Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/IX/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy 5/IX/2016.

OZ.271.305.2016

Kraków, dnia 10.11.2016 r.

wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.41.26-5 (Roboty związane z liniami tramwajowymi);
45.23.32.23-8 (Wymiana nawierzchni drogowej)

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr: 4
Taumer Sp. z o.o.
31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23
Cena brutto: 7 677 118,26 zł
Okres gwarancji: 72 m-ce
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: Kierownik budowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Uzasadnienie wyboru:
Na Wykonawcę niniejszego zamówienia Zamawiający proponuje w/w Wykonawcę. Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK
Sp. z o.o.
31-588 Kraków, ul. Isep 2E (oferta nr 1)
łączna ilość punktów: 97,65 pkt
w tym
cena brutto: 57,65 pkt
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Konsorcjum:
Balzola Polska Sp. z o.o.
00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II
Construcciones y Promocines
Balzola S.A.
Avenida Sabino Arana, 20 3°
48013 Bilbao (Hiszpania) (oferta nr 2)
Oferta odrzucona

Konsorcjum:
ZUE S.A.
30-048 Kraków, ul. K. Czapińskiego 3
KZN Rail Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 25 (oferta nr 3)
Oferta odrzucona

Taumer Sp. z o.o.
31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 23 (oferta nr 4)
łączna ilość punktów: 100 pkt
w tym
cena brutto: 60 pkt
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Skanska S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9 (oferta nr 5)
łączna ilość punktów: 91,43 pkt
w tym
cena brutto: 51,43 pkt
okres gwarancji: 30 pkt
podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 10 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, okres gwarancji - 30%, podstawa zatrudnienia kierownika budowy - 10%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum