Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 12/VI/2018

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

22/06/2018 S118 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 118-267300

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

Numer referencyjny: 12/VI/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej w Krakowie. W zakres robót wchodzi także remont przystanków komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiar robót – zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ

— Załącznik graficzny – zał. 7 do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu – zał. 8 do SIWZ.

Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej w Krakowie. W zakres robót wchodzi także remont przystanków komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.

1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiar robót - zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej, - zał. 6 do SIWZ

— Załącznik graficzny - zał. 7 do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu - zał. 8 do SIWZ

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie musi mieć zapewnioną stałą, ciągłą dostawę mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

1.3 Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

1.5. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

1.6. Wymagany okres gwarancji:

— Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:

— Przedmiar robót – zał. 5 do SIWZ,

— Specyfikacji technicznej – zał. 6 do SIWZ,

— Załącznik graficzny – zał. 7 do SIWZ,

— Wykazu wymaganego sprzętu – zał. 8 do SIWZ.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie musi mieć zapewnioną stałą, ciągłą dostawę mas bitumicznych dla potrzeb wykonania prac będących przedmiotem zamówienia.

1.3 Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym. Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę a podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

1.5. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.Wykonawca zlecając roboty budowlane podwykonawcom zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.

1.6. Wymagany okres gwarancji:minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy dla robót remontowych i wbudowanych materiałów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji dla robót remontowych i wbudowanych materiałów / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający, zg. z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ust. Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ust. Pzp;

b) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok.potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ust.z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na stronie inter. Zamawiającego inf.o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zam. ośw o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust. Pzp. Wraz ze złożeniem ośw, Wyk.a może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Niedostarczenie któregokolwiek z wym. w ogłoszeniu (SIWZ) ośw. lub dok.spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 ust. Pzp.

1. Zamawiający, zg. z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ust. Prawo budowlane:

a) organizowanie i realizacja robót budowlanych (przez pracowników niższego szczebla technicznego);

b) bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (przez pracowników fizycznych).Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ust. Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ust. Pzp;

b) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ust.z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zam. na stronie inter. Zamawiającego inf. o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zam. Ośw. o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust. Pzp. Wraz ze złożeniem ośw, Wyk. a może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Niedostarczenie któregokolwiek z wym. w ogłoszeniu (SIWZ) ośw. lub dok. spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 ust. Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.800.000 PLN.

2. Informacje na temat sposobu przek. Zam. jedn. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk dot. spełn. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).

a) JEDZ, należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

b) Środkiem kom. elektr., służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elekt..

c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków kom. elektr. w roz. przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektr..

d) JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@zikit.krakow.pl

e) Zam. dopuszcza w szcz. nast. format przes. danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt.;

f) Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elekt., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dost. narzędzi lub oprogr., które umożliwiają wyp. JEDZ i utw. dokumentu elektr., w szcz. w jednym z ww. formatów.

g) Po stworzeniu lub wyg. przez Wyk. dok. elekt. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwal. podpisem elektr., wyst. przez dostawcę kwal. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elekt., spełniające wymogi bezp. określone w ustawie. Podm. takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista pod. udost. usługę kwal. podpisu elektr. dostępna jest na stronie www.nccert.pl

h) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wyk. może posłużyć się narzędziami ofer. przez oprogr., w którym przygotowuje dokument elektr. JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

i) Wyk. zam. hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne inf. dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

j) Wyk. przesyła Zam. zaszyfrowany i podpisany kwal. podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dok. ten dotarł do Zam. przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę post., którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wyk. (np. JEDZ do oferty na: Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Wykonawca: ................................ (nazwa i adres Wykonawcy), Znak sprawy:12/VI/2018.

k) Wyk., przesyłając JEDZ, żąda potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ.

l) Datą przesłania JEDZ będzie potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zam.

m) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; jednak w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

n) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim..

o) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jedn. dok. (JEDZ) w formie elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd/

p) Instr. wyp. Jedn. dok. (JEDZ) jest dostępna pod pon. adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.800 000 PLN.

2. Informacja zam. (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z post. o udzielenie zam. publ.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

• adm. Pani/Pana (Wykonawcy) danych osob. jest: ZIKiT, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centr. tel. +48 126167000, fax: +48 126167417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

• insp. ochrony danych osob. w ZIKiT jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zikit.krakow.pl

• Pani/Pana dane osob. przet. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z post. o udz. zam. publ.. p.n. Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach. Znak sprawy: 12/VI/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

• odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ust. z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ust. Pzp";

• Pani/Pana dane osob. będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ust.Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ust. Pzp, związanym z udziałem w post. o udz. zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ust. Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podej. w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

− na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przet. danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;

− prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprost. nie może skutkować zmianą wyniku post.

O udz. zam. publ. ani zmianą post. umowy w zakresie niezgodnym z ust. Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetw. nie ma zast. w odniesieniu do przech., w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war. udziału w przedm. post., wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez NBP z dnia publ. ogł. o zamówieniu w DUUE.Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos. będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na wykonaniu:

• remontów nawierzchni bitumicznych

— co najmniej 20 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

— co najmniej 20 000 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

• wykonaniu krawężników betonowych/kamiennych – 3 000 mb

2). dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyła pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

3. dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

— koparko-ładowarka - 2 szt.(dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki i ładowarki)

— samochody samowyładowcze min 10t - 4 szt,

— rozkładarka do mas bitumicznych - 2 szt,

— walec gumowy - 2 szt,

— walec stalowy - 2 szt,

— walec wibracyjny - 1 szt,

— frezarka do mas bitumicznych - 2 szt.

Uwaga: 1

W związku z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga: 2

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z póź. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 3 do SIWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SIWZ.

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg zał. nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w istotnych postanowieniach umowy – stanow. zał. nr 2 do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy Wyk. zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie oraz dostarczyć harmonogram robót, wykaz podwykonawców, bądź informację o braku podwyk., ubezpieczenie od odpowiedz,. cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i ubezpieczenie kontraktowe wraz z potw. opłacenia składek jak również pisemne oświadczenie od wytwórców mas bitumicznych zapewniające o o ciągłości dostawy mas bitumicznych.

3. Zam. dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 bud. B).

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, (bud. A sala nr 08).

3. Okres 2 m-cy związania ofertą liczony jest przy założeniu, że każdy m-c ma 30 dni, tj. 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Elżbieta Nowotarska - Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - Tel. (12) 616-71-14 (sprawy proceduralne). Piotr Jarocki, Łukasz Kowalski – Inspektorzy w Dziale Utrzymania Dróg tel. (12) 616-86-16, (12) 616-86-77 (sprawy merytoryczne),

2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla Wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót;

e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wyk. musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. i) do lit. k) – wykazane w Cz. IV SIWZ oraz ośw. o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej..

5. Wyk.może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

7. Na żądanie Zam. Wyk., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

8.. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. Pzp, w celu wyk. braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit.k) - Cz. IV SIWZ.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w sekcji VI 4.3) - C.D. pkt. 3

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla Wykonawcy uprawnionego do reprezentacji (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 do SIWZ;

d) podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót;e) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wyk. musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 od lit. a do lit. d, oraz od lit. i) do lit. k) – wykazane w Cz. IV SIWZ oraz ośw. o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej..

5. Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

7. Na żądanie Zam. Wyk., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

8. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. Pzp, w celu wyk. braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w pkt 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. i) do lit.k) - Cz. IV SIWZ.

9. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w sekcji VI 4.3) - C.D. pkt. 3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2.. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r poz. 419.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres Wykonawcy oraz klauzulę „Tajemnica przedsiębiorstwa".

3. C.D. SEKCJI VI.3) - dot. pkt. 9 Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. ofert.

b) zam. dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odp., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł por. z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szcz. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zal. płatn. lub wstrz. w całości wyk. decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ter. skł. ofert.

c) zam. dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa inf. z innego odp. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równ. dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dot. inf. albo dok., w zakresie okreś. w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy Pzp – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. skł. ofert.

9.1. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zaw. ośw., odpowiednio wyk., ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego repr., lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć złoż. przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.

9.2. Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzecz. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zaw. lub gosp. właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) doty. terminu wydania dok. lub złożenia ośw. stosuje się.

9.3. Wyk., który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej skł. ponadto oświad. wymienione w pkt. 3 i), j), k) (Cz. IV SIWZ).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018

_______________________________________________________________________________

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Kraków, dnia 18.07.2018 r

NZ.271.210.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Remont nawierzchni jezdni w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach.Znak sprawy: 12/VI/2018


Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Dotyczy poz. nr 11 przedmiaru robót: wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km ilość 0 m3?
Prosimy o odpowiedź, czy należy w kosztorysie ofertowym przyjąć 0 m3, czy wyliczyć ilość gruzu i ująć w innych pozycjach przedmiaru robót np. w rozbiórkach?
Odpowiedź:
W pozycji 11 przedmiaru robót: wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km powinno być 775 m3.
Pytanie 2:
Prosimy o określenie do kogo należy materiał z rozbiórek elementów dróg oraz frezowania nawierzchni asfaltowych do Zamawiającego czy Wykonawcy
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy § 3 Sposób realizacji robót budowlanych, pkt. 9 (Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.)

________________________________________________________________

31.07.2018 r.

UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

______________________________________________________

31.07.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum