Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 13/III/2018

Remont ulic:
Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań)


16/03/2018 S53 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 053-116503

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont ulic: Lea od ul Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań)

Numer referencyjny: 13/III/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest remont ulic na terenie miasta Krakowa:

1) Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Lea – odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski,

2) Remont nawierzchni jezdni na ul. Złoty Róg (wg wskazań).

1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 5 A, 5B do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiarów robót – zał. 5A i 5B do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ,

— Załączników graficznych – zał. 7A i 7B do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.

Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest remont ulic na terenie miasta Krakowa:

1) Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Lea – odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski,

2) Remont nawierzchni jezdni na ul. Złoty Róg (wg wskazań).

1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 5 A, 5B do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiarów robót – zał. 5A i 5B do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ,

— Załączników graficznych – zał. 7A i 7B do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu – zał. 8 do SIWZ.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie musi mieć zapewnioną stałą, ciągłą dostawę mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

1.3 Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

1.5. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

1.6. Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

2. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp

2.Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zgodnie z zap. Cz.IV pkt 14 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,

II. Wykonawca musi dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania.ofert):

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia. warunków udziału w postępowaniu – (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ);

III.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w ogłoszeniu nastąpi na podst. przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (zgodnie z zapisami Cz.IV SIWZ).

IV. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na str. inter. Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przed udzieleniem zam. będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentu potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (cz. Iv pkt 3a SIWZ);

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ);

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ);

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3d SIWZ);

e)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,zgodnie z przepisami prawa bud. oraz zał. dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ);

f) wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia – podst. dysponowania (Cz. IV pkt 3f SIWZ)

g) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (sprzętu) (Cz. IV pkt 3g SIWZ);

h) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 480 000 PLN (Cz.IV pkt 3h SIWZ);

i) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Cz. IV pkt 3i SIWZ);

j) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.(Cz.IV pkt 3j SIWZ);

k) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych (Cz.IV pkt 3 k SIWZ).

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dok. złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 480 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 480 000 PLN.

Uwaga:

1.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 23 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp, w wysokości 5% ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• Remontu nawierzchni bitumicznych:

— co najmniej 2 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,

— co najmniej 5 500 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S.

• wykonaniu krawężników betonowych/kamiennych – 700 mb.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

— koparko-ładowarka – 2 szt,

— koparka obrotowa – 2 szt,

— samochody samowyładowcze min 10t – 6 szt,

— rozkładarka do mas bitumicznych – 2 szt.

(w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7m).

— walec gumowy – 2 szt,

— walec stalowy – 2 szt,

— walec wibracyjny – 2 szt,

— frezarka do mas bitumicznych – 2 szt,

— zagęszczarki płytowe – 4 szt.

Uwaga: 1.

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga: 2.

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3 do SIWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ.

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg zał. nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w istotnych postanowieniach umowy – stanowiących zał. nr 2 do SIWZ.

2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót, wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, ubezpieczenie kontraktowe jak również pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające o ciągłości dostawy mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B).

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

– Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych -.

Tel. (12)616-71-14 (sprawy proceduralne);

– Rafał Lisowski – Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg tel. (12) 616-86-64.

(sprawy merytoryczne),

2. Okres 2 miesięcy związania ofertą liczony jest przy założeniu, że każdy miesiąc ma 30 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2018 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do oferty należy załączyć dodatkowo:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b)pełnomocnictwo dla Wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) podpisane kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z przedmiarami robót;

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. i) do lit. k) – wykazane w Cz.IV pkt 3 SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 3.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8. Na żądanie Zam. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wyk. braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedsttawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit.k) - Cz.IV pkt 3 SIWZ.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na stronie inter. Zam. inf.o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zam. ośw..o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapit, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk nie prowadza do zakłócenia konkurencji

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Informacje dodatkowe dot. ofert.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. g) do lit. k) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub oświadczenie (szczeg. wykaz dokumentów zamieszczono w Cz. IV pkt 4 SIWZ)

2.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r poz. 419.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer

Postępowania, nazwę i adres Wykonawcy oraz klauzulę „Tajemnica przedsiębiorstwa".

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

4. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej dotyczący przedmiotowego postępowania: https://ec.europa.eu/tools/espd/

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018

________________________________________________________________________________

ZMIANA SIWZ

Kraków, dnia 09.04.2018r                                                        NZ.271.101.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic: Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań) - znak sprawy: 13/III/2018.

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp :

- w SIWZ Cz. III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – w punkcie 1 zmienia się treść pkt. 1.3

1.3. dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

- koparko-ładowarka ( lub koparka i ładowarka ) 2 szt.
- koparka obrotowa 2 szt.
- samochody samowyładowcze min 10t 6 szt.
- rozkładarka do mas bitumicznych 2 szt.
(w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7m)
- walec gumowy 2 szt.
- walec stalowy 2 szt.
- walec wibracyjny 2 szt.
- frezarka do mas bitumicznych 2 szt.
- zagęszczarki płytowe 4 szt.

- w SIWZ Cz. IV Wymagane oświadczenia i dokumenty - w pkt. 4 po podpunkcie 4.2 dodaje się podpunkt 4.3:

„4.3 Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 i) j) k) (Cz. IV SIWZ)"

w SIWZ Cz. VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się treść punktu 1 i 2

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 25.04.2018r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.04.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________________________

 Sprostowanie ogłoszenia

NZ -13/III/2018                                                                                       Kraków, dnia 09.04.2018 r.

Remont ulic: Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań)

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 09.04.2018 r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 053-116503 dotyczącego przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic: Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań) - znak sprawy: 13/III/2018.

________________________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Kraków, dnia 09.04.2018 r                                                            NZ.271.101.2018  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont ulic: Lea od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań) - znak sprawy: 13/III/2018.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Czy Wykonawca może zamiast koparko-ładowarki wykazać się sprzętem takim jak: koparka i ładowarka?

 

Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę aby Wykonawca zastąpił koparko - ładowarkę sprzętem: koparką i ładowarką.

________________________________________________________________________________

Treśc sprostowania opublikowana w DUUE

10/04/2018 S69 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 069-152587

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 053-116503)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont ulic: Lea od ul Piastowskiej do ul. Młodej Polski i Złoty Róg (wg wskazań)

Numer referencyjny: 13/III/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulic na terenie miasta Krakowa:

1) Remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Lea – odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Młodej Polski,

2) Remont nawierzchni jezdni na ul. Złoty Róg (wg wskazań).

1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 5 A, 5B do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiarów robót – zał. 5A i 5B do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ,

— Załączników graficznych – zał. 7A i 7B do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu – zał. 8 do SIWZ.

Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 053-116503

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

„ (........).Dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

— koparko-ładowarka – 2 szt,

— koparka obrotowa – 2 szt,

— samochody samowyładowcze min 10t – 6 szt,

— rozkładarka do mas bitumicznych – 2 szt.

(w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5 m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7m).

— walec gumowy – 2 szt,

— walec stalowy – 2 szt,

— walec wibracyjny – 2 szt,

— frezarka do mas bitumicznych – 2 szt,

— zagęszczarki płytowe – 4 szt. (....)".

Powinno być:

„ (........).3) Dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

— koparko-ładowarka (lub koparka i ładowarka) – 2 szt,

— koparka obrotowa – 2 szt,

— samochody samowyładowcze min 10 t – 6 szt,

— rozkładarka do mas bitumicznych – 2 szt.

(w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5 m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7 m).

— walec gumowy – 2 szt,

— walec stalowy – 2 szt,

— walec wibracyjny – 2 szt,

— frezarka do mas bitumicznych – 2 szt,

— zagęszczarki płytowe – 4 szt. (....)".

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

_______________________________________________________________________________

                                                                                                 Kraków, 25.04.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załaczeniu informacja z otwarcia ofert

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum