Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/I/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy: 8/I/2018.

Ogłoszenie nr 503578-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego.
Numer referencyjny: 8/I/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na likwidacji przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. 7 do SIWZ), przedmiaru robót (zał. 8 do SIWZ). b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 07.07.2018 r., w tym: 1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 07.07.2018 r. 2) Etap II polegający na realizacji prac naprawczych w obrębie pomieszczeń Wielkiej Wagi do dnia 30.06.2018 r. 3) Etap III polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie styku belki żelbetowej oraz nadlewki cementowej, w obrębie nieszczelności spowodowanych przejściem rury instalacyjnej przez strop żelbetowy, w miejscach punktowych przebić pod podwieszone urządzenia, zakończenie robót budowlanych: do dnia 30.06.2018 r. Uwaga! Harmonogram realizacji robót oraz metodykę organizacji robót dla etapu II i III należy uzgodnić z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)
II.5) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-07
II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Teresa Kowalińska – Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – tel. (012) 616–86–58 (sprawy techniczne) Anna Kosowska-Kotaba– Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnych w tym co najmniej jedna robota wykonywana na obiektach zabytkowych, 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 9 do SIWZ (wzór) 3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) podpisany kosztorys ofertowy, e) kserokopię dowodu wniesienia wadium; 4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument o którym mowa w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. a części IV SIWZ składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126). 11. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 11.01.2018 r.

_____________________________________________________________________________

uwaga zmiana ogłoszenia !!!

Ogłoszenie nr 500009061-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503578-N-2018
Data: 2018-01-11
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

_______________________________________________________________________________

UWAGA ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 15.01.2018 roku

NZ.271.9.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w związku z omyłką Zamawiającego w dacie dotyczącej składania i otwarcia ofert dokonuje zmiany w SIWZ w tym zakresie w przedmiotowym postępowaniu.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.01.2017r. do godz. 12.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2017r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.01.2018r. do godz. 12.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2018r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

____________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

Kraków, dnia 25.01.2018 roku

NZ.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - znak sprawy: 8/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy Inwestor dopuszcza zmiany rozwiązań szczegółowych dotyczących zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych zastępując uszczelnienia na bazie bitumiczno-polimerowej, cementowo-polimerowej i taśm doszczelniających jednym bezszwowym systemem na bazie elastomerów polimocznikowych, odpornych na działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym (także ujemnym), wysokiej odporności chemicznej, wysokiej odporności na ścieranie, a jednocześnie elastycznej przenoszącym naprężenia w wyniku powstawania rys?

Odpowiedź 1:
Autorzy projektu dopuszczają możliwość zastosowania sprawdzonych systemów uszczelnień na bazie polimerów polimocznikowych.

Pytanie 2:
Czy w przypadku gdy prace zostaną wykonane zgodnie z projektem uszczelnienia pomieszczeń podziemnych, udokumentowane i potwierdzone (odebrane) przez inspektora nadzoru , a w okresie gwarancyjnym wystąpią przecieki to wykonawca mimo swoich zastrzeżeń co do rozwiązań będzie ponosił odpowiedzialność?

Odpowiedź 2:
Zaprojektowane uszczelnienia zakładają zastosowanie sprawdzonych systemów dopuszczonych do stosowania, a zatem gwarantujących niezawodność. W takim przypadku wykonawca ponosi odpowiedzialność w okresie gwarancji. Problem odpowiedzialności gwarancyjnej może być przedmiotem dyskusji jeśli wykonawca wskaże ryzykowne elementy rozwiązania.

__________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 26.01.2018 roku

NZ.271.9.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Znak sprawy 8/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w związku z omyłką Zamawiającego w dacie dotyczącej składania i otwarcia ofert dokonuje zmiany w SIWZ w tym zakresie w przedmiotowym postępowaniu.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 30.01.2018r. do godz. 12.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2018r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 15.02.2018r. do godz. 12.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.02.2018r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

___________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Ogłoszenie nr 500020216-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503578-N-2018
Data: 11/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-30, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-15, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.02.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót.

____________________________________________________________________________

UWAGA PYTANIA I ODPOWIEDZI ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 30.01.2018 roku

NZ.271.9.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
w poz. 86 kosztorysu wskazano "wykonanie izolacji krystalicznej w murze o grubości do 111 cm. Wykonanie izolacji kurtynowej poprzez iniekcyjne aplikowanie pod ciśnieniem żelu akrylowego poza przegrodę w celu wytworzenia pionowej "kurtyny" od strony gruntu. Czy to oznacza, że Inwestor zakłada wykonanie kurtyny żelowej zabezpieczającej ścianę od strony gruntu, a następnie wykonanie iniekcji strukturalnej doszczelniającej w obrębie całego przekroju muru?

Odpowiedź 1
Tak.

Pytanie 2
Stosując iniekcje ciśnieniowe na bazie poliuretanów decydujemy się na materiały o znacznie większych siłach rozprężających (wielokrotne zwiększenie objętości przy kontakcie z wodą) co w murach mieszanych może powodować uszkodzenia. Czy Inwestor wyraża zgodę na wykonanie iniekcji wyłącznie na bazie żelu akrylowego, który jako materiał nie rozprężny będzie bezpieczniejszy w stosowaniu dla stabilności murów. (pytanie dotyczy pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła św. Wojciecha )

Odpowiedź 2
Tak.

Pytania po wizji lokalnej w dniu 23.01.2018

Pytanie 3
Czy w przypadku wystąpienia w obrębie pomieszczeń Wagi Wielkiej ścian o grubości powyżej 1,3 m inwestor wyraża zgodę na zamianę iniekcji kurtynowej na iniekcję strukturalną w całym przekroju ściany stosując ten sam materiał iniekcyjny? Przy grubszej ścianie jedynym sposobem wykonania odwiertów przez całą grubość byłoby zastosowanie wierteł składanych (łączonych) gdzie zamek łączący przedłużkę z wiertłem zasadniczym ma średnicę 30 mm a to znacznie powiększyłoby przekroje odwiertów i mogło zagrozić stabilności ściany, na której oparty jest strop.

Odpowiedź 3
Tak.

Pytanie 4
Czy w przypadku naprawy powierzchniowej oraz uzupełnienia ubytków wątków ceglanych i kamiennych Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemów dedykowanych do tych prac firmy Schomburg lub Remmers?

Odpowiedź 4
Tak.

Pytanie 5
W celu rozwiania wątpliwości co do precyzyjnego rozwiązania sposobu napraw Zamawiający może udostępnić zwymiarowane rysunki ilustrujące styk belki żelbetowej oraz nadlewki w postaci rzutu oraz przekroju podłużnego - dostępny jest tylko przekrój poprzeczny ( rys. KB-08)?

Odpowiedź 5
Po odkryciu na etapie realizacji będzie możliwe uściślenie rozwiązania. Nie dysponujemy rysunkami powykonawczymi tych elementów.

Pytanie 6
Czy w związku z wystąpieniem nowych wątpliwości oraz zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin przygotowania ofert i wyznaczyć termin ich przedłożenia na koniec lutego?

Odpowiedź 6
Zamawiający w dniu 26.01.2018 r. przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2018r.

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia i zakończenia 1 Etapu na dzień 30.06.2018 r. w przedmiotowym postępowaniu.

W części 1 ust. 5 pkt.1 SIWZ jest:

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 07.07.2018 r., w tym:
1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 07.07.2018 r.

W części 1 ust. 5 pkt.1 SIWZ powinno być:

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018 r., w tym:
1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 30.06.2018 r.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawiony zał. 1 formularz oferty oraz poprawiony zał. nr 2 istotne postanowienia umowy z poprawionym terminem wykonania zamówienia do dnia 30.06.2018 r., w tym także Etapu 1.

 _____________________________________________________________________________

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA !!!

Ogłoszenie nr 500022203-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503578-N-2018
Data: 11/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na likwidacji przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. 7 do SIWZ), przedmiaru robót (zał. 8 do SIWZ). b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 07.07.2018 r., w tym: 1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 07.07.2018 r. 2) Etap II polegający na realizacji prac naprawczych w obrębie pomieszczeń Wielkiej Wagi do dnia 30.06.2018 r. 3) Etap III polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie styku belki żelbetowej oraz nadlewki cementowej, w obrębie nieszczelności spowodowanych przejściem rury instalacyjnej przez strop żelbetowy, w miejscach punktowych przebić pod podwieszone urządzenia, zakończenie robót budowlanych: do dnia 30.06.2018 r. Uwaga! Harmonogram realizacji robót oraz metodykę organizacji robót dla etapu II i III należy uzgodnić z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)
W ogłoszeniu powinno być: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na likwidacji przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. 7 do SIWZ), przedmiaru robót (zał. 8 do SIWZ). b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018 r., w tym: 1) Etap I polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie wyrzutni/czerpni wentylacyjnych, w pasmach styków dylatacyjnych, w obrębie podziemnych pomieszczeń Muzeum Archeologicznego pod budynkiem kościoła Św. Wojciecha - do dnia 30.06.2018 r. 2) Etap II polegający na realizacji prac naprawczych w obrębie pomieszczeń Wielkiej Wagi do dnia 30.06.2018 r. 3) Etap III polegający na realizacji prac naprawczych: w obrębie styku belki żelbetowej oraz nadlewki cementowej, w obrębie nieszczelności spowodowanych przejściem rury instalacyjnej przez strop żelbetowy, w miejscach punktowych przebić pod podwieszone urządzenia, zakończenie robót budowlanych: do dnia 30.06.2018 r. Uwaga! Harmonogram realizacji robót oraz metodykę organizacji robót dla etapu II i III należy uzgodnić z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-07
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 30.01.2018 r.

_____________________________________________________________________________

uwaga pytania i odpowiedzi !!!

 Kraków, dnia 07.02.2018 roku

NZ.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - znak sprawy: 8/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:


Pytanie 1
W odpowiedziach na pytania z dnia 30.01.2018 r. w pkt 1 zamawiający potwierdza wykonanie kurtyny żelowej a następnie iniekcji strukturalnej opisywanej w poz. 86 kosztorysu. Pozycja ta wylicza jedynie zużycie iniektu w ilości 9,56 kg/m² (12 otworów * 0,797 kg iniektu) Zużycie żelu akrylowego producenci podają dla kurtyny ok. 35 kg/m² przegrody, dla iniekcji strukturalnej od 30-40 kg/m³.
W takiej sytuacji wykonawca ma ściśle trzymać się nakładów KNR (przywołany nr KNR nie dotyczy wykonania iniekcji kurtynowej i strukturalnej na bazie żelu akrylowego) czy naliczyć zużycie wg zaleceń producenta wskazanego w karcie produktu?

Odpowiedź 1
Tak.

Pytanie 2
Prowadząc prace iniekcyjne, zwłaszcza wykonywanie kurtyny napotykamy bardzo często na rozstępy czy pionowe przerwy w murze, gdzie jego grubość przekracza 1 m. Wiąże się to z tym, iż murowano zakładając lico z dwóch stron muru, warstwy cegieł układano od zewnątrz do środka. Tworząca się pustka była często miejscem gdzie wsypywano gruz i resztki zaprawy. Pompując żel mamy zatem do czynienia z przestrzenią, którą trzeba wypełnić
np. zaprawą dedykowaną do wypełniania pustek i otworów. Jako alternatywę stosuję się bardzo kosztowne pakery o długości odpowiadającej grubości muru.
Jeżeli będzie taka sytuacja to czy zamawiający wzrost kosztów uwzględni w kosztorysie powykonawczym i w oparciu o jak skonstruowane jednostki cenowe zostanie to rozliczone?

Odpowiedź 2
Wykonawca powinien brać pod uwagę możliwość wzrostu zużycia materiałów.

Pytanie 3
Projekt naprawy i usunięcia przecieków przewiduje naprawę 132 mb dylatację płyt. Polega ona na wykonaniu odkrywki czyli zdjęcia wszystkich warstw stropowych o szerokości 160 cm nad dylatacją.
Jednocześnie wykonawca musi przerwać 264 mb ciągłej izolacji ułożonej pod i nad warstwą docieplenia w postaci styropianu. Proszę podać jak przewiduje się trwałe połączenie przerwanej izolacji na tak znacznej powierzchni aby zachować szczelność oraz z czego dokładnie składa się izolacja na płytach stropowych?

Odpowiedź 3
Nie ma innego sposobu uszczelnienia izolacji w dylatacji jak tylko poprzez odkrywkę. Wykonawca winien przewidzieć uszczelnienie wszystkich warstw izolacyjnych nie osłabiając skuteczności izolacji powłokowej.

Pytanie 4
Na stronie 11 ekspertyzy autor podnosi fakt zastosowania w warstwie dociepleniowej dwóch rodzajów styropianu: występują płyty z polistyrenu ekstradowanego oraz z polistyrenu ekspandowanego. Na stronie 20 tego opracowania nie ma wzmianki jaką należy zastosować odmianę płyt styropianowych.
Proszę podać jaki materiał termoizolacyjny należy zastosować odbudowując warstwy stropowe na powierzchni płyt.

Odpowiedź 4
Materiał termoizolacyjny należy zastosować analogicznie jak jest zastosowany w chwili obecnej. Wynika to z faktu jego równomiernego odkształcenia pod wpływem obciążeń.

Pytanie 5
Przecieki w obszarze osi D-C/3-2 spowodowały m.in. deformację napinanych powłok Barissolu. Oznacza to znaczne przecieki i nieszczelności płyty stropowej.
Czy zamiast uszczelnienia punktowego oraz zastosowania uszczelnienia powierzchniowego odpornego na parcie ujemne zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie na powierzchni stropu w osiach D-C/3-2 pełnej bezszwowej izolacji zapewniającej trwałą szczelność stropu nad membraną Barissol.

Odpowiedź 5
Z punktu widzenia trwałości jest to dopuszczalne pod warunkiem spełnienia prawidłowej sczepności tych warstw zapewniających poprawną i skuteczną izolację przeciwwodną.

Pytanie 6
Czy wykonano obliczenia współczynnika przenikania ciepła i zweryfikowano, gdzie znajduje się "punkt rosy", który w przypadku usytuowania w strefie górnej części płyty stropowej nie powoduje częściowego zawilgocenia płyty poniżej warstw izolacyjnych?

Odpowiedź 6
Na etapie projektu prac naprawczych nie wykonano takich obliczeń. Obliczenia te winny być zamieszczone w projekcie budowlanym na etapie realizacji płyty Rynku Głównego.

_____________________________________________________________________________

Uwaga!!! pyt i odp.

Kraków, dnia 12.02.2018 roku

NZ.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego - znak sprawy: 8/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Nawiązując do odpowiedzi z dnia 07.02. br. do pytania 5, proszę podać odległość między osiami D-C oraz 3-2, dane te są niezbędne do alternatywnego skalkulowania rozwiązania uszczelnienia stropu.

Odpowiedź 1:
Odległość miedzy osiami D-C=~878
Odległość miedzy osiami 3-2=~879
8,8m x 8,8 m

Pytanie 2:
W umowie jest wymóg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z przepisami wymóg dotyczy naniesienia wszelkich zmian jakich prowadzone prace budowlane dokonują. Na jakiej podstawie Zamawiający żąda wykonania inwentaryzacji, skoro cały zakres prac ma tylko i wyłącznie wymianie izolacji z wymogiem zachowania lub odtworzenia pozostałych elementów ?

Odpowiedź 2:
Zamawiający żąda wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę w celu potwierdzenia zakresu wykonanych prac oraz pokazanie na mapie (sytuacje z domiarami) wykonanych prac w części naziemnej płyty Rynku z równoczesnym dowiązaniem do części podziemnej użytkowanej przez MHMK

__________________________________________________________________________________

15.02.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

15.02.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum