Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 013-026043

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu (Nadzór Inw.) dla zad. pn.: „Rozb. Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2.6km w form. zapr. i wyb. - zgodnie z warunkami FIDIC
Numer referencyjny: 24/IX/2017

II.1.2)Główny kod CPV
71247000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj-zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71242000
71315200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj-zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w punkcie 4.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.01.00-00-0007/16. Tytuł projektu: Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Leszek Nawrocki Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-26 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik-Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 ust.5 pkt.1,2,4,8 ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
iii. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia wymogów zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości 2 000 000 PLN,
2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000 PLN.
2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: Wykazał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000 PLN brutto. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 7.4.1 SIWZ.
2. Potencjał kadrowy-osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Eksperci Kluczowi:
1. dla funkcji Inżyniera Kontraktu:
Licz. osób: 1 osoba.
2. dla funkcji Głównego Inspektora ds. rozliczeń i koordynacji realizacji Kontraktu:
Min. licz. osób: 1 osoba.
3. dla funkcji Głównego Inspektor ds. roszczeń:
Min. licz. osób: 1 osoba.
4. dla funkcji Główny specjalista ds. technologii i materiałów
Min. licz. osób: 1 osoba.
5. dla funkcji Główny weryfikator dok. projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej
Min. licz. osób:1 osoba.
6. dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
7. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Min. licz. osób:1 osoba.
8. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności kolejowej
Min. licz. osób:1 osoba.
9. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej
Min. licz. osób:1 osoba.
10. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności architektonicznej
Min. licz. osób:1 osoba.
11. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności wyburzeniowej
Min. licz. osób:1 osoba.
12. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Min. licz. osób:1 osoba.
13. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności telekomunikacyjnych
Min. licz. osób:1 osoba.
14. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności elektrycznych i elektroenergetycznych
Min. licz. osób:1 osoba.
15. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności geologicznej
Min. licz. osób:1 osoba.
16. dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych min. licz. osób: 1 osoba
17. dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
18. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
19. dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
20. dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
21. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
Min. licz. osób: 1 osoba.
22. dla funkcji Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Min. licz. osób: 1 osoba.
23. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
Min. licz. osób: 1 osoba.
24. dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
Min. licz. osób: 1 osoba.
W/w osoby winny posiadać upr. budowlane odpowiednio do przydzielonego stanowiska i legitymować się zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach-zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zam. nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
Minimalne doświadczenie i kwalifikacje oraz dodatkowe informacje określono w punkcie 7.4.2 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-wg zał. nr 3 do SIWZ;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-wg zał. nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 35.000 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w punkcie 11 SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty-wg zał. 1;
d) wypełniony formularz cenowy-wg zał. 1.1;
e) wypełniony formularz „Doświadczenie" - wg zał. 1.2;
f) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 8.2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 8.6 SIWZ.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ, składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2018

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum