Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 24/IX/2017

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 013-026043

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu (Nadzór Inw.) dla zad. pn.: „Rozb. Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2.6km w form. zapr. i wyb. - zgodnie z warunkami FIDIC
Numer referencyjny: 24/IX/2017

II.1.2)Główny kod CPV
71247000

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj-zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71242000
71315200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj-zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w punkcie 4.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.01.00-00-0007/16. Tytuł projektu: Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Leszek Nawrocki Jednostka Realizująca Projekt tel. (012) 616-71-26 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik-Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 ust.5 pkt.1,2,4,8 ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
iii. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia wymogów zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716);

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości 2 000 000 PLN,
2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000 PLN.
2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: Wykazał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000 PLN brutto. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 7.4.1 SIWZ.
2. Potencjał kadrowy-osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Eksperci Kluczowi:
1. dla funkcji Inżyniera Kontraktu:
Licz. osób: 1 osoba.
2. dla funkcji Głównego Inspektora ds. rozliczeń i koordynacji realizacji Kontraktu:
Min. licz. osób: 1 osoba.
3. dla funkcji Głównego Inspektor ds. roszczeń:
Min. licz. osób: 1 osoba.
4. dla funkcji Główny specjalista ds. technologii i materiałów
Min. licz. osób: 1 osoba.
5. dla funkcji Główny weryfikator dok. projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej
Min. licz. osób:1 osoba.
6. dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
7. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Min. licz. osób:1 osoba.
8. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności kolejowej
Min. licz. osób:1 osoba.
9. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej
Min. licz. osób:1 osoba.
10. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności architektonicznej
Min. licz. osób:1 osoba.
11. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności wyburzeniowej
Min. licz. osób:1 osoba.
12. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Min. licz. osób:1 osoba.
13. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności telekomunikacyjnych
Min. licz. osób:1 osoba.
14. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności elektrycznych i elektroenergetycznych
Min. licz. osób:1 osoba.
15. dla funkcji Weryfikator dok. projektowej specjalności geologicznej
Min. licz. osób:1 osoba.
16. dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych min. licz. osób: 1 osoba
17. dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
18. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
19. dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
20. dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych
Min. licz. osób: 1 osoba.
21. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
Min. licz. osób: 1 osoba.
22. dla funkcji Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Min. licz. osób: 1 osoba.
23. dla funkcji Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
Min. licz. osób: 1 osoba.
24. dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu
Min. licz. osób: 1 osoba.
W/w osoby winny posiadać upr. budowlane odpowiednio do przydzielonego stanowiska i legitymować się zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach-zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zam. nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
Minimalne doświadczenie i kwalifikacje oraz dodatkowe informacje określono w punkcie 7.4.2 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-wg zał. nr 3 do SIWZ;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-wg zał. nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 35.000 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w punkcie 11 SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty-wg zał. 1;
d) wypełniony formularz cenowy-wg zał. 1.1;
e) wypełniony formularz „Doświadczenie" - wg zał. 1.2;
f) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 8.2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 8.6 SIWZ.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ, składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2018

______________________________________________________________________

Pytania i odpwoiedzi dot. postępowania oraz zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 20.02.2018 roku

NZ.271.78.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Zwracamy się z poniższymi zapytaniami do specyfikacji przetargowej:
Zdolność zawodowa - posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga: „co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000 zl brutto"
Jednocześnie informując, że za most lub wiadukt Zamawiający uzna most lub wiadukt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie?
Konstrukcja mostów kolejowych oraz konstrukcja mostów drogowych jest taka sama, zastosowane materiały oraz technologia są zbliżone. Co więcej, osoby pełniące nadzór budowlany nad budową mostów nie dysponują odrębnymi uprawnieniami w przypadku mostowych obiektów kolejowych czy drogowych.
Z naszego doświadczenia wynika, że istnieje tylko kilkanaście obiektów w Polsce spełniających warunek postawiony przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, co znacznie ogranicza ilość oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Wnosimy zatem o zastąpienie określenia wiadukt kolejowy - sformułowaniem wiadukt,
most kolejowy – sformułowaniem most.

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie przychyla się do prośby. Równocześnie informujemy, że za wiadukt lub most uznaje się most lub wiadukt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. W związku z powyższym zapis w SIWZ w punkcie 7.4.1 powołujący się na rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie należy zastąpić rozporządzeniem przytoczonym powyżej.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedstawienia :
1. 2 różnych usług polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min G
2. 2 różnych usług polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi nadzór nad budową/ przebudową wiaduktu lub mostu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m
na łączną wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000 zł brutto.
Pozostawienie warunku w dotychczasowym brzmieniu znacznie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej – posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnia warunków w postępowaniu przez Wykonawcę po złożeniu i otwarciu ofert. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma prawa do oceny opisanych przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 3:
Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie posiadania i doświadczenia z okresu „ostatnich trzech lat" na „ostatnie dziesięć lat"? Czas trwania dużych kontraktów wynosi ok. kilku lat w związku z tym warunek określający doświadczenie tylko do ostatnich trzech lat znacznie ogranicza możliwość jego spełnienia.

Odpowiedź 3:
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie posiadanego doświadczenia z okresu „ostatnich 3 lat" na „ostatnie 7 lat".

Pytanie 4:
Kto ponosi koszta badań laboratoryjnych? Wykonawca Inwestycji czy Inżynier Kontraktu?

Odpowiedź 4:
Koszty badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca. Koszty związane z badaniami kontrolnymi ponosi Zamawiający.

Pytanie 5:
W związku z zapisami OPZ pkt. 1.7.
„Czas trwania w zakresie nadzoru nad robotami może ulec wydłużeniu max. do 12 miesięcy stosownie do czasu trwania robót. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług (we wskazanym 12miesięcznym okresie) do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia kresu zgłaszania wad oraz rozliczenia ostatecznego kontraktu w ramach umownej kwoty wynagrodzenia. "

oraz IPU Część III Szczególne warunku umowy I Zmiana terminu zakończenia :

,, W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od 1.1 i 1.2 powyżej Klient dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego poprzez możliwość zapłaty Konsultantowi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużenia Terminu Zakończenia możliwości obliczonego proporcjonalnie do przedłużenia czasu wykonywania Usług "
Proszę o informację czy Inżynier kontraktu powinien kalkulować w cenie przedłużenie nadzoru w okresie max 12 miesięcy czy liczyć na dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z przedłużeniem czasu wykonywania Usług? Powyższe zapisy są niespójne.

Odpowiedź 5:
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w cenie oferty , iż czas trwania nadzoru może ulec przedłużeniu maksymalnie o 12 miesięcy. Natomiast w przypadku, gdy upłynie ten „dodatkowy okres" 12 miesięcy, a jednocześnie spełnią się przesłanki opisane w klauzuli 4 pkt. I.1. i I.2 umowy, Zamawiający będzie miał możliwość podpisania aneksu wydłużającego okres realizacji przedmiotu umowy i jednocześnie określającego wysokość wynagrodzenia wykonawcy za ten okres. Taka interpretacja zapisów jest zgodna z hierarchią dokumentów opisanych w Akcie Umowy. W ocenie Zamawiającego brak jest sprzeczności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a warunkami szczególnymi kontraktu.

Pytanie 6:
Proszę o określenie warunków wynagrodzenia w okresie gwarancyjnym trwającym zgodnie z zapisami SIWZ pkt.4.6. 36 miesięcy?

Odpowiedź 6:
W okresie gwarancji wynagrodzenie nie będzie wypłacane.

Pytanie 7:
Proszę o potwierdzenie, że co miesięczne przeglądy odbywać się będą tylko w okresie gwarancyjnym ?

Odpowiedź 7:
Zgodnie z zapisami w OPZ punkt 2.4

Pytanie 8:
Proszę o określenie wysokości zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz określenie wysokości limitów finansowania z budżetu miasta Krakowa w odniesieniu do pkt. 2 OPZ CZĘŚĆ III Szczególnych Warunków Umowy ?

Odpowiedź 8:
Projekt „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Do kosztów kwalifikowanych przedmiotowego projektu, należy m.in. koszt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Część kwalifikowana wynagrodzenia Inżyniera kontraktu zostanie wyliczona na podstawie proporcji określonej jako % kwalifikowanych robót budowlanych w stosunku do całkowitej wartości tych robót.
Pozostała część wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zostanie uznana w projekcie za koszt niekwalifikowany.

Limity finansowe na dany rok wynoszą:

Rok 2018 - 405.889,75 zł brutto

Rok 2019 - 401.297,75 zł brutto

Pozostała kwota w kolejnych latach.

W przypadku zmiany w budżecie Miasta Krakowa wysokość limitów może ulec zmianie w ten sposób, iż w jednym lub kilku latach limit zostanie podwyższony, a w następnym roku lub następnych latach limit zostanie pomniejszony.

Pytanie 9:
W punkcie 3.1 OPZ Zamawiający wymaga zapewnienia systemu do ewidencji i kontroli czasu pracy Personelu Inżyniera Kontraktu.
Według naszej najlepszej wiedzy wynika, że coraz więcej Zamawiających wycofuje się ze stosowania tego wymogu ( w tym GDDKiA). Praca Inspektorów Nadzoru nie polega bowiem tylko na wykonywaniu pracy biurowej, większość swojego czasu poświęcają na pracę w terenie. Co więcej, ze względu na specyfikę prac jednego dnia wymaga zaangażowania na poziomie kilkunastu godzin, za które nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia ( tylko za podstawowe 8h).Elektroniczny system nie wpływa w żaden sposób na zwiększenie efektywności pracy personelu. Ponadto podstawą do rozliczenia dniówek jest papierowa lista obecności. Wnosimy o usunięcie zapisu o systemie do ewidencji i kontroli czasu pracy, a pozostawienie list obecności.

Odpowiedź 9:
Nie przychylamy się do prośby.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku prowadzenia inwestycji w oparciu o międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych, na których firma prowadziła nadzór robót w charakterze Inżyniera Kontraktu od początku do końca trwania inwestycji ?

Odpowiedź 10:
Zgodnie z zapisami SIWZ jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie do odbioru końcowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i wystawienia Świadectwa Przejęcia wg procedury FIDIC lub procedury równoważnej.

Pytanie 11:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem dokonania końcowej kwerendy?

Odpowiedź 11:
Zamawiający usuwa zapis „kwerendy końcowej". Zapis w OPZ punkt 2.4 po korekcie „ Inżynier Kontraktu dokona archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz wytworzonej podczas realizacji zadania (w tym dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Pytanie 12:
Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z koordynacją i zarządzaniem inwestycją w charakterze Inżyniera jako tożsamą z usługą pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi ?

Odpowiedź 12:
Zgodnie z zapisami SIWZ za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.

Pytanie 13:
Zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. 7.4.2. 1.24 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej. Natomiast w OPZ w pkt. 2.6. dopuszcza w uzasadnionych przypadkach połączeniu zakresów obowiązków przez jedną osobę np. gdy dysponuje równocześnie uprawnieniami potrzebnymi na różnych stanowiskach.
Proszę o informację na jakich stanowiskach można łączyć zakresy obowiązków oraz co Zamawiający rozumie poprzez uzasadniony przypadek?

Zgodnie z zapisami PZP Art.7.ust.l oraz Art.29 ust.2. Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz. zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Odpowiedź 13:
Zgodnie z zapisem SIWZ w pkt. 7.4.2.1 opisującym „Ekspertów kluczowych" Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji , w zakresie innych osób koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający taką możliwość dopuszcza.

 

Ponadto Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ:

W części Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w 7.3 jest:
Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp

W części Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w 7.3 powinno być:
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp".

W części 7.4.1 Zdolności zawodowej – posiadanej wiedzy i doświadczenia jest:

...„Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:

Wykazał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000zł brutto"...

W części 7.4.1 Zdolności zawodowej – posiadanej wiedzy i doświadczenia powinno być:

...„Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:

Wykazał, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000zł brutto"...

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe.

W części Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu 8.16.1 jest:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

W części Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu 8.16.1 powinno być:

8.16.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.

8.16.1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 8.4 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4 lit. b) i lit. c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.4 lit. d), składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.16.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 8.4 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 8.4 lit. b), lit. c), lit. d) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.4 lit. a), lit. b), lit. c) lit. d) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.

8.16.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 8.4 lit. d) składa dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 lit. d) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.4 lit. d) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

8.16.4 Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

W części 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. 1 i 12. 2.jest:

12.1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 02.03.2018 r. do godz. 12:00

12.2.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W części 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. 1 i 12. 2.powinno być:

12.1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12:00

12.2.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W części 7.4.1 Zdolności zawodowej – posiadanej wiedzy i doświadczenia jest:

...„Za most lub wiadukt Zamawiający uzna most lub wiadukt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.)"...

W części 7.4.1 Zdolności zawodowej – posiadanej wiedzy i doświadczenia powinno być:

...„Za wiadukt lub most uznaje się most lub wiadukt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie."...

W załączniku nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - pkt 2.4 Etap po zakończeniu robót jest:
...„Inżynier Kontraktu dokona końcowej kwerendy i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz wytworzonej podczas realizacji zadania ( w tym dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu."...

W części 2.4 Etap po zakończeniu robót powinno być :
...„Inżynier Kontraktu dokona archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz wytworzonej podczas realizacji zadania (w tym dokumentacji projektowej) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu."...

_____________________________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 20.02.2018 roku

NZ.271.78.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ:

W punkcie 8.4 lit. e) jest:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3;

W punkcie 8.4 lit. e) powinno być:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;

______________________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 20.02.2018 r.

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu (Nadzór Inw.) dla zad. pn.: „Rozb. Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2.6km w form. zapr. i wyb. - zgodnie z warunkami FIDIC
Numer referencyjny: 24/IX/2017

Główny kod CPV
71247000

Rodzaj zamówienia
Usługi

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-009561
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 013-026043
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 ust.5 pkt.1,2,4,8 ustawy

Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP oraz art.24 ust.5 pkt.1,2,4,8ustawy

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: Wykazał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000PLN brutto. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 7.4.1 SIWZ.

Powinno być:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: Wykazał, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę drogi klasy min. G wraz z wiaduktem kolejowym lub mostem kolejowym o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 30 m realizowane w oparciu uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub warunków równoważnych do FIDIC). Łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych minimum 80 000 000PLN brutto. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 7.4.1 SIWZ.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamiast:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-wg zał. nr 3 do SIWZ;

Powinno być:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-wg zał. nr 4 do SIWZ;

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ, składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).

Powinno być:
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.
9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 8.4 lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4 lit. b) i lit. c) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.4 lit. d) SIWZ, składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 8.4 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) SIWZ nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt 8.4 lit. b), lit. c), lit. d) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt8.4 lit. a), lit. b), lit. c) lit. d) SIWZ dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.
9.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt 8.4 lit. d) SIWZ składa dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 lit. d) SIWZ w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.4 lit. d) SIWZ dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
9.4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje:

__________________________________________________________________

Kraków dnia: 26.02.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 24.02.2018 r.

_________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 06.03.2018 roku

NZ.271.78.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w SIWZ:

W części 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. 1 i 12. 2 jest:

12.1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12:00.

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W części 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. 1 i 12. 2 powinno być:

12.1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:00.

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

____________________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 06.03.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586Polska Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu (Nadzór Inw.) dla zad. pn.: „Rozb. Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2.6km w form. zapr. i wyb. - zgodnie z warunkami FIDIC
Numer referencyjny: 24/IX/2017

Główny kod CPV
71247000

Rodzaj zamówienia
Usługi

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC ".
Wykonawca (zwany również „Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-009561
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 013-026043
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje:

________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania oraz zmiana SIWZ !!!

 Kraków, dnia 07.03.2018 roku

NZ.271.78.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj –zgodnie z warunkami FIDIC. Znak sprawy 24/IX/2017

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Zdolność zawodowa - posiadanie wiedzy i doświadczenia Eksperci kluczowi :
a) Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności kolejowej
Proszę o uszczegółowienie jakiej branży uprawnienia powinien posiadać weryfikator specjalności kolejowej?
b) Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności Architektonicznej
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów branży architektonicznej z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na co najmniej dwóch Kontraktach dla dróg klasy min. G o długości min. dwa kilometry każda.
Proszę o informację czy wymagana osoba ma być architektem?
Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia osoby z uprawnieniami do projektowania w branży drogowej posiadającej doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na co najmniej dwóch Kontraktach dla dróg klasy min. G o długości min. dwa kilometry każda?
c) Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności Wyburzeniowej
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów branży wyburzeniowej na co najmniej dwóch Kontraktach dla dróg klasy min. G o długości min. dwa kilometry każda.
Zgodnie z zapisami PZP Art.7.ust.l oraz Art.29 ust.2. Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Pozostawienie zapisów w pierwotnym brzmieniu znacznie zawężą grono kontrahentów spełniających warunki udziału w postępowaniu. Proszę o uzasadnienie konieczności wykazania uprawnień architektonicznych dla osoby weryfikującej dokumentację projektową w zakresie dróg o klasie G. Większym doświadczeniem w tym przypadku wykazywali będą się projektanci branży drogowej aniżeli architekci.
Doświadczenie weryfikatora dokumentacji w specjalności wyburzeniowej dla dróg klasy min. G jest zapisem na wyrost, gdyż opracowanie niezbędne dla wyburzenia obiektu budowlanego jest tożsame niezależnie od jego położenia. Przypadki opracowań projektów wyburzeń w miejscach tj. miasta, strefy gospodarcze, tunele są bardziej skomplikowane niż te dla pojedynczych obiektów mieszczących się przy drogach ( najczęściej domy jednorodzinne). Wnoszę o usunięcie zapisu w zakresie doświadczenia dla dróg klasy min. G o długości min. dwa kilometry każda.

Odpowiedź 1:
a) Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności kolejowej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
b) Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności Architektonicznej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej.
c) Zamawiający podtrzymuje zapis w punkcie 7.4.2.1.11 w SIWZ.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 1.1., Formularz Cenowy
Zamawiający pisze cyt.: „Działania promocyjne - Multi medialne sprawozdanie z postępu robót". Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie, co Zamawiający bierze pod uwagę pisząc o multimedialnym sprawozdaniu ?
Podsumowując powyższe, zapisy OPZ są niezgodne art. 29.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.), gdyż nie są opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co uniemożliwia precyzyjną wycenę oferty.

Odpowiedź 2:
Multimedialne sprawozdanie z postępu robót oznacza sprawozdanie w formie umożliwiającej jego prezentację za pomocą rzutnika multimedialnego, który jest wymagany w punkcie nr 3.1 OPZ (zał.nr 5).

Pytanie 3:
W związku z ukazaniem się dn. 20.02. odpowiedzi do w/w przetargu proszę o uszczegółowienie w jaki sposób Wykonawca ma prawidłowo skalkulować w cenie przedłużenie terminu wykonywania nadzoru o max. 12 miesięcy. Zgodnie ze specyfiką rozliczenia kontraktu (system dniówkowy) po „wyczerpaniu" puli dniówek Wykonawca nie będzie miał podstaw do roszczenia o zwiększone wynagrodzenie. Czy Zamawiający proponuje zatem zawyżanie cen jednostkowych wynagrodzenia personelu na wypadek przedłużenia kontraktu? Co więcej, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający na tą chwile nie jest w stanie przewidzieć w jakim stopniu będzie niezbędne zaangażowanie ekspertów kluczowych oraz personelu pomocniczego podczas przedłużenia terminu wykonywania nadzoru, a co za tym idzie nie ma danych do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej. Zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny i przyjętą definicją prawną przez termin należy rozumieć dodatkowe zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i pewnego. Skutek czynności prawnej zostaje tym samym ograniczony w czasie lub powstaje (zachodzi) po upływie oznaczonego terminu. Z pewnością należy przyjąć, iż niedookreślony termin w każdym wypadku powinien być odpowiedni do okoliczności. Wskazać należy, że wyznaczony przez Zamawiającego termin powinien być przystosowany do okoliczności, w których usługa jest wykonywana, oraz uwzględniać czas niezbędny dla wdrożenia przez wykonawcę odpowiedniej zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania usługi w sytuacji zajścia okoliczności wymuszających zmianę czy wydłużenie terminu wykonywania dzieła. W związku z niedookreślonym terminem umownym pomiędzy stronami oraz brakiem określenia „termin szacowany" zarówno w umowie, kodeksie cywilnym, prawie budowlanym jak również w Prawie zamówień publicznych, sięgnąć należy do praktyki sądowej. Jak przyjęto w praktyce sądowej najczęściej szacowanym okresem zarówno jeśli chodzi o terminy i wynagrodzenie, a także wartość dzieła lub rzeczy przyjmuje się pułap 10 % w ramach którego możemy przyjąć, iż termin jest szacowany, bądź szacowane jest wynagrodzenie. Przewidywany czas realizacji inwestycji 31.03.2022 tj. 48 miesięcy oraz max. 12 miesięcy przedłużenia. Wykonawca zatem, zobowiązany będzie o podniesienie ceny ofertowej aż ok. 25 % celem zapewnienia finansowania na ewentualne przedłużenie. Ponadto, w związku z obowiązkiem prowadzenia elektronicznego systemu ewidencji i kontroli czasu pracy oraz z koniecznością zatrudnienia na umowę o pracę personelu, działaniem niezgodnym z prawem jest świadczenie usług bez wypłaty wynagrodzenia.
Reasumując, wnosimy o zmianę zapisów dotyczących braku wynagrodzenia w trakcie przedłużenia terminu realizacji.

Odpowiedź 3:
Zamawiający podtrzymuje wypowiedz udzieloną na pytanie nr 5 w dniu 20.02.2018.

Pytanie 4:
Zamawiający w SIWZ w pkt. 7.4.2.1.5 dla funkcji Główny weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej wymaga doświadczenia :
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu projektów branży drogowej wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na co najmniej dwóch Kontraktach dla dróg klasy min. G o długości min. dwa kilometry każda, w tym co najmniej jednym realizowanym w oparciu o uznane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC.
Z punktu widzenia pracy, jaką wykonuje projektant/weryfikator podstawą jest wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, prawem budowlanym, wiedzą techniczną. FIDIC określa ogólne zasady realizacji przedsięwzięć dla dwóch stron Zamawiającego i Wykonawcy. Dla zapewnienia przestrzegania procedur powołuje się Inżyniera (funkcja), który nie jest stroną. Powyższe potwierdza, że z punktu widzenia procedur FIDIC zakres działań projektanta nie jest kluczowy, FIDIC ma usprawnić relacje Zamawiającego i Wykonawcy.
Z jakiego powodu Zamawiający uważa, że doświadczenie projektanta mającego styczność z procedurami FIDIC jest korzystniejsze od wieloletniego doświadczenia osoby wykonującej projekty w specjalności drogowej na kontraktach niekoniecznie przebiegających na podstawie procedur FIDIC?
Wnosimy o usunięcie zapisu dotyczącego realizacji inwestycji na podstawie międzynarodowych standardów kontraktów FIDIC.

Odpowiedź 4:
Zamawiający pozostawia zapis w punkcie 7.4.2.1.5 w SIWZ bez zmian. Zakres działań głównego weryfikatora dokumentacji jest kluczowy w związku iż zadanie jest realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj"

Pytanie 5:
Zamawiający w formularzu cenowym ( załącznik 1.1 do SIWZ) w pkt. 4.2. wymaga skalkulowania kosztów Biura Zamawiającego. Cena jednej jednostki czasu zgodnie z zapisami wynosić ma nie więcej niż 50% ceny jednej jednostki czasu dla pozycji 1.2. Pozycja 1.2 definiowana jest jako personel biurowy min 1 osoby. Niezrozumiałym dla Wykonawcy jest uzależnienie kosztów biura Zamawiającego od wynagrodzenia personelu biurowego, tym bardziej, że pozycję wyżej zauważyć można, że koszty Biura Konsultanta w pozycji 4.1. odnoszą się do kosztów Biura Inżyniera w pozycji 1.1. Potwierdza to brak korelacji pomiędzy kosztem Biura Zamawiającego, a wynagrodzeniem personelu biurowego.
Zgodnie z założeniem, że personel biurowy zatrudniony jest na umowę o pracę, to przy kalkulacji zatrudnienia na poziomie najniższej krajowej tj.2100 zł brutto ( koszt pracodawcy ~ 2500 zł). Jednocześnie pozycja 4.2 ma wynosić nie więcej niż 50 % ceny dla pozycji 1.2 czyli ok. 1250 zł brutto. W związku z powyższym otrzymujemy budżet na rażąco niskim poziomie ok. 1000 zł netto na wynajęcia biura. W formularzu cenowym określone są koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego świadectwa Przejęcia (nie więcej niż 10 % ceny oferty netto). Zorganizowanie biura dla wymaganego personelu stanowi znaczący koszt Inżyniera Kontraktu, który jednocześnie jest ograniczony w/w zapisem. Dla przykładu, w przetargach zlecanych przez GDDKiA koszty administracyjne wynoszą do 15%.
Zważywszy na wielkość inwestycji taki budżet na pewno nie będzie wystarczający na zapewnienie dogodnych warunków do pracy.
Co więcej, w zapisach dokumentacji przetargowej mowa jest jedynie o biurze Inżyniera Kontraktu, nie ma informacji na temat wymagań dla Biura Zamawiającego, co skutkuje brakiem immanentnych informacji umożliwiających poprawne skalkulowanie ceny.
W przypadku braku zmiany formularza cenowego przez Zamawiającego oraz braku opisu wymagań dla Biura Zamawiającego postępowanie przetargowe nr /24/IX/2017 w naszej ocenie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zgodnie z zapisami PZP Art.7.ust.l oraz Art.29 ust.2. Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zważywszy na ilość zadawanych pytań, restrykcyjne wymagania w zakresie kadry oraz doświadczenia zawodowego budzi wątpliwość solenne przygotowanie dokumentacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź 5:
Zamawiający wykreśla pozycję nr 4.2 Formularza cenowego. Zgodnie z punktem 3.1 OPZ - zał. nr 5 do SIWZ Inżynier Kontraktu nie ma obowiązku zapewnić pomieszczeń biurowych dla Zamawiającego.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ poprzez zmianę formularza cenowego – zał. 1.1 do SIWZ. Poprawiony formularz cenowy znajduje się na stronie internetowej w pliku Zał. 1.1. Formularz cenowy_poprawiony 07.03.2018.pdf.

_____________________________________________________________

Kraków dnia: 08.03.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 08.03.2018 r.

_____________________________________________________________

14.03.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

______________________________________________________________

14.03.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum