Przetarg nieograniczony. Znak sprawy 3/I/2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie"

01/02/2019 S23 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2019/S 023-050504

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 –Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie"

Numer referencyjny: 3/I/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem.

Przedmiotem Przedsięwzięcia nad którym Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71242000
71315200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem.

Przedmiotem Przedsięwzięcia nad którym Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Zamawiający realizuje przedmiotowe Przedsięwzięcie z wykorzystaniem procedury FIDIC

2. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Kontrakcie, przepisach prawa polskiego w tym głównie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Umowie o dofinansowanie oraz aktach prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych, a także zgodnie z zapisami umowy zawartej z Zamawiającym.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

4. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp, nakłada na Wykonawcę niniejszego zamówienia obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie administrowania Kontraktem oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Przedsięwzięciem.

Warunek, o którym mowa powyżej musi być spełniony osobiście przez Wykonawcę lub jednego członka konsorcjum w sytuacji, gdy wykonawcy złożą wspólną ofertę.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) bieżąca obsługa biura Inżyniera Kontraktu przez personel biurowy.

6. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania

7. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: II. Dodatkowe doświadczenie Personelu Podstawowego (Ekspertów Kluczowych) skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w punkcie 4.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.02.00-00-0041/16 Tytuł:projektu: „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie"

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Paulina Sewiłło – Madej tel. +48 126167147, Leszek Nawrocki tel. +48 126167126 (Jednostka Realizująca Projekt - sprawy merytoryczne), Elżbieta Nowotarska - Dział Zamówień Publicznych tel. +48 126167114 (sprawy proceduralne).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 8.4 SIWZ.

2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w pkt 9 SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.Z 2016 r. poz. 716)

5.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono lub dniem opublikowania będzie sobota, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia przed tym dniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości 500 000 złotych,

2.Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50 000 złotych.

3. Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu jednolitego dokumentu JEDZ obejmującego oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę).

a) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

b) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

— dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,

— dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.

c) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części pkt 10 SIWZ oferty wykonawcy.

f) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd/

g) Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

h) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN.

2.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 50 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Inf. zam. (adm.) o przetw. danych osob. (Wyk.) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z post. o udzielenie zam. publ.

ZDMK, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet. danych osob. i w sprawie swob. przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

• adm. Pani/Pana (Wyk.) danych osob. jest: ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

• insp. ochrony danych osob. w ZDMK jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

• Pani/Pana dane osob. przet. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z post. o udz. zam. publ.. p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie p.n. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej,drogi krajowej nr 79-Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie". Znak sprawy: 3/I/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

• odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";

• Pani/Pana dane osob. będą przech., zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przech. obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udz. zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podej. w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przet. danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;

− prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___

* Wyj.: skorz. z prawa do spr. nie może skut. zm. wyn. post. o udz. zam. publ. ani zm. post. umowy w zakr. niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integr. prot. oraz jego zał..

** Wyj.: prawo do ogr. przetw. nie ma zastos. w odn. do przech., w celu zapew. korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. Unii Europejskiej lub państwa członk.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zam. uzna, iż Wyk. zdolny do należytego wyk. udzielanego zam., to taki który:

Wykazał, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu skł. ofert a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub konsorcjant co najmniej 2 usługi pol. na nadz. robót bud. obejmujących budowę lub przebudowę drogi klasy min. G realizowanych w oparciu o znane międzynarodowe standardy kontraktów budowlanych typu FIDIC (lub równoważne). Łączna wartość nadzorowanych robót minimum 150 000 000 zł brutto. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 8.4.1 SIWZ.

Uwaga:

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

II. Potencjał kadrowy-osoby zdolne do wykonania zamówienia

Personel Podstawowy (Eksperci Kluczowi)

1. dla funkcji Inżyniera Kontraktu (Inż. Rezydenta, będącego gł. przedst. Inż. Kontr.):

Licz. osób: 1 osoba.

2. dla funkcji Inspektora ds. rozliczeń:

Min. licz. osób: 1 osoba.

3. dla funkcji Główny Inspektor nadzoru robót drogowych (koordynator wsz. branż)

Min. licz. osób:1 osoba.

4. dla funkcji Inspektor nadzoru robót drogowych w tym tramwajowych

Min. licz. osób:1 osoba.

5. dla funkcji Inspektor nadzoru robót kolejowych

Min. licz. osób: 1 osoba

6. dla funkcji Inspektor nadzoru robót mostowych

Min. licz. osób: 1 osoba.

7. dla funkcji Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

Min. licz. osób: 1 osoba.

8. dla funkcji Inspektor nadzoru robót architektonicznych

Min. licz. osób: 1 osoba.

9. dla funkcji Inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Min. licz. osób: 1 osoba.

10. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telektrycznych i elektroenergetycznych

Min. licz. osób: 1 osoba.

11. dla funkcji Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

Min. licz. osób: 1 osoba.

12. dla funkcji Inspektor nadzoru robót wyburzeniowych

Min. licz. osób: 1 osoba.

13. dla funkcji Inspektor ds. inżynierii ruchu

Min. licz. osób: 1 osoba.

Personel pomocnic Inżyniera Kontraktu

1. Specjalista ds. robót geotechnicznych

Min. licz. osób: 1 osoba.

2.weryfikatorzy dokumentacji projektowej w branży. robót: drogowych, torowych w tym tramwajowych, ogólnobudowlanych,sieci, instalacji i urzqądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych

Min. licz. osób: po 1 osobie w każdej branży

3.ekspert ds. ochrony środowiska i komunikacji ze społecznością lokalną.

Min. licz. osób: 1 osoba.

4.geodeta oraz asystent geodety

Min. licz. osób: 2 osoby

5. archeolog

Min. licz. osób: 1 osoba.

6.personel biurowy

Min. licz. osób: 1 osoba

III.Uwagi dot.w/w osób

1.Minimalne doświadczenie i kwalifikacje oraz dodatkowe informacje dotyczące w/w osób określono w punkcie 8.4.2 SIWZ.

2.W/w osoby winny posiadać upr. budowlane odpowiednio do przydzielonego stanowiska (funkcji) i legitymować się zaświadczeniem o nadanych uprawnieniach-zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub dok. równ. w przyp. osób które takie uprawn. uzyskały poza granicami RP których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zas. okr. w przep. odrębnych lub mającymi prawo do świadcz. usług transgranicznych

3.Zamawiający dopuszcza dysponowanie w/w osobami na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

4.Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych w podpunkcie 8.4.2.2. SIWZ (Personel Podstawowy Inżyniera Kontraktu).

5.Personel Inżyniera Kontraktu nie może być zaangażowany w realizację innych zamówień w ramach, których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska (pełnionej funkcji).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 6;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Z amawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

2. Wszelkie inf.stanowiące tajem. przedsiębiorstwa w roz. ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieucz.j konkurencji, które Wyk.zastrzeże jako tajem. przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zał. stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Przez tajem. przedsiębiorstwa rozumie się inf. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne inf. posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczeg. zestawieniu i zbiorze ich elem. nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem inf.albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korz. z inf. lub rozp. nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu zachow. ich w poufnosci.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 SIWZ.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07, POLSKA i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin związania ofertą określony w pkt 14.1 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z zapisami w SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 29.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wniesienia wadium określono w punkcie 12 SIWZ.

3. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);

c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;

d) wypełniony formularz „ Dodatkowe doświadczenie" – wg zał. 1.1;

e) dowód wniesienia wadium.

4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 9.5 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) oraz punkcie 9.2 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 9.7 SIWZ.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 9.5 lit. a) do lit. d) oraz od lit. h) do lit. j) SIWZ.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e−mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dok. o których mowa w pkt 9.5 lit. a) SIWZ, składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. ofert.

b) zam. dok., o których mowa w pkt. 9.5 lit. b) i lit. c SIWZ, składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odp., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł por. z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szcz. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zal. płatn. lub wstrz. w całości wyk. decyzji właściwego organu – wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ter. skł. ofert.

c) zam. dok. o których mowa w pkt 9.5 lit. d) SIWZ, składa inf. z innego odp. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równ. dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dot. inf. albo dok., w zakresie okreś. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. skł. ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 9.5 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) SIWZ nie wydaje się dok., o których mowa odpowiednio w pkt 9.5 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) SIWZ zastępuje się je dok. zaw. ośw., odpowiednio wyk., ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego repr., lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć złoż. przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 9.5 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) SIWZ dotyczące terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.

4. Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzecz. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej, których dotyczą dok. wskazane w pkt 9.5 lit. d) SIWZ składa dok., o których mowa w pkt 9.5 lit. d) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok.t miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zaw. ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zaw. lub gosp. właściwego ze względu na miejsce zam. tej osoby. Zapisy pkt 9.5 lit. d) SIWZ dot. terminu wydania dok. lub złożenia ośw. stosuje się.

5. Wyk., który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzecz. Polskiej skł. ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 9.5 lit. h), lit. i), lit. j) SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2019

_______________________________________________________________________________

 ZMIANA SIWZ

                                                                                                                     Kraków, dnia 05.02.2019r

                                                                                                                          NZ.271.22.2019

Dotyczy: postępowania p.n.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie" - numer sprawy: 3/I/2019
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, informuje iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W SIWZ w pkt 9.10 jest:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W SIWZ w pkt 9.10 powinno być:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

W SIWZ w pkt 10.9 jest:

Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.


W SIWZ w pkt 10.9 powinno być:

Pełnomocnictwa o których mowa w niniejszej SIWZ muszą być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do oferty.

____________________________________________________________________________

                                                   SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

                                                                                                              Kraków, dnia 05.02.2019 r.

Zamawiający w załączeniu ( poniżej ) przekazuje treść przesłanego w dniu 05.02.2019 r do DUUE - sprostowania ogłoszenia o zamówieniu numer 2019/S 023-050504, dotyczącego przetargu nieograniczonego p.n. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie. Znak sprawy: 3/I/2019.

_______________________________________________________________________________

TRESC SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA

 07/02/2019 S27 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi

2019/S 027-060852

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 023-050504)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie p.n. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie"

Numer referencyjny: 3/I/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem.

Przedmiotem Przedsięwzięcia nad którym Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 023-050504

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Powinno być:

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum