Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert. Znak sprawy 10/II/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie". Znak sprawy: 10/II/2012

ZIKiT/R/0059/12/NZ/41501                                  Kraków, dnia 21.06.2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert

Zgodnie z wyrokiem KIO (sygn. akt KIO 1078/12 oraz KIO 1081/12) – Zamawiający:

- unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty tj. STRABAG Sp. z o.o.,

- unieważnił czynność z dnia 28 maja 2012 roku tj. wezwanie wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna w Warszawie do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- dokonał ponownego wezwania wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna w Warszawie do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (pismo z dnia 19.06.2012.),

- dokonał ponownej oceny ofert,

- odrzucił ofertę wykonawcy Strabag Sp. z o. o.

Zamawiający w dniu 19.06.2012r. realizując wyrok KIO, zwrócił się do wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna w Warszawie do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp).

Pozyskane w dniu 21.06.2012r. wyjaśnienia od firmy BUDIMEX S.A. potwierdzają, że oferta BUDIMEX S.A. nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając wyjaśnienia wziął pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę numer 1: BUDIMEX S.A.,

01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

Cena: 139.441.435,18 zł brutto

Uzasadnienie:

Oferta ta jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą z pośród ofert nie odrzuconych i zawiera wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z faktem iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrola uprzednia (zgodnie z art. 169 Pzp).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

Przyznana punktacja: 100,00

Oferta nr 2:

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum:

FCC Construccion S.A., 08-007 Barcelona, Hiszpania, Calle Balmes 36

Członek Konsorcjum:

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

Adres do korespondencji: 00-406 Warszawa, ul. Ludna 2

Przyznana punktacja: 77,21

Oferta nr 3:

STRABAG Sp. z o. o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Adres do korespondencji: 31-322 Kraków, ul. J. Mehoffera 10

Przyznana punktacja: Oferta odrzucona

Oferta nr 4:

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum:

ZUE S.A., 30-048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

Członek Konsorcjum:

Mostostal Warszawa S.A., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11a

Przyznana punktacja: 81,34

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

W ofercie nr 2 złożonej przez konsorcjum, którego liderem jest FCC Construccion w Tabeli Elementów Rozliczeniowych występują błędy matematyczne powstałe na skutek błędnego przemnożenia ilości robót przez cenę jednostkową, jednakże zgodnie z zapisami wzoru umowy będącego załącznikiem do IDW wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, dlatego nie poprawiono tych omyłek rachunkowych. Ponadto zgodnie z odpowiedzią nr 2 w piśmie z dnia 27.04.2012 r. znak ZIKiT/R/0059/12/NZ/27741 biorąc pod uwagę charakter zamówienia tj. „zaprojektuj i zbuduj" należy wskazać, że TER (załączony do ofert) ma charakter jedynie wstępny i szacunkowy.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum