Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12/X/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej, Działanie 6.1. – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Oznaczenie sprawy: 12/X/2016

 OZ.271.359.2016                                                                                   Kraków, dnia 09.11.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.24.10.00-9 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy: I Etap - do dnia 21.11.2016 r., II Etap – do dnia 09.12.2016 r.

Wybrano ofertę nr 3:

POLINVEST Sp. z o. o.
UL. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Cena brutto: 97 170,00
Wykonawca zaproponował termin realizacji zamówienia – Etap I – 21.11.2016r., Etap I – 09.12.2016r.
Wykonawca zaproponował wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy/zamówienia - 0,2%
Wykonawca zaproponował wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/zamówienia - 0,2%
Wykonawca zaproponował - 36 m - cy gwarancji

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1. KONSORCJUM:
1. INVEST & CONSULTING GROUP Sp. z o. o.
Ul. W. Reymonta 14/61, 45-066 Opole
2. COLLECT CONSULTING S. A.
Ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
Łącznie 92,67 pkt, w tym:
- cena brutto – 52,67 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
2. WYG International Sp. z o. o.
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
Łącznie 83,89 pkt, w tym:
- cena brutto – 43,89 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
3. POLINVEST Sp. z o. o.
UL. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Łącznie 100,00 pkt, w tym:
- cena brutto – 60,00 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
4. International Managment Services Sp. z o. o.
Ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków
Łącznie 82,32 pkt, w tym:
- cena brutto – 42,32 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/zamówienia - 20 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
- Cena brutto – 60%
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy/zamówienia określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a istotnych postanowień umowy - 20%
- wysokość kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy/zamówienia określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b istotnych postanowień umowy - 20%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum