Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 8/II/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej:
Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII- znak sprawy: 8/II/2018.

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 049-107010

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I:Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II:Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawy i remonty dróg zarz. przez ZIKIT w KRK oraz ter. należących do GMK w zakresie infra. drogowej: Cz. I - Obszar 2 Podgórze obej. Dzielnice VIII-XIII. Cz. II - Obszar 4 Nowa Huta obej. Dzielnice XIV-XVIII

Numer referencyjny: 8/II/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej:

Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.

Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 5.A i 5.B do SIWZ, specyfikacją - zał.nr 6 do SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ.

Wymagany okres gwarancji: -12 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych, - min. 36 m-cy, mak. 60 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów, -120 m-cy od daty odbiór robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksową przebudowa drogi. Termin wyk zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2021 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej: Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dz. VIII-XIII

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są: Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infra. drogowej: Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII, Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 5.A i 5.B do SIWZ, specyfikacją - zał. nr 6 do SIWZ, szczegółową spec. Tech. stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ.

3.Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 3 ust. 34 i ust. 35 umowy.

4.Wstępny zakres prac,rodzaj zamawianych prac na poszczególnych ulicach i terminy ich realizacji będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym. Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczne kosztorysem powykonawczym w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte kosztorysie.

5.Roboty nie wymienione w przedmiarze robót będą rozliczne na podstawie kalkulacji szczegółowej w oparciu o następujące założenia: dane zawarte w „Sekocenbud" za kwartał poprzedzający okres rozliczenia.

6.Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.

7.Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych poj. zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.

Pełny opis znajduje się w części I pkt 1 lit. f) SIWZ.

8.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów rocznych dróg na utrzymywanym obszarze zgodnie z protokołem kontroli okresowe stanu technicznego i wartości użytkowej dróg zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.

9.Zamawiający,zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę os. wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a)organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla tech.);

b)bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fiz.).

Zamawiający przed podpisanie umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z IPU.

Wykonawca zlecając rob. bud. podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

10.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
— Przedmiaru Robót - zał. 5.A i 5.B do SIWZ,
— Specyfikacji - zał. 6 do SIWZ,
— Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - zał. 7 do SIWZ,
— Wykazu ulic - zał. 8.A i 8.B do SIWZ,
— Wykazu sprzętu - zał. 9.A i 9.B do SIWZ,
— Protokołu kontroli okresowej stanu tech. i wartości użytkowej dróg - zał. 10 do SIWZ.

11.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi.

Pełny opis znajduje się w części I pkt 1.5 SIWZ.

12.Wymagany okres gwarancji: -12 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych, - min. 36 m-cy, mak. 60 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów, - 120 m-cy od daty odbiór robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksową przebudowa drogi.

13.Termin wyk. zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Dariusz Krowiak - tel. (012) 616-86-31 (sprawy merytoryczne)
Damian Kozłowski – tel. (012) 616-86-29 (sprawy merytoryczne)
Jerzy Duda – tel. (012) 616-86-30 (sprawy merytoryczne)
Krzysztof Friedel tel. (012) 616-86-18 (sprawy merytoryczne)
Ryszard Stabach - tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne)
Iwona Banzet – tel. (012) 616-70-95 (sprawy proceduralne)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej: Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dz.XIV-XVIII

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia są:Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infra. drogowej: Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII, Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał.nr 5.A i 5.B do SIWZ, specyfikacją - zał. nr 6 do SIWZ, szczegółową spec. Tech. stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ.

3.Zakres robót, ich lokalizacja oraz termin wykonania będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazanym Wykonawcy na piśmie zleceniu, za wyjątkiem czynności opisanych w § 3 ust. 34 i ust. 35 umowy.

4.Wstępny zakres prac,rodzaj zamawianych prac na poszczególnych ulicach i terminy ich realizacji będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym. Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczne kosztorysem powykonawczym w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte kosztorysie.

5.Roboty nie wymienione w przedmiarze robót będą rozliczne na podstawie kalkulacji szczegółowej w oparciu o następujące założenia: dane zawarte w „Sekocenbud" za kwartał poprzedzający okres rozliczenia.

6.Zlecenia cząstkowe stanowić będą integralną część umowy.

7.Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany zakresu robót objętych poj. zleceniem dla zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.

Pełny opis znajduje się w części I pkt 1 lit. f) SIWZ.

8.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów rocznych dróg na utrzymywanym obszarze zgodnie z protokołem kontroli okresowe stanu technicznego i wartości użytkowej dróg zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.

9.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę os. wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a)organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla tech.);

b)bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fiz.).

Zamawiający przed podpisanie umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 1.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z IPU.

Wykonawca zlecając rob. bud. podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

10.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiaru Robót - zał. 5.A i 5.B do SIWZ,
— Specyfikacji - zał. 6 do SIWZ,
— Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - zał. 7 do SIWZ,
— Wykazu ulic - zał. 8.A i 8.B do SIWZ,
— Wykazu sprzętu - zał. 9.A i 9.B do SIWZ,
— Protokołu kontroli okresowej stanu tech. i wartości użytkowej dróg - zał. 10 do SIWZ.

11.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi.

Pełny opis znajduje się w części I pkt 1.5 SIWZ.

12.Wymagany okres gwarancji: -12 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych, - min. 36 m-cy, mak. 60 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów, - 120 m-cy od daty odbiór robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksową przebudowa drogi.

13.Termin wyk. zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.3.2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na roboty objęte pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Dariusz Krowiak - tel. (012) 616-86-31 (sprawy merytoryczne)
Damian Kozłowski – tel. (012) 616-86-29 (sprawy merytoryczne)
Jerzy Duda – tel. (012) 616-86-30 (sprawy merytoryczne)
Krzysztof Friedel tel. (012) 616-86-18 (sprawy merytoryczne)
Ryszard Stabach - tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne)
Iwona Banzet – tel. (012) 616-70-95 (sprawy proceduralne)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2.Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a)oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – jednolity dokument (JEDZ);

b)oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ).

3.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ.

4.Wykonawca w terminie 3 dni od dn. zam. na str. Inter. Zamawiającego inf. o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (Cz. IV pkt 3a SIWZ);

b)zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ);

c)zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ);

d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt d SIWZ);

e)ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1785).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 11 000 000 PLN netto, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000 PLN.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000 PLN;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

Części I:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:

— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 20 000 m2,
— wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki betonowej – 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,
— wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 200 m2.

Części II:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:

— nakładek mineralno bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA -10 000 m2,
— wykonanie warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS -14 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m2,
— wykonania nawierzchni chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej - 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,
— wykonanie zatoki autobusowej z betonu cementowego– 1 szt.

2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Części I:

— Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia (np. miasto/aglomeracja miejska o liczbie ludności pow. 500 000 mieszkańców),

— Wykonawca dysponuje przynajmniej 4 brygadami do wykonywania robót bitumicznych oraz przynajmniej 6 brygadami do wykonywania prac brukarskich, mogących wykonywać prace jednocześnie w różnych miejscach, których skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.

Części II:

— Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia (np. miasto/aglomeracja miejska o liczbie ludności pow. 500 000 mieszkańców),

— Wykonawca dysponuje przynajmniej 5 brygadami do wykonywania robót bitumicznych oraz przynajmniej 5 brygadami do wykonywania prac brukarskich, mogących wykonywać prace jednocześnie w różnych miejscach, których skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.

3. Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogł. Zamawiający informuje że szczegółowe wymagania znajdują się w części III pkt 1.3 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3.A lub 3B do SIWZ;

2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4.A lub 4.B do SIWZ;

3.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zał. nr 9.A lub 9.B do SIWZ;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający dop. możliwość zm. umowy w szcz. zmiany os. nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp.Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w IPU.

2.Przed pod. umowy Wykonawca:będzie dysp bazą dyspo-maga.-sprzętową na ter. KR lub w odl. do 10 km od gr. m. Krakowa wypo. w tel. stacj. oraz tel. komór. i Internet, cz. 24/dobę również w dni wolne od pracy oraz dostarczy Zamawiającemu numery sprzętu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zab. nal. wykonania umowy w wysokości 5 % war. ceny całk. podanej w ofercie oraz dostarczyć wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców jak również pisemne ośw. od wytwórców mas bitumicznych zapewniające o ciągłości dostawy mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1 Oferty należy składać na adres: ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

3.Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Dariusz Krowiak - tel. (012) 616-86-31 (sprawy merytoryczne)
Damian Kozłowski – tel. (012) 616-86-29 (sprawy merytoryczne)
Jerzy Duda – tel. (012) 616-86-30 (sprawy merytoryczne)
Krzysztof Friedel tel. (012) 616-86-18 (sprawy merytoryczne)
Ryszard Stabach - tel. (012) 616-86-19 (sprawy merytoryczne)
Iwona Banzet – tel. (012) 616-70-95 (sprawy proceduralne)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postęp.prowadzonym w trybie PN, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucz. oraz speł. waru. udziału w postęp.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:

— pełno. do reper. wykonawcy w niniejszym zamów., jeżeli wymieniona os. nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,

— pełno. dla lidera (dot. podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz s.c.),

— wypełniony for. ofert. - wg zał. 1A lub 1B do SIWZ,

— podpisane kosztorysy ofertowe,

— ksero. dowodu wniesienia wadium.

3.Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:

Część I: 551 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100),

Część II: 552 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100),

Pełny opis znajduje się w części V pkt 1 SIWZ.

4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz lit. i) do lit. k) oraz punkcie 2 (Cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie. zamów. ustanawiają pełno. do repre. ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre. w postępowaniu i zawar. umowy w sprawie zamów. pub.

5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.S.c., jest kwali. jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełno. do repre. w postępowaniu albo repre. w postęp. i zawarcia umowy. Pełno. musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników s.c.

7.Wykonawca może w celu potwierdzenia speł. war. udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamów., lub w jego cz., polegać na zdolnościach tech. lub zaw. lub syt. Fin. lub ekono. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dyspo. niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklu. oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postę. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

9.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz lit. i) do lit. k) (Cz. IV SIWZ).

10.Gdy przedstawiona kser. dok. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedst. oryg. lub notarialnie potwierdzonej kopii dok.

11.Dok. wymagane w nini. ogł. muszą być przedstawione w oryg. lub kopii poświadczonej za zg. z oryg. odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12.Niedost. któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji i ogłoszeniu oś. lub dok. spowoduje wyklu. wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp.

13.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza ter. RP Zamawiający inf., że ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogł. pełny opis znajduje się w części IV pkt 4 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018

_____________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 16.03.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 :

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna, że wymóg posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł. określany w Części III pkt.1.4 SIWZ zostanie spełniony jeśli Wykonawcy, który wspólnie zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia tj. dwaj ( lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1 :

Wymóg posiadania polisy OC zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał polisę ubezpieczeniową na żądaną przez zamawiającego lub wyższą sumę, ale także, gdy dwaj (lub więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego

_____________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 16.03.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia SIWZ w poniższy sposób :

Skreśla się w SIWZ w części III, pkt 1.1 w zakresie Części II słowa tj.:
•wykonanie zatoki autobusowej z betonu cementowego– 1 szt.

_____________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 16.03.2018 r.

Sprostowanie Ogłoszenia

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53
Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarz. przez ZIKIT w KRK oraz ter. należących do GMK w zakresie infra. drogowej :Cz. I-Obszar 2 Podgórze obej. Dzielnice VIII-XIII. Cz. II-Obszar 4 Nowa Huta obej. Dzielnice XIV-XVIII
Numer referencyjny: 8/II/2018
Główny kod CPV
45233140
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są:Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenównależących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej :Część I - Obszar 2 Podgórzeobejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał.nr 5.A i 5.Bdo SIWZ, specyfikacją-zał.nr 6 do SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał.nr 7 do SIWZ .
Wymagany okres gwarancji:-12 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prackonserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych,-min.36 m-cy, mak.60 m-cyod daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów,-120m-cy od daty odbiór robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksową przebudowadrogi.Termin wyk zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16/03/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-038356
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 049-107010
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
Informacje do zmiany lub dodania
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające nawykonaniu:
Części I:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem iwartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty imiejsca wykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych wmiastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 20 000 m2,
— wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki betonowej – 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,
— wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 200 m2.
Części II:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościomrobotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejscawykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:
— nakładek mineralno bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA -10 000 m2,
— wykonanie warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS -14 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m2,
— wykonania nawierzchni chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej - 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,
— wykonanie zatoki autobusowej z betonu cementowego– 1 szt.
Powinno być:

1.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające nawykonaniu:
Części I:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem iwartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty imiejsca wykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych wmiastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:
— remontów cząstkowych i bieżących nawierzchni bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 20 000 m2,
— wykonania chodników z płytek i nawierzchni z kostki betonowej – 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,
— wykonania nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 200 m2.
Części II:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościomrobotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejscawykonania. Wykonawca winien wykazać się co najmniej następującą ilością robót zrealizowanych w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 500 000 mieszkańców:
— nakładek mineralno bitumicznych – 120 000 m2,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA -10 000 m2,
— wykonanie warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS -14 000 m2,
— wykonania nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 10 000 m2,
— wykonania nawierzchni chodników z płytek i nawierzchni z kostki brukowej - 10 000 m2,
— wykonania krawężników kamiennych – 2 500 mb,

Inne dodatkowe informacje:

_______________________________________________________________________________

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 20.03.2018 r.

_____________________________________________________________________

Uwaga zmiana SIWZ

Kraków, dnia 26.03.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp:
•w SIWZ Cz. IV – Wymagane oświadczenia i dokumenty - w pkt. 4 po podpunkcie 4.2 dodaje się podpunkt 4.3:
„4.3 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 i) j) k) (Cz. IV SIWZ)"

______________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 29.03.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 :
Zgodnie z zapisami Części IIIpkt 1.2. SIWI w zakresie Części II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej 5 brygadami do wykonywania robót bitumicznych oraz przynajmniej 5 brygadami do wykonywania prac brukarskich, mogących wykonywać prace jednocześnie w różnych miejscach, których skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.
Prosimy zatem o odpowiedź, w jaki sposób Wykonawca ma wykazać, że dysponuje w/w potencjałem, oraz w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował takie dysponowanie. Czy do oferty na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien załączyć szczegółowy wykaz osób składających się na każdą z wymaganych przez Zamawiającego brygad?

Odpowiedź nr 1 :
Wykonawca powinien dołączyć wykaz osób zgodnie z zał. nr 4.A lub A.B do SIWZ
Wykonawca powinien dysponować : dla brygad bitumicznych : 1 brygada - 4-7osób , dla brygad brukarskich :1 brygada - 3-4 osoby (Łączne dysponowanie osobami na obszar min 45 osób)

Pytanie nr 2 :
Zgodnie z zapisami Części VI pkt 1. ppkt.10) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót. Ceny jednostkowe winny być sporządzone w oparciu o katalogi norm lub kalkulację indywidualną.
Dla przykładu: pozycja nr 99 załącznika nr 5B do SIWZ to: Roboty ziemne koparkami 0,25m3 gr. HI-IV kat. z odwozem.
Przypisana do tej pozycji Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - SST nr D-02.01.01 mówi o całym szeregu czynności jak np. odwodnienie wykopu, profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, zagęszczenia powierzchni wykopu itd.
Prosimy o odpowiedź, czy ceny jednostkowe powinny być sporządzone w oparciu o zakres robót wynikający ze Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) przypisanych do poszczególnych pozycji przedmiaru?

Odpowiedź nr 2 :
Ceny jednostkowe należy kalkulować w oparciu o zakres prac wynikających z SST dla poszczególnych pozycji w przedmiarach.

_______________________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 03.04.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 :
Dotyczy części III pkt 1.3 wykaz narzędzi w zakresie Części I poz. 3
Zdaniem pytającego jako wykonawcy robót utrzymaniowych z punktu widzenia technologii robót zasadne jest, aby małe walce stalowo-gumowe posiadały wagę minimum około 3 ton. W związku z powyższym, czy niżej wymienione walce spełnią przedmiotowy wymóg specyfikacji:
walce stalowe o wadze 2-3 ton.
walce stalowo-gumowe 2-3 ton.

Odpowiedź nr 1 :
Walce stalowe o wadze 2 – 3 tony i walce stalowo gumowe o wadze 2 – 3 tony spełnią przedmiotowy wymóg specyfikacji.

Pytanie nr 2 :
Dotyczy§ 13 ust. 2 pkt. 2 Istotnych postanowień umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iż termin rękojmi w ramach przedmiotowej umowy, a co za tym idzie termin zwrotu 30 % zabezpieczenia wynosi 2 lata.

Odpowiedź nr 2 :
Zamawiający precyzuje, iż modyfikuje ustawowy termin rękojmi za zrealizowane prace
i wbudowane materiały wynikający z kodeksu cywilnego i zrównuje termin rękojmi ze wskazanymi w treści § 10 wzoru umowy terminami gwarancji, wobec czego zmianie ulega treść wzoru umowy - w § 10 dodaje się ust. 8 który otrzymuje brzmienie:
„8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i ujawnione w okresie rękojmi. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe."

________________________________________________________________________________

Uwaga zmiana SIWZ

Kraków, dnia 03.04.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 03.04.2018 r. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)w SIWZ cz. III pkt 1.3 „Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie Części I i II poz. 3" jest :

•walec stalowo-gumowy 1 - 2 ton 4 szt.

w SIWZ cz. III pkt 1.3 „Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie Części I i II poz. 3" powinno być :

•walec stalowy, stalowo-gumowy 1 - 3 ton 4 szt.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamiesza na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 9.A i 9.B do SIWZ : Zał. nr 9.A Wykaz sprzętu -poprawiony i Zał. nr 9.B wykaz sprzętu _ poprawiony

2)w Zał. 2 do SIWZ - IPU w § 10 ust. 8 dodaje się treść:
„8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i ujawnione w okresie rękojmi. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe."

3)w SIWZ cz. VII pkt 1 jest:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 18.04.2018r. do godziny 12:00.

w SIWZ cz. VII pkt 1 powinno być:
Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 19.04.2018r. do godziny 12:00.

oraz

w SIWZ cz. VII pkt 2 jest:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.04.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

w SIWZ cz. VII pkt 2 powinno być:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 03.04.2018 r.

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Naprawy i remonty dróg zarz. przez ZIKIT w KRK oraz ter. należących do GMK w zakresie infra.drogowej :Cz.I-Obszar 2 Podgórze obej.Dzielnice VIII-XIII.Cz.II-Obszar 4 Nowa Huta obej. Dzielnice XIV-XVIII
Numer referencyjny: 8/II/2018
Główny kod CPV
45233140
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są:Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKIT w Krakowie oraz terenównależących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej: Część I - Obszar 2 Podgórze obejmujący Dzielnice VIII-XIII.
Część II - Obszar 4 Nowa Huta obejmujący Dzielnice XIV-XVIII.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał.nr 5.A i 5.Bdo SIWZ, specyfikacją-zał.nr 6 do SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał.nr 7 do SIWZ .
Wymagany okres gwarancji:-12 m-cy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prackonserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych,-min.36 m-cy, mak.60 m-cyod daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem – dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów,-120m-cy od daty odbiór robót objętych pojedynczym zleceniem – dla prac związanych z kompleksową przebudowadrogi.Termin wyk zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2018
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-038356
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 049-107010
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
Informacje do zmiany lub dodania
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu


Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:00


Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje

_______________________________________________________________________________

Uwaga Zmiana SIWZ

Kraków, dnia 04.04.2018 roku

NZ.271.47.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 03.04.2018 r. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie poprawionych istotnych postanowień umowy w pliku Zał. 2.A IPU_ poprawiony i Zał. 2.B IPU_ poprawiony.

____________________________________________________________________

UWAGA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kraków, dnia 04.04.2018 roku

NZ.271.47.2018

Pytanie nr 1 :
Dotyczy części IV pkt 10.
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca korzystając z zasobów sprzętowych innych podmiotów (bez operatora sprzętu) musi złożyć dokument JEDZ dotyczący podmiotu użyczającego sprzęt.
Odpowiedź nr 1 :
Tak.

Pytanie nr 2 :
Dotyczy części IV pkt 10.
Czy podmiot użyczający sprzęt ( nie będący podwykonawcą) należy wykazać w JEDZ wykonawcy i w którym punkcie.
Odpowiedź nr 2 :
Tak, Wykonawca wypełnia formularz JEDZ zgodnie z instrukcją.

Pytanie nr 3 :
Dotyczy części IV pkt 10.
Czy w stosunku do podmiotu użyczającego sprzęt Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz lit. i) do lit. k)
Odpowiedź nr 3 :
Tak

_______________________________________________________________________________

Uwaga

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, opublikowane w dniu 05.04.2018 r.

____________________________________________________________________

Kraków, dnia 19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum