Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 5/I/2018

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018

 Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi

2018/S 008-012876

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Numer referencyjny: 5/I/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45234126
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej w Krakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jest udzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
30195000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej w Krakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla.

2. Zakres robót obejmuje wykonanie m. in.: układu drogowego i torowego, węzła rozjazdowego, sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska, sieci trakcyjnej wraz z kablami trakcyjnymi, oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sygnalizacji świetlnej na pięciu skrzyżowaniach, tablic informacji pasażerskich DIP, zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zieleni, relokacji biletomatu, małej architektury oraz docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót.

3. Roboty muszą być wykonywane na całej długości zakresu prac z następującymi zastrzeżeniami:

— całość prac musi być wykonana w terminie do 12 m-cy od dnia przekazania terenu budowy (z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie).

4. Po wykonaniu na całej długości torowiska i sieci trakcyjnej nastąpi odbiór techniczny oraz przekazanie do utrzymania i nadzoru Działowi Utrzymania Infrastruktury Torowej i Technicznej. Jednocześnie Dział Organizacji Transportu zorganizuje i przeprowadzi przewóz osób (Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drogi dojścia do peronów).

5. Przejazdy techniczne po stronie Zamawiającego.

6. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt:

Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. f) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. g) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

10. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzyskania pzrejedzności torowiska dla ruchu tramwajowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji o którym mowa w § 10 ust. 2 istotnych postanowień umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne).

Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;

b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu – jednolity dokument (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10.000.000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię o dł. min 4 500 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną. Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

— inżynieryjnej drogowej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— konstrukcyjno – budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 (wzór);

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 7 (wzór).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac oraz kosztorys szczegółowy z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz tabelą elementów scalonych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), 2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne). 2.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy PZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1.400.000 PLN (słownie złotych: jeden milion czterysta tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.

3. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;

d) kosztorys ofertowy;

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 (cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

5.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz.IV SIWZ)

6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018

 

Dokumentacja projektowa, SST - pobierz

____________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 15.01.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w związku z omyłką Zamawiającego w dacie dotyczącej składania i otwarcia ofert dokonuje zmiany w SIWZ w tym zakresie w przedmiotowym postępowaniu.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.02.2017 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.02.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

_______________________________________________________________________

Wyjaśnienia SIWZ !!!

Kraków, dnia 17.01.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zamieszcza poniżej wyjaśnienia dotyczące demontażu wiat przystankowych na ulicach Królewska, Podchorążych i Bronowicka.

W przedmiarze branży drogowej poz. 19 d.2 i poz. 23 d.2 Wiaty, Wykonawca winien zdemontować w ramach zadania w sposób umożliwiający ich ponowną eksploatację w innej lokalizacji. Demontaż należy wykonać w uzgodnieniu z dysponentem wiat, który jest ich właścicielem.

__________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 18.01.2018 roku
NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez dodanie kampanii informacyjnej dla mieszkańców ul. Królewska, którą Wykonawca musi wycenić składając ofertę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w poniższy sposób:

W SIWZ w części I, pkt 1 lit k) jest:

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
30.19.50.00-2 (Tablice)

W SIWZ w części I, pkt 1 lit k) powinno być:

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi)
45.23.32.52-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)
30.19.50.00-2 (Tablice)
39.29.41.00-0 (Artykuły informacyjne i promocyjne)

W SIWZ w części IV, pkt 4 lit. d) jest:

d) kosztorys ofertowy;

W SIWZ w części IV, pkt 4 lit. d) powinno być:

d) kosztorys ofertowy wraz wyceną kampanii informacyjnej dla mieszkańców – ul. Królewska;

_________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 19.01.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53 Kraków 31-586 Polska Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416 E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiskatramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Numer referencyjny: 5/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wKrakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewskawraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowaniaulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jestudzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinnabyć zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych wewzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchutramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależnościod term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004925
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych,Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. iprzebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Zamiast:
45233252
30195000

Powinno być:
45233252
30195000
39294100

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 3 lit d)

Zamiast:
d) kosztorys ofertowy;

Powinno być:
d) kosztorys ofertowy wraz z wyceną kampanii informacyjnej dla mieszkańców – ul. Królewska

Inne dodatkowe informacje

_______________________________________________________________________

Kraków dnia: 22.01.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 20.01.2018 r.

_____________________________________________________________

Informacja o wpłynięciu odwołania !!!

Kraków, dnia 23.01.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 22.01.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesione przez ZUE S.A., 30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3 do postępowania pn: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018.

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W załączeniu treść odwołania.

__________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 29.01.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w poniższy sposób:

W SIWZ w części I, pkt 1 lit e) jest:
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego.

W SIWZ w części I, pkt 1 lit e) powinno być:
Zamawiający zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

Skreśla się w SIWZ w części I, pkt 1 lit. f) tiret 3 tj. słowa:
„wykonania prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót"

W SIWZ w części III, pkt 1 lit a) jest:
Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię o dł. min 4 500 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną. Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

W SIWZ w części III, pkt 1 lit a) powinno być:
Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią asfaltową lub betonową o dł. min 1 000 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną. Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

W załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, skreśla się w § 3 ust. 3 pkt 5 tj. słowa:
„ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych robót".

W załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, w § 3 ust. 33 jest:
Zamawiający zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu

W załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, w § 3 ust. 33 powinno być:
Zamawiający zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

______________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 29.01.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53 Kraków31-586 Polska Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416 E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiskatramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: 5/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wKrakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewskawraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowaniaulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jestudzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinnabyć zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych wewzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchutramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależnościod term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004925
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:
6. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego.

Powinno być:
6. Zamawiający zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowyi uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z projektutymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnychkosztów wynikających z tego tytułu.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwieroboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowegowbudowanego w jezdnię o dł. min 4 500 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną.Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

Powinno być:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie robotybudowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego o konstrukcjibezpodsypkowej z nawierzchnią asfaltową lub betonową o dł. min 1 000 metrów pojedynczego toru wraz zwęzłem rozjazdów i siecią trakcyjną. Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

Inne dodatkowe informacje

______________________________________________________________________________

Kraków dnia: 02.02.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 02.02.2018 r.

____________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ !!!

Kraków, dnia 05.02.2018 roku

Wg rozdzielnika

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku ze zmianą formy wynagrodzenia Wykonawcy z kosztorysowego na ryczałtowy oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w poniższy sposób:

W SIWZ w części IV, pkt 4 jest:
Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) kosztorys ofertowy wraz wyceną kampanii informacyjnej dla mieszkańców – ul. Królewska;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

W SIWZ w części IV, pkt 4 powinno być:
Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Skreśla się w SIWZ w części VI, pkt 1 ppkt. 10 - 12 tj. :
10) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy uproszczony. Kosztorys ofertowy powinien zawierać cenę jednostkową i wartość do każdej pozycji, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek.
11) Wszystkie ewentualne upusty wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
12) W przypadku gdy oferta zawiera więcej niż 1 kosztorys zaleca się aby podać zestawienie i podsumowanie wszystkich kosztorysów

W SIWZ w części X, pkt 4 jest:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac oraz kosztorys szczegółowy z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz tabelą elementów scalonych.

W SIWZ w części X, pkt 4 powinno być:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac oraz harmonogram realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawione istotne postanowienia umowy 05.02.2018 – zał. nr 2 do SIWZ.

_________________________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA !!!

Kraków, dnia 05.02.2018 r.

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiskatramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: 5/I/2018
II.1.2)
Główny kod CPV
45234126
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wKrakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewskawraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowaniaulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jestudzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinnabyć zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych wewzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchutramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależnościod term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004925
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac orazkosztorys szczegółowy z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz tabelą elementów scalonych.
Powinno być:
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac orazharmonogram realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osobynie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja orazspółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) kosztorys ofertowy wraz z wyceną kampanii informacyjnej dla mieszkańców - ul. Królewska;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
Powinno być:
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osobynie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja orazspółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
VII.2)
Inne dodatkowe informacje

____________________________________________________________

Uwaga zmiana SIWZ!!!

Kraków, dnia 07.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w dokonuje zmiany w SIWZ poprzez likwidację pozycji przedmiarowej z załącznika nr 6 Przedmiar robót tj. nr pozycji 120 d 8 kalkulacja własna:
„- Wykonanie organizacji ruchu zastępczego na okres realizacji robót drogowych (przygotowanie, przygotowanie projektu sygnalizacji, wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w teren, utrzymanie oznakowania ruchu przez okres trwania robót oraz likwidacja oznakowania)", ponieważ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej ustawienie leży po stronie Zamawiającego.

 ________________________________________________________________

Kraków dnia: 08.02.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 08.02.2018 r.

____________________________________________________________________

Kraków, dnia 12.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami.

_________________________________________________________________________

 Kraków, dnia 14.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP w dokonuje zmiany w SIWZ poprzez:

W części VII w pkt 1 i 2 SIWZ jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 20.02.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W Cz. III pkt 3 SIWZ jest:
„3. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. "

W Cz. III pkt 3 SIWZ powinno być:
„3. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp".

W Cz. IV pkt 11 SIWZ jest:
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. h) do lit. j) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

W Cz. IV pkt 11 SIWZ powinno być:
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. h) do lit. j) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.

11.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 c) i d) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3 a),b),c),d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 3 b),c),d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c) 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

11.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

11.4 Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

W Cz. IV SIWZ dopisuje się pkt 3.1 w brzmieniu:
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski - z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

____________________________________________________________________________

Uwaga zmiana ogłoszenia

 Kraków, dnia 14.02.2018 r.

Sprostowanie


Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiskatramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: 5/I/2018
II.1.2)
Główny kod CPV
45234126
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wKrakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewskawraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowaniaulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jestudzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinnabyć zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych wewzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchutramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależnościod term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004925
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tymwymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
„2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,4, 8 ustawy Pzp. "
Powinno być:
„2.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -23oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp".
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składaodpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawierodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia (Dz.U.2016.1126).
Powinno być:
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ) składa informacje zodpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przezwłaściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.
9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawionew kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jegolikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 c) i d) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że niezalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniegorejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organsądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3 a),b),c),d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dokumentów,o których mowa odpowiednio w pkt 3 b),c),d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającymoświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a),3 b), 3 c) 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.
9.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mająmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3b) (Cz. IV SIWZ) składa dokumenty, o których mowa w pkt 3 b) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miałdotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tejosoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 b)(Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
9.4 Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości azamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginałulub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 13:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
Sekcja III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM ITECHNICZNYM - PO SEKCJI III.1.2) DODAJE SIĘ PUNKT 5) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanejw dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy BankPolski - z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniukursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

_____________________________________________________________________________

Kraków dnia: 19.02.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 17.02.2018 r. (sobota)

____________________________________________________________________

Informacja o wpłynięciu odwołania !!!

Kraków, dnia 23.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 22.02.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesione przez ZUE S.A., 30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3 do postępowania pn: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018.

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W załączeniu treść odwołania.

 _____________________________________________________________________

Kraków, dnia 27.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy: 5/I/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zamieszcza poniżej treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianę SIWZ w pliku Pytania i odpowiedzi 27.02.2018.pdf.

_____________________________________________________________________

Uzupełnienie_27.02.2018.zip - pobierz

________________________________________

Kraków dnia 27.02.2018 r.

Zmiana ogłoszenia !!!

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: 5/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej w Krakowie obejmująca odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla. Wymagany okres gwarancji: na przedmiotowe roboty bud. wykonawca zob. jest udzielić 48 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podw., której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podw. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 12miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 10 lub 11 lub 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od term. zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004925
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2018

Sekcja VII: Zmiany
Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
6. Zamawiający zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

Powinno być:
6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI.3) - informacje dodatkowe dodaje się punkt 10 o poniższym brzmieniu:
10. Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

______________________________________________________________

Zmiana SIWZ!!!

Kraków, dnia 28.02.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 27.02.2018 r. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie poprawionych istotnych postanowień umowy w pliku Zał. 2 Poprawione IPU - 28.02.2018.pdf

_____________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 01.03.2018 roku

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 27.02.2018 r. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez modyfikację odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielone w dniu 27.02.2018 r. Z odpowiedzi nr 3 wykreśla się słowa „własnymi siłami".

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

„Wykonawca zobowiązany jest dokonać demontażu i ponownego montażu opraw oświetleniowych zainstalowanych w ramach projektu ISE na obszarze objętym dokumentacją projektową. Wykonawca ma wykonać ogół prac określonych w dokumentacji projektowej i przejąć na ich podstawie gwarancję m. in. dla ponownie zamontowanych opraw (na obszarze objętym dokumentacją projektową).

Zgodnie z zapisem z opisu technicznego projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej – tom 5.0 Oświetlenie uliczne (str. 6): „Każda z opraw posiada współrzędne geodezyjne i jest monitorowana przez zewnętrzny system, umożliwiający weryfikacje ingerencji w prace przez jednostki zewnętrzne. W związku z powyższym przejęcie gwarancji będzie dotyczyć musiało całego obwodu PZ, w którym modernizacja będzie prowadzona, gdyż wykonane prace mogą wpłynąć zarówno na problemy w funkcjonowaniu opraw, uszkodzeniu oprawy (lub jej komponentów), zasilania oprawy oraz niedostateczne oświetlenie ulicy (brak spełnienia norm). Istniejące szafy oświetleniowe należy wymienić na nowe posadowione w tej samej lokalizacji. Istniejące sterowniki oświetlenia w związku z trwałością projektu należy przenieść do nowych szaf oświetleniowych. Szafy oświetleniowe powinny być zabezpieczone warstwą ochronną anty plakat oraz anty graffiti".

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis w Cz. I pkt 1 ppkt f) tiret 22 SIWZ, który otrzymuje powyższe brzmienie".

___________________________________________________________________________

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 02.03.2018 r.

_______________________________________________________________

Informacja o wpłynięciu odwołania !!!

Kraków, dnia 09.03.2018 roku

NZ.271.11.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż w dniu 09.03.2018 roku wpłynęło do siedziby Zamawiającego, odwołanie na zmienione zapisy m.in. odpowiedziami na pytania z dnia 27.02.2018 r.

Odwołanie wniesiono od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegającej na niezgodnym z przepisami ustawy sformułowaniu postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wniesione przez ZUE S.A., 30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3 do postępowania pn: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018.

W związku z powyższym zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W załączeniu treść odwołania.

_______________________________________________________________________________

 ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Kraków, dnia 09.03.2018 roku

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp - wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 15.03.2018r. do godziny 12:00.

w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 27.03.2018r. do godziny 12:00.

oraz

w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

______________________________________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA

Kraków, dnia 09.03.2018 roku

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - numer sprawy 5/I/2018
Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 09.03.2018r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 008-012876 dot. w/w przetargu

_______________________________________________________________________________

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Kraków,09.03.2018 (druga zmiana)

NZ.271.11.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak sprawy 5/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z wpłynięciem odwołania w dniu 09.03.2018r. na udzielone odpowiedzi w dniu 27.02.2018 r. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ na poniższy zapis:
Było:

„Wykonawca zobowiązany jest dokonać demontażu i ponownego montażu opraw oświetleniowych zainstalowanych w ramach projektu ISE na obszarze objętym dokumentacją projektową. Wykonawca ma wykonać ogół prac określonych w dokumentacji projektowej i przejąć na ich podstawie gwarancję m. in. dla ponownie zamontowanych opraw (na obszarze objętym dokumentacją projektową).
Zgodnie z zapisem z opisu technicznego projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej – tom 5.0 Oświetlenie uliczne (str. 6): „Każda z opraw posiada współrzędne geodezyjne i jest monitorowana przez zewnętrzny system, umożliwiający weryfikacje ingerencji w prace przez jednostki zewnętrzne. W związku z powyższym przejęcie gwarancji będzie dotyczyć musiało całego obwodu PZ, w którym modernizacja będzie prowadzona, gdyż wykonane prace mogą wpłynąć zarówno na problemy w funkcjonowaniu opraw, uszkodzeniu oprawy (lub jej komponentów), zasilania oprawy oraz niedostateczne oświetlenie ulicy (brak spełnienia norm). Istniejące szafy oświetleniowe należy wymienić na nowe posadowione w tej samej lokalizacji. Istniejące sterowniki oświetlenia w związku z trwałością projektu należy przenieść do nowych szaf oświetleniowych. Szafy oświetleniowe powinny być zabezpieczone warstwą ochronną anty plakat oraz anty graffiti".

Powinno być:

„Wykonawca zobowiązany jest dokonać demontażu opraw oświetleniowych jak i ponowny ich montaż na obszarze objętym dokumentacją projektową. Wszelkie ryzyka związane z demontowanymi i ponownie instalowanymi elementami, w tym w szczególności ich zabezpieczenie w rzeczonym okresie leżą po stronie Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca odpowiada gwarancyjnie wyłącznie za prace przez niego zrealizowane."
W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia zapis w Cz. I pkt 1 ppkt f) tiret 22 SIWZ, który otrzymuje powyższe brzmienie":

_________________________________________________________________

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 14.03.2018 r.

_________________________________________________________

27.03.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

_________________________________________________________

27.03.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum