Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 16/V/2018

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

01/06/2018    S103    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 103-235671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G.–G. Narodowa) wraz z bud. dwupoziom. skrzyżow. w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap.-wyb.

Numer referencyjny: 16/V/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka–Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71315200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj" - której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III...". Świadczenie usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje m in.: - administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu, - w zakresie nadzoru świadczona usługa ma zapewnić sprawowanie kontroli i nadzoru nad procesem projektowania oraz procesem uzyskiwania kompletu wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji robót oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, technologicznej i warsztatowej pod względem jej zgodności z Kontraktem, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową, uczestniczenie w odbiorze dokumentacji projektowej od Wykonawcy, uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz w odbiorach dokumentacji powstałej w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, w szczególności dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przyszłego funkcjonowania i obsługi Inwestycji przez Zamawiającego,

— wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie raportów rozliczenia Kontraktu na różnych etapach trwania i wdrożenia inwestycji oraz wykonywanie kontroli finansowej Kontraktu i związanych z nią rozliczeń,

— współpracę z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego, - nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę, - kontrola i nadzór nad prawidłowością realizacji Inwestycji pod względem prawidłowego stosowania regulacji unijnych oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 6 do SIWZ) oraz procedury realizacji inwestycji (zał. nr 7 do SIWZ). Na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp, nakłada się na wykonawcę obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie administrowania Kontraktem poprzez Inżyniera Rezydenta oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją; warunek, o którym mowa powyżej musi być spełniony osobiście przez wykonawcę lub jednego członka konsorcjum w sytuacji, gdy wykonawcy złożą wspólną ofertę.

Nie dopuszcza się możliwości, by osoby przedstawione w ofercie jako Personel podstawowy mogły w trakcie trwania Kontraktu pełnić inne funkcje (jedna osoba wchodząca w skład Personelu podstawowego może pełnić wyłącznie jedną funkcję w całym okresie obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu; nie dopuszcza się łączenia funkcji). W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kluczowego Personelu / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 41
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0011/16 - Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w SIWZ lub ogłoszeniu oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ust. Pzp

2. Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryg. - w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski (zg. z zapisami Cz.IV SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp), a w szczególności wykażą, że (opis w w sekcji Cz. III SIWZ):,

a) posiadają wiedzę i doświadczenie

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Wykonawca musi dołączyć do oferty (akt. na dzień skł.ofert):

a) ośw. Wykonawcy dot. speł. warunków udziału w zakresie wymaganego dośw. zawodowego – (JEDZ);

b) ośw. Wykonawcy dot. wykluczenia (każdy z podmi. skład. wspólną ofertę składa odrębnie) – (JEDZ);

c) ośw., że osoby, które będą uczestniczyć w wyk. zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (JEDZ).

3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w ogł. nastąpi na podst. przedłożonych w ofercie oświadczeń (zg. z zapisami Cz.IV SIWZ).

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na str. inter. Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przed udz. zam. będzie wymagał złożenia przez Wykonawce, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwi. okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) odpisu z wł. rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal. gospodarczej (Cz. IV pkt 3a SIWZ);

b) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3b SIWZ)

c) zaśw. wł. terenowej jedn. org. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opł. składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3c SIWZ)

d) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Cz. IV pkt 3d SIWZ)

e)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyk., w okresie ost. 10 lat przed upływem terminu skł. ofert wraz z pod. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz zał. dow. określających czy usługi zostały wyk. lub są wyk. należycie (Cz. IV pkt 3e SIWZ)

f) wykaz osób, skier. przez Wyk. do realiz. i zam. publicz., w szczeg. odp. za świadczenie usług wraz z inf.na temat ich kw.zawodowych, uprawnień, dośw. i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam. publicz., a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz inf. o podst. do dysp. tymi osobami (Cz.IV pkt 3f SIWZ)

g) ośw. wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wyk. w obszarze objętym zam.za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, min. roczny obrót wysokości 1 000 000 PLN (Cz.IV pkt 3g SIWZ);

h) inf. banku lub spół. kasy oszcz.-kredytowej potw. wysokość posiadanych środków finan. lub zdol. kredytową wykonawcy, w okresie nie wcz. niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 800 000 PLN (Cz. IV pkt 3h SIWZ)

i) dok. potw., że Wyk. jest ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm. zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 800 000 PLN (Cz.IV pkt 3i SIWZ)

j) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ost. decyzji admi. o zaleg. z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdr. (Cz. IV pkt 3j SIWZ)

k) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tyt. środka zap. zakazu ub. się o zam. publ.(Cz.IV pkt 3k SIWZ)

l) ośw. Wyk. o niezaleganiu z opł. podatków i opłat lokalnych (Cz.IV pkt 3l SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanie w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalnego rocznego obrotu w wysokości 1 000 000 PLN,

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 800 000 PLN,

3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 800 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres tzn. wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót wysokości 1 000 000 PLN;

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wysokości co najmniej 800 000 PLN.

3. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 800 000 PLN.

Uwaga 1.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Uwaga 2.

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 Pzp, w wysokości 5 % ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

— co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

— co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego o długości min. 50 m. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca musi w trakcie realizacji zam. dysponować co najmniej po 1-ej osobie:

— dla funkcji Inż. Rezydenta (gł. przedst. Inż. Kontraktu) - zgodnie z wym. zawartymi w Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. ds. rozliczeń - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Gł. Insp.nadzoru r. drogowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. drogowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. tramwajowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. kolejowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. mostowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp.nadzoru r. konstrukcyjno – budowlanych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. architektonicznych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. wod/kan i CO - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. gazowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. elektrycznych i elektroenergetycznych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. telekomunikacyjnych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. nadzoru r. wyburzeniowych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp. ds. inżynierii ruchu - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Insp.ds.zieleni - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— dla funkcji Weryfikatora dok. projektowej w branży: drogowej; torowej w tym tramwajowej; inżynieryjnej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej, architektonicznej, sanitarnej w tym: gazowej, wod – kan, CO; elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, organizacji i inżynierii ruchu - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Archeolog - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Insp. Nadzoru robót geotechnicznych - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Geodeta - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Spec. ds. technologii i materiałów - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Pracownik biurowy - Cz. III pkt 1.2. SIWZ,

— Specjalista ds. roszczeń - Cz. III pkt 1.2. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4 do SIWZ

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 5 do SIWZ

Uwaga 1.

Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

Uwaga 2:

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Personelem będzie główny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent.

Uwaga 3:

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane, z wyłączeniem funkcji gdzie Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania zamówienia (Cz. I pkt 1.1.3 SIWZ).

Uwaga 4.

W przypadku, gdy personel pomocniczy Wykonawcy nie posiada bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.

Uwaga 5.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z zap. IPU): Czynności pomocnicze wykonywane przez:

a) Inspektora ds. rozliczeń,

b) Specjalisty ds. technologii i materiałów

c) Pracownika biurowego

d) Specjalisty ds. roszczeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części III ust. 2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca zlecając usługi podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o prace oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wyk. tego obowiązku.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B)

2. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków (budynek A sala nr 08)

3. Okres związania ofertą liczony jest przy zał. że m-c ma 30 dni tj. okres związania ofertą = 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

Elżbieta Warchoł – Główny Specjalista – Koordynator w Jednostce Realizującej Projekt - tel. 12 616-71-10 (sprawy merytoryczne).

Elżbieta Nowotarska – Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-14 (sprawy proceduralne).

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wys. 75 000 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zam.w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zam. przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.

3. Do oferty należy także załączyć:

a) pełnomoc. do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

b) pełnomoc..dla wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty - zał. 1 do SIWZ;

d) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wykaz Doświ. Kluczowego Personelu - zał. 8 do SIWZ

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wyk. musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. j) do lit. l) oraz punkcie 2. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomoc. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zam. albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zam. publicznego.

5. Wszyscy Wyk. składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezent. w postępowaniu albo reprezent. w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 4.

7. Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub dośw. w celu wykazania przez Wyk. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wyk. faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów zgodnie z wymogiem określonym w części IV pkt 1 SIWZ.

9. Zam. żąda od Wyk. który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienione w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. j) do lit. l).(Cz. IV SIWZ)

10. Ośw. Wyk. dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem na email: przetargi@zikit.krakow.pl (Cz.IV pkt 1 SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe dot. oferty:

1. W przypadku, gdy inf. zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ust. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wyk. zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" oraz nr postępowania, nazwę i adres Wyk.

2. Komunikacja między Zam, a Wyk. odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zamiast dok. opisanych w sekcji III.1.1) pkt 5 niniejszego ogł. oraz w Cz. IV SIWZ składa:

a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b) zamiast dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok.lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert.

c) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa informację z innego odp. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam.. lub miejsce zami. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wyst. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

d) ponadto Wyk. składa oświadczenia wymienione w pkt. 3 j), k) l) (Cz. IV SIWZ) -

4. Informacja Zam. (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych zg. z RODO.

— admi.Pani/Pana (Wykonawcy) danych osob. jest Zam. - ZIKiT w Krakowie,

— Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publicznego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ust. Pzp,

— Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zak.postępowania o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ust. określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ust. Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zg. z art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo:

− dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących,

− do sprostowania Pani/Pana danych osob.,

− żądania od adm. ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2.

− do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Nie przysługuje prawo.

— do usunięcia danych osob.,

— do przenoszenia danych osob,

— prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob. gdyż podst. ich przetwarzania jest zgod.z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2018
________________________________________________________________________________
 
SPROSTOWANIE SIWZ
 
Kraków, dnia 25.06.2018 r                                                                      NZ.271.189.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 Pzp.

Zmiana I - w SIWZ cz. II pkt 1 podpunkt 3) i 4) jest:

1) Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej „JEDZ") - wersja elektroniczna dokumentu
dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 lit. o) SIWZ - załącznik nr 3
2) Oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - w formie
JEDZ - wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym
w części IV punkcie 1 lit. o) SIWZ - załącznik nr 3
"

- w SIWZ cz. II pkt 1 podpunkt 3) i 4) powinno być:

1) Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej „JEDZ") - wersja elektroniczna dokumentu
dostępna pod adresem podanym w części IV punkcie 1 podpunkt 16 SIWZ - załącznik nr 3
2) Oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia - w formie
JEDZ - wersja elektroniczna dokumentu dostępna pod adresem podanym
w części IV punkcie 1 podpunkt 16 SIWZ - załącznik nr 3

Zmiana II - w SIWZ cz. III pkt 1 .1. jest:

1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
oraz
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego o długości min. 50 m. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

* Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.

- w SIWZ cz. III pkt 1 .1. powinno być:

1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
oraz
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego o długości min. 50 m. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.
* Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego należy rozumieć jako doświadczenie obejmujące: administrowanie oraz koordynację oraz kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanej oraz wykonywanie czynności w zakresie nadzoru technicznego nad jakością wykonywanych robót budowlanych oraz nadzoru nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz w zakresie sprawowania kontroli prawidłowości inwestycji pod względem zgodności z kontraktem, przepisami prawa oraz dopełnianie w tym zakresie wszelkich formalności; powyższe czynności powinny być wykonywane przez grupę osób składających się z osoby koordynującej zarządzanie całością inwestycji budowlaną (typu inżynier-rezydent) oraz z branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, personelu pomocniczego oraz innych specjalistów.
Zmiana III - w SIWZ cz. III pkt 1 .2. 1. jest:

1.2.1. dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
a) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru). Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto
oraz
b) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu ) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego. Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto.
Uwaga:
Przez doświadczenie w wykonaniu usług polegających na jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. a) i b) powyżej rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracy obejmującej pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. a) i b).
- w SIWZ cz. III pkt 1 .2. 1. powinno być:

1.2.1. dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu):
a) liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
a) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru). Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto
oraz
b) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu ) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego. Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto.
Uwaga:
Przez doświadczenie w wykonaniu usług polegających na jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. a) i b) powyżej rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracy obejmującej pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na zadaniach opisanych szczegółowo w pkt. a) i b).
Zmiana IV - w SIWZ cz. III pkt 1 .2. 5. jest:

1.2.5. dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
- w SIWZ cz. III pkt 1 .2. 5. powinno być:

1.2.5. dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych
a) minimalna liczba osób: 1 osoba
b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca wykonywanie obowiązków jako personel Inżyniera Kontraktu,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej w ramach realizacji jednej inwestycji o wartości nie niższej niż 20 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej.
Zmiana V - w SIWZ cz. VII pkt 1 i 2 jest:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 10.07.2018 r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Zmiana V - w SIWZ cz. VII pkt 1 i 2 powinno być:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 11.07.2018 r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08.

Zmiana V - w SIWZ cz. IX „Punktacja za Doświadczenie Kluczowego Personelu przedstawia się następująco:"
w pkt. 1) jest:
1) dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu) – maksymalnie 8 pkt.:
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
a) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru). Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto
oraz
b) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu ) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego. Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto.
Za każdą dodatkową inwestycję 4 pkt. (maksymalnie 8 pkt.)
- w SIWZ cz. IX „Punktacja za Doświadczenie Kluczowego Personelu przedstawia się następująco:"
w pkt. 1) powinno być:
1) dla funkcji Inżyniera Rezydenta (głównego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu) – maksymalnie 8 pkt.:
- doświadczenie w wykonaniu usług polegających na:
a) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru). Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto
oraz
b) Jednej usłudze polegającej na pełnieniu funkcji głównego przedstawiciela inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu koordynującego nadzór nad całą inwestycją budowlaną (określanego np. jako Inżynier – Rezydent, Inżynier Kontraktu, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu, Koordynator, Kierownik Projektu ) na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km. oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego. Usługa musiała obejmować w swym zakresie doprowadzenie do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego o wartości inwestycji nie niższej niż 30 mln PLN brutto.
Za każdą dodatkową inwestycję 4 pkt. (maksymalnie 8 pkt.)
Zmiana VI - w SIWZ cz. IX „Punktacja za Doświadczenie Kluczowego Personelu przedstawia się następująco:"
w pkt. 4) jest:
4) dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych - maksymalnie 8 pkt.
Za wykazanie dodatkowego doświadczenia przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez:
- kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji – 4 pkt.
- kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji – 8 pkt.
Wykonawcy może zostać przyznane 4 punkty albo 8 punktów - maksymalnie 8 pkt.
- w SIWZ cz. IX „Punktacja za Doświadczenie Kluczowego Personelu przedstawia się następująco:"
w pkt. 4) powinno być:
4) dla funkcji Inspektor nadzoru robót tramwajowych - maksymalnie 8 pkt.
Za wykazanie dodatkowego doświadczenia przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez:
- kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych lub kolejowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji – 4 pkt.
- kierowanie lub nadzorowanie robót drogowych lub kolejowych bez ograniczeń, w tym kierowanie i nadzorowanie robót polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o wartości nie niższej niż 50 mln PLN brutto w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji – 8 pkt.
Wykonawcy może zostać przyznane 4 punkty albo 8 punktów - maksymalnie 8 pkt.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia załącznik nr 06 do SIWZ – Zakres rzeczowy (OPZ), nowy załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 06 do SIWZ – Zakres rzeczowy (OPZ) 25.06.2018, a także Zał. 03 do SIWZ – JEDZ, nowy załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 03 do SIWZ – JEDZ – 25.06.2018 (poniżej w załącznikach)

_____________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Kraków, dnia 25.06.2018 r                                                                           NZ.271.189.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
1. Czy w ramach wymogu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jak poniżej:
co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci)
Zamawiający dopuści jako spełniające wymagania doświadczenie na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy/przebudowy linii kolejowej o podanych parametrach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, jako spełniające wymagania doświadczenie na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy/przebudowy linii kolejowej.
Pytanie 2:
1. W części III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Zamawiający określił, że: „W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy PZP a w szczególności wykażą, że: 7 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego [...]" (...)
Inwestycje polegające na budowie lub przebudowie linii tramwajowych w Krakowie w ostatnich latach nadzorowane były przez jednostki miejskie we własnym zakresie np. MPK. Niemożliwe jest zatem wykazanie się referencjami w zakresie nadzorowania budowy lub przebudowy linii tramwajowych. Powyższe potwierdza fakt, ze w poprzednim postepowaniu przetargowym na analogiczny zakres nadzoru była tylko jedna oferta. Istotnym z punktu widzenia Zamawiającego powinno być zawarcie wymagania dotyczącego kadry, aby wykazali się doświadczeniem przy inwestycjach kolejowych lub tramwajowych, co determinuje możliwość przeprowadzenia przez personel prawidłowej usługi nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie wyżej przytoczonego doświadczenia na:
- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 mln PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego. Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego [...] (...)
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych:
• Przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
• Budowle należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa naziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna wała przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.
Brak zmiany zapisów dotyczących doświadczenia powodował będzie ograniczenie konkurencji.
Zgodnie z zapisami PZP Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust.2 Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postepowanie o udzielnie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości tak, aby Opis Przedmiotu Zamówienia nie budził wątpliwości oraz umożliwił sprawiedliwe porównanie ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmian treści w części III i IX SIWZ łagodzących warunki udziału w postępowaniu.

_____________________________________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA

Kraków, dnia 25.06.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Zamawiający w załączeniu przekazuje treść przesłanego w dniu 25.06.2018 r - sprostowania ogłoszenia o numerze 2018/S 103-235671, dotyczącego przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj" -  znak sprawy: 16/V/2018 (poniżej w załącznikach).

________________________________________________________________________________

TREŚĆ SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W DUUE

26/06/2018 S120 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 120-274396

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 103-235671)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w proj. pn.: Bud. linii tram. KST etap III (os. Krowodrza G.–G. Narodowa) wraz z bud. dwupoziom. skrzyżow. w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie w formule zap.-wyb.

Numer referencyjny: 16/V/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj" – której przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka–Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 103-235671

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

— co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno – prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

oraz

— co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego o długości min. 50 m. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

Powinno być:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:

— co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej o długości co najmniej 2 km trasy (4 km. b.p.t.- 4 km bieżące pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum 3 sieci). Usługa musiała obejmować w swym zakresie administrowanie, kontrolę, nadzór, rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kompleksową obsługę techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

oraz

— co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości nie niższej niż 30 000 000 PLN brutto polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy G o długości minimum 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 1 obiektu inżynierskiego o długości min. 50 m. Usługa musiała obejmować w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego doprowadzonego co najmniej do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

_________________________________________________________________________

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA

Kraków, dnia 29.06.2018 roku                                            NZ.271.189.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie" w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy: 16/V/2018

Zamawiający, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, informuje, że zmienia załącznik nr 1 – Formularz oferty do w/w postępowania. Nowy zmieniony załącznik otrzymuje nazwę: Zał. 1 – Formularz oferty - nowy.

______________________________________________________________________________

11.07.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

________________________________________________________

11.07.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór w załaczeniu

 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum