Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Znak sprawy:16/II/2018.

 Kraków, dnia 27.02.2018 r.

Ogłoszenie nr 521712-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Numer referencyjny: 16/II/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1). Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" - w ramach projektu pn." Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" . b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy (zał. nr 2 do SIWZ), zakresu rzeczowego (zał. nr 6 do SIWZ), warunków technicznych (zał. nr 7 do SIWZ). c) Zamawiający informuje, że przedmiot umowy podlega dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16 2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesiące zostaną odrzucone). 3.Termin wykonania zamówienia: do dnia 06.12.2019 roku. 4.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-06
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maria Mrugalska – Kuzak – Dział Przygotowania Inwestycji - tel. (012) 616-72-37 (sprawy projektowe) Anna Kosowska-Kotaba – Dział Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa opracowania projektowe w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego wraz z budową lub przebudową lub rozbudową układu drogowego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi tj. pozwolenie na budowę lub ZRID. 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wg. zał. nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 8 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium 4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument o którym mowa w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a części IV SIWZ 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 do SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 13.800,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.110). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 27.02.2018 r.

_______________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 02.03.2018 roku

NZ.271.42.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną mostu na rz. Rudawa?

Odpowiedź 1
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie posiada dokumentacji w zasobach archiwalnych.

Pytanie 2
Prosimy również o potwierdzenie bądź skorygowanie obecnych zapisów SIWZ dotyczących wymaganej kadry w odniesieniu do projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Pragniemy zwrócić uwagę iż nie wszystkie wydawane uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniają do projektowania w specjalności mostowej.

Odpowiedź 2
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie udziału w opracowaniu projektów branżowych osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

_____________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 06.03.2018 roku

NZ.271.42.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową. Jeżeli tak to czy dokumentacja projektowa ma być opracowana w oparciu o wydaną decyzję środowiskową czy będzie konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej?
Odpowiedź 1
Zamawiający dysponuje decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS-04.6220.49.2016.WM z dnia 20.12.2016 r.
Jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe będą wykraczać poza zapisy decyzji to konieczne będzie uzyskanie nowej decyzji.
Pytanie 2
Czy w obrębie pętli tramwajowo - autobusowej na Salwatorze należy zapewnić możliwość kontynuacji linii tramwajowej do Przegorzał?
Odpowiedź 2
Nie.
Pytanie 3
Czy zakresem opracowania objęto węzeł rozjazdów pod Filharmonią?
Odpowiedź 3
Nie.
Pytanie 4
Czy zakresem opracowania objęto Plac Kossaka?
Odpowiedź 4
Nie.
Pytanie 5
Czy w przypadku wykazania w decyzji środowiskowej konieczności wykonania ekranów akustycznych Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania alternatywnych środków ochrony przed hałasem?
Odpowiedź 5
Wszystko zależy od zapisu w decyzji ŚU.
Pytanie 6
Czy konieczne jest dołączenie do przetargu referencji w przypadku wcześniejszego wykonania wymaganych opracowań na zlecenie Zamawiającego?
Odpowiedź 6
Nie jest konieczne dołączanie referencji na etapie składania oferty.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. część IV pkt 3 SIWZ)
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich możę żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (tj. na spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zbadania braku podstaw wykluczenia) korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Pytanie 7
Prosimy o dokładne określenie w opisie przedmiotu zamówienia zakresu przebudowy torowiska tramwajowego. Bardzo prosimy o załączenie schematu z zaznaczonym początkiem i końcem inwestycji.
Odpowiedź 7
Zamawiający przekazuje sytuację z wrysowanym zakresem w załączeniu.
Pytanie 8
Jaki jest szczegółowy zakres przebudowy peronów przystankowych? Czy w zakres wchodzą również wiaty przystankowe i wygrodzenia?
Odpowiedź 8
W trakcie projektowania układu drogowo – torowego po stronie wykonawcy będzie przedstawienie propozycji przebudowy peronów przystankowych ,jak również konieczność wykonania wygrodzeń W zakres wchodzą wiaty przystankowe
Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga opracowania projektu ekranów akustycznych?
Odpowiedź 9
Jeżeli analiza akustyczna wykaże przekroczenia norm hałasu wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia sposobu zabezpieczenia zabudowy mieszkaniowej przed uciążliwościami hałasu. Jeżeli będą to ekrany akustyczne to będzie zobowiązany do opracowania stosownej dokumentacji i pozyskania decyzji formalno – prawnych
Pytanie 10
Wykonawca prosi o informacje czy w ramach opracowanej dokumentacji należy opracować projekt wygrodzeń ochronnych?
Odpowiedź 10
Tak
Pytanie 11
Czy Zamawiający posiada kartę ewidencyjną (metrykę) obiektu mostowego na rzece Rudawie w ciągu ul. Kościuszki ? Jeśli tak to czy Zamawiający udostępni metrykę tego obiektu.
Odpowiedź 11
ZIKiT posiada jedynie książkę obiektu, zostanie ona udostępniona wykonawcy.
Pytanie 12
Czy Zamawiający wymaga opracowania projektu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej?
Odpowiedź 12
Tak
Pytanie 13
Czy w ramach prac projektowych należy przeliczyć obszar zasilania?
Odpowiedź 13
Tak
Pytanie 14
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci teletechnicznych, niekolidujących z planowaną inwestycją a znajdujących się w zakresie inwestycji?
Pytanie 15
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci wodociągowych niekolidujących z planowaną inwestycja, a znajdujących się w zakresie inwestycji?
Pytanie 16
Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci gazowych, niekolidujących z planowaną inwestycja, a znajdujących się w zakresie inwestycji?
Pytanie 17
Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejących sieci ciepłowniczych, niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?
Pytanie 18
Czy w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejących sieci elektroenergetyczny, niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?
Odpowiedź 14,15,16,17,18
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonania tylko projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowo – torowym.
Pytanie 19
Czy zawieszenia poprzeczne sieci trakcyjnej należy ściągnąć z budynków i przenieść je na niezależne słupy trakcyjne?
Odpowiedź 19
Tak
Pytanie 20
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podwieszenie sieci trakcyjnej do słupów oświetleniowych?

Odpowiedź 20
Tak
Pytanie 21
Czy Zamawiający posiada zgody Właścicieli budynków na likwidację kotwienia elementów sieci trakcyjnej do budynków, wymagane na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji?
Odpowiedź 21
Nie.
Pytanie 22
Jeżeli Zamawiający nie posiada zgód Właścicieli budynków na likwidację kotwienia elementów sieci trakcyjnej do budynków, to w czyjej gestii jest uzyskanie tych zgód?
Odpowiedź 22
Odpowiedź jak w odpowiedzi nr 23.
Pytanie 23
Czy w przypadku braku zgody Właściciela budynku na likwidację kotwienia elementów sieci trakcyjnej do budynku, Zamawiający dopuszcza pozostawienie kotwienia do budynku tak jak w stanie istniejącym?
Odpowiedź 23
Tak.
Pytanie 24
Czy w zakres przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi przebudowa węzła torowego na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka - Straszewskiego - Franciszkańska?
Odpowiedź 24
Nie.
Pytanie 25
Czy w zakres przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi przebudowa skrzyżowania ulic Zwierzyniecka - Kościuszki - Krasińskiego?
Odpowiedź 25
Tak.
Pytanie 26
Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej, należy wykonać zmiany w programach istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka - Kościuszki -Krasińskiego?
Odpowiedź 26
Tak.
Pytanie 27
Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej, należy wykonać zmiany w programach istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka -Straszewskiego - Franciszkańska?
Odpowiedź 27
Nie, jeżeli rozwiązania wprowadzone w ramach przebudowy ulicy nie wpłyną na funkcjonowanie rozwiązań na ww. sygnalizacji świetlnej
Pytanie 28
Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej należy zaprojektować dodatkowe sygnalizacje świetlne?
Odpowiedź 28
Nie jest planowane wykonanie dodatkowych sygnalizacji. Jest to jednak uzależnione od przyjętych rozwiązań geometrycznych przez projektanta w dokumentacji.
Pytanie 29
Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej należy przebudować istniejącą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka - Kościuszki - Krasińskiego?
Odpowiedź 29
Tak.
Pytanie 30
Czy w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej należy przebudować istniejącą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Zwierzyniecka - Straszewskiego - Franciszkańska?
Odpowiedź 30
Nie, skrzyżowanie poza zakresem.
Pytanie 31
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej do przetargu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator" – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych, zadanie realizowane w ramach projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" znak sprawy: 16/II/2018
Odpowiedź 31
Zamawiający nie udostępnia oferentom wersji edytowalnej załączników do SIWZ.

Pytanie 32
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Mając na uwadze fakt, iż wykonawca nie ma wpływu na terminowość wydawania przez konkretne organy administracji publicznej, decyzji administracyjnych, prosimy o potwierdzenie, iż w sytuacji, w której organ administracji publicznej dopuści się zwłoki w wydaniu decyzji administracyjnej lub odmówi wydania takiej decyzji, ze względu na istnienie okoliczności, za których wystąpienie wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) Strony dokonają zmiany umowy polegającej na przedłużenie terminu jej realizacji oraz podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli opóźnienie organu administracji publicznej spowoduje powstanie po stronie wykonawcy konieczność poniesienia dodatkowych kosztów i będzie miało negatywny wpływ na czas ukończenia
b) powyższa okoliczność nie będzie uprawniała Zamawiającego do naliczenia wykonawcy kary umownej.
Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż płatność całości wynagrodzenia wykonawcy jest uzależniona od uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę. Prosimy o wyjaśnienie jakie będą konsekwencje nie wydania decyzji przez właściwy organ lub dopuszczenia się zwłoki w wydaniu tejże decyzji, ze względu na zaistnienie okoliczności niezależnych od wykonawcy. Czy w takim przypadku strony dokonają zmiany umowy umożliwiającej otrzymanie płatności przez wykonawcę?
Odpowiedź 32
Nie.
Zgodnie z par 12 ust.1pkt 4 istotnych postanowień umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji formalnoprawnych, a ile nie będą one następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie przesunięty o okres trwania przeszkody uniemożliwiający wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Okoliczność ta nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku dopuszczenia przez organ administracji publicznej do zwłoki w wydaniu decyzji, ile nie będzie ona następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, Zamawiający nie naliczy kar umownych za zwłokę. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dostarczenie Zamawiającemu Przedmiotu umowy, w tym także decyzji formalnoprawnych . Opóźnienie w wydaniu decyzji formalnoprawnych przez organ administracji publicznej nie stanowi podstawy do zmiany umowy odnośnie wcześniejszego terminu wypłaty wynagrodzenia niż to wynika z par 4 i 5 istotnych postanowień umowy.
Pytanie 33
Wnioskujemy o udostępnienie dokumentacji projektowej branży drogowej i torowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic: Franciszkańskiej i Dominikańskiej wraz z przebudową torowiska tramwajowego w Krakowie
Odpowiedź 33
W zakres realizacji nie wchodzi przebudowa skrzyżowania ul. Franciszkańskiej, Dominikańskiej
Pytanie 34
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie postępowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczoną za zgodność z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 26.10.2016r. (MDCP) oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WS-04.6220.49.2016.WM z dnia 20.12.2016r. (DOŚ) w posiadaniu których jest Zamawiający. Brak udostępnienia ww. opracowań prowadzi do faworyzowania Wykonawcy który opracowywał MDCP i DOŚ co jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych.
Odpowiedź 34
Nie - mapa syt – wys i decyzja ŚU do wglądu w siedzibie ZIKiT , Jak zaznaczona w zakresie rzeczowym zarząd posiada mapę wyłącznie w wersji papierowej. Materiały zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy.
Pytanie 35
Część III, pkt. 1 ppkt. a) SIWZ
Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu postawił posiadanie „co najmniej dwóch opracowań projektowych w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego" wykonanych w okresie ostatnich trzech lat. Zwracamy uwagę iż projekty o większym zakresie, wymagające wielokrotnie większego zaangażowania wykonywane są w dłuższym okresie czasu. W związku powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu z trzech do ośmiu lat przed terminem składania ofert?
Odpowiedź 35
Nie
Pytanie 36
Część III, pkt. 1 ppkt. a) SIWZ
Czy zamawiający jako spełnienie warunku udziału w Postępowaniu uzna opracowania projektowe na podstawie których zostaf złożony wniosek o zgłoszenie robót budowalnych?
Odpowiedź 36
Nie.
Pytanie 37
Część III, pkt. 1 ppkt. b) SIWZ
Czy zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji poszczególnych projektantów branżowych tj. czy Wykonawca może wykazać się tą samą osobą posiadającą więcej niż jedno uprawnienie oraz odpowiednie doświadczenie, jako projektanta dwóch lub więcej branż?
Odpowiedź 37
Tak.

Pytanie 38
Część V, pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ
Czy Zamawiający, w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, dopuszcza wniesienie wadium tylko przez jednego z członków Konsorcjum w wysokości wskazanej w SIWZ?
Odpowiedź 38
Tak, Zamawiający w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, dopuszcza wniesienie wadium tylko przez jednego z członków Konsorcjum w wysokości wskazanej w SIWZ
Pytanie 39
Część V, pkt. 2 SIWZ
Czy Zamawiający, w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum, dopuszcza wniesienie należytego wykonania umowy tylko przez jednego z członków Konsorcjum w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?
Odpowiedź 39
Tak, w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum Zamawiający dopuszcza wniesienie należytego wykonania umowy tylko przez jednego z członków Konsorcjum w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Pytanie 40
§2 ust. 10 pkt. 5) IPU (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w terminie 24 godzin.,," na zapis , w terminie trzech dni
roboczych,.,". Jest to szczególnie istotne w przypadku możliwości wystąpienia w podanym okresie dni ustawowo wolnych od pracy lub weekendu, kiedy to odpowiedź w wymaganym umową terminie może być niemożliwa.
Odpowiedź 40
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §2 ust. 10 pkt. 5) IPU odnośnie zmiany terminu odpowiedzi na pytania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie 41
§2 ust. 11 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu Umowy. Zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem prawidłowe zlecenie i wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości wymaga dokładnego wskazania obszaru inwestycji, a co za tym idzie musi być wykonany projekt zagospodarowania terenu. W terminie wskazanym umową nie jest więc możliwe spełnienie obowiązku określonego Umową.
Odpowiedź 41
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §2 ust. 11 IPU odnośnie terminu zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne , które są położone w obszarze planowanego zadania.
Pytanie 42
§4 ust. 11PU (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy zamawiający na etapie podpisywania Umowy bierze pod uwagę możliwość zmiany terminu wykonania Umowy? W ogłoszeniu o zamówieniu jako termin zakończenia zadania Zamawiający podat 06.12.2019, Puste miejsce na termin realizacji uwzględniony w Umowie wskazuje iż termin ten może ulec zmianie lub negocjacjom przed podpisaniem Umowy. Proszę o stanowisko Zamawiającego w tej sprawie i dokładną informację o terminie zakończenia Umowy w przypadku niewystąpienia okoliczności które mogą mieć wpływ na zmianę terminu na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 42
Termin zakończenia zadania wynikający z SIWZ oraz istotnych postanowień umowy jest ten sam, to jest 06.12.2019r. Brak wpisania terminu 06.12.2019r. do istotnych postanowień umowy nie daje podstaw wykonawcy do negocjacji po wyborze najkorzystniejszej oferty i zmiany tego terminu. Termin ten po wyborze wykonawcy zostanie wpisany do umowy.
Pytanie 43
§5 ust, IPU (załącznik nr 2 do SIWZ) Czy Zamawiający dopuszcza podział wynagrodzenia i etapowanie rozliczenia z Wykonawcą po każdym z określonych w Zakresie Rzeczowym etapów?
Odpowiedź 43
Zamawiający nie dopuszcza podziału wynagrodzenia i etapowania rozliczenia z wykonawca po każdym z określonych w zakresie rzeczowym etapów.
Pytanie 44
§5 ust. 5 oraz §5 ust. 13 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie ust. 5 z §5 IPU. Wykonawca nie jest w stanie na etapie składania oferty przewidzieć jakie zmiany stawki VAT nastąpią podczas realizacji Umowy. Ponadto ust. 5 z §5 IPU jest sprzeczny z zapisem §5 ust. 13, który przyznaje Wykonawcy uprawnienie do domagania się zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (lit. a),
Odpowiedź 44
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia SIWZ poprzez zamianę zapisu w IPU .
Z par 5 istotnych postanowień umowy wykreśla się ust. 5. Odnośnie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT , zasady dokonania tej zmiany zostały określone w par 5 ust. 14 i 15 oraz w par 12 ust. 2-4,7 istotnych postanowień umowy.
Pytanie 45
§11 ust.1 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego częstotliwości konieczności pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. Nadzór autorski stanowi ważny element składowy ceny oferty, stwierdzenie gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność" nie pozwala Wykonawcy na dokładne wyliczenie kwoty którą na nadzór autorski powinien przeznaczyć
Odpowiedź 45
Zasady pełnienia nadzoru autorskiego wynikają z przepisów prawa budowlanego i dokonując wyceny tej części oferty wykonawca winien je uwzględnić.
Pytanie 46
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Czy Wykonawca w ramach realizacji Umowy jest zobowiązany do wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego?
Odpowiedź 46
Nie.
Pytanie 47
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Czy Wykonawca w ofercie cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia usunięcia przewieszeń sieci trakcyjnej z budynków i przeniesienie jej na slupy trakcyjne?
Odpowiedź 47
Tak.
Pytanie 48
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego zakresu opracowania treści i projektu graficznego ulotek. Na jakim obszarze, zakresie i jakich zasadach ma odbywać się kolportaż ulotek? Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia musi zostać opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przy zachowaniu zapisu w obecnej formie i braku dodatkowych informacji nie jest możliwe prawidłowe przygotowanie oferty cenowej,
Odpowiedź 48
Ulotki muszą być roznoszone wzdłuż ulicy objętej przebudową oraz na wszystkich jej przecznicach.
Dystrybucja za szyby pojazdów oraz poprzez kolportaż na przystankach KMK wzdłuż przebudowywanego torowiska.
Sama ulotka powinna mieć format DL, zadruk 2 stronny – papier odporny na rozmakanie (niedopuszczalny jest materiał, który w razie deszczu przyklei się do szyb samochodów).
Treść ulotki: prezentacja zakresu inwestycji, harmonogramu prac, harmonogramu konsultacji społecznych, treść ulotki powinna umiejscawiać inwestycję w kontekście innych przebudów torowisk realizowanych obecnie w Krakowie. Graficznie ulotka musi uzyskać akceptację Wydziału Promocji UMK. Merytorycznie ulotka musi uzyskać akceptację Zespołu Prasowego ZIKiT
Pytanie 49
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego programu i wymagań w zakresie wykonania analizy drgań Szczególnie dotyczy to: wskazania dokładnej lokalizacji, ilości i rozmieszczenia punktów pomiarowych i wymagalnej procedury postępowania w tym zakresie.
Odpowiedź 49
Analiza drgań, jak i hałasu powinny być wykonywane przez laboratoria posiadające akredytacje w dziedzinie drgań, a dla hałasu w dziedzinie akustyki środowiskowej.
Zasady diagnostyki i kryteria ocen wpływu drgań na konstrukcję budynków i na ludzi w nich przebywających zawarte są w dwóch polskich normach opracowanych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej:
· PN-B-02170:1985. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
· PN-B-02171:1988. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
Podane w tych normach kryteria oceny stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania zabezpieczeń budynków i ludzi w nich przebywających przed nadmiernym wpływem drgań.
Należy pamiętać, iż przedrealizacyjne pomiary wykonuje się w wybranych budynkach reprezentatywnych dla pozostałej zabudowy, z uwzględnieniem budynków najbliżej torów. Pod uwagę powinno się wziąć budynki znajdujące się w strefie wpływów dynamicznych.
Działania zmierzające do ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami powinny być przeprowadzone w odpowiedniej kolejności (opracowania Politechniki Krakowskiej).
Na etapie przygotowania:
- określenie strefy wpływów dynamicznych budowy i eksploatacji inwestycji
- inwentaryzacja stanu (urządzeń) budynków w strefie wpływów dynamicznych,
- badania (pomiary) tła dynamicznego w reprezentatywnych budynkach
Natomiast w zależności od wyników prognoz i pomiarów:
- prognoza wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach
- projekt wibroizolacji
Pytanie 50
Część III, pkt.4 lit, f) Zakresu Rzeczowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zgodnie z przyjętą praktyką zgodność mapy sytuacyjno - wysokościowej ze stanem faktycznym potwierdza geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Zwracamy się z wnioskiem o weryfikację lub/oraz zmianę przez Zamawiającego ww. zapisu.

Odpowiedź 50
Zapis utrzymujemy , Stroną dla Zamawiającego jest wykonawca z którym ma podpisaną umowę a nie geodeta który dla wykonawcy będzie wykonywał dokumentację geodezyjną.
Pytanie 51
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie przez Zamawiającego posiadanej mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz decyzji środowiskowej przed terminie składania ofert. Pozwoli to na skuteczniejsze i jednoznaczne skalkulowanie kosztów realizacji zadania.
Odpowiedź 51
Nie - mapa syt – wys i decyzja ŚU do wglądu w siedzibie ZIKiT , Jak zaznaczona w zakresie rzeczowym zarząd posiada mapę wyłącznie w wersji papierowej. Materiały zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy.

Informacja:
Ponadto Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz w razie konieczności na budowę sygnalizacji.
Ilość zgodna z informacją zamieszczoną na stronie nr 9 zakresu rzeczowego.

__________________________________________________________________________

Uwaga! zmiana siwz

Kraków, dnia 06.03.2018 roku

NZ.271.42.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż w związku z licznymi pytaniami od wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 08.03.2018r. do godz. 11.00.

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 09.03.2018r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 500048290-N-2018 z dnia 06-03-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521712-N-2018
Data: 27-02-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-09, godzina: 11:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 06.03.2018 r.

_________________________________________________________________________

Uwaga pytania i odpowiedzi

Kraków, dnia 07.03.2018 roku

NZ.271.42.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy aby wykonać pomiary i analizy hałasu i drgań należy wykazać się doświadczeniem w tej dziedzinie, czy może wykonać je każda jednostka bez jakiegokolwiek doświadczenia?

Odpowiedź 1
To po stronie wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej kadry która wykona prace należycie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i że zostanie wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Pytanie 2
Dla ilu minimum lokalizacji należy wykonać pomiary i analizy drgań i hałasu?

Odpowiedź 2
Minimum dla 10 budynków.

Pytanie 3
Jakie kryterium należy zastosować w celu wyłonienia najbardziej efektywnego materiału wibroizolacyjnego? Zwykle wartość 1,0 WODL (progu odczuwalności drgań przez ludzi w budynku jest takim kryterium) dla prac projektowych.

Odpowiedź 3
Kryterium dotyczące wyboru wibroizolacji związanej z wpływem drgań na ludzi w budynkach nie może przekroczyć 1,0 WODL.

Pytanie 4
Zgodnie z informacją zawartą w Warunkach technicznych – Warunki techniczno-drogowe: należy wykonać pomiary drgań dla wszystkich typów tramwajów – czy w związku z tym zapisem Zleceniodawca zapewni wymagany tabor na czas pomiarów i czy jest to możliwe do realizacji? Zaprojektowanie skutecznej wibroizolacji dla wszystkich typów pojazdów szynowych jest niezwykle trudne do spełnienia i może być znacznie gorszym rozwiązaniem niż zapewnienie skutecznych rozwiązań wibroizolacyjnych dla kilku typów pojazdów szynowych charakterystycznych dla danej trasy, co jest z reguły najkorzystniejsze?

Odpowiedź 4
Zaprojektowanie wibroizolacji dla kilku typów pojazdów szynowych charakterystycznych dla przedmiotowego odcinka torowiska

Pytanie 5
Pytanie 49
Zakres Rzeczowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego programu i wymagań w zakresie wykonania analizy drgań Szczególnie dotyczy to: wskazania dokładnej lokalizacji, ilości i rozmieszczenia punktów pomiarowych i wymagalnej procedury postępowania w tym zakresie.
Odpowiedź 49
Analiza drgań, jak i hałasu powinny być wykonywane przez laboratoria posiadające akredytacje w dziedzinie drgań, a dla hałasu w dziedzinie akustyki środowiskowej.
Zasady diagnostyki i kryteria ocen wpływu drgań na konstrukcję budynków i na ludzi w nich przebywających zawarte są w dwóch polskich normach opracowanych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej:
· PN-B-02170:1985. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
· PN-B-02171:1988. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
Podane w tych normach kryteria oceny stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania zabezpieczeń budynków i ludzi w nich przebywających przed nadmiernym wpływem drgań.
Należy pamiętać, iż przedrealizacyjne pomiary wykonuje się w wybranych budynkach reprezentatywnych dla pozostałej zabudowy, z uwzględnieniem budynków najbliżej torów. Pod uwagę powinno się wziąć budynki znajdujące się w strefie wpływów dynamicznych.
Działania zmierzające do ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami powinny być przeprowadzone w odpowiedniej kolejności (opracowania Politechniki Krakowskiej).
Na etapie przygotowania:
- określenie strefy wpływów dynamicznych budowy i eksploatacji inwestycji
- inwentaryzacja stanu (urządzeń) budynków w strefie wpływów dynamicznych,
- badania (pomiary) tła dynamicznego w reprezentatywnych budynkach
Natomiast w zależności od wyników prognoz i pomiarów:
- prognoza wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach
- projekt wibroizolacji

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 49 - dlaczego w odpowiedzi wskazano wycofane normy:
· PN-B-02170:1985. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
· PN-B-02171:1988. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach – zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane – obecnie obowiązującymi aktami normatywnymi są PN-B-02170:2016-12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki" oraz PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach". Ich starsze wersje podane w odpowiedzi zostały zaktualizowane, bo zmieniły się między innymi wymagania sprzętowe. Czy nie należy stosować ich zaktualizowanych wersji?

Pytanie 6
W dniu 6.03,2018 Zamawiający na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W odpowiedzi 49 dotyczącej koniecznej do przeprowadzenia analizy drgań Zamawiający powołał się na następujące normy:
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Pragniemy zauważyć iż obie powyższe normy zostały odpowiednio w latach 2016 i 2017 wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Chcąc rzetelnie przygotować się do Postępowania oraz, co najważniejsze, spełnić wymagania Zamawiającego, zwracamy się z wnioskiem o ponowną analizę pytania dotyczącego przeprowadzenia analizy drgań wyszczególnionej w Zakresie Rzeczowym Postępowania. Z uwagi na fakt iż w chwili obecnej nie jest możliwe przygotowanie wyceny cenowej na zakres który odwołuje się do wycofanego dokumentu normatywnego zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni licząc od daty pierwotnego terminu składania ofert. Jest to podyktowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowej analizy przygotowanych wycen, a także zapoznaniem się z dokumentem zgodnie z którym wspomniana analiza ma zostać wykonana.

Odpowiedź 5, 6
Zgodnie z ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zm.) to po stronie wykonawcy jest wykonanie prac należycie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
Pomimo tego podajemy :
PN-B-02170:2016-12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki" oraz
PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach".
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy i dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2018 r.

________________________________________________________________

 Uwaga zmiana siwz!

Kraków, dnia 07.03.2018 roku

NZ.271.42.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 09.03.2018r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1.Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 12.03.2018r. do godz. 11.00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 500049806-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521712-N-2018
Data: 27-02-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-12, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 07.03.2018 r.

_____________________________________________________________________________

12.03.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

12.03.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum