Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. Znak sprawy: 7/X/2016

przetarg nieograniczony p.n.: Budowa ścieżek rowerowych:
Część 1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie. Część 2 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/X/2016.

OZ.271.385.2016                                                                                       Kraków, dnia 09.11.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

2 Wykonawców złożyło następującą ilość ofert:

na część 1 – 1 ofertę ( w tym: 0 Wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych ),
na część 2 - 2 oferty ( w tym: 0 Wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych ),

Informacja o rozstrzygnięciu:

Część 1
OFERTA nr 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.
ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

cena ofertowa: 1.973.274,38 zł brutto
okres gwarancji: 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru
Na Wykonawcę części 1 niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów.

Część 2
OFERTA NR 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.
ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

cena ofertowa: 957.737,88 zł brutto
okres gwarancji: 120 miesięcy
Uzasadnienie wyboru
Na Wykonawcę części 2 niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą ilość punktów.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia zastosowano dwa kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto – 60 %
Kryterium 2: okres gwarancji - 40 %

Przyznana punktacja na część 1:

OFERTA NR 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.
ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

cena: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna punktacja: 100,00 pkt

Przyznana punktacja na część 2 :

OFERTA NR 1
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.
ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 Kraków

cena: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna punktacja: 100,00 pkt

OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Budowlano -Remontowe SKO-BUD
ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków

cena: 56,60 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna punktacja: 96,60 pkt

Umowy na realizację części 1 i 2 przedmiotowego zamówienia zostaną zawarte w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum