jednostronny = 1 kopia A3
wydruk A3 dwustronny = 2 kopie A3

Pytanie 5:
Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić Wykonawcę, iż dostarczone materiały eksploatacyjne zostaną zwrócone, po ich zużyciu (tak zwane puste kasety), w dostarczonych pudełkach, co jest niezbędne przy procesie utylizacji materiałów oraz regulacji dot. ochrony środowiska?

Odpowiedź 5:
Zamawiający nie jest właścicielem urządzeń wielofunkcyjnych wobec czego wszystkie materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę są jego własnością. Wszystkie puste kasety zostaną zwrócone Wykonawcy, który musi je odebrać od Zamawiającego na własny koszt.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający jest w stanie raz na kwartał wspólnie z Wykonawcą sprawdzić stany magazynowe posiadanych przez siebie zapasów materiałów eksploatacyjnych oraz zużytych pustych kaset (telefonicznie lub fizycznie)?

Odpowiedź 6:
Zamawiający nie planuje prowadzenia magazynu materiałów eksploatacyjnych oraz zużytych kaset.

Pytanie 7:
Czy w przypadku zgłoszenia reklamacji na materiał eksploatacyjny Zamawiający dołączy wydruk strony z urządzenia lub opis usterki ?

Odpowiedź 7:
Zamawiający w przypadku zgłoszenia reklamacji materiału eksploatacyjnego dołączy wydruk testowy, pod warunkiem że urządzenie będzie w stanie go wydrukować. Opis usterki jest integralną częścią zgłoszenia reklamacyjnego.

Pytanie 8:
Czy w przypadku przesłania zgłoszenia serwisowego Zamawiający wpisze: model urządzenia, nr seryjny, adres pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie oraz dokładny opis usterki?

Odpowiedź 8:
Zamawiający wypełni wszystkie dane dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego pod warunkiem przygotowania stosownego formularza przez Wykonawcę.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza samodzielną ( przez pracownika Zamawiającego ) wymianę materiału eksploatacyjnego w urządzeniach, po wcześniejszym dostarczeniu ich przez Wykonawcę we wskazaną lokalizację ?

Odpowiedź 9:
Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem że czynność ta nie wymaga rozkręcania urządzenia oraz nie spowoduje utraty gwarancji na urządzenie w przypadku nieprawidłowej wymiany materiału eksploatacyjnego przez Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych na koszt własny.

Pytanie 10:
Czy usług serwisowa obejmuje naprawy, uszkodzenia, przywrócenia sprzętu do pracy powstałe w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez użytkowników tj. połamanie sprzętu, zadrapania na częściach eksploatacyjnych (bębnach), niewłaściwe wkładanie materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź 10:
Czynności serwisowe obejmują naprawy i uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy samego urządzenia. Uszkodzenia spowodowane przez użytkowników Zamawiającego w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi urządzenia nie wchodzą w zakres usług serwisowych Wykonawcy.
W przypadku powstania tego typu uszkodzenia z winy Zamawiającego, Wykonawca dostarczy ekspertyzę opisującą rodzaj i zakres uszkodzeń oraz wycenę usunięcia powstałych usterek do oceny Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami naprawy. Nie dotyczy to w żadnym przypadku wymiany materiałów eksploatacyjnych (patrz odpowiedź 9).

Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego spisywania liczników urządzeń?

Odpowiedź 11:
Zamawiający wymaga dostarczenia centralnego systemu zarządzania dostarczonymi urządzeniami w zakresie liczników wydrukowanych kopii.

Pytanie 12:
W opisie przedmiotu zamówienia podpunkt b: "Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego - zał. nr 6 do SIWZ. Szczegółowe warunki najmu określa załącznik nr 2 do SIWZ (IPU)". W zakresie rzeczowym brak informacji co do wieku urządzeń, które mają być przedmiotem dzierżawy. Natomiast w IPU Zamawiający opisuje urządzenia, które mają być przedmiotem umowy jako fabrycznie nowe - dotychczas nieużywane, nie powystawowe, nie poleasingowe, bez cech użytkowania, rok produkcji 2017.

W związku z niezgodnością treści SIWZ i IPU zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający jest w stanie dopuścić maszyny używane, nie starsze niż 1-2 lata z przebiegiem nie większym niż 40 tys. stron, będące w chwili składania oferty w aktualnej dystrybucji producenta ? Spowoduje to przy zachowaniu identycznych parametrów funkcjonalnych, użytkowych i technicznych urządzeń drukujących znaczące obniżenie kosztów wykonania zamówienia nawet do 40%. Biorąc pod uwagę, że okres trwania kontraktu, którego przedmiotem są nowe urządzenia tj. 24 miesiące prowadzi do powstania bardzo wysokich kosztów w zakresie miesięcznego czynszu dzierżawy. Z uwagi na krótki okres amortyzacji oraz wysoką wartość rezydualną jaka podlega amortyzacji w tak krótkim okresie (zazwyczaj 48-60 m-c).

Odpowiedź 12:
Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe tj, nie używane wcześniej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn używanych

Pytanie 13:
W jaki sposób Zamawiający szacuje całkowity wolumen kopii A4 monochromatycznych, A4 kopii kolorowych, A3 monochromatycznych i A3 kopii kolorowych?

Odpowiedź 13:
Zamawiający na podstawie dotychczasowego użytkowania urządzeń wielofunkcyjnych, szacuje że wolumen wydruków będzie na poziomie 40-45 tysięcy wydruków miesięcznie dla wszystkich urządzeń.

Pytanie 14:
Czy do instalacji systemu monitorowania wydruków zamawiający udostępni własne zasoby sieciowe, jeśli tak to jakie ?

Odpowiedź 14:
Zamawiający udostępnia infrastrukturę sieciową LAN oraz maszynę wirtualną do roli serwera systemu, jeżeli będzie taka potrzeba ze strony Wykonawcy.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający określa z jaką dokładnością co do ilości miejsc po przecinku mają być podane oferowane ceny?

Odpowiedź 15:
Standardowo ,Zamawiający wymaga złożenia oferty z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 16:
Czy zamawiający dopuści urządzenia posiadające 2 GB Pamięci RAM w grupach urządzeń a,b i c ?

Odpowiedź 16:
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń nie spełniających minimalnych wymagań zawartych w OPZ

Pytanie 17:
Ile użytkowników po stronie Zamawiającego będzie posługiwać się kartą standard Unique ?

Odpowiedź 17:
Wszyscy pracownicy Zamawiającego wyposażeni są w karty zbliżeniowe typu Unique. Obecnie około 500 osób.

Pytanie 18:
Ile użytkowników po stronie Zamawiającego będzie posługiwać się kodem PIN ?

Odpowiedź 18:
Zamawiający wymaga aby była możliwość wygenerowania kodów PIN dla wszystkich pracowników Zamawiającego. Obecnie około 500 osób.

Pytanie 19:
Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość drukowania 600x600 dpi w grupach urządzeń a,b i c ?

Odpowiedź 19:
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń nie spełniających minimalnych wymagań zawartych w OPZ.

Pytanie 20:
Zamawiający określa minimalne parametry techniczne i funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych w załączniku nr 6. Prosimy o doprecyzowanie parametru rozdzielczości skanowania w grupach urządzeń a,b i c . Zamawiający określa zakres od 100x100 dpi do 600x600 dpi. Tym samym określenie zakresu nie pozwala określić wymagania minimum.
- Czy zamawiający zatem dopuszcza urządzenia o rozdzielczości do 200x100 dpi ?
- Czy zamawiający zatem dopuszcza urządzenia o rozdzielczości do 1200x1200 dpi ?
- Czy zamawiający zatem dopuszcza urządzenia o rozdzielczości do 600x300 dpi ?

Odpowiedź 20:
Zamawiający w OPZ określił minimalne wymagania dotyczące skanowania dokumentów. Wszystkie parametry wyższe od minimalnych są akceptowane przez Zamawiającego i nie powodują wykluczenia urządzenia.

________________________________________________________________________________

Uwaga zmiana siwz !!!!

Kraków, dnia 07.12.2017 roku

NZ.271.172.2017

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dot. postępowania dokonuje zmiany w SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 08.12.2017 do godziny 12.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 11.12.2017 do godziny 12.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

 ____________________________________________________________________________

Uwaga zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500071393-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625095-N-2017
Data: 2017-11-30
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-08, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-11, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.12.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 07.12.2017 r.

_______________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Kraków, dnia 07.12.2017 roku

NZ.271.172.2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Zamawiający w zał. 2, „Istotne Postanowienia Umowy", par. 5, ust. 14 zastrzega, że lokalizacja urządzeń może ulec zmianom ze względu na potrzeby organizacyjne Zamawiającego a zmiana lokalizacji urządzeń będzie realizowana przez Wykonawcę, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
Czy Zamawiający jest w stanie określić z jaką częstotliwością takie przenosiny będą miały miejsce?

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić częstotliwości przenoszenia urządzeń w przyszłości. Jednak na podstawie realizacji dotychczasowych umów dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, na przestrzeni 2 ostatnich lat, taka zmiana lokalizacji urządzenia nastąpiła tylko jeden raz

Pytanie 2:
Zamawiający w Części IX SIWZ definiuje w kryteriach oceny oferty parametr K - „czas reakcji serwisu na zgłoszenia Zamawiającego" jednocześnie definiując sztywne zapisy zasad serwisowania w Istotnych Postanowieniach Umowy, par. 6, ust 1 oraz 4, opisujące czas skutecznej naprawy urządzenia na 8 godzin, a czas reakcji serwisu na 2 godziny. Prosimy o doprecyzowanie tj. zmianę kryteriów oceniania oferty określoną w SIWZ lub zmianę Istotnych Postanowień Umowy, celem zachowania spójności pomiędzy nimi i możliwość poprawnego wyliczenia oferty.

Odpowiedź 2:
Zamawiający w dołączonych do postępowania materiałach precyzyjnie określił warunki reakcji serwisu oraz czas naprawy urządzeń wielofunkcyjnych tj. w formularzu oferty Wykonawca ma do wyboru 3 opcje czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzenia lub urządzeń, musi wybrać tylko jedną. W zależności od wybranej opcji czasu reakcji serwisu, zawartej w formularzu oferty, będzie liczony czas naprawy urządzenia lub urządzeń czyli 8h. Wskazany w pytaniu czas reakcji serwisu 2h nie ma odzwierciedlenia w materiałach Zamawiającego. Wskazany czas 2h, zawarty w IPU par.6 ust. 4 dotyczy tylko potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pytanie 3:
Zamawiający w zał. „Istotne Postanowienia Umowy", par. 7, ust. 3 oraz w Formularzu Oferty, zał. 1 do SIWZ wymaga podania stawek za każde 10 wydruków/kopii. Zamawiający jednocześnie nie określa stopnia pokrycia stron dla wydruków. Standardową normą, używaną przez producentów urządzeń biurowych oraz przyjętym standardem jest, dla urządzeń monochromatycznych, norma ISO/IEC 19752 określająca wydajność tonera monochromatycznego przy 5% pokryciu strony tonerem, oraz normę ISO/IEC 19798 określającą wydajność tonerów kolorowych przy takim samym pokryciu. Czy wykonywane przez zamawiającego wydruki odpowiadają lub są zbliżone do przytoczonych wcześniej norm?

Odpowiedź 3:
Tak, Zamawiający również przyjmuje normy określające 5% pokrycie strony tonerem dla wydruków monochromatycznych i kolorowych.

Pytanie 4:
Zamawiający w zał. „Istotne Postanowienia Umowy", par. 7, ust. 4 ustala, że użytkownie urządzeń jako skanera lub faksu nie podlega zliczaniu przez liczniki wydruków/kopii i nie będzie dodatkowo płatne. Czy, w związku z tym, Zamawiający będzie jedynie zapisywał faksy przychodzące na dysk twardy urządzenia, bądź też, za pośrednictwem systemu informatycznego, przekazywał je na adresy poczty elektronicznej, bez ich dodatkowego wydrukowania? Wydrukowanie faksu stanowi taki sam koszt jak w przypadku każdego wydruku lub kopii dokumentu.

Odpowiedź 4:
Jeżeli urządzenie będzie drukowało faksy przychodzące, to każdy taki wydruk jest liczony jako wydrukowana kopia/strona.

Pytanie 5:
Zamawiający w opisie urządzenia monochromatycznego wielofunkcyjnego, pkt 1. ppkt a) i urządzeń kolorowych wielofunkcyjnych pkt.1 ppkt.b) i ppkt.c) wymaga parametru formatu pliku „PDF zoptymalizowany dla potrzeb sieci Web".
Co Zamawiający rozumie pod tym sformułowaniem?

Odpowiedź 5:
Zamawiający publikuje dużo materiałów w formacie PDF na stronach WWW. Optymalizacja powoduje iż pliki te są przede wszystkim mniejsze (mniej MB lub kB) oraz zawierają mniej elementów osadzanych w plikach PDF, przez co są szybciej wyświetlane przez różne przeglądarki internetowe.

Pytanie 6:
Załącznik 6 pkt.1 ppkt. b) i c) w pozycji 16 obydwu tabel Zamawiający wymaga czasu uzyskania pierwszej kopii na poziomie 6.0 sekund. Czy Zamawiający rozumie przez to czas uzyskania pierwszej kopii kolorowej? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści urządzenia kolorowe z maksymalnym czasem pierwszej kopii kolorowej na poziomie 6.4 sekund ?
Różnica 0,4 sekundy jest dla użytkowników nie zauważalna i nie wpłynie to na szybkość odbioru prac w znaczącym stopniu, tym bardziej, że Zamawiający wymaga systemu druku podążającego, który przetrzymuje wydruk.

Odpowiedź 6:
Zamawiający w podanych czasach zawartych w OPZ dla uzyskania pierwszej kopii informuje, iż dotyczy to wydruków monochromatycznych, ponieważ 90% wydruków jest czarno-białych. Czasy uzyskania pierwszej kopii dla wydruków kolorowych mogą być na poziomie 6,4s.

Pytanie 7:
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne o pamięci 2 GB ?
2 GB pamięci operacyjnej gwarantuje płynne działanie urządzenia nawet w połączeniu z oprogramowaniem do wydruku podążającego. Aktualnie użytkowane przez Państwa urządzenia wielofunkcyjne mają od 512MB do 1,5GB i nie ma problemu z płynnością działania.

Odpowiedź 7:
Zamawiający nie dopuści urządzeń posiadających mniej niż 2GB RAM. Wymagania minimalne pamięci RAM i tak są sprecyzowane poniżej standardu dla obecnie produkowanych urządzeń. Zastosowanie większej ilości pamięci korzystnie wpływa na skanowanie dokumentów przez użytkowników, co jest niezmiernie istotne w normalnej pracy użytkowników Zamawiającego.

Pytanie 8:
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiają dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne o gramaturze papieru z podajnika wielofunkcyjnego wynosi: 60-216 g/m2?
Różnica w porównaniu do parametrów zawartych w SIWZ jest minimalna i nie wpływa na funkcjonalność użytkowania a ogranicza konkurencyjność oferowanych urządzeń.

Odpowiedź 8:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne obsługujące gramaturę 60-216 g/m2.

Pytanie 9:
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne o pamięci 2 GB ?
2 GB pamięci operacyjnej gwarantuje płynne działanie urządzenia nawet w połączeniu z oprogramowaniem do wydruku podążającego. Aktualnie użytkowane przez Państwa urządzenia wielofunkcyjne mają od 512MB do 1,5GB i nie ma problemu z płynnością działania.

Odpowiedź 9:
Patrz odpowiedź na pytanie 7.

Pytanie 10:
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiają dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne o gramaturze papieru z podajnika wielofunkcyjnego wynosi: 60-300 g/m2?
Odpowiedź 10:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne obsługujące gramaturę 60-300 g/m2.

Pytanie 11:
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiają dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne gdzie czas uzyskania pierwszej kopii wynosi: 6,7 sekundy?

Odpowiedź 11:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne z czasem uzyskania pierwszej kopii monochromatycznej na poziomie 6,7s.

______________________________________________________________________________

UWAGA !!!

Kraków, dnia 08.12.2017 roku

NZ.271.172.2017

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 07.12.2007r.

Pytanie 7:
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści do udziału w zamówieniu urządzenie wielofunkcyjne o pamięci 2 GB ?
2 GB pamięci operacyjnej gwarantuje płynne działanie urządzenia nawet w połączeniu z oprogramowaniem do wydruku podążającego. Aktualnie użytkowane przez Państwa urządzenia wielofunkcyjne mają od 512MB do 1,5GB i nie ma problemu z płynnością działania.

Zamieszczono z omyłką odpowiedź nr 7:
Zamawiający nie dopuści urządzeń posiadających mniej niż 2GB RAM. Wymagania minimalne pamięci RAM i tak są sprecyzowane poniżej standardu dla obecnie produkowanych urządzeń. Zastosowanie większej ilości pamięci korzystnie wpływa na skanowanie dokumentów przez użytkowników, co jest niezmiernie istotne w normalnej pracy użytkowników Zamawiającego.

Poprawiona odpowiedź nr 7
Zamawiający nie dopuści urządzeń posiadających mniej niż 3GB RAM. Wymagania minimalne pamięci RAM i tak są sprecyzowane poniżej standardu dla obecnie produkowanych urządzeń. Zastosowanie większej ilości pamięci korzystnie wpływa na skanowanie dokumentów przez użytkowników, co jest niezmiernie istotne w normalnej pracy użytkowników Zamawiającego.

__________________________________________________________________________

11.12.2017 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

11.12.2017 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum