Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 11/I/2018

Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa

26/01/2018 S18 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Inne usługi

2018/S 018-037188

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa

Numer referencyjny: 11/I/2018
II.1.2)Główny kod CPV
98390000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich i obsługą platform dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania poprzez:

— należyte utrzymanie obiektów - poprzez wykonanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu,

— utrzymanie czystości obiektów zgodnie z wymaganiami Sanepidu łącznie z wykonaniem potrzebnych bieżących drobnych napraw, konserwacji oraz przeglądami urządzeń,

— zabezpieczenie w odpowiednie środki higieny i czystości.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ:

— zakres prac i opis wymaganego wyglądu obiektów – załącznik nr 4,

— wykaz środków czystości i higieny – załącznik nr 5,

— lokalizacja oraz czas pracy toalet miejskich (+ cennik ofertowy) – złącznik nr 6.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem toalet.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98350000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich i obsługą platform dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania poprzez:

— należyte utrzymanie obiektów - wykonanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu,

— utrzymanie czystości obiektów zgodnie z wymaganiami Sanepidu łącznie z wykonaniem potrzebnych bieżących drobnych napraw, konserwacji oraz przeglądami urządzeń,

— zabezpieczenie w odpowiednie środki higieny i czystości.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ:

— zakres prac i opis wymaganego wyglądu obiektów – zał. nr 4,

— wykaz środków czystości i higieny – zał. nr 5,

— lokalizacja oraz czas pracy toalet miejskich (+ cennik ofertowy) – zał. nr 6.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem toalet.

Osoby, które bezpośrednio maja styczność z klientami musza posiadać aktualne książeczki zdrowia.

Wykonawca będzie pobierał opłaty za korzystanie z szaletów przez cały okres trwania umowy zgodnie z Zarządzeniem NR 1867/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z Dnia 19.12.2003 roku, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Krakowa § 1:„Ustala się opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Krakowa w następujących wysokościach:

— za korzystanie z kabiny toaletowej - 1PLN,

— za korzystanie z pisuaru - 0,50 PLN (...)".

Wykonawca zobowiązany będzie do odprowadzania na konto Zamawiającego dochodów uzyskanych z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z szaletów.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— pracowników niższego szczebla zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji usługi.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość dochodów odprowadzanych do Zamawiającego / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp

2.Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zgodnie z zap. Cz.IV pkt 13 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp), a w szczególności wykażą, że (opis w w sekcji Cz. III SIWZ):: a) posiadają wiedzę i doświadczenie b) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

II. Wykonawca musi dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania.ofert):

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia. warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego – (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ);

III.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w ogłoszeniu nastąpi na podst. przedłożonych w ofercie oświadczeń (zgodnie z zapisami Cz.IV SIWZ).

IV. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na str. inter. Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przed udzieleniem zam. będzie wymagał złożenia przez Wykonawce, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentu potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (Cz. IV pkt 3a SIWZ);

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ)

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem. składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wystawionego. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ)

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3d SIWZ)

e)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyk., w okresie ost. 3 lat przed upływem terminu skł. ofert wraz z pod. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał. dow. określających czy usługi zostały wyk. lub są wyk. należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ)

F) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN(Cz.IV pkt 3f SIWZ).

g) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Cz. IV pkt 3g SIWZ)

h) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zap. zakazu ubiegania się o zam. publ.(Cz.IV pkt 3h SIWZ)

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych (Cz.IV pkt 3i SIWZ).

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dok. złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (szkody na osobie i w mieniu) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000 PLN.

Uwaga:

1.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 130.000 PLN (słownie PLN: sto trzydzieści tysięcy).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

O którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp, w wysokości 3 % ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

— usługi polegające na stałej obsłudze toalet ogólnodostępnych, podlegających kontroli SANEPID na kwotę minimum 1.000.000 PL łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3 do SIWZ;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 06.03.2018 r do godz. 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.03.2018 r. o godz.12:00 w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Teresa Kowalińska – Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. 12 616-86-58 (sprawy merytoryczne).

Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - tel. 12 616- 71- 14 (sprawy proceduralne).

2.Okres 2 m-cy zw. oferą liczony jest przy założeniu, że m-c ma 30 dni, tzn. 2 miesiące = 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do oferty należy załączyć dodatkowo:

a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

b)pełnomocnictwo dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c)wypełniony formularz oferty - wg zał. 1 do SIWZ;

d)Cennik ofertowy - Lokalizacja, czas pracy oraz stawki za utrzymanie toalet miejskich (podpisany przez Wykonawcę) - wg zał. 6 do SIWZ

e)Wykaz kwot dochodów z toalet odprowadzanych przez Wykonawcę (podpisany przez Wykonawcę – wg zał. 7 do SIWZ

f) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. g) do lit. i) - wykazane w Cz.IV pkt 3 SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 3.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. g) do lit. i) - Cz.IV pkt 3 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe dot. ofert.

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. g) do lit. i) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę.

2.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer

Postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA".

3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

4. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej dotyczący przedmiotowego postępowania: https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2018
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 24.01.2018 roku

_________________________________________________________________________________

NZ -11/I/2018                                                         Kraków, dnia 22.02.2018 r.


SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy: 11/I/2018

Zamawiający w załączeniu ( poniżej ) przekazuje treść przesłanego w dniu 22.02.2018 r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2017/S 243-506599 dot. w/w przetargu.

 ___________________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 22.02.2018r                                                                  NZ.271.43.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa - znak sprawy: 11/I/2018.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

- w SIWZ cz. III pkt 1 b) jest:

„ b) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (szkody na osobie i w mieniu) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł"

- w SIWZ cz. III pkt 1 b) powinno być:

„ b) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł"

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Kraków 22.02.2018r                                                                               OZ.271.43.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n: Bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie miasta Krakowa. Znak sprawy: 11/I/2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Wyjaśnienie/Zmianę SIWZ (pkt 4) poprzez dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/ podział niniejszego zamówienia na co najmniej dwie części.
Powyższe uzasadniam jak niżej:
W związku z zaistnieniem rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a IPU tj. brakiem podziału przedmiotowego zamówienia na części (pkt 4 SIWZ), pomimo że ma ono charakter powtarzalny (IPU) proszę o udzielenie wyjaśnień, dlaczego Zamawiający nie dokonał takiego podziału?
Analiza tożsamych zamówień z lat ubiegłych realizowanych u Zamawiającego- tj. fakt, że możliwe było ich wykonywanie przez zupełnie różnych Wykonawców- jedynie potwierdza, że zasadnym jest jego udzielenie z podziałem na co najmniej dwie części.
Zgodnie z treścią art. 36a ustawy pzp oraz z motywem 78 preambuły Dyrektywy 2014/24/UE. Państwa członkowskie zostały przecież zobowiązane, aby w krajowych przepisach wymagać od zamawiających aby korzystali z kodeksu najlepszych praktyk, określonego w dokumencie roboczym służb Komisji z 25.06.2008 r. zatytułowanym „Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych", zawierającego wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób instytucje te mogą stosować ramy zamówień publicznych, aby ułatwić udział MŚP. W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencję, zamawiający mają w dokonywać podziału dużych zamówień na części.
Brak dokonania takiego podziału niewątpliwie nie zwiększa konkurencyjności na rynku zamówień publicznych, dlatego też proszę o wskazanie powyższych niejasności?

Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie 2
Wyjaśnienie/Zmianę warunku SIWZ (część III pkt 1 a) SIWZ) dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy z warunku:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykażą, że: w zakresie posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali: - usługi polegające na stałej obsłudze toalet ogólnodostępnych, podlegających kontroli SANEPID na kwotę minimum 1.000.000 złotych łącznie, na warunek:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykażą, że: w zakresie posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali: - usługi polegające na stałej obsłudze toalet ogólnodostępnych podlegających kontroli SANEPID na kwotę minimum 400.000 złotych łącznie.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że przedmiotem tego zamówienia jest m.in.: wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich i obsługą platform dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania poprzez: - należyte utrzymanie obiektów - poprzez wykonanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu, - utrzymanie czystości obiektów zgodnie z wymaganiami Sanepidu łącznie z wykonaniem potrzebnych bieżących drobnych napraw, konserwacji oraz przeglądami urządzeń, - zabezpieczenie w odpowiednie środki higieny i czystości.
Zakres zamówienia obejmuje więc wykonywanie drobnych usług o powtarzalnym charakterze w miesięcznych okresach rozliczeniowych, dlatego też wprowadzenie warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wobec Wykonawcy, aby ten wykazał się wykonaniem usługi polegające na stałej obsłudze toalet ogólnodostępnych, podlegających kontroli SANEPID na kwotę minimum 1.000.000 złotych łącznie jest bezspornie nieuzasadnione oraz ogranicza w sposób istotny krąg podmiotów, które są zdolne zrealizować to zamówienie.
Zadaniem Zamawiającego jest takie określenie warunków udziału w postępowaniu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego zawężania kręgu potencjalnych wykonawców, \a zatem w sposób pozwalający Zamawiającemu udzielić zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród podmiotów realizujących dane usługi w danej branży.
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania tego zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, adekwatne do danego zamówienia. Zamawiającemu została przyznana swoboda, w zależności od jego potrzeb, określania tych minimalnych wymogów stawianych Wykonawcom. Swoboda ta jednak podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 7, 22 ust. 1a i 29 ustawy pzp.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że zamówienie polega na wykonywaniu drobnych prac w ramach świadczonych usług, a więc nie wymaga ono żadnych dodatkowych umiejętności od podmiotu, który takie usługi świadczy. Poza tym jak łatwo się stwierdzić zamówienie dotyczy wykonywania usług o charakterze okresowym, powtarzalnym, dlatego też warunkiem minimalnym i adekwatnym w niniejszym zamówieniu jest wykazanie się przez Wykonawcę poziomem zdolności technicznej i zawodowej co najwyżej jako dwukrotności wartości miesięcznej obsługi tego zamówienia.
Powtarzalność określonego zakresu prac jest dowodem na posiadanie wymaganego doświadczenia, zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1495/14) „doświadczenie zdobywa się poprzez realizację czynności w oznaczonym zakresie, co odróżnia „doświadczenie" od incydentalnie podjętej czynności, którą zdarzyło się komuś wykonać i że przy pierwszej realizacji tego rodzaju zadania wykonawca dopiero się uczy, zaś o nabyciu doświadczenia można mówić dopiero przy drugim, pozytywnie zrealizowanym zadaniu".
Nie można zaakceptować warunków wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z którymi żąda on doświadczenia w zakresie wykonywanych usług na kwotę co najmniej miliona złotych w powiązaniu ze wskazaniem, że przedmiotem zamówienia są czynności drobne, powtarzalne o charakterze okresowym. Wielokrotność wykonania prostych usług- tożsamych w okresie danego miesiąca- nie wpływa w żaden sposób na posiadanie doświadczenie w wykonaniu zamówienia, a jedynie na okres jego trwania.
Biorąc pod uwagę wskazaną wartość tego warunku- określony powyżej warunek udziału w postępowaniu jest warunkiem nadmiernym, prowadzącym bezsprzecznie do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców.
W nawiązaniu do powyższego, proszę o wyjaśnienie, czym kierował się Zamawiający formułując tak niewspółmiernie wysoki warunek w SIWZ w aspekcie wymagań określonych w IPU oraz OPZ ?

Odpowiedź 2
Zamawiający ustalił wymogi w stosunku do oferentów na podstawie obowiązujących przepisów oraz analizy własnej.
Podczas dokonywania analizy, jak wyżej Zamawiający kierował się zarówno kryterium braku ograniczenia konkurencyjności jak i koniecznością posiadania wystarczającego potencjału, który jest niezbędny dla realizacji planowanej usługi.
W Krakowie mamy 26 toalet obsługowych. Ustalona kwota jest minimalną która dokumentuje ten potencjał

Pytanie 3
Wyjaśnienie/Zmianę warunku SIWZ (część III pkt 1 b) SIWZ) dotyczącego zdolności finansowej i ekonomicznej Wykonawcy z warunku:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykażą, że: spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (szkody na osobie i w mieniu) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł, na jego całkowite wykreślenie.
W nawiązaniu do powyższego, proszę o wyjaśnienie, czym kierował się Zamawiający formułując warunek niezgodny z treścią ustawy pzp w niniejszym postępowaniu?
Zgodnie z art. 22 c ustawy pzp Zamawiający może wymagać od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności nie zaś w zakresie przedmiotu tego zamówienia.
Wymaganie powyższe jest więc niezgodne z treścią ustawy pzp. Żądanie przedłożenia polisy kontraktowej- którą jak się wydaje ma na myśli Zamawiający- zasadne jest na etapie realizacji niniejszego zamówienia nie zaś na etapie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Powyższe oprócz ograniczenia konkurencji nie realizuje w żaden sposób żadnego celu w tym postępowaniu, a jedynie w nieuprawniony sposób wpływa na krąg wykonawców, którzy mogliby prawidłowo zrealizować to zamówienie, gdyby nie wprowadzono tego warunku.

Odpowiedź 3
Zamawiający poprawił w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkę pisarską, poprzez wykreślenie zapisów zawartych w nawiasie:
Zapis o treści:
„spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (szkody na osobie i w mieniu) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł „
otrzymuje brzmienie:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł

Ponadto Zamawiający informuje, ze podtrzymuje wymóg w zakresie warunku udziału w postepowaniu dot. z dolności ekonomicznej i finansowej tj.: posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł 

_________________________________________________________________________

                                                                                  Kraków, dnia 06.03.2018r

UWAGA

 Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w załaczeniu przekazjue informację z otwarcia ofert.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum