Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 23/III/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Znak sprawy: 23/III/2018.

Ogłoszenie nr 537355-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń.
Numer referencyjny: 23/III/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Zakres robót podstawowych obejmuje między innymi: - roboty drogowe - budowę kanalizacji opadowej wraz z przyłączami -przebudowę oświetlenia ulicznego -przebudowę sieci gazowej -przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami - przebudowę sieci elektroenergetycznej -przebudowę sieci teletechnicznej -przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, -roboty rozbiórkowe - roboty istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznej (zał. nr 7 do SIWZ), przedmiarów robót (zał. nr 8 do SIWZ). UWAGA Zadanie będzie realizowane w całości. Zamawiający nie wymaga etapowania prac. Dokumentacja została opracowana 2 etapowo z uwagi na założenia poczynione na etapie przygotowania inwestycji. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Podziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne -ZIT. 2). W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3). Wymagany okres gwarancji: minimalny 24 miesiące gwarancji, a maksymalny 60 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 4). Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5). Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 6). Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I ust. 6 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 7). Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2018 r.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk – Dział Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-70-10 (sprawy techniczne), Janusz Motyl – Dział Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-72-82 (sprawy techniczne), Anna Świerta – Dział Realizacji Inwestycji - tel. (012) 616-70-20 (sprawy techniczne), Anna Kosowska - Kotaba - Dział Zamówień Publicznych, tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane obejmujące: - przebudowę jezdni bitumicznej co najmniej 6000 m2 - budowę chodników co najmniej 3000 m² - budowę kanalizacji co najmniej 1000 mb - przebudowę wodociągu co najmniej 300 mb - przebudowa sieci nN co najmniej 200 mb - przebudowa oświetlenia na dł. co najmniej 1350 mb Wykonawca musi wykazać się wykonaniem podanych ilości z danej branży w ramach jednej referencji. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót z poszczególnych branż w ramach kilku referencji. 2). Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 5; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 9 do SIWZ; 3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4.000.000.00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) podpisaną tabelę elementów rozliczeniowych (wzór) – wg zał. nr 10; e) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument o którym mowa w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 w części IV SIWZ. 4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 5.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument o którym mowa w punkcie 3 lit. a) części IV w SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 w części IV SIWZ. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) w części IV SIWZ. 11.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 13. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 14. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.04.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram prac wraz z harmonogramem płatności częściowych, wykaz podwykonawców. Zabezpieczenie winno być wniesione na: Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004) , Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 28.03.2018 r.

 

- POBIERZ Zał. 6 Dokumentacja projektowa

____________________________________________________________________

UWAGA PYTANIA I ODPOWIEDZI !!!

Kraków, dnia 09.04.2018 roku

NZ.271.99.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie. Znak sprawy: 23/III/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dysponuje prawomocną i ostateczną decyzją ZRID? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź 1
Decyzja ZRID stała się ostateczna dnia 27grudnia 2017 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ostateczną decyzję ZRID.
Pytanie 2
Czy należy zapewnić nadzór archeologiczny?
Odpowiedź 2
Zgodnie z warunkami umowy - § 2 ust. 3 pkt 14)
„Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt do: zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi taka konieczność"
Pytanie 3
Czy Wykonawca powinien uwzględnić nadzór saperski?
Odpowiedź 3
Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.
Pytanie 4
Wg SIWZ prace przygotowawcze i rozbiórkowe będą realizowane w miesiącach wiosenno-letnich, w tym wycinka kolidujących z przebudową drzew. Po czyjej stronie będzie zapewnienie nadzoru ornitologicznego i co w sytuacji w której na drzewie znajduje się gniazdo, a drzewo powoduje kolizję i nie ma możliwości wykonania ciągłości prac? Taka sytuacja będzie miała wpływ na termin końcowy wykonania zadania.
Odpowiedź 4
Decyzja ZRID nr 19/6740.4/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. określa warunki ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie, z którymi: „W okresie lęgowym ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajdują się ich miejsca lęgowe"
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w/w decyzji oraz do znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W związku z powyższym po stronie Wykonawcy jest ewentualne zapewnienie nadzoru przyrodniczego w tym ornitologicznego.
Organizacja pracy na budowie jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy - § 2 ust. 3 pkt 5). W przypadku gdy usunięcie drzew lub krzewów wiązać się będzie z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, np. ze względu na harmonogram prac budowlanych, przeprowadzenie planowanych czynności, może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę od właściwego organu zezwolenia na odstępstwo od danego zakazu.
Pytanie 5
Czy Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne dla występujących sieci w zakresie planowanej inwestycji, jeżeli nie posiada takowych bądź są nieaktualne czy wystąpił o ich aktualizację? Zaznaczamy, że operatorzy w zakresie sieci EN i TT wymagają każdorazowej aktualizacji lub wydania nowych warunków przebudowy tego tupu sieci.
Odpowiedź 5
Decyzja ZRID została wydana w okresie ważności warunków technicznych.
Pytanie 6
Czy Zamawiający planując termin końcowy inwestycji uwzględnił problemy związane z transportem materiałów oraz organizacją tymczasowej organizacji ruchu mając na uwadze przebudowę ulicy Myślenickiej oraz przebudowę drogi w Gminie Świątniki?
Odpowiedź 6
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz organizacja pracy na budowie jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy - § 2 ust. 3 pkt 5).
Pytanie 7
Czy Zamawiający widzi konieczność uzyskania warunków dotyczących przejazdu maszyn, transportu materiałów wydanych przez Wykonawców realizujących sąsiednie inwestycje tj. przebudowę ulicy Myślenickiej oraz przebudowę drogi w Świątnikach?
Odpowiedź 7
Organizacja budowy oraz transportu jest po stronie Wykonawcy. Rozbudowa ul. Krzyżańskiego zbiegnie się z przebudową i budową ul. Myślenickiej – poszczególne odcinki będą zamykane dla ruchu kołowego od dnia 14 kwietnia 2018 r.
Pytanie 8
Czy wyceniając zakres prac Wykonawca powinien w kosztach ogólnych budowy doliczyć ryzyko uszkodzeń nawierzchni sąsiednich dróg mając na uwadze ograniczenia tonażowe przy transporcie materiałów?
Odpowiedź 8
Organizacja dojazdu do budowy jest po stronie Wykonawcy. Po zaakceptowaniu tras dojazdu odpowiedni Dział ZIKiT określi warunki dojazdu po drogach z ograniczonym tonażem.
Pytanie 9
Czy Zamawiający posiada informację co do planowanej tymczasowej organizacji ruchu przy realizacji prac mając na uwadze przebudowę ulicy Myślenickiej oraz drogi w Świątnikach?
Odpowiedź 9
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz organizacja pracy na budowie jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy - § 2 ust. 3 pkt 5). Zamawiający nie posiada informacji o organizacji ruchu związanej z przebudowa drogi w Świątnikach natomiast posiada zatwierdzone projekty dotyczące poszczególnych etapów przebudowy ul. Myślenickiej.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni?
Odpowiedź 10
Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji nawierzchni.
Pytanie 11
Czy Zamawiający mając na uwadze końcowy termin robót, dopuszcza całkowite zamknięcie jezdni (utrzymanie jedynie dojazdu do posesji, oraz punktów handlowo-usługowych)?
Odpowiedź 11
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz organizacja pracy na budowie jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z warunkami umowy - § 2 ust. 3 pkt 5).
Pytanie 12
Prosimy o określenie ważności dokumentów w przypadkach rozbieżności między projektami a np. SST lub przedmiarami ?
Odpowiedź 12
Ważność dokumentów wynika z zapisów umownych - § 2 ust. 8) jest następująca:
Dokumentacja projektowa, następnie SST. Przedmiar stanowi tylko dokument pomocniczy służący do szacunkowej wyceny.
Pytanie 13
W chwili obecnej na rynku budowlanym ceny niektórych materiałów budowlanych są niestabilne i trudne do przewidzenia nawet w perspektywie kilku miesięcy. Czy w związku z powyższym Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wzrostu co może mieć niekorzystne przełożenie na oferowaną cenę, czy istnieje możliwość waloryzacji i aneksowania kontraktu w trakcie prowadzenia prac gdyby wystąpiły nieprzewidywalne wzrosty cen?
Odpowiedź 13
Zgodnie z warunkami umownymi § 6 Wynagrodzenie.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dysponuje informacją co do harmonogramu sąsiednich inwestycji (przebudowa Myślenickiej oraz przebudowa drogi w Świątnikach) oraz czy terminy i prace w nich planowane spowodują utrudnienia w realizacji przebudowy ulicy Krzyżańskiego?
Odpowiedź 14
Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie harmonogramu sąsiednich inwestycji za wyjątkiem terminu rozpoczęcia prac związanych z przebudową i budową ul. Myślenickiej – poszczególne odcinki będą zamykane dla ruchu kołowego od dnia 16 kwietnia 2018 r.
Pytanie 15
Czy Zamawiający wyznaczając termin końcowy budowy uwzględnił czas potrzebny na skoordynowanie sąsiednich inwestycji oraz zaplanowanie i zaakceptowanie tymczasowej organizacji ruchu?
Odpowiedź 15
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, organizacja pracy na budowie oraz koordynowanie prac na placu budowy jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie 16
Warunki gruntowo wodne zostały określone w projekcie jako złe. W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć się z odwodnienia wykopu (nie ma takiej pozycji w przedmiarze)? W przypadku występowania dość płytkiego poziomu zwierciadła wody gruntowej, czy Zamawiający dysponuje opracowaniem projektowym które pozwoli obniżyć poziom wody w trwały sposób?
Odpowiedź 16
Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur żelbetowych na inny materiał PVC, PE, PEHD?
Odpowiedź 17
Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur żelbetowych na inne.
Pytanie 18
Prosimy o informację odnośnie wydawania działek od właścicieli prywatnych. Czy Zamawiający przejął wszystkie działki podzielone w ramach ZRID? W przypadku nie wydania działek, prosimy o informację, czy została rozpoczęta procedura egzekucji administracyjnej?
Odpowiedź 18
Dział Geodezji i Ewidencji Dróg ZIKiT informuje, iż tut. jednostka gotowa jest do przekazania placu budowy wyłonionemu wykonawcy wszystkich działek objętych ostateczną decyzją ZRID „Rozbudowy ul. Krzyżańskiego (...)", z wyjątkiem działki nr 361/10 obr. 93 Podgórze.
Po przekazaniu do naszego działu informacji o terminie rozpoczęcia robót, zostanie wysłane do właścicieli działki 361/10 stosowne pismo informacyjne.
Pytanie 19
Czy w przypadku przedłużania się procedury przetargowej Zamawiający będzie równolegle przesuwał termin wykonania robót?
Odpowiedź 19
Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 10.04.2018 roku

NZ.271.99.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie. Znak sprawy: 23/III/2018.

Zamawiający w nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 z dnia 09.04.2018r. udzielonych zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje postanowienie do decyzji ZRID Nr 19/6740.4/2017 z 15 listopada 2017 r. znak AU-01-2.6740.4.6.2017.AST z dnia 12.03.2018 r., które stało się ostateczne w dniu 07.04.2018 r. dotyczące sprostowania w drodze postanowienia błędu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w wyniku komputerowej edycji tekstu.

________________________________________________________________________________

13.04.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________________________________

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum