Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 18/VI/2019.

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD - znak sprawy: 18/VI/2019.

 Kraków, 02.07.2019r.

NZ.271.159.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 567445-N-2019 z dnia 2019-07-02

Zarząd Dróg Miasta Krakowa: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 35711616300000, ul. Centralna 53 , 31-586 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)6167000, e-mail mkrawczyk@zdmk.krakow.pl, faks +48(12)6167417.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmk.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (Budynek B, pok. 118 - Sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD.
Numer referencyjny: 18/VI/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa w podziale na trzy części: • Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, • Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, • Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD. b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. c) Zamówienie należy wykonać w oparciu o: • Opis przedmiotu zamówienia (dla Części I, II, III) - załącznik nr 6 do SIWZ, • Tabela techniczna zamówienia (dla Części I, II, III) - załącznik nr 7 do SIWZ, • Tabela zawierająca szacunkowe ilości zakupu sprzętu (dla Części I, II, III) - załącznik nr 8 do SIWZ, • Tabela z parametrami oferowanego sprzętu (dla Części I, II, III) - załącznik nr 9 do SIWZ. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt: • 36 miesięcy dla Części I, • 36 miesięcy dla Części II, • 60 miesięcy dla Części III. f) Oferowany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy. g) Termin wykonania przedmiotu umowy dla Części I, II, III: • 14 dni od dnia podpisania umowy, • 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferty zawierające termin wykonania przedmiotu umowy dłuższy niż 21 dni zostaną odrzucone. 2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: • Zamówienie składa się z trzech części, • Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych, • Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30214000-2
30213100-6
48821000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
21

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu umowy dla Części I, II, III: • 14 dni od dnia podpisania umowy, • 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferty zawierające termin wykonania przedmiotu umowy dłuższy niż 21 dni zostaną odrzucone. 2. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: • Krzysztof Książek - Dział Informatyki, tel. (12) 616 7100 (sprawy merytoryczne), • Andrzej Turmiński - Dział Informatyki, tel. (12) 616 7512 (sprawy merytoryczne), • Dawid Błasiak - Dział Zamówień Publicznych, tel. (12) 616 7108 (sprawy proceduralne).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali dla Części I, II, III co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego na kwotę o wartości minimum 100.000,00 zł każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokument należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zamawiającego, ul. Centralna 53 Kraków, budynek A).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych ,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ (wzór), b) Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ (wzór). Każdy z podmiotów składających wspólną ofertę składa odrębnie. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) Wypełniony formularz (druk) oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; d) Kserokopię dowodu wniesienia wadium dla Części I, II, III; e) Tabela techniczna zamówienia dla Części I, II, III - załącznik nr 7 do SIWZ; f) Tabela z parametrami oferowanego sprzętu dla Części I, II, III - załącznik nr 9 do SIWZ. 4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 lit. a) oraz pkt. 2 części IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 części IV SIWZ. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wykonawcy w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnienie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych pomiotach w oświadczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ (wzór). 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. a) części IV SIWZ. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a) części IV SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 części IV SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu i specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu i specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 15. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) oraz 24) ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium dla Części I, II, III: a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: • 3.250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) dla Części I, • 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) dla Części II, • 1.950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) dla Części III. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert; b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310); c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415; d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego; e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną/za zgodność z oryginałem/; f) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp; g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę (którego oferta została najwyżej oceniona) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów (art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego terminu wykonania przedmiotu umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamówienia itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2019r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07. 2. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 (12) 616 7000, fax: +48 (12) 616 7417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl, b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl, c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: • Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK, • Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, • Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD, Znak sprawy: 18/VI/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp", e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, h) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, i) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacja dotyczy pkt. 2: * wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK. b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. c) Zamówienie należy wykonać w oparciu o: • Opis przedmiotu zamówienia (dla Części I) - załącznik nr 6 do SIWZ, • Tabela techniczna zamówienia (dla Części I) - załącznik nr 7 do SIWZ, • Tabela zawierająca szacunkowe ilości zakupu sprzętu (dla Części I) - załącznik nr 8 do SIWZ, • Tabela z parametrami oferowanego sprzętu (dla Części I) - załącznik nr 9 do SIWZ. d) Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt: 36 miesięcy dla Części I. e) Oferowany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy. f) Termin wykonania przedmiotu umowy dla Części I: • 14 dni od dnia podpisania umowy, • 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferty zawierające termin wykonania przedmiotu umowy krótszy niż 14 dni zostaną odrzucone.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego terminu wykonania przedmiotu umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część II – Dostawa graficznych stacji roboczych oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb systemu eDIOM, b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. c) Zamówienie należy wykonać w oparciu o: • Opis przedmiotu zamówienia (dla Części II) - załącznik nr 6 do SIWZ, • Tabela techniczna zamówienia (dla Części III) - załącznik nr 7 do SIWZ, • Tabela zawierająca szacunkowe ilości zakupu sprzętu (dla Części II) - załącznik nr 8 do SIWZ, • Tabela z parametrami oferowanego sprzętu (dla Części II) - załącznik nr 9 do SIWZ. d) Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt: 36 miesięcy dla Części II. e) Oferowany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy. f) Termin wykonania przedmiotu umowy dla Części II: • 14 dni od dnia podpisania umowy, • 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferty zawierające termin wykonania przedmiotu umowy krótszy niż 14 dni zostaną odrzucone.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30214000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego terminu wykonania przedmiotu umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Część III – Dostawa sprzętu serwerowego dla potrzeb systemu EZD. b) Miejsce dostawy: Dział Informatyki Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. c) Zamówienie należy wykonać w oparciu o: • Opis przedmiotu zamówienia (dla Części III) - załącznik nr 6 do SIWZ, • Tabela techniczna zamówienia (dla Części III) - załącznik nr 7 do SIWZ, • Tabela zawierająca szacunkowe ilości zakupu sprzętu (dla Części III) - załącznik nr 8 do SIWZ, • Tabela z parametrami oferowanego sprzętu (dla Części I, II, III) - załącznik nr 9 do SIWZ. d) Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt: 60 miesięcy dla Części III. e) Oferowany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy. f) Termin wykonania przedmiotu umowy dla Części III: • 14 dni od dnia podpisania umowy, • 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferty zawierające termin wykonania przedmiotu umowy krótszy niż 14 dni zostaną odrzucone.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48821000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Długość oferowanego terminu wykonania przedmiotu umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 Kraków, 03.07.2019r.

NZ.271.159.2019

UWAGA

Zmiana SIWZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie treści Opisu przedmiotu zamówienia dla Części II, jak również treści Tabeli technicznej zamówienia dla Części II.

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego załącznik nr 6 do SIWZ, tj. OPZ dla Części I, II, III, w wersji poprawionej pod nazwą: 6 – OPZ dla Części I, II, III 18_VI_2019 (poprawiony).zip oraz załącznik nr 7 do SIWZ, tj. Tabela techniczna zamówienia dla Części I, II, III w wersji poprawionej pod nazwą: 7 – Tabela techniczna zamówienia dla Części I, II, III 18_VI_2019 (poprawiona).zip


 Kraków, 05.07.2019r.

NZ.271.159.2019

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ, dot. przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa" Znak postępowania 18/VI/2019. Dotyczy części I i II - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg, aby oferowany sprzęt komputerowy spełniał wymagania normy Energy Star ale i również aby dołączyć do oferty Certyfikaty potwierdzają spełnienie tej normy. Zwracamy uwagę na to, że program EU Energy Star obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na europejskiej stronie internetowej programu Energy Star https://www.eu-energystar.org z dniem 20.02.2018 r. wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 r. między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej:
1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być jedynie wyprzedane zapasy magazynowe oznaczone tym logo).
2. Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy urządzeń wyłącznie wprowadzanych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov
3. Pomimo, że odniesienie do programu Energy Star nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że porozumienie Energy Star wygasło, zaleca się niestosowanie od tej chwili tego kryterium w procedurach przetargowych.
W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem Energy Star.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający rezygnuje z spełnienia wymogów dotyczących certyfikacji EnergyStar w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź nr 2:
Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania biurowego oraz systemowego fabrycznie nowego , nieużywanego wcześniej oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na żadnym urządzeniu.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź nr 3:
Nie, Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane na dostarczonym sprzęcie komputerowym , jednak dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź nr 4:
TAK, Zamawiający wymaga potwierdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania systemowego poprzez udokumentowanie naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub COA (Certificate of Authenticity) na każdej obudowie dostarczanych komputerów stacjonarnych, notebooków, ultrabooków, i stacji roboczych. W przypadku oprogramowania biurowego, dostarczenie oryginalnego opakowania wraz z kluczem produktu.

Pytanie nr 5:
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

Odpowiedź nr 5:
TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania systemowego oraz biurowego.

Pytanie nr 6:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź nr 6:
TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania w przypadku wątpliwości co do jego legalności w momencie odbioru, przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

Pytanie nr 7:
Jakiej informacji wymaga Zamawiający w "Oferowany model: ....................................................." ? Czy chodzi tu o PN (Part Number) jednoznacznie określający dany produkt czy też o jakieś ozn. własne oferenta, które jest często używane w sklepach internetowych, a nie mające żadnego odzwierciedlenia w postaci produktu danego Producenta (będące przeróbką sprzedającego).

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający wymaga podania symbolu określającego oferowaną konfigurację sprzętową tzw. Part Number producenta sprzętu komputerowego w celu jednoznacznej weryfikacji parametrów oferowanego sprzętu.

Pytanie nr 8:
Co ozn. zapis "2 x wyjście graficzne (1x HDMI, 1x DP lub DVI)" ? Czy w przypadku kiedy komputer będzie posiadał dwa złącza cyfrowe jednego typu np. 2x DP lub 2xHDMI warunek ten wg. Zamawiającego będzie spełniony ?

Odpowiedź nr 8:
NIE, Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy dysponował 2 różnymi złączami graficznymi.

Pytanie nr 9:
Co ozn. zapis "USB/PS2" w przypadku klawiatury i myszki ? Czy to oznacza, że urządzenia te mogą być na USB lub na PS/2 czy też musi być dołączony odpowiedni adapter, aby warunek ten był spełniony ?

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający nie wymaga dostarczania dodatkowych adapterów do klawiatury i myszki. Jeżeli dostarczona klawiatura lub myszka będzie posiadała interfejs PS/2 oczywistym jest fakt, że komputer musi posiadać porty PS/2 umożliwiające podłączenie dostarczonej klawiatury i myszki.

Pytanie nr 10:
Czemu ma służyć wymóg zaznaczenia w "Tabeli technicznej zamówienia" w kolumnie "Parametry techniczne" spełnia/nie spełnia * ? W myśl ustawy PZP art. 89 p. 1 i 2 jeśli cokolwiek nie spełnia SIWZ to oferta podlega odrzuceniu. Czy zatem Zamawiający liczy na to, że któryś z oferentów zaznaczy odpowiedź nie spełnia, nawet jeśli to byłoby prawdą ? Przecież wówczas z automatu jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. Zamiast spełnia/nie spełnia * zamawiający powinien wymagać obligatoryjnie podania PN oferowanego produktu, z którego jednoznacznie wynikać będą jego parametry. Na ich podstawie Zamawiający dokonuje wówczas oceny technicznej i zgodności oferty z wymogami SIWZ.

Odpowiedź nr 10:
Samo podanie PN oferowanego komputera nie zawsze jednoznacznie określa szczegółowe parametry techniczne oferowanego sprzętu komputerowego. Tabela techniczna zamówienia jest dokumentem w którym Wykonawca jednoznacznie określi parametry techniczne oferowanego sprzętu komputerowego np. model CPU, ilość RAM, rodzaj dysków itp. Nie spełnienie wymagań będzie powodowało odrzuceniem oferty.

Pytanie nr 11:
Co w przypadku uszkodzenia dysków ?

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający wymaga pozostawienia uszkodzonego dysku w przypadku jego wymiany na nowy.

Pytanie nr 12:
Czy w monitorach ma być wbudowany HUB USB czy też nie – zapis "Opcjonalnie" w przypadku monitorów nie ma zastosowania, bowiem tu działa system 0-1 – jest HUB USB lub go nie ma. Jeśli monitor nie ma wybudowanego fabrycznie HUB'a USB, to nigdy go nie będzie można dołożyć w przyszłości, więc jaką opcję Zamawiający miał na myśli ?

Odpowiedź nr 12:
Zamawiający dopuszcza monitory posiadające wbudowany HUB USB oraz monitory, które go nie posiadają, stad zapis Opcjonalnie: może być ale nie musi

Pytanie nr 13:
Czy monitory mają być tego samego producenta co komputery (PC i stacje robocze) ?

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 14:
Czy w kontekście zapisu dotyczącego "gniazd wejściowych" tj. "co najmniej jedno cyfrowe złącze typu: DVI, Display Port, HDMI - kompatybilne ze złączem w oferowanym komputerze PC" Zamawiający wymaga monitora z każdym z wymienionych złącz czy tylko z jednym kompatybilnym ze złączem w komputerze ?

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający wymaga przynajmniej jednego złącza cyfrowego w wymienionej grupy, kompatybilnego z złączami oferowanego komputera. W przypadku stacji roboczych/ graficznych/komputerów stacjonarnych, tam gdzie wymagane jest podłączenie 2 monitorów jednocześnie, złącza oferowanych monitorów muszą umożliwiać osiągniecie takiej funkcjonalności dla oferowanego sprzętu komputerowego.

Pytanie nr 15:
Jeśli na pytanie 14 odp. będzie związana z min. jednym złączem, to o ile wobec wymogu "Komplet przewodów do wszystkich złączy monitora, długość min. 1.5m." Zamawiający wymaga kabli ? Bywa bowiem tak, iż na wyposażeniu monitora jest jeden kabel cyfrowy i jeden analogowy.

Odpowiedź nr 15:
Wykonawca musi dostarczyć przewody do podłączenia monitora do komputera poprzez cyfrowe łącze. W przypadku jeżeli komputer posiada złącza np. HDMI oraz DP/mDP , dostarczony monitor również powinien posiadać złącza oraz przewody umożliwiające podpięcie do tych portów w komputerze.

Pytanie nr 16:
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ, dot. przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa" Znak postępowania 18/VI/2019. Dotyczy części I - monitor komputerowy. Proszę wyjaśnić czy zaszła omyłka pisarska. Zamawiający umieścił wymógł matrycy "Aktywna matowa w technologii TFP IPS/PLS". Według naszej wiedzy nie ma matryc TFP tylko TFT. Proszę o zmianę parametru na "... TFT IPS/PLS"

Odpowiedź nr 16:
Zamawiający z uwagi na oczywisty błąd pisarski w opisie, koryguje ten zapis na: „Aktywna matowa w technologii TFT IPS/PLS".

Pytanie nr 17:
W OPZ dot.cz. 1 Zamawiający zawarł zapis: Certyfikaty Energy Star dla oferowanego sprzętu- dołączony do oferty, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza też dokumenty równoważne m.in. wydruk ze strony internetowej przykładowo http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov, lub https://epeat.sourcemap.com/ na poziomie bronze. Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy EnergyStar oraz znajdowały się w katalogu ww.eu-energystar.org oraz energystar.gov. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https:/www.eu-enegrvstar,org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https:/www.eu-energvstar.org/qna.htm: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo EnergyStar dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych. W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.
W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się dopuścić oświadczenie producenta komputera lub materiały reklamowe ze strony producenta komputera?

Odpowiedź nr 17:
Zamawiający rezygnuje z spełnienia wymogów dotyczących certyfikacji EnergyStar w niniejszym postępowaniu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, iż z godnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części I, II, II) oraz załącznika nr 7 do SIWZ (Tabela techniczna zamówienia dla Części I, II, III) i udostępnia je na stronie internetowej Zamawiającego w wersji poprawionej pod nazwą: 6 – OPZ dla Części I, II, III 18_VI_2019 (poprawiony 2).zip oraz 7 – Tabela techniczna zamówienia dla Części I, II, III 18_VI_2019 (poprawiona 2).zip


 Kraków, 10.07.2019r.

NZ.271.159.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert znajduje się poniżej w załączniku pod nazwą: Inf. z otwarcia ofert 18_VI_2019.pdf

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 18_VI_2019.doc ).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum