Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/I/2018

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Dz.U./S S63
30/03/2018- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2018/S 063-139015
Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków 31-586 Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla – Stradoms Numer referencyjny: 14/I/2018
II.1.2) Główny kod CPV
45234126
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tram w. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
30195000
39294100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infr. technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.
2. Zakres rob. obejm. wyk m. in. układu drog. i torowego, węzła rozjazd., sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodn. drogi i torowiska, sieci trakc. wraz z kablami trakc., przeb. mostu Piłsudskiego, ośw. ulicznego, systemu sterowania ruchem, przeb. napowietrznej linii światł., przyłącza do sieci kanalizacyjnej, budowy kanału techn., sygn.. świetlnej, tablic inf. pasażerskich DIP, zabezp. i przeb. sieci elektroen. i telekom., zieleni, zasilania biletomatów, małej architektury, iluminacji mostu Piłsudzkiego wraz z systemem zasilania i ster. oraz docelowej organizacji ruchu.
3. Zam. opisał przed. zam. za pomocą dok. proj., spec. techn. wyk. i odbioru robót, zakresu dotyczącego kampanii informacyjno – promocyjnej oraz wytycznych dot. tymczasowej organizacji ruchu.
4. Rob. muszą być wyk. na całej dług. zakresu prac z nast. zastrzeżeniami:
— całość prac musi być wyk. w term. do 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy (z zastrz. że uzys. przejezdności tor. dla ruchu tram. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy– w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wyk. w ofercie),
— Wyk. zapewni przejezdność ulic przecinających plac budowy lub zapewni ich objazdy.
5. Po wyk. na całej dł. tor. i sieci trakc. nastąpi odbiór techn. oraz przek. do utrz. i nadzoru Dz. Utrz. Infr. Toroweji Energet. Jednocześnie Dz. Org. Tran. zorg. i przeprowadzi przewóz osób (Wyk. zob. jest zab. drogi dojścia doperonów).
6. Przej. techn. oraz kom. zastępcza po stronie Zam.
7. Wyk. zob. się do oprac. proj. tym. organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych proj.przez właściwy organ, wykonania prac wynikających z proj. tym. organizacji ruchu, utrzymania ich i likwidacji po zakończeniu robót, a także pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu – zgodnie z wyt. dot. tym. organizacji ruchu.
8. Wykonawca zob. jest do wykonania na własny koszt:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zam. informuje, że szczegółowe wymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. f) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:
Ze względu na ograniczenie ilości znaków w tej części ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowewymagania znajdują się w części I punkt 1 lit. g) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. W przyp. wyst. w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, spec. techn. isystemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozw. równoważne Zam. uzna takie rozw.,które umoż. uzysk. efektu zał. przez Zam. za pomocą innych rozw. techn. Za rozw. równoważne nie można uznać rozw. ident. (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wsk. dokł. tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wsk. nazw prod., znaków tow., norm, aprobat czy systemów odn .Zam. miał na celu określenie min. par. jakościowych i cech użytk., jakim muszą odp. towary, aby spełnić wym. stawiane przez Zam. i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedm. zam. Poprzez zapis dot. min. Wymagań par. jakościowych, Zam. rozumie wym. towarów zawarte w ogólnie dost. źródłach, kat., stronach int. prod. itp. Operowanie przykładowymi nazw. prod., ma jedynie na celu doprec. poziomu oczekiwań Zam. w stosunku dookreśl. Rozw.
11. Zad. real. jest w ramach proj. pn. "Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ,współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin uzyskania przejedzności torowiska dla ruchu tramwajowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji o którym mowa w § 12 ust. 2 istotnych postanowień umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w części I punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", nr projektu: POIS.06.01.00-00-0034/16
II.2.14) Informacje dodatkowe
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. 012 6167010 (sprawy merytoryczne).
Tomasz Wolnik - tel. 012 6167112 (sprawy proceduralne).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – jednolity dokument (JEDZ);
b) oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – jednolity dokument (JEDZ);
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000000,00 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z wykonaniem torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią asfaltową lub betonową o dł. min 1 000 metrów pojedynczego toru wraz z węzłem rozjazdów i siecią trakcyjną oraz co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy obiektu mostowego z zabudowanym torowiskiem tramwajowym.
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej winny posiadać uprawnienia do prac w zakresie prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, b, c, d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 3 (wzór);
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –wg zał. nr 6 (wzór).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć:
• harmonogram prac wraz z harmonogramem płatności częściowych,
• harmonogram kampanii informacyjno – promocyjnej,
• zestawienie pozycji elementów scalonych z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Oferty należy składać na adres: ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118budynek B),
2.Otw. złożonych ofert nastąpi w sali konf. Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.
3.Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Maciej Jarczyk, Zbigniew Pogoń – tel. (012) 616-70-10(sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - tel. (012) 616-71-15 (sprawy proceduralne). 2.Niedostarczeniektóregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy PZP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 965000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w części V SIWZ.
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) zestawienie pozycji elementów scalonych;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2(cz. IV SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
5.Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 5 (cz. IV SIWZ)
6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) (cz. IV SIWZ).
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3 niniejszego ogłoszenia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.
9.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IVSIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dotyczyć nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.
9.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 h), i), j) (Cz. IV SIWZ),
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587706Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2018

 

Zał. 4 Dokumentacja projektowa, Zał. 5 Specyfiakcja techniczna - pobierz

 _______________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 23.04.2018 roku

NZ.271.26.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 08.05.2015 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków dnia 23.04.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms
Numer referencyjny: 14/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdówKrakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje:

_____________________________________________________________________

Kraków, dnia 25.04.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 25.04.2018 r.

______________________________________________________________________

Kraków, dnia 27.04.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi dot. postępowania.

_____________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 27.04.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms
Numer referencyjny: 14/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchutramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej winny posiadać uprawnienia do prac w zakresie prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, b, c, d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Powinno być:

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej powinny posiadać udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac budowlanych w terenie zabytkowym.

Inne dodatkowe informacje:

W sekcji VI.4.3) dodaje się punkt 10 o poniższym brzmieniu:
10. Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

______________________________________________________________________

Kraków, dnia 02.05.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 02.05.2018 r.

_____________________________________________________________________

Zmiana SIWZ!!!

Kraków, dnia 11.05.2018 r.

NZ.271.26.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

_________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 11.05.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms

Numer referencyjny: 14/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot.podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 14/05/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje

__________________________________________________________________

Kraków, dnia 16.05.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 16.05.2018 r.

__________________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 18.05.2018 roku

NZ.271.26.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Kraków, dnia 18.05.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms
Numer referencyjny: 14/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollegodo ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdówKrakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul.Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okresgwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot.podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchutramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminuzadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 12:00

Powinno być:
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 13:00

Powinno być:
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 13:00

Inne dodatkowe informacje

______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 23.05.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 23.05.2018 r.

_______________________________________________________________________________

Kraków, dnia 25.05.2018 roku

NZ.271.26.2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w poniższy sposób:

W SIWZ w części I w pkt 1 lit. i jest:

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

W SIWZ w części I w pkt 1 lit. i powinno być:

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych względem opisywanych pod warunkiem zachowania lub uwzględnienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W odniesieniu do opisywanych norm stosuje się w szczególności przepisy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jednoznacznie określił w opisie przedmiotu zamówienia warunki wykazania równoważności - w szczególności poprzez umieszczenie stosownych zapisów w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane są równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wprowadza dodatkowy załącznik do SIWZ o nr 11 w którym wykazał użyte normy oraz nazwy własne w dokumentacji do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w załączniku pozycji. Do norm nie wymienionych w niniejszym załączniku, a wskazanych w dokumentacji przetargowej należy stosować zasady wskazane w części I pkt.1 lit. i) SIWZ. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w opisie przedmiotu zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu i Projektantowi do zatwierdzenia.

W SIWZ w części I w pkt 4 jest:
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

W SIWZ w części I w pkt 4 powinno być:
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz operatorów sprzętu budowlanego stosowanego do realizacji tychże robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

W SIWZ w części II w pkt 1 dodaje się ppkt 13:
13) Wykaz użytych w dokumentacji norm do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11

W SIWZ w części III w pkt 1 lit. b) jest:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej powinny posiadać udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac budowlanych w terenie zabytkowym.

W SIWZ w części III w pkt 1 lit. b) powinno być:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w poniższych branżach):
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej powinny posiadać udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac budowlanych w terenie zabytkowym.

Ponadto Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy w poniższy sposób:

§ 16 otrzymuje brzmienie:
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt d) , w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności:
a) niskie temperatury tzn. poniżej -100C utrzymujące się nieprzerwanie w ciągu 7 dni,
b) długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne tzn. utrzymujące się nieprzerwanie w ciągu 7 dni lub przekraczające w ciągu doby 30 mm słupa wody na m2,
c) porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15 m/s lub w porywach ponad 20 m/s,
d) grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby,
e) klęski żywiołowe czyli tzw. siła wyższa, której nie można było przewidzieć i zapobiec jej skutkom; w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
2) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych",
3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz),
4) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
5) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
6) wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej,
7) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju,
8) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także kierownika budowy a także osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ. W takim przypadku strony mogą dokonać zmian osób koordynujących, z zastrzeżeniem ust. 9.
9) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
• W przypadku gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy należy wprowadzić zapisy:
10) Przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni licząc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu liczonego od daty ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,
11) Przedłużenia procedury publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, w przypadku kiedy kwota przewidziana przez Zamawiającego na sfinansowania zamówienia publicznego jest niższa od ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres niezbędny dla Zamawiającego do podjęcia czynności zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną ,
12) W związku z dofinansowanie Przedmiotu umowy ze środków unijnych wskazanych w § 2 umowy przeprowadzenia i przeprowadzeniem przed zawarciem umowy kontroli przez powołane do tego instytucje. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas trwania takiej kontroli.
2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania:
1) rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych") może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie,
2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 3Pzp,
3) rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych", wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót,
4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp będzie dodatkowy kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym opracowany o założenia wskazane w pkt 6. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych" zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie dodatkowego kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w dodatkowym kosztorysie ofertowym ,
5) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w dodatkowym kosztorysie ofertowym tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 4 powyżej gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie" opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w pkt 6 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
6) „Dodatkowy" kosztorys, o którym mowa w pkt 5) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:
a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym kosztorysie", o którym mowa w pkt 5) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,
b) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie", o którym mowa w pkt. 5) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud.
c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności jeśli:
a) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie;
b) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnić;
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
5. W wypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie będą wykonywane i robót zamiennych) zgodnego z ZPES.W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość przygotowania przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż robót przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy. Rezygnację z wykonania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w części. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w części w powyższej sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części określane są w dalszej części umowy jako „roboty zaniechane". W celu ustalenia wartości robót zaniechanych zastosowanie będą miały postanowienia ust. 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w części na powyższej podstawie, przysługuje Zamawiającemu przez cały okres realizacji Inwestycji, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie.
7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposób obliczenia wartości tych robót będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie całego elementu określonego w ZPES, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
b) w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie części robót z danego elementu określonego w ZPES, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy procentowego stosunku niewykonanych robót i procentowego stosunku wartości tych robót do wartości całego elementu określonego w ZPES odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego.
8. Zmiany, o których mowa powyżej muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w protokole konieczności. Protokół ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 3 i/lub 5 oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a także informację na temat wpływu zmiany na termin zakończenia robót.
9. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika budowy lub jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa powyżej nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.
10.Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy.
12. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
13. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
14. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
15. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.
16. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

_______________________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia!!!

Kraków, dnia 25.05.2018

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiającego Tel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms
Numer referencyjny: 14/I/2018
II.1.2)
Główny kod CPV
45234126
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul.Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okresgwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot.podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchutramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminuzadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
10. W przyp. wyst. w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, spec. techn.isystemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozw. równoważne Zam. uzna takierozw.,które umoż. uzysk. efektu zał. przez Zam. za pomocą innych rozw. techn. Za rozw. równoważne niemożna uznać rozw. ident. (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wsk. dokł. tą samąlub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wsk. nazw prod., znaków tow., norm, aprobat czy systemówodn .Zam. miał na celu określenie min. par. jakościowych i cech użytk., jakim muszą odp. towary, aby spełnićwym. stawiane przez Zam. i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedm. zam. Poprzez zapis dot. min.Wymagań par. jakościowych, Zam. rozumie wym. towarów zawarte w ogólnie dost. źródłach, kat., stronachint. prod. itp. Operowanie przykładowymi nazw. prod., ma jedynie na celu doprec. poziomu oczekiwań Zam. W stosunku dookreśl. Rozw.
Powinno być:
10.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych,norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku dookreślonego rozwiązania.
Mając na uwadze zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych względem opisywanych pod warunkiem zachowania lub uwzględnienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 ustawyPrawo Zamówień Publicznych. W odniesieniu do opisywanych norm stosuje się w szczególności przepisyart. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jednoznacznie określił w opisie przedmiotuzamówienia warunki wykazania równoważności - w szczególności poprzez umieszczenie stosownych zapisów w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązekwykazania, że zaoferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane są równoważne w stosunku doopisywanych przez Zamawiającego.
Zamawiający wprowadza dodatkowy załącznik do SIWZ o nr 11 w którym wykazał użyte normy oraz nazwywłasne w dokumentacji do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważnedo wskazanych w załączniku pozycji.Do norm nie wymienionych w niniejszym załączniku, a wskazanych wdokumentacji przetargowej należy stosować zasady wskazane w części I pkt.1 lit. i ) SIWZ.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniaćmają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienianajnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w opisie przedmiotuzamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnosząsię do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu i Projektantowi do zatwierdzenia.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
Powinno być:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz operatorów sprzętu budowlanego stosowanego do realizacji tychże robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej powinny posiadać udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac budowlanych w terenie zabytkowym.
Powinno być:
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w poniższych branżach):
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Ponadto w/w osoby z branży mostowej i drogowej powinny posiadać udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac budowlanych w terenie zabytkowym.
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

______________________________________________________

Kraków, dnia 29.05.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania i odpowiedzi dot. postępowania. W osobnych plikach zamieszczono zał. nr 1 i nr 2 do pytania nr 1 z zestawu 14.

______________________________________________________________

Kraków, dnia 30.05.2018 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 30.05.2018 r.

______________________________________________________________

Zmiana SIWZ !!!

Kraków, dnia 01.06.2018 roku

NZ.271.26.2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Znak sprawy 14/I/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w poniższy sposób:

W SIWZ w części IV dodaje się pkt 19:

19. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

19.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

19.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 13 do specyfikacji.

19.3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji"

W SIWZ w części II w pkt 1 dodaje się ppkt 14:

14) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 12

W SIWZ w części II w pkt 1 dodaje się ppkt 15:

15) Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 13

W SIWZ w części IV w pkt 4 dodaje się lit. f):

f) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór) – wg. zał. Nr 13

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w poniższy sposób:

Wyrażenie „zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" wymienione w par 3 ust. 29 pkt 2 i 4 oraz w par 9 ust. 3 pkt 13 ppkt 2 i 4 zastępuje się wyrażeniem „ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych".

______________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia!!!

Kraków, dnia 01.06.2018

 Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowieul. Centralna 53Kraków31-586PolskaOsoba do kontaktów: siedziba zamawiajacegoTel.: +48 126167416E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl Faks: +48 126167417Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:
Przeb. tor. Tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odc. od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przeb. układu drog.,chodników, ścieżek, towarz. infrastr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradoms
Numer referencyjny: 14/I/2018

Główny kod CPV
45234126

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Krótki opis:
Przed. zam. jest rob. bud. pol. na przeb. torowiska tramw. w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, tow. infr. techn., węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę. Wymagany okres gwarancji: na przed. rob. bud. wyk. zobow. jest udzielić 48 lub 60 lub 72 miesięcy gwarancji. Umowa o podwyk.,której przed. są roboty bud., powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niesp. warunków dot. podwyk. zawartych we wzorze umowy spowoduje zgł. przez Zam. odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Termin wyk. zam.: 10 m-cy od dnia przek. terenu budowy, z zastrz. że uzyskanie przej. torowiska dla ruchu tramw. nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2018

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zikit
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-047987
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139015
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2018

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) zestawienie pozycji elementów scalonych;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Powinno być:
3. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;
d) zestawienie pozycji elementów scalonych;
e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.
f) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lubart. 14 RODO (wzór) – wg. zał. Nr 13.

Inne dodatkowe informacje

_____________________________________________________________

Zamawiający zamieszcza poniżej sprostowanie do ogłoszenia opublikowane w dniu 05.06.2018 r.

______________________________________________________________

Kraków, dnia 11.06.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum