Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 1/IV/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich. Znak sprawy: 1/IV/2018.

Ogłoszenie nr 542626-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu , za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich.
Numer referencyjny: 1/IV/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1). Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie. b) Zamówienie składa się z następujących części: Część 1: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Ks. Józefa na wysokości ul. Szyszko-Bohusza w Krakowie Część 2: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu murów oporowych wzdłuż ul. Kamiennej w Krakowie i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych Część 3: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad drogą dojazdową w ciągu ul. Stoczniowców w zakresie łożysk, Część 4: Ekspertyza stanu technicznego mostu w ciągu ul. Na Niwach Część 5: Ekspertyza stanu technicznego mostu przez rzekę Baranówkę w ciągu ul. Morcinka, Część 6: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad Rondem Polsadu w ciągu ul. Lublańska – Bora Komorowskiego w Krakowie w zakresie analizy zarysowań obiektu w prześle środkowym. UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2.Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 1,3,4,5,6 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. b) Dla Części 2: minimalny termin do dnia 20.11.2018 r. (tj. mur Kamienna), a maksymalny do dnia 30.11.2018 r. 3. Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy (odrębnie dla każdej części). 4. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwie części zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Monika Kubiak, Magdalena Mardyła - Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. (012) 616-86-23 (sprawy merytoryczne) Ewa Gawlak - Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości - tel. (012) 616-86-24 (sprawy merytoryczne) Anna Kosowska - Kotaba - Dział Zamówień Publicznych - tel. (012) 616- 71-15 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: W zakresie części 1 i 2 - co najmniej 3 ekspertyzy stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz co najmniej 3 projekty remontów obiektów mostowych o długości przęsła co najmniej 30 m. W zakresie części 3,4,5,6 - co najmniej 3 ekspertyzy stanu technicznego obiektów inżynierskich. Uwaga !!!! W przypadku złożenia ofert na dwie części zamówienia tj. ekspertyzy oraz ekspertyzy wraz z projektem remontu obiektu inżynierskiego wymagane jest doświadczenie jak dla opracowania o szerszym zakresie tj. wykonanie co najmniej 3 ekspertyz stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz 3 projektów remontów obiektów mostowych o długości przęsła co najmniej 30 m. W pozostałych przypadkach Zamawiający przyjmuje minimalny warunek ilości 3 ekspertyz bez względu na którą część Wykonawca złoży ofertę. 2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument w oryginale należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wg. zał. nr 5 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w ogłoszeniu lub w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium (odrębnie dla każdej części) 4.W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument o którym mowa w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ oraz oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) części IV SIWZ 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) (w IV części SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 16. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w w art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: na część 1 – 325,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta dwadzieścia pięć 00/100), na część 2 – 1.300,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100), na część 3 – 320,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta dwadzieścia 00/100), na część 4 – 315,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta piętnaście 00/100), na część 5 – 310,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta dziesięć 00/100), na część 6 – 162,00 zł brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, odrębnie dla każdej części. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 3) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 5) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy- szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy na część 1,2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień (odrębnie dla każdej części).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Ks. Józefa na wysokości ul. Szyszko-Bohusza w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie.Część 1: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu przepustu pod ul. Ks. Józefa na wysokości ul. Szyszko-Bohusza w Krakowie. UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2). Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 1 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. 3). Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu murów oporowych wzdłuż ul. Kamiennej w Krakowie i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie. Część 2: Ekspertyza stanu technicznego wraz z projektem remontu murów oporowych wzdłuż ul. Kamiennej w Krakowie i pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2).Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 2: minimalny termin do dnia 20.11.2018 r. (tj. mur Kamienna), a maksymalny do dnia 30.11.2018 r. 3) Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad drogą dojazdową w ciągu ul. Stoczniowców w zakresie łożysk,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie.Część 3: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad drogą dojazdową w ciągu ul. Stoczniowców w zakresie łożysk, UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2) Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 3 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. 3) Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego mostu w ciągu ul. Na Niwach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie.Część 4: Ekspertyza stanu technicznego mostu w ciągu ul. Na Niwach UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2) Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 4: minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. 3) Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego mostu przesz rzekę Baranówkę w ciągu ul. Morcinka,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie.Część 5: Ekspertyza stanu technicznego mostu przez rzekę Baranówkę w ciągu ul. Morcinka, UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2). Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 5 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. 3) Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad Rondem Polsadu w ciągu ul. Lublańska – Bora Komorowskiego w Krakowie w zakresie analizy zarysowań obiektu w prześle środkowym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego oraz projektów remontów wybranych obiektów inżynierskich w Krakowie. Część 6: Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad Rondem Polsadu w ciągu ul. Lublańska – Bora Komorowskiego w Krakowie w zakresie analizy zarysowań obiektu w prześle środkowym. UWAGA!!! Dokumentację dla każdego z osobna z wszystkich wymienionych powyżej opracowań należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD). Oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Prace objęte zamówieniem będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - warunki techniczne dozoru technicznego - wszelkie akty prawne właściwe w przedmiocie zamówienia -przepisy techniczne - obowiązujące normy - zasady wiedzy technicznej. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ do części 1 i 2 oraz zał. nr 2.1 do SIWZ do części 3,4,5,6) oraz zakresów rzeczowych dla poszczególnych części - od zał. nr 6 do zał. nr 6.5 do SIWZ. 2). Termin wykonania zamówienia: a) Dla Części 6 : minimalny termin do dnia 22.06.2018 r., a maksymalny do dnia 02.07.2018 r. 3) Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 73000000-1, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

_____________________________________________________________________________

23.04.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

23.04.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum