Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2017

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".


19/12/2017 S243 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 243-506599

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G.–G. Narodowa) wraz z bud. dwupoziom. skrzyżow. w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap.-wyb.

Numer referencyjny: 4/XII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka–Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71315200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III...". Świadczenie usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje m in.: - administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu, - w zakresie nadzoru świadczona usługa ma zapewnić sprawowanie kontroli i nadzoru nad procesem projektowania oraz procesem uzyskiwania kompletu wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji robót oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, technologicznej i warsztatowej pod względem jej zgodności z Kontraktem, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową, uczestniczenie w odbiorze dokumentacji projektowej od Wykonawcy, uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz w odbiorach dokumentacji powstałej w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, w szczególności dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przyszłego funkcjonowania i obsługi Inwestycji przez Zamawiającego,

— wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie raportów rozliczenia Kontraktu na różnych etapach trwania i wdrożenia inwestycji oraz wykonywanie kontroli finansowej Kontraktu i związanych z nią rozliczeń,

— współpracę z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego, - nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę, - kontrola i nadzór nad prawidłowością realizacji Inwestycji pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 5 do SIWZ) oraz procedury realizacji inwestycji (zał. nr 6 do SIWZ). Na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp, nakłada się na wykonawcę obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie administrowania Kontraktem poprzez Inżyniera Rezydenta oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją; warunek, o którym mowa powyżej musi być spełniony osobiście przez wykonawcę lub jednego członka konsorcjum w sytuacji, gdy wykonawcy złożą wspólną ofertę.

Nie dopuszcza się możliwości, by osoby przedstawione w ofercie jako Personel podstawowy mogły w trakcie trwania Kontraktu pełnić inne funkcje (jedna osoba wchodząca w skład Personelu podstawowego może pełnić wyłącznie jedną funkcję w całym okresie obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu; nie dopuszcza się łączenia funkcji). W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kluczowego Personelu / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 47
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0011/16 - Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji lub ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp

2. Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryg. - w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski (zg. z zapisami Cz.IV pkt 13 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp), a w szczególności wykażą, że (opis w w sekcji Cz. III SIWZ):,

a) posiadają wiedzę i doświadczenie

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Wykonawca musi dołączyć do oferty (akt. na dzień skł.ofert):

a) ośw. Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymaganego dośw. zawodowego – (JEDZ);

b) ośw. Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmi. skład. wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ);

c) ośw., że osoby, które będą uczestniczyć w wyk. zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (JEDZ).

3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w ogł. nastąpi na podst. przedłożonych w ofercie oświadczeń (zg. z zapisami Cz.IV SIWZ).

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na str. inter. Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przed udz. zam. będzie wymagał złożenia przez Wykonawce, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwi. okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a)odpisu z wł. rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal. gospodarczej (Cz. IV pkt 3a SIWZ);

b) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ)

c) zaśw. wł. terenowej jedn. org. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opł. składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ)

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3d SIWZ)

e)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyk., w okresie ost. 5 lat przed upływem terminu skł. ofert wraz z pod. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał. dow. określających czy usługi zostały wyk. lub są wyk. należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ)

f) wykaz osób, skier. przez Wyk. do realiz. i zam. publicz., w szczeg. odp. za świadczenie usług wraz z inf.na temat ich kw.zawodowych, uprawnień, dośw. i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam. publicz., a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz inf. o podst. do dysp. tymi osobami (Cz.IV pkt 3f SIWZ)

g) dok. potw., że Wyk. jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm. zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8 000 000 PLN (Cz.IV pkt 3g SIWZ)

h) ośw. wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wyk. w obszarze objętym zam.za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, min. roczny obrót wysokości 1 000 000 PLN (Cz.IV pkt 3h SIWZ);

i) inf. banku lub spół. kasy oszcz.-kredytowej potw. wysokość posiadanych środków finan. lub zdol. kredytową wykonawcy, w okresie nie wcz. niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 800 000 PLN (Cz. IV pkt 3i SIWZ)

j) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ost. decyzji admi. o zaleg. z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdr. (Cz. IV pkt 3j SIWZ)

k) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zap. zakazu ub. się o zam. publ.(Cz.IV pkt 3k SIWZ)

l) ośw. Wyk. o niezaleganiu z opł. podatków i opłat lokalnych (Cz.IV pkt 3l SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanie w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalnego rocznego obrotu w wysokości 1 000 000 PLN,

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 800 000 PLN,

3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres tzn. wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót wysokości 1 000 000 PLN;

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokości co najmniej 800 000 PLN.

3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8 000 000 PLN.

Uwaga.

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp, w wysokości 5 % ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

a) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące poj. toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz b)co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości mini. 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym min.1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca musi w trakcie realizacji zam. dysponować co najmniej po 1-ej osobie:

— dla funkcji Inż. Rezydenta (gł. przedst. Inż. Kontraktu) - zgodnie z wym. zawartymi w Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. ds. rozliczeń - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Gł. Insp.nadzoru r. drogowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. drogowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. tramwajowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. kolejowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. mostowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp.nadzoru r. konstrukcyjno – budowlanych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. architektonicznych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. wod/kan i CO - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. gazowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. elektrycznych i elektroenergetycznych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. telekomunikacyjnych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. wyburzeniowych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp. ds. inżynierii ruchu - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Insp.ds.zieleni - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— dla funkcji Weryfikatora dok. projektowej w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Archeolog - Cz.III pkt 1.2.SIWZ-,

— Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Insp. Nadzoru robót geotechnicznych - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Geodeta - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Spec. ds. technologii i materiałów - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Pracownik biurowy - Cz.III pkt 1.2.SIWZ,

— Specjalista ds. roszczeń - Cz.III pkt 1.2.SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3 do SIWZ;

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ.

Uwaga 1:

Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

Uwaga 2.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Personelem będzie główny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent.

Uwaga 3.

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane, z wyłączeniem funkcji gdzie Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania zamówienia (Cz. I pkt 1.1.3 SIWZ).

Uwaga 4.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z zap. IPU): Czynności pomocnicze wykonywane przez:

a) Inspektora ds. rozliczeń,

b) Specjalisty ds. technologii i materiałów

c) Pracownika biurowego

d) Specjalisty ds. roszczeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części III ust. 2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wyk. tego obowiązku.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 25.1.2018 r do godz. 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.1.2018 r. o godz.12:00 w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Elżbieta Warchoł – Główny Specjalista – Koordynator w Jednostce Realizującej Projekt - tel. 12 616-71-10 (sprawy merytoryczne).

Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-14 (sprawy proceduralne).

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wys. 77 000 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do oferty należy załączyć dodatkowo:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1 do SIWZ;

d) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wykaz „Doświadczenie Kluczowego Personelu" - wg zał. 7 do SIWZ

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. j) do lit. l) - wykazane w Cz.IV pkt 3 SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 3.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. j) do lit. l) - Cz.IV pkt 3 SIWZ.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l) - Cz.IV pkt 3 SIWZ -składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U.2016.1126)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe dot. oferty:

1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer

Postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA".

2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

3. Osoby wymagane do realizacji zamówienia - poza inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska) zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

4. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017

_________________________________________________________________________________       SPROSTOWANIE SIWZ                                              

Kraków, dnia 22.01.2018r

NZ.271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/XII/2017.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 25.01.2018r. do godziny 11:00.

- w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.02.2018r. do godziny 11:00.

oraz

- w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.01.2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

- w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.02.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________________

 24/01/2018 S16 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 016-033383

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-506599)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: „Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G. – G. Narodowa) wraz z bud. 2-poziom. skrzyżow. w ciagu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap-wyb

Numer referencyjny: 4/XII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" – której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową 2-poziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-506599

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.2.2018 r do godz. 11:00. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.2.2018 r. o godz.12:00 w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08
Zamiast:
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

______________________________________________________________________________

 SPROSTOWANIE SIWZ

Kraków, dnia 29.01.2018 r.

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 29.01.2018 r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2017/S 243-506599 dot. w/w przetargu.

________________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 29.01.2018r

NZ.271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/XII/2017.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I) W Cz. III pkt 1.1. SIWZ jest:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

*Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

W Cz. III pkt 1.1. SIWZ powinno być:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

*Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

II) W Cz. III pkt 1.2. SIWZ jest:

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę (y), która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia a zarazem musi spełniająć następujące wymagania:

PERSONEL KLUCZOWY:
1.2.1. dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
A) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto
oraz
B) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
1.2.2. dla funkcji Inspektora ds. rozliczeń:
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w budownictwie, przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym
- doświadczenie przy rozliczaniu co najmniej dwóch kontraktów na roboty drogowe lub tramwajowe lub konstrukcyjno - budowlane w tym co najmniej jednego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.3. dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych na drogach klasy min. G polegających na budowie lub przebudowie o łącznej wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
1.2.4. dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
c) minimalna liczba osób: 1 osoba
d) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu, minimum 3-leta doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych na drogach klasy min. G polegających na budowie lub przebudowie o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto.
1.2.5. dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.6. dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót kolejowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.7. dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót o specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót o specjalności inżynieryjnej mostowej o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.8. dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót konstrukcyjno - budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.9. dla funkcji Inspektor nadzoru robót architektonicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót architektonicznych bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót architektonicznych o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.10. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wod/kan i CO
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności wodno-kanalizacyjnej i C.O bez ograniczeń.
1.2.11. dla funkcji Inspektor nadzoru robót gazowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności gazowej bez ograniczeń.
1.2.12. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
1.2.13. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
1.2.14. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych.
1.2.15. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami wyburzeniowymi.
1.2.16. dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu i wdrażaniu programów sygnalizacji świetlnej (warunek projektowania i wdrażania mogą spełniać dwie osoby łącznie) znajomość oprogramowania do projektowania i modelowania ruchu drogowego (np. programy SIRAFFIC OFFICE, CROSSIG, NON-STOP i VISSIM lub analogiczne).
1.2.17. dla funkcji Inspektor ds. zieleni
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w utrzymaniu, pielęgnacji lub projektowaniu zieleni z posiadanym wykształceniem wyższym w zakresie architektury krajobrazu.
1.2.18. dla funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu:
a) minimalna liczba osób: po 1 osobie z każdej branży
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje dla każdej osoby pełniącej funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej w ww. branżach:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez projektowanie robót w wyżej podanych specjalnościach o charakterze budowy lub przebudowy, a w odniesieniu do weryfikatora dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu prac z zakresu organizacji i inżynierii ruchu.

Uwaga:
W/w osoby poza inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska) zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
PERSONEL POMOCNICZY:
Inżynier kontraktu zobowiązany jest również dysponować dodatkowym personelem pomocniczym:.
1.2.19. Archeolog
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Archeolog musi posiadać uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi na podstawie art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych i dodatkowo posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem robót budowlanych (liczone od momentu ukończenia studiów w zakresie archeologii); biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.20. Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne spotkań ze społecznością lokalną oraz dotyczących ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów, w tym z zakresu ochrony środowiska
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu działań Public Relations, kampanii informacyjno – promocyjnych, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.21. Inspektor Nadzoru robót geotechnicznych
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorze geotechnicznym, w tym przy wybudowaniu co najmniej jednej inwestycji zaliczonej do III kategorii geotechnicznej, zlokalizowanej na terenie o złożonych warunkach gruntowych, wymagającej posadowienia specjalnego (ściany szczelinowe lub pale lub wzmocnienie podłoża gruntowego lub konstrukcja z gruntu zbrojonego), posiadający indywidualny Certyfikat Geotechniczny, wydany przez Polski Komitet Geotechniki, lub inny podmiot, o ile kwalifikacje danej osoby są uznawane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
1.2.22. Geodeta
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Geodeta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji; oraz musi posiadać co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w wykonywaniu prac geodezyjnych przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.23. Specjalista ds. technologii i materiałów
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów podczas realizowania inwestycji budowlanej z zakresu budownictwa drogowego, w tym pełnienie funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.24. Pracownik biurowy;
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika biurowego podczas realizowania inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
1.2.25. Specjalista ds. roszczeń
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. roszczeń przy realizacji co najmniej jednego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
Uwaga 1:
Wymieniony powyżej skład Zespołu Inżyniera Kontraktu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu powinien dostarczyć swoim pracownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów to może uczynić to bez konieczności zamieszczenia ich w wykazie Personelu. Koszty organizacyjne, operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Uwaga 2:
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Personelem będzie główny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent.

Uwaga 3:
W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane, z wyłączeniem funkcji gdzie Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania zamówienia ( Cz. I pkt 1.1.3 SIWZ )

W Cz. III pkt 1.2. SIWZ powinno być:

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę (y), która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia a zarazem musi spełniać następujące wymagania:

PERSONEL KLUCZOWY:

Pkt. 1.2.1. dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
A) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto
oraz
B) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
Uwaga:
Przez doświadczenie w wykonaniu usług polegających na jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B) powyżej rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracy obejmującej pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B)."

Pkt. 1.2.2. dla funkcji Inspektora ds. rozliczeń:
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w budownictwie, przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym
- doświadczenie przy rozliczaniu co najmniej dwóch kontraktów na roboty drogowe lub tramwajowe lub konstrukcyjno – budowlane realizowanych do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przy czym wartość każdego z ww. kontraktów nie może być niższa niż 50 mln PLN brutto.

Pkt. 1.2.3 dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie robót drogowych na drogach klasy min. G o łącznej wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.4. dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie robót drogowych na drogach klasy min. G o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.5 dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.6 dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej.

Pkt. 1.2.7 dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót o specjalności inżynieryjnej mostowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Pkt. 1.2.8 dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno - budowlanych w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 10 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Pkt. 1.2.9 dla funkcji Inspektor nadzoru robót architektonicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót architektonicznych w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 10 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Pkt. 1.2.10. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wod/kan i CO
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności wodno-kanalizacyjnej i C.O bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pkt. 1.2.11. dla funkcji Inspektor nadzoru robót gazowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności gazowej bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Pkt. 1.2.12. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pkt. 1.2.13. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót polegających na budowie lub przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pkt. 1.2.14. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Pkt. 1.2.15. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami wyburzeniowymi.

Pkt. 1.2.16. dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w projektowaniu i wdrażaniu programów sygnalizacji świetlnej (warunek projektowania i wdrażania mogą spełniać dwie osoby łącznie) znajomość oprogramowania do projektowania i modelowania ruchu drogowego (np. programy SIRAFFIC OFFICE, CROSSIG, NON-STOP i VISSIM lub analogiczne).

Pkt. 1.2.17. dla funkcji Inspektor ds. zieleni
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w utrzymaniu, pielęgnacji lub projektowaniu zieleni z posiadanym wykształceniem wyższym w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa.

Pkt. 1.2.18. dla funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej:
- w branży drogowej;
- w branży torowej w tym tramwajowej;
- w branży inżynieryjnej mostowej;
- w branży konstrukcyjno – budowlanej,
- w branży architektonicznej,
- w branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO;
- w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
- w branży telekomunikacyjnej,
- w branży organizacji i inżynierii ruchu:
w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu:
a) minimalna liczba osób: po 1 osobie z każdej branży
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje dla każdej osoby pełniącej funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej w ww. branżach:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez projektowanie robót o charakterze budowy lub przebudowy w specjalnościach:
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży drogowej - w branży drogowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży torowej, w tym tramwajowej – w branży torowej w tym tramwajowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży inżynieryjnej mostowej – w branży inżynieryjnej mostowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno – budowlanej - w branży konstrukcyjno – budowlanej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży architektonicznej - w branży architektonicznej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej - branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO w branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży elektrycznej i elektroenergetycznej- w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej - w branży telekomunikacyjnej

a w odniesieniu do weryfikatora dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przy projektowaniu prac z zakresu organizacji i inżynierii ruchu.
Uwaga 1
Uwaga: w/w osoby pełniące funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej poza weryfikatorem w branży konstrukcyjno – budowlanej, weryfikatorem w branży telekomunikacyjnej oraz inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska).
Uwaga 2
Osoby wymienione w pkt. 1.2.3) – 1.2.14) oraz 1.2.18) poza weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu powinny posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Uwaga 3
W przypadku, gdy osoby wymienione w punktach 1.2.1 – 1.2.18 nie posiadają bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia."

PERSONEL POMOCNICZY
Inżynier kontraktu zobowiązany jest również dysponować dodatkowym personelem pomocniczym:.
Pkt. 1.2.19. Archeolog
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- Archeolog musi posiadać uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi na podstawie art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych i dodatkowo posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem robót budowlanych (liczone od momentu ukończenia studiów w zakresie archeologii).

Pkt. 1.2.20. Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne spotkań ze społecznością lokalną oraz dotyczących ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów, w tym z zakresu ochrony środowiska
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu działań Public Relations, kampanii informacyjno – promocyjnych.

Pkt. 1.2.21. Inspektor Nadzoru robót geotechnicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu;
- posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorze geotechnicznym, w tym przy wybudowaniu co najmniej jednej inwestycji zaliczonej do III kategorii geotechnicznej, zlokalizowanej na terenie o złożonych warunkach gruntowych, wymagającej posadowienia specjalnego (ściany szczelinowe lub pale lub wzmocnienie podłoża gruntowego lub konstrukcja z gruntu zbrojonego),
- posiadający indywidualny Certyfikat Geotechniczny, wydany przez Polski Komitet Geotechniki, lub inny podmiot, o ile kwalifikacje danej osoby są uznawane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Pkt. 1.2.22. Geodeta
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- Geodeta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji; oraz musi posiadać co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac geodezyjnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości robót co najmniej 50 mln PLN brutto polegającej na budowie lub przebudowie linii tramwajowej, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Pkt. 1.2.23. Specjalista ds. technologii i materiałów
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów podczas realizowania inwestycji budowlanej z zakresu budownictwa drogowego,
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającej na budowie lub przebudowie linii tramwajowej, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Pkt. 1.2.24. Pracownik biurowy
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji pracownika biurowego podczas realizowania inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa drogowego.

Pkt. 1.2.25. Specjalista ds. roszczeń
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. roszczeń przy realizacji co najmniej jednego zadania o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Uwaga 1
Wymieniony powyżej skład Zespołu Inżyniera Kontraktu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu powinien dostarczyć swoim pracownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów to może uczynić to bez konieczności zamieszczenia ich w wykazie Personelu. Koszty organizacyjne, operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Uwaga 2
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Personelem będzie główny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent.

Uwaga 3
W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane, z wyłączeniem funkcji gdzie Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania zamówienia ( Cz. I pkt 1.1.3 SIWZ )

Uwaga 4
W przypadku, gdy personel pomocniczy Wykonawcy wymieniony w pkt. 1.2.19 – 1.2.25 powyżej nie posiada bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

III) W Cz. III pkt 1.3. SIWZ jest:

1.3. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

- posiada w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 1.000.000 zł,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000 zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 000 000 zł.

W Cz. III pkt 1.3. SIWZ powinno być:

1.3. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

- posiada w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 1.000.000 zł,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000 zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 800 000 zł..

IV) W Cz. III pkt 3 SIWZ jest:
„3. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. "

W Cz. III pkt 3 SIWZ powinno być:

„3. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp".

V) W Cz. IV pkt 3 SIWZ zmienia się zapis:

1) Cz. IV pkt 3 litera e) SIWZ jest:

e) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3;

Cz. IV pkt 3 litera e) SIWZ powinno być:

e) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3;

2) Cz. IV pkt 3 litera g) SIWZ jest:

g) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8.000.000 zł.

Cz. IV pkt 3 litera g) SIWZ powinno być:

g) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3.800.000 zł.

3) W treści dotyczącej przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach poprawia się omyłkę pisarską - treść zapisu powinna brzmieć:

„Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski , tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem"

VI) W Cz. IV pkt 12 SIWZ jest:

„12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126)."

W Cz. IV pkt 12 SIWZ powinno być:

„12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l), składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę."

VII) W Cz. VIII pkt 4 SIWZ w treści dotyczącej przeliczenia na PLN wartości przedmiotowego zamówienia poprawia się omyłkę pisarską - treść zapisu powinna brzmieć:

„W przypadku gdy wartość przedmiotowego zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Wykonawca przeliczy ją na zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego – tabela A na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie opublikował średnich kursów walut, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni średni kurs NPB ogłoszony przed tym dniem."

VIII) W Cz. IX SIWZ po treści „ (...) Punktacja za Doświadczenie Kluczowego Personelu przedstawia się następująco: (...):" po punkcie 1) lit. b)

dodaje się zapis:

Uwaga
Przez doświadczenie w wykonaniu usług polegających na jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B) powyżej rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracy obejmującej pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B)."

IX) W następstwie udzielonych odpowiedzi oraz w konsekwencji wprowadzonych zmian, Zamawiający zmienia treść Zał. nr 05 do SIWZ – Zakres rzeczowy (OPZ) oraz Zał. nr 02 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (IPU).
Treść nowych załączników zamieszczono pod nazwą: Zał. nr 05 do SIWZ Zakres rzeczowy - nowy oraz Zał. nr 02 do SIWZ IPU - nowy

X) Zamawiający dodaje nowe załączniki do SIWZ. Do Zał. 05 Zakres rzeczowy - nowy dodaje się załącznik o nazwie:
Zał. nr 05A do SIWZ – Specyfikacja techniczna nawierzchni torów tramwajowych
oraz
Zał. nr 05 B do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla obiektów mostowych

____________________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Kraków, dnia 29.01.2018r                                                                          

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Zgodnie z treścią SIWZ, część III pkt 1.2.1 do 1.2.25 Zamawiający wymaga aby niektóry Personel biegle posługiwał się językiem polskim. W rzeczywistości oznacza to iż Personel ten mają stanowić obywatele Polscy. W świetle przepisów prawa europejskiego oraz zasad finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej zapis taki jest ich naruszeniem. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców praktyką jest zapewnienie przez Wykonawcę np. tłumacza w celu realizacji tego typu usług. Proszę zatem o wyjaśnienie czy w przypadku zatrudnienia Personelu niebędących obywatelami Polskimi i nie znającymi biegle języka polskiego Wykonawca będzie się mógł nimi posługiwać pod warunkiem zatrudnienia tłumacza?
Odpowiedź 1
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść SIWZ w poniższy sposób.

Sformułowanie „biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie" w Części III w punktach 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 oraz punktach od 1.2.5 do 1.2.25 SIWZ otrzymuje brzmienie: „bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu".

Ponadto po punkcie 1.2.18 oraz po następującym po punkcie 1.2.18. akapicie zatytułowanym „Uwaga" oraz „Uwaga 2." dodaje się zapis:

„Uwaga 3.
W przypadku, gdy osoby wymienione w punktach 1.2.1 – 1.2.18 nie posiadają bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia."

Ponadto po punkcie 1.2.25 oraz po następującym po punkcie 1.2.25. akapicie zatytułowanym „Uwaga 3" dodaje się zapis:

„Uwaga 4.
W przypadku, gdy personel pomocniczy Wykonawcy wymieniony w pkt. 1.2.19 – 1.2.25 powyżej nie posiada bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia."

Pytanie 2
Czy Personel wymieniony w SIWZ, część III pkt 1.2.1 do 1.2.25 w przypadku gdy to jest wymagane w SIWZ musi biegle posługiwać się językiem polskim już na etapie przetargu czy np. w dniu podpisania umowy lub przed dniem podjęcia działań w ramach podpisanej umowy? Jakimi kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał oceniając "biegłość" znajomości języka?
Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, iż Personel wymieniony w SIWZ, część III pkt 1.2.1 do 1.2.25 musi posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu w chwili złożenia oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które to osoby winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający jest uprawniony do oceny znajomości języka polskiego przez personel Wykonawcy na etapie wykonywania zamówienia publicznego.

Pytanie 3
SIWZ, cześć III pkt 1.2.2, 1.2.5 do 1.2.9, 1.2.13, 1.2.22 do 1.2.23 - co oznaczają wartości podane przy wymaganym doświadczeniu? Czy jest to wartość łączna robót tak jak w przypadku 1.2.3 i 1.2.4 dla jakich poszczególna osoba musi posiadać doświadczenie, czy jest to wartość pojedynczej inwestycji w której realizacji osoba ta uczestniczyła?
Odpowiedź 3
Zamawiający doprecyzował i skorygował pkt 1.2 w części III SIWZ „Warunki udziału o w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków" poprzez zmiany zapisów w SIWZ
Pkt. 1.2.1. w brzmieniu:
dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
A) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto
oraz
B) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto.

Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,

- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
A) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto
oraz
B) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
Pkt. 1.2.2. w brzmieniu;
dla funkcji Inspektora ds. rozliczeń:
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w budownictwie, przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym
- doświadczenie przy rozliczaniu co najmniej dwóch kontraktów na roboty drogowe lub tramwajowe lub konstrukcyjno - budowlane w tym co najmniej jednego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektora ds. rozliczeń:
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w budownictwie, przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym
- doświadczenie przy rozliczaniu co najmniej dwóch kontraktów na roboty drogowe lub tramwajowe lub konstrukcyjno – budowlane realizowanych do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przy czym wartość każdego z ww. kontraktów nie może być niższa niż 50 mln PLN brutto.

Pkt. 1.2.3 w brzmieniu:
dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych na drogach klasy min. G polegających na budowie lub przebudowie o łącznej wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie robót drogowych na drogach klasy min. G o łącznej wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.4 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu, minimum 3-leta doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych na drogach klasy min. G polegających na budowie lub przebudowie o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto.

Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie robót drogowych na drogach klasy min. G o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.5 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Pkt. 1.2.6 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót kolejowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej.

Pkt. 1.2.7 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót o specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót o specjalności inżynieryjnej mostowej o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót o specjalności inżynieryjnej mostowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Pkt. 1.2.8 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót konstrukcyjno - budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno - budowlanych w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 10 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Pkt. 1.2.9 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót architektonicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót architektonicznych bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót architektonicznych o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót architektonicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót architektonicznych w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 10 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Pkt. 1.2.10. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót wod/kan i CO
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności wodno-kanalizacyjnej i C.O bez ograniczeń.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót wod/kan i CO
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności wodno-kanalizacyjnej i C.O bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pkt. 1.2.11. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót gazowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności gazowej bez ograniczeń.

Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót gazowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności gazowej bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

Pkt. 1.2.12. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pkt. 1.2.13 w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym kierowanie lub nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji..
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót polegających na budowie lub przebudowie tramwajowej sieci trakcyjnej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 5 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pkt. 1.2.14. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Pkt. 1.2.15.w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami wyburzeniowymi.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami wyburzeniowymi.

Pkt. 1.2.16. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu i wdrażaniu programów sygnalizacji świetlnej (warunek projektowania i wdrażania mogą spełniać dwie osoby łącznie) znajomość oprogramowania do projektowania i modelowania ruchu drogowego (np. programy SIRAFFIC OFFICE, CROSSIG, NON-STOP i VISSIM lub analogiczne).
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w projektowaniu i wdrażaniu programów sygnalizacji świetlnej (warunek projektowania i wdrażania mogą spełniać dwie osoby łącznie) znajomość oprogramowania do projektowania i modelowania ruchu drogowego (np. programy SIRAFFIC OFFICE, CROSSIG, NON-STOP i VISSIM lub analogiczne).

Pkt. 1.2.17. w brzmieniu:
dla funkcji Inspektor ds. zieleni
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w utrzymaniu, pielęgnacji lub projektowaniu zieleni z posiadanym wykształceniem wyższym w zakresie architektury krajobrazu.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Inspektor ds. zieleni
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w utrzymaniu, pielęgnacji lub projektowaniu zieleni z posiadanym wykształceniem wyższym w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa.

Pkt. 1.2.18. w brzmieniu:
dla funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu:
a) minimalna liczba osób: po 1 osobie z każdej branży
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje dla każdej osoby pełniącej funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej w ww. branżach:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez projektowanie robót w wyżej podanych specjalnościach o charakterze budowy lub przebudowy, a w odniesieniu do weryfikatora dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu prac z zakresu organizacji i inżynierii ruchu.
Otrzymuje brzmienie:
dla funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej:
- w branży drogowej;
- w branży torowej w tym tramwajowej;
- w branży inżynieryjnej mostowej;
- w branży konstrukcyjno – budowlanej,
- w branży architektonicznej,
- w branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO;
- w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
- w branży telekomunikacyjnej,
- w branży organizacji i inżynierii ruchu:
w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu:
a) minimalna liczba osób: po 1 osobie z każdej branży
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje dla każdej osoby pełniącej funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej w ww. branżach:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez projektowanie robót o charakterze budowy lub przebudowy w specjalnościach:
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży drogowej - w branży drogowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży torowej, w tym tramwajowej – w branży torowej w tym tramwajowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży inżynieryjnej mostowej – w branży inżynieryjnej mostowej;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno – budowlanej - w branży konstrukcyjno – budowlanej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży architektonicznej - w branży architektonicznej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej - branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO w branży sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO;
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży elektrycznej i elektroenergetycznej- w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
- przez Weryfikatora dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej - w branży telekomunikacyjnej

a w odniesieniu do weryfikatora dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przy projektowaniu prac z zakresu organizacji i inżynierii ruchu.

Uwaga w brzmieniu:
W/w osoby poza inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska) zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Otrzymuje brzmienie:
Uwaga: w/w osoby pełniące funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej poza weryfikatorem w branży konstrukcyjno – budowlanej, weryfikatorem w branży telekomunikacyjnej oraz inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska).
Dodaje się Uwagę 2 w brzmieniu:
Osoby wymienione w pkt. 1.2.3) – 1.2.14) oraz 1.2.18) poza weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu powinny posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

PERSONEL POMOCNICZY

Pkt. 1.2.19. w brzmieniu:
Archeolog
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Archeolog musi posiadać uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi na podstawie art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych i dodatkowo posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem robót budowlanych (liczone od momentu ukończenia studiów w zakresie archeologii); biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
Archeolog
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- Archeolog musi posiadać uprawnienia do kierowania badaniami archeologicznymi na podstawie art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych i dodatkowo posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem robót budowlanych (liczone od momentu ukończenia studiów w zakresie archeologii).

Pkt. 1.2.20. w brzmieniu:
Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne spotkań ze społecznością lokalną oraz dotyczących ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów, w tym z zakresu ochrony środowiska
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu działań Public Relations, kampanii informacyjno – promocyjnych, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne spotkań ze społecznością lokalną oraz dotyczących ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów, w tym z zakresu ochrony środowiska
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu działań Public Relations, kampanii informacyjno – promocyjnych.

Pkt. 1.2.21. w brzmieniu:
Inspektor Nadzoru robót geotechnicznych
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorze geotechnicznym, w tym przy wybudowaniu co najmniej jednej inwestycji zaliczonej do III kategorii geotechnicznej, zlokalizowanej na terenie o złożonych warunkach gruntowych, wymagającej posadowienia specjalnego (ściany szczelinowe lub pale lub wzmocnienie podłoża gruntowego lub konstrukcja z gruntu zbrojonego), posiadający indywidualny Certyfikat Geotechniczny, wydany przez Polski Komitet Geotechniki, lub inny podmiot, o ile kwalifikacje danej osoby są uznawane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
Otrzymuje brzmienie:
Inspektor Nadzoru robót geotechnicznych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu;
- posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w nadzorze geotechnicznym, w tym przy wybudowaniu co najmniej jednej inwestycji zaliczonej do III kategorii geotechnicznej, zlokalizowanej na terenie o złożonych warunkach gruntowych, wymagającej posadowienia specjalnego (ściany szczelinowe lub pale lub wzmocnienie podłoża gruntowego lub konstrukcja z gruntu zbrojonego),
- posiadający indywidualny Certyfikat Geotechniczny, wydany przez Polski Komitet Geotechniki, lub inny podmiot, o ile kwalifikacje danej osoby są uznawane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Pkt. 1.2.22 w brzmieniu:
Geodeta
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: Geodeta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji; oraz musi posiadać co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w wykonywaniu prac geodezyjnych przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
Geodeta
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- Geodeta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji; oraz musi posiadać co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac geodezyjnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości robót co najmniej 50 mln PLN brutto polegającej na budowie lub przebudowie linii tramwajowej, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Pkt. 1.2.23 w brzmieniu:
Specjalista ds. technologii i materiałów
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów podczas realizowania inwestycji budowlanej z zakresu budownictwa drogowego, w tym pełnienie funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
Specjalista ds. technologii i materiałów
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów podczas realizowania inwestycji budowlanej z zakresu budownictwa drogowego,
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającej na budowie lub przebudowie linii tramwajowej, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Pkt. 1.2.24. w brzmieniu:
Pracownik biurowy
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika biurowego podczas realizowania inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa drogowego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
Otrzymuje brzmienie:
Pracownik biurowy
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji pracownika biurowego podczas realizowania inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa drogowego.

Pkt. 1.2.25. w brzmieniu:
Specjalista ds. roszczeń
a) Minimalna liczba osób: 1
b) Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. roszczeń przy realizacji co najmniej jednego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej obejmującego budowę lub przebudowę linii tramwajowej o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji; biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
Otrzymuje brzmienie:
Specjalista ds. roszczeń
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. roszczeń przy realizacji co najmniej jednego zadania o wartości robót nie niższej niż 50 mln PLN brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Uwaga 1:
Wymieniony powyżej skład Zespołu Inżyniera Kontraktu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu powinien dostarczyć swoim pracownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów to może uczynić to bez konieczności zamieszczenia ich w wykazie Personelu. Koszty organizacyjne, operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Pozostaje bez zmian

Uwaga 2:
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Personelem będzie główny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent.
Pozostaje bez zmian

Uwaga 3:
W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane, z wyłączeniem funkcji gdzie Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania zamówienia ( Cz. I pkt 1.1.3 SIWZ )
Pozostaje bez zmian

Pytanie 4
SIWZ, część III pkt 1.2.1 - doświadczenie kandydata na stanowisko Inżyniera Rezydenta ma polegać na świadczeniu usługi. Sformułowanie wymagań w ten sposób dotyczy podmiotu (firmy) a nie osoby, gdyż doświadczenie osobiste kandydata może zostać zdobyte podczas wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę a nie świadcząc usługę. Treść wymagań wydaje się kopią wymagań opisanych w pkt 1.1.1 dotyczącego wiedzy i doświadczenia Oferenta. Proszę o skorygowanie zapisów.
Odpowiedź 4
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść SIWZ w poniższy sposób.
W Części III punkt 1.2.1 po pkt. B) oraz w Części IX pkt. 1) po pkt. b) dodaje się zapis:

„Uwaga:
Przez doświadczenie w wykonaniu usług polegających na jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B) powyżej rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracy obejmującej pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. A) i B)."

Pytanie 5
SIWZ, część III pkt 1.2.1 oraz część IX pkt 1) doświadczenie kandydata na stanowisko Inżyniera Rezydenta. Zamawiający oczekuje doświadczenie podczas projektowania i realizacji inwestycji. Dodatkowo podaje iż inwestycja ta musi spełniać szereg kryteriów: długość linii tramwajowej, podstacja, infrastruktura podziemna, wartość, czas realizacji. Proszę o informację:
a) czy zakres ten dotyczy inwestycji rozumianej jako jedna umowa z jednym Wykonawcą na "zaprojektowanie i wykonanie", czy może być ona zrealizowania na podstawie kilku umów np. oddzielnie na projekt, oddzielnie na budowę poszczególnych części odcinka, oddzielnie na podstację itd.?
b) czy w przypadku gdy inwestycja podzielona jest na etapy dla których dla części podpisano protokoły odbioru doświadczenie takie będzie akceptowane przez Zamawiającego?
c) czy inwestycja która np. została przerwana wskutek zerwania umowy z Wykonawca robót, a dla której zakończono usługę Inżyniera poprzez podpisanie protokołu odbioru będzie doświadczenie takie będzie akceptowane przez Zamawiającego?
d) czy doświadczenie zdobyte przez kandydata pracującego u Inwestora (Zamawiającego np. JRP - Kierownik Projektu) na umowę o pracę a obejmującego wszystkie etapy i elementy wymagane w SIWZ zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego?
e) czy doświadczenie zdobyte przez kandydata pracującego po stronie Wykonawcy robót np. Dyrektor Kontraktu, Z-ca Dyrektora, Menadżer, Kierownik Budowy zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego?
f) czy doświadczenie dla technicznych elementów inwestycji, tj. torowisko, podstacja, sieci może być zdobyta na różnych inwestycjach czy musi dotyczyć jednej gdzie te elementy występują łącznie?
g) co rozumie Zamawiający pod pojęciem inwestycja? Czy jest to jedna decyzja administracyjna np. jedna decyzja ZRID lub jedno zgłoszenie, czy jest to jedna umowa z Wykonawcą robót, czy jest to odcinek większej inwestycji np. ulica, czy jest to jeden Program objęty wnioskiem o dofinansowanie lub inne?
h) czy w przypadku gdy podczas realizacji robót Wykonawca lub Inwestor dokonywali optymalizacji lub zmiany w dokumentacji projektowej, a doświadczenie kandydata obejmuje proces przeprojektowywania i wdrażania zmian do dokumentacji, doświadczenie takie zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego?
Odpowiedź 5
Zamawiający w jasny sposób opisał wymagania w zakresie doświadczenia kandydata na stanowisko Inżyniera Rezydenta. Zgodnie z oposem SIWZ, część III pkt 1.2.1. wymagane jest:
doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
a) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto
oraz
b) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto.
Odpowiedź 5 A
Zamawiający wymaga, by inwestycje opisane w pkt. a) i b) powyżej były realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Odpowiedź 5 B
Nie. (Odbiór częściowy nie jest odbiorem końcowym, a zatem nie potwierdza zgodności robót z umowa oraz ich dobrej jakości, ponadto inżynier ma obowiązek mieć doświadczenia w rozliczaniu inwestycji, którego to rozliczania nie ma w wypadku odbioru częściowego.)

Odpowiedź: 5 C
Nie. (argument jak powyżej).

Odpowiedź: 5 D
Tak, jeżeli będą spełnione wymagania określone w SIWZ

Odpowiedź: 5 E
Nie. Inżynier kontraktu musi mieć doświadczenia jako przedstawiciel inwestora, a nie jako przedstawiciel Wykonawcy.

Odpowiedź: 5 F
Nie, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga doświadczenia w ramach realizacji 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci) w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania, przy czym zakres prac musiał obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto oraz doświadczenia w ramach realizacji 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania, przy czym zakres prac musiał obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 50 mln PLN brutto

Odpowiedź: 5 G
Zamawiający poprzez określenie jedna inwestycja rozumie zadanie inwestycyjne objęte jedną umową zawartą pomiędzy wykonawcą a inwestorem.

Odpowiedź: 5 H
Nie.

Pytanie 6
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
W SIWZ część I pkt. 1.5 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób: „wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z zapisami cz. III pkt 1.2) :
Czynności pomocnicze wykonywane przez :
a) Inspektora ds. rozliczeń
b) Specjalisty ds. technologii i materiałów
c) Pracownika biurowego
d) Specjalisty ds. roszczeń
Proszę o informację czy Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę wyłącznie osób wymienionych w pkt. a-d czy wszystkich osób wymienionych w cz.. III pkt 1.2?

Odpowiedź 6
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyłącznie osób wymienionych w pkt. 1.5 ppkt. a), b), c) i d) Części I SIWZ.

Pytanie 7
W OPZ w pkt. 2.5 ppkt.8 „Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych" zobowiązuje się Inżyniera Kontraktu do wykonywania badań i pomiarów kontrolnych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
Proszę o wskazanie w/w laboratorium oraz przesłanie obowiązującego w nim cennika badań. Poziom cen w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego ma znaczący wpływ na poprawną kalkulację ceny ofertowej.
Odpowiedź 7
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 05 do SIWZ - pkt. 2.5 ppkt. 8) OPZ w ten sposób, iż Zamawiający wymaga, by wykonywanie badań i pomiarów kontrolnych odbywało się przez Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego.
Pkt. 2.5 ppkt. 8) OPZ w brzmieniu:
„8. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych
1) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót Budowlanych i Materiałów.
2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 100% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób z Terenu Budowy.
3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżynier Kontraktu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.
4) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 30 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej, z zastrzeżeniem, iż sprawdzeniu podlegają wszystkie recepty na masy i betony. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty Budowlane oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych.
5) Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
6) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
7) W przypadku Materiałów lub Robót Budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych.
8) Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem asortymentu Robót Budowlanych, których badania dotyczą, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę Inwestycji oraz wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych przez Wykonawcę Inwestycji oraz przez Inżyniera Kontraktu i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie.
9) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium wybranego przez Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
10) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium wybrane przez Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.
11) Inżynier Kontraktu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium wybrane przez Zamawiającego własnoręcznym podpisem.
12) Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek, których badanie jest zlecane przez Inżyniera Kontraktu do Laboratorium wybranego Zamawiającego ponosi Inżynier Kontraktu.
13) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy Inwestycji, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Inżynier Kontraktu w laboratoriach Wykonawcy.
14) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany opracować sprawozdanie z jakości Robót Budowlanych podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed zgłoszeniem przez Wykonawcę Inwestycji robót do odbioru, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
15) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do wyników ww. badań oraz innych nieprawidłowości jakościowych. Do obowiązków Inżynier Kontraktu należy poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.

otrzymuje brzmienie:

„8. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych
1) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót Budowlanych i Materiałów.
2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 100% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób z Terenu Budowy.
3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżynier Kontraktu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.
4) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić to znaczy zlecić, uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych w ilości co najmniej 30 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej, z zastrzeżeniem, iż sprawdzeniu podlegają wszystkie recepty na masy i betony. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty Budowlane oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych.
5) Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego.
6) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
7) W przypadku Materiałów lub Robót Budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych.
8) Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem asortymentu Robót Budowlanych, których badania dotyczą, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót i Materiałów, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę Inwestycji oraz wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych przez Wykonawcę Inwestycji oraz przez Inżyniera Kontraktu i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie.
9) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
10) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.
11) Inżynier Kontraktu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy przez Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego własnoręcznym podpisem.
12) Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek, których badanie jest zlecane przez Inżyniera Kontraktu do Laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego ponosi Inżynier Kontraktu.
13) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy Inwestycji, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Inżyniera Kontraktu w laboratoriach Wykonawcy.
14) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany opracować sprawozdanie z jakości Robót Budowlanych podsumowujące jakość wykonanych Robót na Kontrakcie przed zgłoszeniem przez Wykonawcę Inwestycji robót do odbioru, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
15) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do wyników ww. badań oraz innych nieprawidłowości jakościowych. Do obowiązków Inżynier Kontraktu należy poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu."

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 05 do SIWZ - pkt. 4 akapit dziesiąty OPZ w ten sposób, iż
Zapis o treści:
„Niezależnie od prowadzonych badań przez Wykonawcę Inwestycji, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pobierania losowo próbek materiałów i dostarczania ich sukcesywnie do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Badania będą wykonywane na koszt Inżyniera Kontraktu. Dodatkowo wybrane badania kontrolne przeprowadzane będą przez pracownię Badań Drogowych – ZIKiT."

otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od prowadzonych badań przez Wykonawcę Inwestycji, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pobierania losowo próbek materiałów i dostarczania ich sukcesywnie do Laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego. Badania będą wykonywane na koszt Inżyniera Kontraktu. Dodatkowo wybrane badania kontrolne przeprowadzane będą przez Sekcję Badań Drogowych – ZIKiT."

Pytanie 8
Rozbieżność zapisów Umowy i OPZ w zakresie terminu wykonania opisu procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych.
W OPZ ( pkt.4) - 30 dni
W umowie ( pkt. 5 ppkt.5.4) - 14 dni.
Proszę o określenie prawidłowego terminu
Odpowiedź 8
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 05 do SIWZ - pkt. 4 OPZ w ten sposób, iż termin wykonania opisu procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych wynosi 14 dni.

Sformułowanie: „Inżynier Kontraktu opracuje w terminie 30 dni od podpisania umowy opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych zawierający następujące procedury:"

otrzymuje następujące brzmienie:

„Inżynier Kontraktu opracuje w terminie 14 dni od podpisania umowy opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych zawierający następujące procedury:"

Pytanie 9
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonania końcowej kwerendy. Proszę o określenie co wchodzi w zakres kwerendy.
Odpowiedź 9
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 02 do SIWZ – pkt. 7.9 Wzoru umowy w poniższy sposób:
Zapis o treści:
„7.9 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dokonania końcowej kwerendy i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz wytworzonej podczas realizacji Inwestycji (w tym Dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Minimum 2 egzemplarze zarchiwizowanej dokumentacji realizacyjnej i porealizacyjnej mają zostać poddane przez Inżyniera Kontraktu oprawie introligatorskiej (oprawa twarda)."

otrzymuje brzmienie:

„7.9 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dokonania archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz wytworzonej podczas realizacji Inwestycji (w tym Dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Minimum 2 egzemplarze zarchiwizowanej dokumentacji realizacyjnej i porealizacyjnej mają zostać poddane przez Inżyniera Kontraktu oprawie introligatorskiej (oprawa twarda)."

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 05 do SIWZ – pkt. 2.4 akapit trzeci zdanie czwarte OPZ w poniższy sposób:
Zapis o treści:
„Inżynier Kontraktu dokona końcowej kwerendy i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz wytworzonej podczas realizacji Inwestycji (w tym dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu."

otrzymuje brzmienie:

„Inżynier Kontraktu dokona archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz wytworzonej podczas realizacji Inwestycji (w tym dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu."

Pytanie 10
1.W SIWZ, część III, pkt 1.3. warunkiem spełnienia udziału w postępowaniu jest posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 8 000 000 zł. Jednocześnie w Umowie pkt.21 ppkt. a:
„ Ubezpieczenie Inżyniera Kontraktu" wskazane jest zobowiązanie zawarcie umowy ubezpieczenia na kwotę 5 000 000 zł.
W jakim celu Zamawiający żąda przedstawienie polis ubezpieczeniowych na różne kwoty?
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy na 8 000 000 zł, obejmującej w swym zakresie wymagania do polisy na niższą kwotę?
W punkcie b Zamawiający wymaga ubezpieczenia kadry oraz pracowników.
Osoby na stanowiskach Inspektorów Nadzoru posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z faktem przynależności do danej Izby Inżynierów oraz opłatą składki bądź z racji prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Czy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia tych osób?
Czy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności pomocnicze?
Odpowiedź 10
1.Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 02 do SIWZ – pkt. 21.1 lit. a) Wzoru umowy w poniższy sposób.

Zapis o treści:
„a) odpowiedzialności cywilnej (OC) Inżyniera Kontraktu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem świadczeniem usług objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), na cały Okres Podstawowy i Okres Dodatkowy,"

otrzymuje brzmienie:

„a) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Inżyniera Kontraktu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku ze świadczeniem usług objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 3 800 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych), na cały Okres Podstawowy i Okres Dodatkowy"

a także pkt. 1.3. SIWZ, część III w brzmieniu:
1.3. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

- posiada w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 1.000.000 zł,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000 zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 000 000 zł.

otrzymuje brzmienie:
1.3. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

- posiada w ostatnich trzech latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 1.000.000 zł,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000 zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 800 000 zł.

W związku ze zmianą SIWZ w powyższym zakresie, odpowiedź na dwa kolejne pytania jest bezprzedmiotowa.

2.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia kadry, pracowników Inżyniera Kontraktu oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Inżyniera Kontraktu usługi, na cały Okres Podstawowy i Okres Dodatkowy w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 02 do SIWZ – pkt. 21.1 lit. a) Wzoru umowy w poniższy sposób.

Zapis o treści:
„b) ubezpieczenia kadry, pracowników Inżyniera Kontraktu oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Inżyniera Kontraktu usługi, na cały Okres Podstawowy i Okres Dodatkowy"

otrzymuje brzmienie:

„b) ubezpieczenia kadry, pracowników Inżyniera Kontraktu oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Inżyniera Kontraktu usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków, na cały Okres Podstawowy i Okres Dodatkowy"

Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia z warunku:
„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj" (...)"

na warunek
„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 29 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie i/lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 1,5 km trasy (3 km. b.p.t.- 3 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj"
lub o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem z okresu ostatnich 10 lat, przy czym nadzór na projektowaniem i nadzór nad robotami budowlanymi mógł być realizowany w ramach odrębnych umów, tj. na warunek:

„w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj" lub realizowanymi w ramach odrębnych umów na nadzór nad projektowaniem i nadzór nad robotami budowlanymi.
Odpowiedź 11
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść SIWZ, część III, pkt. 1.1. w poniższy sposób:
Zapis o treści:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

*Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

otrzymuje brzmienie:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.
Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

*Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

Pytanie 12
W związku z rozbieżnością w nazwie postępowania zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu pkt. II.1.1)Nazwa , a zapisami SIWZ prosimy o potwierdzenie nazwy zamówienia:
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Odpowiedź 12
Rozbieżność w nazwie zadania pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu, a SIWZ wynika z powodu „ograniczeń technicznych"- spowodowanych zastosowaniem limitu znaków dostępnych dla zamawiającego w formularzu ogłoszenia o zamówieniu w systemie SIMAP. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym przedmiotowego przetargu (nr ogłoszenia 2017/S 243-506599) zastosował maksymalną ilość skrótów wyrazów.
Prawidłowa, pełna nazwa postępowania przetargowego powinna brzmieć:
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Pytanie 13
Prosimy o wskazanie kto ma być beneficjentem gwarancji wadialnej:
a) czy Zamawiający wskazany w ogłoszeniu i SIWZ, tj.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
b) czy też jak w przypadku Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (SIWZ Część X pkt. 4) gwarancja ma być wystawiona na
Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Odpowiedź 13
Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Pytanie 14
W nawiązaniu do zapisów SIWZ Część III, pkt. 1.2.3. do 1.2.15 odnoszących się do wymogów 3 letniego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jakie są określone dla Branżowych Inspektorów Nadzoru, zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków tak, aby każda z osób mogła posiadać:
minimum 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez kierowanie lub nadzorowanie robót o specjalności (.....), w tym kierowanie i / lub nadzorowanie robót o specjalności (....)
Odpowiedź 14
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ Część III, pkt. 1.2.3. do 1.2.15 odnoszących się do wymogów 3 letniego doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jakie są określone dla Branżowych Inspektorów Nadzoru.

Pytanie 15
W nawiązaniu do zapisów SIWZ Część III, pkt. 1.2.20, tj. wymagania dla Eksperta ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania dwóch osób w celu spełnienia warunku, z których jedna będzie
Ekspertem ds. ochrony środowiska, który musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, natomiast druga będzie
Ekspertem ds. komunikacji ze społecznością lokalną, który musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w prowadzeniu działań Public Relations, kampanii informacyjno-promocyjnych.
Odpowiedź 15
Zamawiający wyjaśnia iż, nie dopuszcza możliwości wykazania dwóch osób w celu spełnienia warunku zapisów SIWZ Część III, pkt. 1.2.20, tj. wymagania dla Eksperta ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną

Pytanie 16
W nawiązaniu do zapisów pkt. 4 (s. 47) Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. „Badaniami i pomiarami kontrolnymi wykonywanymi przez Inżyniera Kontraktu na jego koszt należy objąć co najmniej 30% badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (...)"
prosimy o udostępnienie w/w Szczegółowych Specyfikacji Technicznych bądź o wyszczególnienie jakie badania i w jakich ilościach ma uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie.
Jeśli zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj", a na etapie wszczęcia postępowania nie ma dokumentacji projektowej ani Specyfikacji Technicznych z którymi można się zapoznać, to wymóg aby Wykonawca skalkulował w swojej ofercie 30% badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych jest niemożliwy do zrealizowania
Odpowiedź 16
Zamawiający udostępnia Specyfikacje Techniczne dla Obiektów Mostowych oraz Nawierzchni Torów Tramwajowych.
Dodatkowo Zamawiający w tabeli poniżej zamieszcza minimalny wymagany wykaz badań dla zakresu robót drogowych, z zastrzeżeniem, że ilość ta może ulec zmianie.

 

Lp. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Kruszywa:
1.1 uziarnienie  1 próbka na 600m2 powierzchni warstwy (min. 2 próbki na dziennej działce roboczej)
1.2 mrozoodporność  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
1.3 nasiąkliwość  j.w.
2 Warstwy asfaltowe:
2.1  zagęszczenie  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 (dla każdej warstwy)
2.2  wolna przestrzeń  j.w.
2.3  spadki poprzeczne  nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych
2.4  równość podłużna i poprzeczna  nie rzadziej niż co 10 m
2.5  grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 (dla każdej warstwy)
2.6  połączenia międzywarstwowe  1 próbka na 1 km pasa ruchu
 właściwości przeciwpoślizgowe  nie rzadziej niż co 50 m
3  Roboty ziemne:
3.1  zagęszczenie każdej warstwy  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is lub jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu

 

Wykonawca w swojej ofercie w zakresie badań i pomiarów kontrolnych, wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu na jego koszt, powinien uwzględnić co najmniej 30% badań wynikających z zamieszczonych specyfikacji oraz wyżej wymienionych badań.

Ponadto w swojej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić min. 5 badań nawierzchni asfaltowej na koleinowanie zgodnie z normą PN – EN 12697-22 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

____________________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA ( treśc opublikowana w DUUE )

01/02/2018 S22 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

 

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

 

2018/S 022-046804

 

Sprostowanie

 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

Usługi

 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-506599)

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

 

Adresy internetowe:

 

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

 

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: „Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G. – G. Narodowa) wraz z bud. dwupoziom. skrzyżow. w ciagu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap-wyb

 

Numer referencyjny: 4/XII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-506599

 

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

 

1) nie podlegają wykluczeniu podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

 

(...)

 

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyk., w okresie ost. 5 lat przed upływem terminu skł. ofert wraz z pod. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał. dow. określających czy usługi zostały wyk. lub są wyk. należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ)

 

(...)

 

g) dok. potw., że Wyk. jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm. zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8 000 000 PLN (Cz.IV pkt 3g SIWZ)

 

Powinno być:

 

1) Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp

 

(...)

 

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych., w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu skł. ofert wraz z pod. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał. dow. określających czy usługi zostały wyk. lub są wyk. należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ)

 

(...)

 

g) dok. potw., że Wykonawca jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm. zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 800 000 PLN (Cz.IV pkt 3g SIWZ)

 

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (...)

 

3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8 000 000 PLN.

 

(...)

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (...)

 

3) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8 000 000 PLN.

 

Powinno być:

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (...)

 

3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 800 000 PLN.

 

(...)

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (...)

 

3) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 800 000 PLN.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

 

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

 

a) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące poj. toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".

 

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz b)co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości mini. 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym min.1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.

 

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

(...)

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3 do SIWZ;

 

Powinno być:

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

 

a) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto - polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące poj. toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci), realizowanym w trybie „zaprojektuj i zbuduj".

 

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz b)co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 50 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości mini. 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2 obiektów inżynierskich w tym min. 1 tunelu drogowego o długości min. 50 m w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie tegoż zadania.

 

Usługa ta musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

(...)

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3 do SIWZ;

 

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l) - Cz.IV pkt 3 SIWZ -składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U.2016.1126)

 

Powinno być:

 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l), składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę."

 

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

 

3. Osoby wymagane do realizacji zamówienia - poza inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska) zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

 

Powinno być:

 

3. Osoby wymienione w pkt. 1.2.3) – 1.2.14) oraz 1.2.18) SIWZ poza weryfikatorem dokumentacji projektowejw branży organizacji i inżynierii ruchu powinny posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r.Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów oraz legitymować się ważnym zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach.Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określonew art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostałyuznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

 

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Uwaga 1

 

Termin związania ofertą:

 

Okres 2 miesięcy liczony jest przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni, tzn. 2 miesiące = 60 dni.

 

Uwaga 2

 

Osoby pełniące funkcję Weryfikatora dokumentacji projektowej poza weryfikatorem w branży konstrukcyjno – budowlanej, weryfikatorem w branży telekomunikacyjnej oraz inspektorem ds. rozliczeń, inżynierem ruchu, inspektorem ds. zieleni, weryfikatorem dokumentacji projektowej w branży organizacji i inżynierii ruchu - powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń odpowiednie do przydzielonej funkcji (stanowiska).

 

Uwaga 3

 

W przypadku, gdy osoby wymienione w punktach 1.2.1–1.2.25 SIWZ nie posiadają bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

_________________________________________________________________________________

Kraków, 12.02.2018 r
SPROSTOWANIE SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn: „Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule „ zaprojektuj i wybuduj" - znak sprawy: 4/XII/2017.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp - uściśla zapisy zawarte w Części IV pkt 12 SIWZ - poprzez wprowadzenie zmian do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I) w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.02.2018r. do godziny 11:00.

w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.02.2018r. do godziny 11:00.

oraz

w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.02.2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

II) W Cz. IV pkt 12 SIWZ jest:

„12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l), składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę."
.

W Cz. IV pkt 12 SIWZ powinno być:

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l), składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.

12.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3 a),b),c),d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 3 b),c),d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c) 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

12.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

12.4 Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

______________________________________________________________

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA Kraków, 12.02.2018

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj".

 

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 12.02.2018 r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2017/S 243-506599 dot. w/w przetargu.

_______________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA opublikowana w DUUE w dniu 15.02.2018r

15/02/2018 S32 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 032-070490

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-506599)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: „Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G.–G. Narodowa) wraz z bud. dwupoziom. skrzyżow. w ciagu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap-wyb

Numer referencyjny: 4/XII/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka–Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-506599

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe, pkt 10
Zamiast:

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l), składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę."

Powinno być:

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. j) do lit. l) - Cz. IV pkt 3 SIWZ, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę

10.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3 a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 3 b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c) 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

10.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

10.4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 14/02/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.2.2018 r do godz. 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.2.2018 r. o godz.12:00 w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08

Powinno być:

Data: 20/02/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd InfrastrukturyKomunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B), niepóźniej niż do dnia 20.2.2018 r do godz. 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.2.2018 r. ogodz. 12:00 w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynekA sala nr 08)

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

_____________________________________________________________________________

Kraków, 20.02.2018 roku

Informacja z otwarcia ofert w załacznikach poniżej

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum