Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 2/X/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa – ul. Łokietka - numer sprawy: 2/X/2016.

OZ.271.343.2016                                                          Kraków, dnia 09.11.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.61.00-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.10.00-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Termin wykonania zamówienia: do dnia: 25.11.2016 r.

Wybrano ofertę nr 1:
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny „POWER"
31-752 Kraków, ul. Karola Łowińskiego 3

cena ofertowa: 36.302,18 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesięcy
wysokość kary umownej: 0,2 %

Uzasadnienie wyboru:
Na Wykonawcę niniejszego zamówienia Komisja proponuje w/w Wykonawcę. Oferta ta jest jedyną ofertą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny „POWER"
31-752 Kraków, ul. Karola Łowińskiego 3
punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt,
okres gwarancji: 20,00 pkt
wysokość kary umownej: 20,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTOR" Spółka z o. o.
30-720 Kraków, ul. Saska 25

punktacja: oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 20 %,
wysokość kary umownej: 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum