Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta" - Znak sprawy: 5/XII/2017

Ogłoszenie nr 634160-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta
Numer referencyjny: 5/XII/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa z podziałem na rejony: Część 1 – Obszar Śródmieście; Część 2 – Obszar Podgórze; Część 3 – Obszar Krowodrza; Część 4 – Obszar Nowa Huta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla poszczególnych części (obszarów) zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: specyfikacja techniczna- zał. nr 6, przedmiar robót- zał. nr 7, standaryzacja podstawowa- zał. nr 8, wykaz krat wlotowych- zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją- zał. nr 10. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wykonania zamówienia: Część 1: do dnia 15.12.2019 r., Część 2: do dnia 15.12.2019 r., Część 3: do dnia 15.12.2019 r., Część 4: do dnia 15.12.2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 45232452-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90640000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Ryszard Magiera – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86-60 (sprawy techniczne) Marcin Mokrzycki – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86-61 (sprawy techniczne – obszar Krowodrza) Paweł Kurek – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86-61 (sprawy techniczne – obszar Śródmieście) Maciej Paczoski – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86-12 (sprawy techniczne – obszar Nowa Huta) Robert Szota – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86-11 (sprawy techniczne – obszar Podgórze) Tomasz Kasperek – Dział Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-53 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 900 000,00 zł, dla Części II: 1 200 000,00 zł, dla Części III: 1 200 000,00 zł, dla Części IV: 1 300 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali: udrożnienia rowów, naprawy kanalizacji, oczyszczanie i remonty wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, konserwację rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych i potoków za kwotę co najmniej: w zakresie części 1 – co najmniej 1 500 000 zł, w zakresie części 2 – co najmniej 1 500 000 zł, w zakresie części 3 – co najmniej 1 500 000 zł, w zakresie części 4 – co najmniej 1 500 000 zł. W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia należy wykazać łączną kwotę z dwóch części. 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować (dla każdego z zadań) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej. 3. dysponują na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub na bazie zlokalizowanej w odległości do 10 km następującym sprzętem: Dla części 1 – Obszar Śródmieście: • przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min • 1 szt. koparka samojezdnej • 1 szt. samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 8 ton, • 2 szt. samochodów dostawczych o ładowności 3,5 tony w tym 1 z hakiem holowniczym • 1 szt. samochód osobowymi. • 4 szt. kos spalinowych, • 2 szt. agregatów prądotwórczych o mocy min. 3,5 kW • 2 szt. młotów udarowych • 2 szt. zagęszczarki płytową • 2 szt. stop wibracyjnych; Dla części 2 – Obszar Podgórze: • przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min • 1 szt. koparką • 1 szt. koparko – ładowarką • 2 szt. samochody o ładowności powyżej 8 ton, • 2 szt. samochodami dostawczymi o ładowności 3,5 tony w tym 1 z hakiem holowniczym • 2 szt. samochodami osobowymi. • 12 szt. kosiarkami spalinowymi, • 1 szt. kosiarka bijakowa • 2 szt. agregatami prądotwórczymi, • 2 szt. młotami wyburzeniowymi, • 1 szt. ciągnik z przyczepą • 2 szt. zagęszczarką płytową; Dla części 3 – Obszar Krowodrza: • przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min • 1 szt. koparką • 1 szt. koparko – ładowarką • 2 szt. samochody o ładowności powyżej 8 ton, • 2 szt. samochodami dostawczymi o ładowności 3,5 tony w tym 1 z hakiem holowniczym • 2 szt. samochodami osobowymi. • 14 szt. kosiarkami spalinowymi, • 2 szt. agregatami prądotwórczymi, • 2 szt. młotami wyburzeniowymi, • 2 szt. zagęszczarką płytową; Dla części 4 – Obszar Nowa Huta: • przynajmniej 3 jednostkami sprzętu specjalistycznego posiadającego urządzenie do ciśnieniowego płukania (w granicach 140 barów), wraz z odsysaniem zanieczyszczeń, zbiornikiem na odpady (8 do 16 m3) i wydatek wody od 200 – 500 l/min • 1 szt. koparką • 1 szt. koparko – ładowarką • 2 szt. samochody o ładowności powyżej 8 ton, • 2 szt. samochodami dostawczymi o ładowności 3,5 tony w tym 1 z hakiem holowniczym • 2 szt. samochodami osobowymi. • 16 szt. kosiarkami spalinowymi, • 1 szt. kosiarka bijakowa • 2 szt. agregatami prądotwórczymi, • 2 szt. młotami wyburzeniowymi, • 2 szt. zagęszczarką płytową • 2 szt. stop wibracyjnych • 1 szt. ciągnik z przyczepą; W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Wykonawca musi udokumentować spełnienie ilości sprzętu dla każdej części odrębnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 11 do SIWZ (wzór) 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 12 do SIWZ 4. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 900 000,00 zł; dla Części II: 1 200 000,00 zł; dla Części III: 1 200 000,00 zł; dla Części IV: 1 300 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg zał. 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg zał. 4 – (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) podpisany kosztorys ofertowy; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium (dla każdej części z osobna) 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 2. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: dla Części I: 29 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100); dla Części II: 39 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100); dla Części III: 38 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100); dla Części IV: 43 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji określonej w §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.01.2018r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. Przed podpisaniem umowy wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 1) aktualną decyzję Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, względnie umowę (oryginał lub kserokopię) zawartą z jednostką posiadającą aktualną decyzję na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu stałych odpadów komunalnych. W przypadku Konsorcjum w/w dokumenty powinien posiadać co najmniej jeden z jego uczestników; 2) lokalizacji bazy technicznej zlokalizowanej w odległości do 10 km od terenu Gminy Miejskiej Kraków; 3) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie; 4) harmonogramu robót.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa: Część 1 – Obszar Śródmieście
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Śródmieście. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla ww. obszaru zawierają załączniki do specyfikacji: specyfikacja techniczna- zał. nr 6, przedmiar robót- zał. nr 7, standaryzacja podstawowa- zał. nr 8, wykaz krat wlotowych- zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją- zał. nr 10. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5, 90640000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji określonej w §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Podgórze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Podgórze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla ww. obszaru zawierają załączniki do specyfikacji: specyfikacja techniczna- zał. nr 6, przedmiar robót- zał. nr 7, standaryzacja podstawowa- zał. nr 8, wykaz krat wlotowych- zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją- zał. nr 10. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5, 90640000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji określonej w §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Krowodrza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Krowodrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla ww. obszaru zawierają załączniki do specyfikacji: specyfikacja techniczna- zał. nr 6, przedmiar robót- zał. nr 7, standaryzacja podstawowa- zał. nr 8, wykaz krat wlotowych- zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją- zał. nr 10. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5, 90640000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji określonej w §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Nowa Huta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu robót w zakresie utrzymania systemu odwodnienia miasta Krakowa – Obszar Nowa Huta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla ww. obszaru zawierają załączniki do specyfikacji: specyfikacja techniczna- zał. nr 6, przedmiar robót- zał. nr 7, standaryzacja podstawowa- zał. nr 8, wykaz krat wlotowych- zał. nr 9, wykaz robót objętych gwarancją- zał. nr 10. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). Wykonawca w cenach jednostkowych ujmie niezbędne prace związane z obsługą geodezyjną. Wykonawca w cenach jednostkowych uwzględni koszty oznakowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232452-5, 90640000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji określonej w §14 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 20.12.2017 r.


ZMIANA SIWZ NR 1

 Kraków, dnia 21.12.2017 r.

NZ.271.177.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający:

1. Zamawiający zmienia treść SIWZ w części III pkt 1 c):

było:
spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
dla Części I: 900 000,00 zł
dla Części II: 1 200 000,00 zł
dla Części III: 1 200 000,00 zł
dla Części IV: 1 300 000,00 zł

jest po zmianie:
spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
dla Części I: 900 000,00 zł
dla Części II: 1 200 000,00 zł
dla Części III: 1 200 000,00 zł
dla Części IV: 1 300 000,00 zł

W przypadku złożenia ofert na dwie części zamówienia należy wykazać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wyższa wartość części oferty złożonej w tym postępowaniu.


ZMIANA SIWZ NR 2

 Kraków, dnia 21.12.2017 r.

NZ.271.177.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający:

1.    Zamawiający zmienia treść tabeli Załącznika nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 1 - obszar Śródmieście

zmiany w tabeli

2. Zamawiający zmienia treść tabeli Załącznika nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 2 - obszar Podgórze

zmiany w tabeli

3. Zamawiający zmienia treść tabeli Załącznika nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 3 - obszar Krowodrza

zmiany w tabeli 

4. Zamawiający zmienia treść tabeli Załącznika nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 4 - obszar Nowa Huta

zmiany w tabeli


ZMIANA OGŁOSZENIA

Kraków, dnia 21.12.2017 r.

NZ.271.138.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 500079434-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634160-N-2017
Data: 20/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 900 000,00 zł, dla Części II: 1 200 000,00 zł, dla Części III: 1 200 000,00 zł, dla Części IV: 1 300 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla Części I: 900 000,00 zł, dla Części II: 1 200 000,00 zł, dla Części III: 1 200 000,00 zł, dla Części IV: 1 300 000,00 zł. W przypadku złożenia ofert na dwie części zamówienia należy wykazać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wyższa wartość części oferty złożonej w tym postępowaniu.

 


 

ZMIANA SIWZ NR 3

Kraków, dnia 22.12.2017 r.

NZ.271.177.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający:

1. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7– Przedmiar robót- część 1- obszar Śródmieście:
Pozycja 92 - Oczyszczanie krat wlotowych na bieżąco przez okres miesiąca zgodnie z wykazem (zmieniono jednostka miar z mb na m²)

2. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7– Przedmiar robót- część 2- obszar Podgórze:
Pozycja 97 - Oczyszczanie krat wlotowych na bieżąco przez okres miesiąca zgodnie z wykazem (zmieniono jednostka miar z mb na m²)

3. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7– Przedmiar robót- część 3- obszar Krowodrza:
Pozycja 97 - Oczyszczanie krat wlotowych na bieżąco przez okres miesiąca zgodnie z wykazem (zmieniono jednostka miar z mb na m²)

4. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7– Przedmiar robót- część 4- obszar Nowa Huta:
Pozycja 97 - Oczyszczanie krat wlotowych na bieżąco przez okres miesiąca zgodnie z wykazem (zmieniono jednostka miar z mb na m²)


04.01.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu


04.01.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Załączniki:
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[04.01.2018]136 Kb
Pobierz plik (Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf)Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf[04.01.2018]172 Kb
Pobierz plik (SIWZ 5_XII_2017 - poprawiony.pdf)SIWZ 5_XII_2017 - poprawiony.pdf[21.12.2017]496 Kb
Pobierz plik (SIWZ 5_XII_2017.pdf)SIWZ 5_XII_2017.pdf[ ]495 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 01 Formularz oferty.pdf)Zał. nr 01 Formularz oferty.pdf[ ]198 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 02 Istotne postanowienia umowy.pdf)Zał. nr 02 Istotne postanowienia umowy.pdf[ ]560 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 03 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału.pdf)Zał. nr 03 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału.pdf[ ]269 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf)Zał. nr 04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf[ ]267 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 05 Doświadczenie zawodowe.pdf)Zał. nr 05 Doświadczenie zawodowe.pdf[ ]178 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 06 Specyfikacja techniczna.pdf)Zał. nr 06 Specyfikacja techniczna.pdf[ ]9851 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 1 - obszar Śródmieście - poprawione.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 1 - obszar Śródmieście - poprawione.pdf[22.12.2017]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 1 - obszar Śródmieście.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 1 - obszar Śródmieście.pdf[ ]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 2 - obszar Podgórze - poprawione.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 2 - obszar Podgórze - poprawione.pdf[22.12.2017]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 2 - obszar Podgórze.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 2 - obszar Podgórze.pdf[ ]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 3 - obszar  Krowodrza - poprawione.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 3 - obszar Krowodrza - poprawione.pdf[22.12.2017]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 3 - obszar  Krowodrza.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 3 - obszar Krowodrza.pdf[ ]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 4 - obszar  Nowa Huta - poprawione.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 4 - obszar Nowa Huta - poprawione.pdf[22.12.2017]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 4 - obszar  Nowa Huta.pdf)Zał. nr 07 Przedmiar robót - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf[ ]175 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 1 - obszar Śródmieście.pdf)Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 1 - obszar Śródmieście.pdf[ ]117 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 2 - obszar Podgórze.pdf)Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 2 - obszar Podgórze.pdf[ ]116 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 3 - obszar Krowodrza.pdf)Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 3 - obszar Krowodrza.pdf[ ]116 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf)Zał. nr 08 Standaryzacja podstawowa - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf[ ]116 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 1 - obszar Śródmieście.pdf)Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 1 - obszar Śródmieście.pdf[ ]119 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 2 - obszar Podgórze.pdf)Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 2 - obszar Podgórze.pdf[ ]123 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 3 - obszar Krowodrza.pdf)Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 3 - obszar Krowodrza.pdf[ ]133 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf)Zał. nr 09 Wykaz krat wlotowych - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf[ ]132 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 1 - obszar Śródmieście - popra)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 1 - obszar Śródmieście - popra[21.12.2017]151 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 1 - obszar Śródmieście.pdf)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 1 - obszar Śródmieście.pdf[ ]152 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 2 - obszar Podgórze - poprawio)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 2 - obszar Podgórze - poprawio[21.12.2017]151 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 2 - obszar Podgórze.pdf)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 2 - obszar Podgórze.pdf[ ]155 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 3 - obszar Krowodrza - poprawi)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 3 - obszar Krowodrza - poprawi[21.12.2017]151 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 3 - obszar Krowodrza.pdf)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 3 - obszar Krowodrza.pdf[ ]155 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 4 - obszar Nowa Huta - poprawi)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 4 - obszar Nowa Huta - poprawi[21.12.2017]152 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf)Zał. nr 10 Wykaz robót objętych gwarancją - część 4 - obszar Nowa Huta.pdf[ ]156 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 11 Wykaz osób.pdf)Zał. nr 11 Wykaz osób.pdf[ ]338 Kb
Pobierz plik (Zał. nr 12 Wykaz narzędzi.pdf)Zał. nr 12 Wykaz narzędzi.pdf[ ]177 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum