Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 14/IV/2018

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy 14/IV/2018

 Ogłoszenie nr 555278-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zikit.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zikit.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - sekretariat p.118 (budynek B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj.
Numer referencyjny: 14/IV/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. b) Zamówienie należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj", wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 6 do SIWZ). c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch jednostronnych, wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych zawierających informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach: 80x120 cm, według projektu uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiającego ,montażu tablic niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy. Tablice winny być wykonane w technologii – płyty DIBOND, nadruk UV (tablice winny być wykonane z trwałych materiałów w sposób umożliwiający ich zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu). Montaż tablic winien być wykonany na fundamencie betonowym, trwale związanym z gruntem. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiającego. Całość zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablic z regulaminem korzystania z parkingu P+R – Tablica winna być wykonany na fundamencie betonowym, trwale związanym z gruntem. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiającego. Tablica winna być podświetlana. e) Zadanie ubiega się o współfinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. f) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: min. 36 – max. 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone). 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 02.12.2020 r., w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, - zakończenie robót budowlanych: do dnia 02.12.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-02
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-02

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Anna Twardowska – Dział Przygotowania Inwestycji tel. 12 616-72-25 (sprawy merytoryczne), Andrzej Giec - Dział Realizacji Inwestycji tel. 12 616-70-35 (sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych tel. 12 616-71-12 (sprawy proceduralne).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy lub rozbudowy drogi wraz z miejscami parkingowymi oraz wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną dla budowy lub rozbudowy drogi wraz z miejscami parkingowymi. Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego warunku udziału poprzez wykonanie zadania w formule „ zaprojektuj i zbuduj" jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: - uprawnienia do projektowania w specjalnościach: - inżynieryjnej - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - inżynieryjnej - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 5; 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 7; 3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 – (wzór); b) oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 – (wzór); 4. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1; d) kserokopię dowodu wniesienia wadium 5. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 w częśći IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 7. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w punkcie 3 lit. a oraz oświadczenie wymienione w punkcie 2 w części IV SIWZ. 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (wzór) – wg zał. 4 do SIWZ. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 3 lit. a) w części IV SIWZ. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a w części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu lub specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu lub specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1,2,3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 110). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §11 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczyć harmonogram robót, wykaz podwykonawców oraz oświadczenie projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień. 3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: a) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, b) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada: a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zał. 6 Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami - pobierz

___________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania !!!

Kraków, dnia 18.05.2018 roku

NZ.271.109.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 14/IV/2018.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze (niż ustalony termin - 02.12.2020r) zakończenie całości robót wykonywanych w ramach tego zamówienia i wcześniejszą zapłatę dla Wykonawcy za zrealizowane roboty?

 

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie dopuszcza wcześniejszego niż ustalony termin tj. 02.12.2020 r. zakończenia całości robót. Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończony zakres zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.

___________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania, zmiana SIWZ !!!

 Kraków, dnia 21.05.2018 roku

NZ.271.109.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy: 14/IV/2018.

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:
Przy przebudowie sieci wodociągowej DN 250 koncepcja obejmuje montaż hydrantu. Czy można wykorzystać hydrant z demontażu (komplet wraz z armaturą), czy należy zainstalować nowy?

 

Odpowiedź nr 1:
Rozstrzygnięcie na etapie projektu budowlanego, który należy opracować i uzgodnić z MPWiK – etap opracowywania dokumentacji budowlanej.

 

Pytanie nr 2:
Koncepcja obejmuje przeniesienie komory wodomierzowej na sieci DN 250. Czy można wykorzystać komorę wraz z wyposażeniem z demontażu? Jeżeli musi być nowa to prosimy o listę jej wyposażenia.

 

Odpowiedź nr 2:
Rozstrzygnięcie na etapie projektu budowlanego, który należy opracować i uzgodnić z MPWiK – etap opracowywania dokumentacji budowlanej.

 

Pytanie nr 3:
W związku z naszym dążeniem do przygotowania dla Państwa profesjonalnej, rzetelnej i atrakcyjnej cenowo oferty zawracamy się z uprzejmą prośba o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej do 29.05.2018r.

 

Z góry dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

 

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.05.2018 r.

 

Ponadto Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 jest:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 24.05.2018 r. do godz. 11:00.

 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

 

W SIWZ w części VII w pkt 1 i 2 powinno być:
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 29.05.2018 r. do godz. 13:00.

 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.05.2018 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

________________________________________________________________

Zmiana ogłoszenia !!!

Ogłoszenie nr 500112685-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555278-N-2018

Data: 09/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126167419, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl, faks 126167417.
Adres strony internetowej (url): www.zikit.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-24, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-29, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.05.2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08.

______________________________________________________________________________

Uwaga pytania i odpowiedzi

Kraków, dnia 25.05.2018 roku

NZ.271.109.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p. n Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. Znak sprawy 14/IV/2018.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące Formularza Oferty W formularzu Oferty w pkt 8 brzmiącym:
8. Nazwy Firm, które będą realizowały roboty wyszczególnione w pkt.7:
Zamawiający żąda podania nazw firm które będą podwykonawcami w tym zadaniu. Nazwy te na tern etpie postępowania nie są jeszcze znane.
Informujemy iż zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/com i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawczych, uzależniony jest od „zamiaru" i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednoznacznie zakres robót, który zamierza podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to zrobić. Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych podwykonawców do wykonania wskazanych zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. Ponadto, zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać, tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, koresponduje z treścią art. 36b ust. la ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO z dn. 13.02.2017 r„ sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 234/17.
W związku z powyższym:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania w formularzu Oferty pełnych nazw firm
podwykonawczych. (Chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu).
Odpowiedź 1
Nie jest konieczne podawanie w formularzu oferty pełnych nazw firm w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych.

Pytanie 2
Uprzejmie prosimy o podanie limitów finansowych do których będzie możliwe fakturowania w poszczególnych latach 2019, 2020, 2021.
Bez posiadania tych informacji nie będziemy mogli obliczyć i uwzględnić w wycenie ofertowej koniecznego finansowania robót.
Odpowiedź 2
Limit na rok 2019 wynosi 5.002.000,00 zł, limit na rok 2020 wynosi 2.000.000,00 zł, a pozostała kwota w 2021 r. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 7 ust. 6 wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie.

Pytanie 3
Prosimy także o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Umowy.
Par.4 ust.7
Czy Zamawiający posiada zezwolenie na ewentualną wycinkę ? Par.6 ust. 3) oraz Par7 ust.7
Prosimy o podanie limitów na lata 2018, 2019, 2020, 2021.
Wartości te są niezbędne do oszacowania ewentualnych kosztów finansowych iw ofercie
Par 12 ust 2 b) i c)
Prosimy o obniżenie kary za zwlokę do 0,15% za każdy dzień Par 12 ust 2 d)
Prosimy o obniżenie poziomu kar do 0,1% kwoty za wykonanie robót za każdy dzień zwłoki lub 0,2% licząc od wartości elementu dotkniętego wadą Par 12 ust 2 e)
Prosimy o odniesienie wysokości kary do wartości umowy Podwykonawcy, lub obniżenie poziomu kary do 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy.
Prosimy także o wykreślenie „lub dalszym podwykonawcom"
Par 12 ust 2 f), g) h)
Prosimy o obniżenie poziomu kar do 0,5%
Prosimy także o wprowadzenie limitu kar na poziomie 15% wynagrodzenia Wykonawcy Parl3 ust 3 i 4
Prosimy o zastąpienie liczby 30 liczbą 60
Odpowiedź 3
Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Limity finansowe podano w odpowiedzi nr 2 powyżej.
W zakresie pytań dotyczących wzoru umowy, Zamawiający informuje że nie dopuszcza możliwości zmian w zapisach umownych.
Pytanie 4
Prosimy o podanie dokładnych wytycznych dotyczących kontenera zaplecza socjalnego dla kierowców, toalet publicznych i obiektu pomocniczego.
Odpowiedź 4
W ramach inwestycji należy zapewnić:
I. Zaplecze socjalne dla kierowców
II. Toalety publiczne
III. Poczekalnię
IV. Zabezpieczenie miejsca pod obiekt komercyjny

I. ZAPLECZE SOCJALNE DLA KIEROWCÓW
Zaplecze socjalne dla pracowników Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
Pomieszczenie socjalne dla pracowników Komunikacji Miejskiej w Krakowie, ma być pomieszczeniem dostępnym dla wszystkich pracowników służb KMK tj. prowadzących pojazdy operatorów linii KMK, służb odpowiedzialnych za kontrolę biletów KMK, służb odpowiedzialnych za nadzór linii KMK.
Zaplecze powinno składać się z następujących pomieszczeń:
1. Węzeł sanitarny
1.1. Ubikacja damska
1.2. Ubikacja męska
1.3. Ubikacja męska – pisuar
1.4. Część czysta /umywalki/
2. Zaplecze socjalne
Ad. 1
• Urządzenia w sanitariatach powinny być sterowane podczerwienią (automatycznie)
• Indywidualna eksploatacja instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych tzn. awaria w jednej z toalet nie może powodować wyłączenia pozostałych toalet
• Część czysta musi składać się z:
o Umywalny wyposażonej w ciepłą wodę użytkową
o Lustra
o Dyspensera mydła
o Dyspensera ręczników papierowych wraz z koszem
o Skuteczna suszarka do rąk – kieszeniowa suszarka do rąk
Ad. 2
• Wyposażone w blat roboczy (kuchenny) z zlewem, o wymiarach umożliwiającym przygotowanie posiłku jak również ustawienie czajnika czy mikrofali.
• Stół wraz z skrzydłami dla 4 osób
• Tablicę korkową na ogłoszenia
• Instalacje dla urządzenie vendingowe (automat do kawy) – zasilanie oraz woda
• Pomieszczenie klimatyzowane oraz ogrzewane
• Pomieszczenie ma umożliwić swobodne przebywanie ok. 4-8 pracowników KMK
• Instalacja „domofonowa" umożliwiająca dostęp do budynku z wykorzystaniem kart pracowniczych lub z wykorzystaniem zwykłych kluczy
• Zapewnione miejsce pod serwery
• System automatyki
o Pomieszczenie socjalne i poczekalnia wyposażona w monitoring
o Pomieszczenie socjalne i poczekalne wyposażona w czujki ruchu
o Możliwość zdalnego starowania oświetleniem w pomieszczeniu socjalnym oraz poczekalni wraz z informacją zwrotną o włączonym lub wyłączonym oświetleniu
o Oświetlenia ma działać w trybie w pełni wyłączone, w pełni włączone oraz włączone jedynie wybrane źródła światła
o Ogrzewane wyposażone w termostat i sterowane przez automatykę
o Dostęp zdalny
II. TOALETA PUBLICZNA:
Należy zapewnić spójność architektoniczną z pomieszczeniem socjalnym dla kierowców.
Warunki wykonania toalet kontenerowych publicznych.
Toalety powinny składać się z kontenerów sanitarnych typu WC połączonych ze sobą. Należy zapewnić co najmniej jeden kontener WC dla osób niepełnosprawnych, jeden męski i jeden damski.
• Toaleta winna być podłączona do sieci wod - kan i elektrycznej, oraz wyposażona w wentylację
• Urządzenia w sanitariatach powinny być sterowane podczerwienią (automatycznie)
• Indywidualna eksploatacja instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych tzn. awaria w jednej z toalet nie może powodować wyłączenia pozostałych toalet
• Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne muszą zapewnić możliwość użytkowania toalet nieprzerwanie przez cały rok.
Minimalne wyposażenie toalety to:

a) 1 miska ustępowa z osprzętem;
b) 1 umywalka z osprzętem;
c) 1 podajnik mydła;
d) 1 suszarka do rąk;
e) 1 pojemnik na ręczniki papierowe;
f) Aparat wrzutowy.
W trakcie projektowania należy zwrócić uwagę na:

1. Dostępność dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi

• wejście do toalet dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• pomieszczenie umożliwiające pełną swobodę osób poruszających się na wózku inwalidzkim
• urządzenia sanitarne + uchwyty dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
• przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego materiału

2. Bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach awaryjnych

• zamek wskazujący zajętość toalety (sygnalizacja stanu WOLNE-ZAJĘTE)
• zastosowanie antypoślizgowej posadzki o wzmocnionej odporności na ścieranie

3. Łatwość utrzymywania czystości i higieny

• ściany wewnętrzne, odporne na działanie moczu i innych agresywnych środków chemicznych, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne - również z graffiti i mazaków waterproof, wytrzymałe mechanicznie
• w celu wyeliminowania zbierania się kurzu i brudu zminimalizować wszelkie płaszczyzny poziome
• urządzenia sanitarne zawieszone na ścianach- ułatwi dokładne zmywanie podłogi
• komora techniczna do utrzymywania środków czystości
• elektroniczny odświeżacz powietrza ( wtryskuje do kabiny środek zapachowy)
• pojemniki na mydło w płynie i papier toaletowy naścienne z zamkiem i okienkiem zawartości
• uchwyty na papier toaletowy w kabinach
• podłoga - kratka ściekowa

4. Ochronie przed wandalizmem

• urządzenia: spłuczka, zawory, szafka energetyczna, dyfuzor zapachów umieścić w komorze technicznej
• lustro ze stali nierdzewnej

OŚWIETLENIE

• zewnętrzne, sterowane czujnikiem zmierzchowym,
• wewnętrzne, automatyczne przez czujnik ruchu, wyłączenie oświetlenia przez opóźniacz czasowy przy braku detekcji ruchu (oszczędność energii elektrycznej), oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym
• oświetlenie awaryjne włączające się w momencie przerwy w dostawie prądu oraz podświetlenie znaków drogi ewakuacyjnej

URZADZENIA:

• podajnik mydła – ręczny, armatura, suszarka do rąk – bezdotykowe
• spłukiwanie wody – automatyczne, bezdotykowe

WENTYLACJA

• wentylator ścienny mechaniczny z opóźniaczem wyłączania, zintegrowane z włączaniem światła
OZNAKOWANIE :

• Plafony podświetlane z oznakowaniem wejść do toalety . Napis WC postać kobiety i mężczyzny oraz osoby niepełnosprawnej.

III. POCZEKALNIA:
Poczekalnia dla pasażerów w formie zintegrowanego zadaszenia powiązanego z punktem socjalnym dla kierowców (otwarta poczekalnia). Wyposażona w ławki dla pasażerów oraz gablotę z rozkładem jazdy linii KMK oraz gablotę dla rozkładów PKP PLKN, a etapie uzgodnień, może zostać uzgodniona wersja, w której pomieszczenie będzie w pełni zabudowane. W przypadku wykonania w formie zamykanej poczekalni, pomieszczenie musi być wentylowane lub klimatyzowane, ogrzewane oraz wyposażone w drzwi, umożliwiające zamykanie na noc (najlepiej w formie zdalnego sterowania).

IV. PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA:
Należy przewidzieć miejsce umożliwiające w przyszłości postawienie małego obiektu komercyjnego.

Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla całości zaplecza ( zaplecze socjalne dla kierowców, toalety publiczne i poczekalnia).
Pytanie 5
Czy Zamawiający przewiduje jakieś dostawy inwestorskie typu automat do biletów, urządzenie do ładowania autobusów?
Odpowiedź 5
Zamawiający przewiduje dostarczenie tylko automatów do sprzedaży biletów.
Automaty do sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie zamontuje wskazany przez Zamawiającego Operator systemu dystrybucji biletów KMK z wykorzystaniem automatów biletowych.
Przygotować instalację pod montaż urządzenia do sprzedaży biletów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
Urządzenia do ładowania samochodów
W ramach inwestycji Wykonawca ma dostarczyć dwa urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych (indywidualnych) zgodnie ze specyfikacją oraz przygotować instalację do możliwości montażu dwóch dodatkowych:
Urządzenia do ładowania pojazdów elektryczny o mocy 22kW, wyposażone w dwa gniazda do ładowania zgodne ze standardem IEC 62196-2 Type 2 (wtyczki typu 2), zasilane prądem przemiennym 3 fazowym.
Oprogramowanie ładowarek ma umożliwiać łatwą integrację z dowolnym systemem taryfikowania.

Urządzenia mają być podłączone do samodzielnego obwodu zasilania zakończonego indywidualnym licznikiem energii.

Stanowisko do ładowania autobusów elektrycznych

W ramach inwestycji Wykonawca ma zapewnić jedno stanowisko autobusowe wyposażone w zasilanie do ładowania pantograficznego autobusów elektrycznych 18 metrowych, moc wyjściowa z ładowarki – 250 KW. Pozostałe stanowiska autobusowe przygotowane do wyposażenia w instalację przeznaczoną do ładowania autobusów (kanalizacja teletechniczna).
Stanowiska ładowania autobusów powinny być dostępne dla wielu operatorów.

W załączeniu podstawowe wymagania i parametry dla stacji ładowania autobusów elektrycznych.

_________________________________________________

29.05.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum