Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 26/III/2018

Remont nawierzchni ulic Jancarza i Bohomolca


31/03/2018 S64 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 064-141609

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont nawierzchni ulic Jancarza i Bohomolca

Numer referencyjny: 26/III/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulic na terenie miasta Krakowa:

1. ulicy Jancarza,

2. ulicy Bohomolca.

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 5A, 5B do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiarów robót - zał. 5A, 5B do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej - zał. 6 do SIWZ,

— Załączników graficznych - zał. 7A, 7B do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.

Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

Termin wykonania zamówienia: 65 dni od przekazania placu budowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulic na terenie miasta Krakowa:

1. ulicy Jancarza,

2. ulicy Bohomolca.

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 5A, 5B do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiarów robót - zał. 5A, 5B do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej - zał. 6 do SIWZ,

— Załączników graficznych - zał. 7A, 7B do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie musi mieć zapewnioną stałą, ciągłą dostawę mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

1.3. Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

1.5. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

1.6. Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

2. Termin wykonania zamówienia: 65 dni od przekazania placu budowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Pzp

2. Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (zgodnie z zap. Cz. IV pkt 14 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

II. Wykonawca musi dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert):

a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia. warunków udziału w postępowaniu – (JEDZ);

b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ).

III. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w ogłoszeniu nastąpi na podst. przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (zgodnie z zapisami Cz. IV SIWZ).

IV. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na str. inter. Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przed udzieleniem zam. będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentu potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (cz. IV pkt 3a SIWZ);

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ);

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ);

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3d SIWZ);

e) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,zgodnie z przepisami prawa bud. oraz zał. dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ);

f) wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia – podst. dysponowania (Cz. IV pkt 3f SIWZ);

g) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu (sprzętu) (Cz. IV pkt 3g SIWZ);

h) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000 PLN (Cz. IV pkt 3h SIWZ);

i) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Cz. IV pkt 3 i SIWZ);

j) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ. (Cz. IV pkt 3j SIWZ);

k) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych (Cz. IV pkt 3 k SIWZ).

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dok. złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000 PLN.

Uwaga:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 13 000 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp, w wysokości 5 % ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• remontów nawierzchni bitumicznych – 7 500 m2.

• montażu krawężników betonowych/kamiennych – 300 mb.

• wykonaniem ścieków z kostki kamiennej - 300 mb.

• wykonaniem ścieków z kostki betonowej - 500 mb.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

Dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

— koparko-ładowarka 1 szt,

— samochody samowyładowcze min 10t 3 szt,

— samochody samowyładowcze do przewozu mieszanek.

Mineralno-bitumicznych 5 szt.

— rozkładarka do mas bitumicznych 2 szt,

— zagęszczarki płytowe 2 szt,

— walec gumowy 2 szt,

— walec stalowy 1 szt,

— frezarka do mas bitumicznych 1 szt,

— piły do cięcia betonu i asfaltu 2 szt,

— skrapiarka do nawierzchni 1 szt.

Uwaga: 1.

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga: 2.

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3 do SIWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ.

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg zał. nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w istotnych postanowieniach umowy – stanowiących zał. nr 2 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót, wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwykonawców, ubezpieczenie kontraktowe jak również pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające o ciągłości dostawy mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B).

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Elżbieta Nowotarska - Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - tel. (12) 616-71-14 (sprawy proceduralne).

Ryszard Stabach – Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg - tel. (12) 616-86-19.

(sprawy merytoryczne).

2. Okres 2 miesięcy związania ofertą liczony jest przy założeniu, że każdy miesiąc ma 30 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do oferty należy załączyć dodatkowo:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla Wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) podpisane kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z przedmiarami robót;

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. i) do lit. k) – wykazane w Cz. IV SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 3.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8. Na żądanie Zam. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wyk. braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit.k) - Cz. IV SIWZ.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na stronie internetowej Zamawiającego inf.o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zam. ośw. o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wyk nie prowadza do zakłócenia konkurencji

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. I.

Informacje dodatkowe dot. ofert.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a do lit. d oraz od lit. i) do lit. k) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub oświadczenie (szczegółowy wykaz dokumentów zamieszczono w Cz. IV pkt 4 SIWZ).

2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r poz. 419.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres Wykonawcy oraz klauzulę „Tajemnica przedsiębiorstwa".

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z p.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej dotyczący przedmiotowego postępowania: https://ec.europa.eu/tools/espd/5

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2018

__________________________________________________________________________

Kraków, 09.05.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załącznikach poniżej.

Ponadto Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia w załącznikach poniżej).

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum