Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Dz.U./S S63
30/03/2018- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2018/S 063-139015
Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków 31-586 Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla – Stradoms Numer referencyjny: 14/I/2018
II.1.2) Główny kod CPV
45234126
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tram w. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
30195000
39294100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infr. technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.
2. Zakres rob. obejm. wyk m. in. układu drog. i torowego, węzła rozjazd., sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodn. drogi i torowiska, sieci trakc. wraz z kablami trakc., przeb. mostu Piłsudskiego, ośw. ulicznego, systemu sterowania ruchem, przeb. napowietrznej linii światł., przyłącza do sieci kanalizacyjnej, budowy kanału techn., sygn.. świetlnej, tablic inf. pasażerskich DIP, zabezp. i przeb. sieci elektroen. i telekom., zieleni, zasilania biletomatów, małej architektury, iluminacji mostu Piłsudzkiego wraz z systemem zasilania i ster. oraz docelowej organizacji ruchu.
3. Zam. opisał przed. zam. za pomocą dok. proj., spec. techn. wyk. i odbioru robót, zakresu dotyczącego kampanii informacyjno – promocyjnej oraz wytycznych dot. tymczasowej organizacji ruchu.
4. Rob. muszą być wyk. na całej dług. zakresu prac z nast. zastrzeżeniami:
— całość prac musi być wyk. w term. do 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy (z zastrz. że uzys. przejezdności tor. dla ruchu tram. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy– w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wyk. w ofercie),
— Wyk. zapewni przejezdność ulic przecinających plac budowy lub zapewni ich objazdy.
5. Po wyk. na całej dł. tor. i sieci trakc. nastąpi odbiór techn. oraz przek. do utrz. i nadzoru Dz. Utrz. Infr. Toroweji Energet. Jednocześnie Dz. Org. Tran. zorg. i przeprowadzi przewóz osób (Wyk. zob. jest zab. drogi dojścia doperonów).
6. Przej. techn. oraz kom. zastępcza po stronie Zam.
7. Wyk. zob. się do oprac. proj. tym. organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych proj.przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z proj. tym. organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu – zgodnie z wyt. dot. tym. organizacji ruchu.
8. Wykonawca zob. jest do wykonania na własny koszt:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zam. informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. f) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowewymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. g) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. W przyp. wyst. w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, spec. techn. isystemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozw. równoważne Zam. uzna takie rozw.,które umoż. uzysk. efektu zał. przez Zam. za pomocą innych rozw. techn. Za rozw. równoważne nie można uznać rozw. ident. (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wsk. dokł. tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wsk. nazw prod., znaków tow., norm, aprobat czy systemów odn .Zam. miał na celu określenie min. par. jakościowych i cech użytk., jakim muszą odp. towary, aby spełnić wym. stawiane przez Zam. i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedm. zam. Poprzez zapis dot. min. Wymagań par. jakościowych, Zam. rozumie wym. towarów zawarte w ogólnie dost. źródłach, kat., stronach int. prod. itp. Operowanie przykładowymi nazw. prod., ma jedynie na celu doprec. poziomu oczekiwań Zam. w stosunku dookreśl. Rozw.
11. Zad. real. jest w ramach proj. pn. "Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ,współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uzyskania przejedzności torowiska dla ruchu tramwajowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji o którym mowa w § 12 ust. 2 istotnych postanowień umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16
II.2.14) Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. 012 6167010 (sprawy merytoryczne).
Tomasz Wolnik - tel. 012 6167112 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000000,00 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią asfaltową lub betonową o dł. min 1 000 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną oraz co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy obiektu mostowego z zabudowanym torowiskiem tramwajowym.
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej winny posiadać uprawnienia do prac w zakresie prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, b, c, d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 (wzór);
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –wg zał. nr 6 (wzór).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć:
• harmonogram prac wraz z harmonogramem płatności częściowych,
• harmonogram kampanii informacyjno – promocyjnej,
• zestawienie pozycji elementów scalonych z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Oferty należy składać na adres: ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118budynek B),
2.Otw. złożonych ofert nastąpi w sali konf. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
3.Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10(sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne). 2.Niedostarczeniektóregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy PZP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 965000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) zestawienie pozycji elementów scalonych;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2(cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
5.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ)
6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.
9.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IVSIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dotyczyć nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
9.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2018

 

Zał. 4 Dokumentacja projektowa, Zał. 5 Specyfiakcja techniczna - pobierz

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum