Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 3/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p. n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy czterech przystanków autobusowych (bez zatok). Oznaczenie sprawy: 3/X/2016

OZ.271.345.2016                                                                                      Kraków, dnia 07.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31.07.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1:

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS Stanisław Albricht
Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków (oferta nr 1)
Cena brutto: 73 800,00 zł
Wykonawca zaproponował termin realizacji zamówienia – 31.07.2017 r.
Wykonawca zaproponował - 36 m-cy gwarancji
Wykonawca zaproponował wysokość kary umownej - 0,2%

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS Stanisław Albricht
Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków (oferta nr 1)
Łącznie 80,00 pkt, w tym:
- cena brutto – 60,00 pkt
- wysokość kary umownej - 20 pkt
- długość okresu gwarancji – 0 pkt

GPDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Krzywda 12A, 30-710 Kraków (oferta nr 2)
Łącznie 77,42 pkt, w tym:
- cena brutto – 37,42 pkt
- wysokość kary umownej - 20 pkt
- długość okresu gwarancji – 20 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
- Cena brutto – 60%
- wysokość kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c istotnych postanowień umowy - 20%
- długość okresu gwarancji - 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum