Ogłoszenie informacyjne. Znak sprawy: 18/II/2018.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Znak sprawy: 18/II/2018.

 Polska-Kraków: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 042-092849

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
<regulation_20071370> (pl)

Sekcja I: Właściwy organ
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
18/II/2018
ul. Centralna 53
Punkt kontaktowy: siedziba zamawiajacego
31-586 Kraków
Polska
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Transport szynowy przewozy tramwajowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Krakowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-04: Usługi transportu tramwajowego
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: T-04

Kod NUTS PL213
II.1.3)Krótki opis zamówienia
Zamówienie dotyczy transportu szynowego przewozów tramwajowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Krakowa.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000
II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 2.12.2019
Okres w miesiącach: 180 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Parametry kosztów w celu obliczenia rekompensaty:
III.1.2)Informacje o wyłącznych prawach:
III.1.3)Podział przychodów ze sprzedaży biletów:
III.1.4)Standardy socjalne:
III.1.5)Zobowiązania do świadczenia usług publicznych:
III.1.6)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.2.2)Wymagania techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.3)Cele w zakresie jakości dla umów o usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa i adres wybranego pomiotu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje dodatkowe:
Zmiana informacji:
Na podstawie art 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587706
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587706
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2018

_________________________________________________________________________

Kraków, dnia 30.08.2018 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia przesłane do publikacji w dniu 30.08.2018 r.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum