Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: 10/II/2009

Kraków, dnia 04.05.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w rejonie ul. Powiśle w Krakowie - numer sprawy: 10/II/2009.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2010 r.

Wybrano ofertę nr 5:

ERBUD S.A.

02-819 Warszawa,

ul. Puławska 300A

Cena:   19.100.567,07 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru:

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, nie wcześniej niż po 10 dniach od zawiadomienia o wyborze oferty.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1

Lider Konsorcjum: KRAK-CHEM, Sp. z o. o.

31-325 Kraków, ul. Makowskiego 20-19

Oferta odrzucona

Nr oferty: 2

Lider Konsorcjum: ABM SOLID S.A.

33-100 Tarnów, ul. Bartla 3

Przyznana punktacja: 87,12

Nr oferty: 3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, SKOBUD Sp. z o. o.

34-300 Żywiec, ul. Bracka 30

Przyznana punktacja:80,35

Nr oferty: 4

WARBUD S.A.

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A

Przyznana punktacja: 70,55

Nr oferty: 5

ERBUD S.A.

02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A

Przyznana punktacja: 100,00

Nr oferty: 6

ASCAN Empresa Constructora y de Gestion S.A.

Adres do korespondencji:

31-027 Kraków, ul. Św. Tomasza 34/24

Przyznana punktacja: 64,87

Nr oferty: 7

Budostal - 2 S.A.

31-476 Kraków, ul. Lublańska 34

Przyznana punktacja: 87,21

Nr oferty: 8

MOSTOSTAL Warszawa S.A.

31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A

Przyznana punktacja: 86,99

Nr oferty: 9

Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A.

31-227 Kraków, ul. Adama Vetulaniego 1A

Przyznana punktacja: 75,35

Nr oferty: 10

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A.

30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

Przyznana punktacja: 78,61

Nr oferty: 11

BUDIMEX Dromex S.A.

01-04 Warszawa, ul. Stawki 40

Przyznana punktacja: 74,61

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 11, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum